Genel Bilgi
Tarımsal üretim sistemleri içerisinde konvansiyonel üretim sistemlerine alternatif olarak özellikle de son 30 yıl içinde organik (ekolojik) tarım modeli öne çıkmıştır. Bu sistemin temel amacı; insan sağlığının korunması ana başlığı altında toprak, bitki, su ve hayvan sağlığı ile ekolojik ve doğal dengenin korunarak biyolojik çeşitliliğin sağlanması ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli oluşturmaktır. Ülkemizde ilk kez 1994 yılında çıkarılan yönetmelikle genel hatları yasal olarak ortaya konulan, 2004 yılında yasası, 2005 yılında da yönetmeliği çıkarılan organik tarım, hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan organik tarımsal üretim modeli, yoğun girdi ve fazla ürün almaya dayalı konvansiyonel tarımsal üretim sistemlerden önemli ölçüde ayrışmakta ve bu nedenle de ayrı bir uzmanlık gerekmektedir. Ülkemiz tarımının bu alandaki rekabet gücünü artırmak ve çağdaş dünya normlarında bu sistemin ülkemizde de uygulanabilirliği sağlamak için bu konuda yetişmiş nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. AU

Organik Tarım Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2010 yılında açılmış ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren de öğrenci almaya başlamıştır. Programda kadrolu 1'i Doçent, 1'i Yardımcı Doçent, 1'i de öğretim görevlisi olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda, Program öğrencilerinin uygulama yapabilecekleri 15 dekarlık 2 adet meyve bahçesi ile 25 adet arı kolonisi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarını okul içinde yapabilmektedirler. Öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayar ile program derslerinde kullanılmak üzere projeksiyon destekli sınıflar vardır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Orgnanik Tarım alanında ön lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS sınavı ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Ömer Halisdemir  Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Programın temel amacı, organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm işletmelerin, kamu veya özel sektör kuruluşlarının organik tarımla ilgili kısımlarının ihtiyacını karşılayacak veya kendi işini kurabilecek; analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci organik tarım meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:

Programın başlıca hedefi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu organik tarımla ilgili meslek elemanı yetiştiren programlar arasında tercih edilen bir program olabilmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal bilgi ve becerilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Organik Tarım Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ORGANİK TARIM MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.

Organik Tarım Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Organik Tarım programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 511 85 86
Faks: 0 388 511 86 27

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları  Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Organik Tarım programı temelde organik prensipler çerçevesinde tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) ilkelerini esas almakla birlikte konvansiyonel tarımsal üretim sistemlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, özelde organik bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili derslerin yanında diğer tarımsal üretim şekillerine ilişkin bilgilerle de donatılmaktadırlar. Öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince organik tarım alanındaki güncel gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

Organik Tarım önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 6- Tarım

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 3, Alt Categorisi: 344- Mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Mesleki ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Organik Tarım Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Organik Tarım programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, özel veya kamuya ait organik tarım işletmelerinde veya kendi kuracakları işletmelerde de verimli bir şekilde çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Organik Tarım önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
45 iş günü (12 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir  Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Açık öğretim fakültelerinin İşletme ve İktisat alanlarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Organik Tarım programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, Organik Tarım programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az bir ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla %40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans ve önlisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur.

Bir ara sınav, ödev, ve final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Organik Tarım programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
45 iş günü (12 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Organik Tarım önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:06.07.2017