Görev / İş Tanımı

Öğr. Gör. Burak AYDIN

Mevlana Kurum Koordinatörü

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[X] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Öğretim Görevlisi

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

SINIFI

Akademik

KODU

6175

ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör

ASTLARI

Uluslararası İlişkiler Ofisi İdari Personeli

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 •        1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
 • Üniversitenin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencileri ile öğretim elemanlarının ve ÜNEKOM kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin ve öğretim elemanlarının idari işlemlerini yürütülmesi.
 •        2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 • Erasmus programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlanması. İlgili üniversitelerle yazışmaların yürütülmesi, anlaşmaların yapılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılması.
 • Ofis işlerinde gerekli olan tercümelerin yapılması.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Daire Başkanlığı ile iletişim içinde çalışmak.
 • Üniversitenin diğer birimleriyle gerektiğinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak.
 • Erasmus Değişim Programı dışında, Üniversitenin dış ilişkilerinin koordine edilmesi işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programlarından ve iş birliği protokollerinden doğan anlaşma ve dış ilişkilerini, Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işlemlerinin koordine edilmesini sağlamak.
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Ofis ile ilgili kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Ofis işlemleri  ile ilgili  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Ofiste gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lisans mezunu olmak; Yabancı Dil ile ilgili alanlardan mezun olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce, C1

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

5 (Beş) yıl

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER

       .    Yabancı bir dili etkin olarak kullanabilmek,

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli.
 • Önderlik yeteneğine sahip.
 • Yurtdışı deneyimli olmak,
 • Temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Uluslararası yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı: Burak Aydın

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

30/03/2016                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/….

                                             

     

 

Ayşe YÜCELER

Mevlana Ofis Personeli

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

SEKRETER

GÖREVİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ MEMURU

SINIFI

İDARİ

KODU

7795

ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör

ASTLARI

 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 •        1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
 • Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gelen-giden öğrencilerin değişim işlemlerinin yapılması, evraklarının dosyalanması ve dosya takibinin yapılması. Üniversitemiz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki Mevlana Değişim Programı ile ilgili gerekli yazışmalar ve raporlamaların yapılması. Uluslararası İlişkiler Ofisi diğer işlerinde gerekli desteğin sağlanması.
 •        2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 • Mevlana Değişim Programına ait anlaşmaları hazırlamak ve imza aşamasını takip etmek.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışmak.  
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanmasında gerekli desteği sağlamak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Mevlana Değişim Programı web sayfasının kontrolünü yapmak ve bilgilerin güncellenmesini sağlamak.
 • Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Ofiste gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörüne, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az önlisans mezunu  olmak; Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Yok.

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

     Yok.

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER

     

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli.
 • Temsil yeteneğine sahip olmak.
 • Yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı: Ayşe YÜCELER

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

   /    /2016                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/2016

                                              Son Güncelleme Tarihi:13.11.2018