Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU - ORGANİK TARIM BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ORG1001 GENEL BİYOLOJİ 3 0 4
Biyolojiye giriş, tarihçe. Biyolojide bilim dalları, biyolojik olayları inceleme yolları. Hücre ve hücre bilimi, sitoloji. Hücre elemanları. Hücre bölünmesi. Üreme hücrelerinde bölünme. Doku bilimi, histoloji. Epitel doku, bağ doku, kas doku, sinir doku.
Zorunlu Ders ORG1003 TARIM VE ÇEVRE 2 0 4
Çevre, çevre bilimi, ekoloji, ekosistem, ekosistemlerin sınıflandırılması, karasal ekosistemler, su ekosistemleri, kıyı ekosistemleri, çevre sorunları, hava kirliliği, asit yağışlar, küresel ısınma, sera etkisi, su kirliliği, toprak kirliliği, erozyon, gürültü kirliliği, katı atıklar, çevresel etki değerlendirmesi
Zorunlu Ders ORG1005 TOPRAK BİLGİSİ 2 1 4
Toprağın oluşumu, yapısı, toprağa karakter kazandıran etmenler, toprak sınıflandırılması ve toprak çeşitlerinin tanıtılması, toprak profili ve horizonların özellikleri.
Zorunlu Ders ORG1007 ORGANİK TARIMIN GENEL İLKELERİ 3 0 4
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi
Zorunlu Ders ORG1009 İSTATİSTİK 3 0 4
İstatistikte kullanılan temel kavramlar, populasyon, parametre, örnek, örnekleme, istatistik, verilerin sınıflandırılması, merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri, frekans tabloları, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, olasılık, regresyon ve korelasyon katsayıları
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ORG1002 BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ 2 0 4
Bitkisel üretimin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, bitkilerin tanımı ve sınıflandırılması, genel bitkisel üretim teknikleri
Zorunlu Ders ORG1004 HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ 2 0 4
Türkiye’de hayvancılığın durumu, çiftlik hayvanlarında tür ve ırk kavramları, çiftlik hayvanlarında üreme ve döl verimi, pratik yetiştirme ve hayvan beslenme, kayıt tutma ve değerlendirme teknikleri
Zorunlu Ders ORG1006 GENETİK VE ISLAH 3 0 4
Genetiğin önemi ve tarihçesi. Temel kavramlar (nükleotid, gen, lokus, kromozom, DNA, RNA). DNA replikasyonu. Protein sentezi. Mayoz ve Mitoz bölünme. Mendel kuralları. Genler arasındaki ilişkiler (allel ve allel olmayan genler). Mutasyonlar. Populasyon genetiği, Hardy-Weinberg kanunu. Islahın temel prensipleri, fenotip, fenotipik varyasyonun kaynakları, seleksiyon, melezleme
Zorunlu Ders ORG1008 ORGANİK ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ 3 1 5
Organik ürünlerin işlenmesi, organik ürünlerin ambalajlanması, organik ürünlerin etiketlenmesi, organik ürünlerin depolanması, organik ürünlerin taşınması
Zorunlu Ders ORG1010 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 2 1 3
Sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi, Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli, toprakların sulanabilirlik durumu, sulama suyunun sağlandığı kaynaklar, toprak-su ve bitki ilişkileri, inflitrasyon, bitki su tüketimi, sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemleri, su dağıtım şekilleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, sulama yöntemleri, drenaj. Kırsal yerleşimler, tarım işletmelerinde avlu ve binaların düzenlenmesi, tarımsal yapılara çevre koşulları, tarımsal yapılarda yapı elemanları ve yapı malzemesi, tarımsal yapı ve tesisler, hayvan barınakları, seraların planlanması
Zorunlu Ders ORG1012 MESLEK ETİĞİ 2 0 3
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ORG2009 ORGANİK TARIM VE ARICILIK 3 0 4
Arıcılık ile ilgili temel bilgiler. Temel petekli çerçeve hazırlanması. Kovan açmadan önceki işler. Arıcılıkta ilkbahar ve kış bakımları. Arılık yeri seçimi. Arı nakliyesinin özellikleri, kovandaki arıların davranışlarına göre değerlendirilmesi
Seçmeli Ders ORG2011 BALLI BİTKİLER VE POLİNASYON 3 0 4
Polinasyonun tanımı ve arıların polinasyondaki önemi, arıların bitkileri ziyaret nedenleri, polinasyonunda arıların etkili olduğu bitkiler, önemli nektar ve polen kaynakları, nektar ve polen verimine etki eden faktörler, bitkisel üretimde arıların rolü her geçen gün neden artmaktadır, Arıların insan yaşamındaki yeri ve önemi
Seçmeli Ders ORG2013 ET VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 3 0 4
Üretim malzemeleri, süt üretimi, süt ürünleri, süt ve süt ürünlerinin satışa hazırlanması, süt ve süt ürünlerinin satışı, et üretimi, et ürünleri, et ve et ürünlerinin satışa hazırlanması, et ve et ürünlerinin satışı, kalite kontrol
Seçmeli Ders ORG2015 HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 4
Hayvancılık işletmelerinde sağlık koruma yöntemleri, hijyen, enfeksiyöz ve zoonoz hastalıklar. Yaygın hastalıkların tanımı ve etmenleri, bunlarla mücadele yöntemleri
Seçmeli Ders ORG2017 MEYVE BAĞ ZARARLILARI 3 0 4
Meyve bahçeleri (subtropik, üzümsü, yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli ve sert kabuklu meyveler) ve bağ alanlarında yetiştiricilik sırasında ekonomik anlamda zarar ve kayıplara neden olan böcek, akar, nematod ve salyangoz gibi zararlıların tanıtılması, bunların yaşayışları ile üründe oluşturduğu zarar şekilleri ve bulaşma yolları, bunlara karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri
Seçmeli Ders ORG2019 ORGANİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI 3 0 4
Tarımsal pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tarımsal pazarlamanın ekonomik gelişmedeki önemi, pazarlama açısından tarım ürünleri talebinin ve arzının genel özellikleri, tarımsal pazarlamanın ana ve yardımcı fonksiyonları, tarımsal pazarlama kanalları ve özellikleri, pazarlama karar değişkeni olarak fiyatın önemi, tarımsal ürün fiyatlarının özellikleri ve fiyatlandırma stratejileri, tarımsal pazarlamanın ekonomik gelişmeye katkısı ve sorunları, tarımsal girdi piyasaları ve bu kapsamda bitkisel üretim faaliyetleriyle ilgili olarak gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, süs bitkileri piyasaları ile serada yetiştirilen ürünlerin piyasası ve bu kapsamda iç ve dış piyasa olanakları
Seçmeli Ders ORG2021 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA 3 0 4
Organik tarımın genel ilkeleri ve organik tarımsal üretim kapsamında üretilecek kültür mantarı ve tüm bitkisel ürünlerin (sebze, meyve, tarla bitkileri, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler vb.) gerek tohum, fide, fidan gibi başlangıç materyalinin ve gerekse mahsulünün organik olabilmesi için hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri
Seçmeli Ders ORG2023 SEBZE HASTALIKLARI 3 0 4
Sebze yetiştiriciliğinde görülen fungus, bakteri, virüs, mikoplazma benzeri organizma, riketsiya benzeri organizma, spiroplazma vb. mikroorganizma kaynaklı hastalıkların tanıtımı ile bu hastalıkların simptomları, epidemiyolojisi ve hastalıklara karşı uygulanan tüm mücadele yöntem ve teknikler
Seçmeli Ders ORG2025 TARIM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 4
Tarımsal işletmelerin yapısı, yönetimi, planlanması, işletme maliyet ve ürün maliyet hesaplarında kullanılan yöntemler
Seçmeli Ders ORG2027 TARLA BİTKİLERİ 3 0 4
Tahılların önemi, kökeni, yayılışı, Dünya ve Türkiye’deki üretimi, taksonomisi, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, besin maddesi istekleri, gübrelenmesi, toprak hazırlığı ve ekimi, ekim nöbeti, tarımı, hasadı, ve ıslah
Seçmeli Ders ORG2029 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI 3 0 4
Tahıllar, yemeklik ve dane baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler vb. tarla bitkileri yetiştiriciliğinde ekonomik anlamda zarar ve kayıplara neden olan böcek, akar, nematod ve salyangoz vb. zararlıların tanıtılması, bunların yaşayışları ile üründe oluşturduğu zarar şekilleri ve bulaşma yolları, bunlara karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri
Seçmeli Ders ORG2031 TOHUM TEKNOLOJİLERİ 3 0 4
Tohumluk teknolojilerine giriş, tohumun oluşması ve gelişmesi, tohum kimyası, tohumun çimlenmesi, tohum canlılığı ve canlılık testleri, tohum dormansisi, tohumun ömrü ve yaşama süresi, tohumluk kontrolleri, tohumluk sertifikasyonu
Seçmeli Ders ORG2033 YEMLER VE HAYVAN BESLEME 3 0 4
Yemin tanımı ve sınıflandırılması, kaba, kesif yemler, yem katkı maddeleri, yemlerin depolanması, yem hijyeni ve karma yem üretim teknolojisi ile genel hayvan besleme ilkeleri
Zorunlu Ders ORG2035 BİYOLOJİK MÜCADELE 2 1 2
Biyoteknik yöntemler; biyolojik savaş: biyolojik
Zorunlu Ders ORG2037 ORGANİK SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ 2 1 2
Tarla ve bahçe bitkilerinden üretilen ürünlerin (sebze ve meyve) tanıtılması, bunları tanımaya yönelik genel
Zorunlu Ders ORG2039 ORGANİK GÜBRELER VE GÜBRELEME 2 1 2
Bahçe bitkilerinin üretiminde kullanılan gübre çeşitleri. Organik ve inorganik gübrelerin tanıtımı, özellikleri ve topraktaki etkileri. Gübreleme yöntemleri, gübreleme zamanı, yeni gübreleme teknikleri. Sulama suyu ile gübreleme sistemi ve özellikleri. Sulamanın tanımı, topraktaki suyun hareketi, drenaj, sulama suyu ihtiyacı, sulama hızı ve su miktarı, sulama suyunun kalitesi, sulama yöntemleri, sulama sıklığını belirleyen faktörler, üretime uygun sulama yönteminin seçimi. Sulama ve gübreleme için kullanılan alet ve aparatların tanıtımı. Sulama
Zorunlu Ders ORG2041 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME 2 1 2
Küçükbaş hayvan ırklarının tanıtımı. Küçükbaş (keçi ve koyun) hayvan yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, yetiştirme teknikleri, bakım besleme, üreme, ıslah, barındırma ve sağlık koruma
Staj Dersi ORG2043 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
Öğrencilerin teorik olarak kazandıkları bilgilerini geliştirmek üzere, sektörle ilgili işyerlerinde uygulamalı olarak toplam 45 işgünü şeklinde yaptıkları çalışmalardır
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ORG2010 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ 3 0 4
Çayır-mera kültürünün tarihçesi, tanımı, önemi ve çayır-mera yönetimi, dünyadaki otlatma alanları, çayır-mera fizyolojisi ve morfolojisinin amenajmanı ile ilişkisi, çayır-mera ekolojisi, otlatma yönetimi, kapasitesi, mevsimi ve üniform otlatma, otlatılacak hayvan cinsi, otlatma sistemleri ve çayır yönetimi
Seçmeli Ders ORG2012 HAYVAN REFAHI VE HAYVAN HAKLARI 3 0 4
Hayvan refahının tarihsel gelişimi, kavram ve yaklaşımlar, hayvanları koruma ve hayvan hakları, deneylerde hayvan kullanımına ilişkin prensipler, dünyada ve Türkiye’de hayvan refahı mevzuatı, hayvan refahının fizyolojik parametrelerle ilişkisi, hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişki, hayvan yetiştiriciliğinde hayvan refahı, çiftlik hayvanlarında refah, laboratuar hayvanları yetiştiriciliğinde refah, hayvan refahı sorunları ve çözüm önerileri
Seçmeli Ders ORG2014 KALİTE GÜVENCE VE STANDART 3 0 4
Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar
Seçmeli Ders ORG2016 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 3 0 4
Ekonomik değeri olan kümes hayvanları (tavuk, ördek, kaz, hindi, bıldırcın vb.) ile ilgili genel bilgiler, yumurta ve et tavukçuluğu yetiştiriciliğinde Dünyada ve ülkemizde yaygın olan kullanılan ırklar, kümes hayvanı yetiştiriciliğinde ırk ve damızlık seçimi, kuluçka, yemleme, kümesler ve barındırma, sağlık koruma ve hastalılıklarla mücadele, kesim ve pazarlama ilkeleri
Seçmeli Ders ORG2018 ORGANİK TARIM PROGRAMI DOĞAL ÜRÜNLER 3 0 4
Doğada yetişen ürünlerin tanıtımı, ekonomik önemi, organik tarımdaki yeri, toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi. Doğal türlerin yetiştiği ekosistemler, dağ ekosistemleri ve özellikleri, organik tarım için önemi, organik ürünler ve doğal kaynak ilişkileri
Seçmeli Ders ORG2020 SEBZE ZARARLILARI 3 0 4
Sebze yetiştiriciliğinde ekonomik anlamda zarar ve kayıplara neden olan böcek, akar, nematod ve salyangoz vb. zararlıların tanıtılması, bunların yaşayışları ile üründe oluşturduğu zarar şekilleri ve bulaşma yolları, bunlara karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri
Seçmeli Ders ORG2022 TARIMSAL EKOLOJİ 3 0 4
Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri, çevre kirliliği
Seçmeli Ders ORG2024 TARIMSAL PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Proje kavramı, ekonomik gelişme ile ilişkisi, tarımsal proje tipleri, projelerde risk ve belirsizlik, üretim projesi hazırlama aşamaları, proje giderlerinin sınıflandırılması, paranın bugünkü değeri, proje gelirlerinin sınıflandırılması, projelerde ekonomik/mali değerlendirme kriterlerinin hesaplanması ve yorumlanması, belli konularda örnek projelerin yazımı ve sunumu
Seçmeli Ders ORG2026 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI 3 0 4
Tahıllar, yemeklik ve dane baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler vb. tarla bitkileri yetiştiriciliğinde görülen fungus, bakteri, virüs, mikoplazma benzeri organizma, riketsiya benzeri organizma, spiroplazma vb. mikroorganizma kaynaklı hastalıkların tanıtımı ile bu hastalıkların simptomları, epidemiyolojisi ve hastalıklara karşı uygulanan tüm mücadele yöntem ve teknikler
Seçmeli Ders ORG2028 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 3 0 4
Tıbbi ve aromatik bitkilere giriş, tıbbi ve aromatik bitkilerin gruplandırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüründe temel prensipler, tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması ve saklanması, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma
Seçmeli Ders ORG2030 YERLİ GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI 3 0 4
Yerli gen kaynaklarımız. Ülkemizdeki tarımsal üretim açısından önemi bulunan yerli bitki ve hayvan gen kaynakları hakkında genel bilgiler, risk altındaki türlerin incelenmesi, gen kaynaklarını koruma yöntemleri (in-situ, ex-situ, in-vivo, in-vitro koruma)
Seçmeli Ders ORG2032 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 3 0 4
Sebze fidesi, üretimi, yetiştirme metotları ve ekolojik istekleri, hastalık ve zararlıları. Fidanlıkların kurulması, fidancılıkta üretim şekilleri, fidancılıkta anaç yetiştirilmesi, anaçları aşı ve terbiye parsellerine nakli ve bakımı, anaçların aşılanması, aşılı fidanların bakımı, aşılı fidanların sökümü ve satışa hazırlanması
Zorunlu Ders ORG2034 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME 2 1 2
Büyükbaş hayvan ırklarının tanıtımı. Büyükbaş (sığır ve manda) hayvan yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, yetiştirme teknikleri, üreme, ıslah, bakım ve besleme, barındırma ve sağlık koruma yöntemleri
Zorunlu Ders ORG2036 ORGANİK ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞ 2 1 2
Örtü altı yetiştiriciliğinin tarihçesi, alçak ve yüksek tüneller, serlerin sınıflandırılması, ser yerini seçerken dikkat edilecek ekolojik ve ekonomik faktörler, seri oluşturan bölümler ve özellikleri, seralarda bazı sebze türlerinin yetiştirilmesi
Zorunlu Ders ORG2038 ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2 1 2
Organik olarak yetiştiriciliği yapılacak türlerin tanımlanması. Yetiştiriciliği yapılacak türlerin organik tarım kriterlerinin belirlenmesi. Organik iç su balığı, deniz balığı, su bitkisi, kabuklu ve eklem bacaklı yetiştiriciliği
Zorunlu Ders ORG2040 ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI AMBALAJ VE TAŞINMASI 2 1 2
Ürün muhafaza tekniklerine giriş, ısıl zararı ve inaktivasyon, iyonlaştırıcı ışının etkisi, düşük sıcaklıklarda mikrobiyal gelişme, kurutma, yüksek osmotik basınç ve su aktivitesi, düşük ph ile gıdaların muhafazası, organik asitler ve esterler, modifiye atmosferler. Cam ve cam ambalajlar, metal malzeme ve metal ambalajlar, plastikler ve plastik ambalajlar, kağıt ve kağıt ambalajlar, değiştirilmiş atmosfer ambalajlaması, taşıma ambalajları, özel gıdaların ambalajlanmaları
Staj Dersi ORG2042 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
Öğrencilerin teorik olarak kazandıkları bilgilerini geliştirmek üzere, sektörle ilgili işyerlerinde uygulamalı olarak toplam 45 işgünü şeklinde yaptıkları çalışmalardır