Stratejik Hedefler

EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 1. Yüksekokulun tüm programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve programların etkili bir şekilde gelişmesini sağlamak.

Hedef 1.1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilerek daha işlevsel hale getirilmesi.

Hedef 1.2. Uygulamalı eğitime ağırlık vermek.

Hedef 1.3. Laboratuvarlar ile atölyelerde kullanılan araç ve gereçleri daha güncel ve işler hale getirmek.

Hedef 1.4. 2011 yılı sonuna kadar yüksekokulumuzda bir adet “akıllı sınıf” oluşturmak.

Hedef 1.5. Öğrenci alınması düşünülen Gıda Teknolojisi Programı ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak.

Stratejik Amaç 2. Öğrenci merkezli bir anlayışla, öğrencilerin, sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak faaliyetleri ve girişimleri artırarak, öğrencilere çağın gereklerine uygun, güncel konuları içeren bilgiler vermek ve takip etmelerini sağlamak.

Hedef 2.1. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsemek ve yerleştirmek.     

Hedef .2.2. Mezunları takip sistemi oluşturmak.

Hedef .2.3. Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek.

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesini sağlamak.

Strateji 2. Ders planlarındaki değişiklikleri gerçekleştirmek

Strateji 3. Eğitim uygulama alanlarını belirlemek.

Strateji 4. Eğitim uygulama alanlarının ihtiyaçlarını gidermek.

Strateji 5. Sanayi ile iş birliğine gidilerek yeni uygulama alanları oluşturmak

Strateji 6. Laboratuvar ve atölyeler için araç ve gereç alımı yapmak.

Strateji 7. Laboratuvar ve atölyelerin ihtiyaçları için proje sunmak

Strateji 8. Akıllı sınıf için mali kaynak temin etmek

Strateji 9. Gıda Teknolojisi Programına öğretim elemanı temin etmek

Strateji 10.  Güncel bilgisayar programları ve yazılımları sağlamak.

Strateji 11. Süreli yayınlara abone olmak.

Strateji 12. Öğrenci danışmanlığını daha işler hale getirmek.

Strateji 13. Öğrenci temsilciliğini daha etkin kılmak.

Strateji 14. Öğrencilere sosyal, kültürel aktiviteler ve teknik gezi, seminer düzenlemek.

Strateji 15. Öğrenciler için yarışma ve münazaralar düzenlemek.

Strateji 16. Mezun istatistikleri oluşturmak.

Strateji 17. Web sitesinde mezunlar sayfası oluşturmak.

Strateji 18. Öğrencilere sağlanan hizmetlerde memnuniyet düzeyini artırmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 3. Bilimsel yayınları ve etkinlikleri artırmak

Hedef 3.1. Öğretim elemanlarını kendilerini geliştirme, bilimsel yayın yapma ve ders notları hazırlama konusunda teşvik etmek.

Hedef .3.2. Bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek.

Stratejik Amaç 4. Kurumsal Projeler Yürütmek

Hedef .4.1. Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak.

 

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Bilimsel yayın yapma ve ders notu hazırlamayı teşvik etmek.

Strateji 2. Öğretim elemanlarına yönelik pedagojik formasyon kursları düzenlemek.

Strateji 3. Yüksek lisans ve özellikle doktora çalışmalarını teşvik etmek.

Strateji 4. Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmalarını teşvik etmek

Strateji 5. Bilimsel toplantıların bütçe paylarını artırmak.

Strateji 6. Bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak.

Strateji 7. Bölümlerin proje başvurusu yapmasının sağlamak. 

ALTYAPI GELİŞTİRME STRATEJİLERİ 

Stratejik Amaç 5. Yüksekokulun fiziki yapısının genişletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Hedef 5.1. Yüksekokul binası ile atölye ve laboratuvarların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve genişletilmesini sağlamak.

Hedef  5.2. N.Ü.Bor Kampus alanının güvenlik sistemini geliştirmek.

Hedef  5.3. Yüksekokul öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek.

Hedef 5.4. Öğretim elemanları ve idari personel odalarında çalışma konforunun her yıl sonuna kadar iyileştirilmesi (zemin, boya ve oda tefrişatı)

Hedef 5.5. Öğrencilerin yüksekokula ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapmak.

Hedef 5.6.Yüksekokulda akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanabileceği bir kütüphane kurmak.

Hedef 5.Yüksekokulda akademik ve idari personel ile öğrencilere hizmet verecek psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanının bulunmasını sağlamak.

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Mevcut durumun tespit etmek ve vaziyet planının oluşturmak

Strateji 2. İdari bölüm ve dersliklerin tamamlanmasını sağlamak

Strateji 3. Ana bina ile derslik ve laboratuvarlarda tadilat yapmak.

Strateji 4. Merkezi bir kafeterya binası yapmak.

Strateji 5. Yeni sportif alanlar kazandırmak.           

Strateji 6. Güvenlik görevlisi sayısını artırmak

Strateji 7. Kampüs alanı ışıklandırma seviyesini artırmak.

Strateji 8. Tesisat bakım ve onarım yapmak

Strateji 9. Yüksekokulun alt yapı ve fiziksel ortamını modern hale getirmek

Strateji 10. Personelin çalışma mekanlarını iyileştirmek.

Strateji 11. Öğrenci taşıma işini düzenlemek.

Strateji 12. Kütüphane salonu oluşturmak.

Strateji 13. Kitap sağlayıcı girişimlerde bulunmak

Strateji 14. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanının bulunmasını sağlamak.

Strateji 15. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini artırmak. 

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ 

Stratejik Amaç 6. Akademik ve İdari personel sayısını artırmak

Hedef 6.1. Her programda en az üç öğretim elemanının olmasını sağlamak.

Hedef 6.2. Akademik ve idari personelin niteliğinin ve memnuniyetinin artırılması yönünde çalışmalar yapılması(kurs, seminer, gezi, gözlem vs.).

Hedef 6.3. Öğretim elemanlarının AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen AB Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) programına proje sunulmasının sağlanması.

 

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Her programda en az üç öğretim elemanı olmasını sağlamak

Strateji 2. Akademik ve idari personelin niteliğini artırılmak için eğitim çalışmaları yapmak

Strateji 3. Akademik ve idari personel sayısını artırmak.

Strateji 4. Akademik ve idari personel için sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek.

Strateji 5. Akademik ve idari personele yönelik memnuniyet anketleri yapmak.

Strateji 6. Akademik ve idari personelin yönetime katılımını sağlamak.

Strateji 7. Akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını iyileştirmek

Strateji  8. Bilimsel etkinliklere daha fazla bütçe ayırmak

Strateji 9.Öğretim elemanlarının mesleki eğitim programına proje sunmaları konusunda teşvik etmek.

KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ STRATEJİLERİ 

Stratejik Amaç 7. Kurumsallaşmayı sağlamak.

Hedef 7.1. Yüksekokulumuz işlevini yürütebilmesi için ilgili bölüm başkanlıkları ve programlar için iş analizi, tanımı, standardı ve ölçümleri yapmak ve ihtiyaç duyulan personel sayısını belirlemektir.

Hedef 7.2. Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimlerinin işleyişine yönelik yönergelerin oluşturulması.

Hedef 7.3. İş ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili yapabilmek için yazışmalarda kullanılacak formatlarını belirlemek.

Hedef 7.4. Kurumsal işleyişe ilişkin üniversitemizin belirlediği ilke ve kuralların çalışanlar tarafından benimsenip uygulanmasını sağlamak.

Hedef 7.5. Kurumsal işleyişe ilişkin güncel ve güvenilir bilgi verebilecek elektronik araçların kullanımını sağlamak.

Hedef 7.6. Yönetimde karar sürecinde iç paydaşların katılımını sağlamak.

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Birimlerin iş analizi yapmasını sağlamak.

Strateji 2. Akademik ve idari birimlerin işleyişi için yönergeler hazırlamak.

Strateji 3. İş ve bilgi akışı konusunda gerekli düzenlemeler yapmak.

Strateji 4. Kurumsal işleyişe ilişkin kurallar oluşturmak.

Strateji 5. Kurum çalışanlarına kurumsal ilkeleri ve kuralları anlatmak.

Strateji 6. Yüksekokul için veri tabanı oluşturmak.

Strateji 7. Bürokratik işlemlerin elektronik iş akışı ve doküman yönetimi sistemi ile izlenmesini sağlamak.

Strateji  8. Yönetim kararlarlarının alınmasında birimlerin görüşlerini almak.

Strateji 9. Akademik program yöneticilerinin belirlenmesinde seçim yapmak.

Strateji 10. Yüksekokul çalışanlarının görüşlerinin izlendiği bir sistem geliştirmek.                              

FİNANSMAN STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 8. Yüksekokula gelir sağlayıcı faaliyetler içerisine girmek, mevcut gelirlerini artırmak.

Hedef 8.1. N.Ü Döner Sermaye İşletmesinden Atölyeleri kullanılan Yüksekokulumuza pay ayrılmasını sağlamak.

Hedef 8.2. Öğretim elemanlarını gelir getirici projeler üretmesini teşvik etmek.

Hedef 8.3.  İkinci öğretim gelirlerini artırmak.

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. N.Ü Döner Sermaye İşletmesinden okulumuza pay ayrılmasını sağlamak.

Strateji 2. Döner Sermaye kapsamında üretime katılmayı teşvik etmek.

Strateji 3. Öğretim elemanlarını gelir getirici projeler üretmesi konusunda desteklemek.

Strateji 4. Kapatılan ikinci öğretim programlarının yeniden açılmasını sağlamak. 

HALKLA İLİŞKİLER VE TOPLUMA HİZMET STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 9. Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve mezun öğrencilere istihdam konusunda yardımcı olacak bir sistem kurmak. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin işe yerleştirilmelerini takip etmek.

Hedef 9.1. Mezun öğrenci özgeçmişlerinin bulunduğu bir mezun öğrenci bilgi bankası oluşturulması ve bilgilerin sürekli güncel tutulması.

Hedef 9.2.Öğrencilere CV hazırlama, mülakat ve iş başvurusunda bulunma konularında bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

Yukarıdaki amaç ve hedefler için izlenecek stratejiler.

Strateji 1. Birimlerde verilerin toplanması için gerekli iç çalışmaları başlatmak.

Strateji 2. Mezunlar WEB sayfası hazırlamak.

Strateji 3. Mezun izleme sistemi kurmak.

Strateji 4. Son sınıf öğrencilerine seminerler düzenlemek.

Strateji 5. BOR MYO Mezunları derneği kurulmasını sağlamak.

Strateji 6 Yüksekokul web sayfasında gelişmeleri düzenli olarak duyurmak                 

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016