Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (DR)

 • Yüksek Lisans 2016

  19. yy Osmanlı Devleti nde vergi uygulamaları: Niğde sancağı temettüat defteri üzerine bir değerlendirme

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , MALİYE (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2013

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Best Paper Award
Yıla Göre Sırala:

Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, IndexCopernicus, ASOS, DOAJ | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI:10.25287/ohuiibf.414232 | ISSN:2564-6931

Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Gümrük Ticaret Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:13 | DOI: | ISSN:2147-9283

Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, IndexCopernicus, EBSCO, Sobiad,Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science LibraryIndex CAB Abstracts | Cilt:10 | Sayı:3 | DOI:10.25287/ohuiibf.305329 | ISSN:2564-6931

Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım ve Reform

SAKAL MUSTAFA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Sosyoekonomi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:25 | Sayı:34 | DOI:10.17233/sosyoekonomi.309833 | ISSN:1305-5577

İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN (Dergi:Asos Journal: The Journal of Academic Social Science), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, IndexCopernicus, SIS, SOBİAD | Cilt:5 | Sayı:57 | DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12954 | ISSN:2148-2489

Yerel Yönetimlerde Borçlanma

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:İller ve Belediyeler Dergisi), 2016
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:814 | DOI: | ISSN:1308-6707

Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest, SOBIAD | Cilt:9 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:13084208

Bir Kültür Olarak Vergi

GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Vergi Raporu), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:207 | DOI: | ISSN:1303-6920

Geçmişten Günümüze Türkiye’xxde Vergi Algısı

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI, ResearchBib, MİAR, Ulakbim | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1305-7774

Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Vergi Raporu), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:22 | Sayı:182 | DOI: | ISSN:1303-6920

Yerel Yönetimlerdeki Neo-Liberal Dönüşüm ve Değişen Pay Dağıtım Sistemi

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Seçim Yılları Öncesi Ve Sonrası Vergiler: Genel Ve Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Vergilemede Demokrasi Mücadelesi: Seçmen Versus Mükellef: Kişisel Gelir Vergisi Bağlamında Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

AB’nin Geleceği: Brexit Sonrası Avrupa Şüpheciliğinin Yükselişi ve Muhtemel Etkileri

GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Mali Özerkliğin Türkiye İçin Uygulanabilirliği

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,DOĞAN ZEKİ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Environment Poverty Nexus. A Review of Environmental Sustainability

SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: 2000-2017 Araliğinda Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet Tu¨rkiye’sine Esnaf Kavramı

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme

YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

As an Automatic Stabilizer Tool Increases and Decreases in Stock of Goods: Example of Prophet Joseph

SAKAL MUSTAFA,GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,YERELİ AHMET BURÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Is the Implementation of First Personal Income Tax in England aCoincidence?

ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Effectiveness of Education Expenditures in the Context of the PisaSurvey: A Review with Examples from Selected Countries

ALP MURAT,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: ASocioeconomic Review

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,YERELİ AHMET BURÇİN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Savaşın Maliyesi: 1711 Prut Savaşı Kamu Harcamaları Üzerine Bir İnceleme

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ahmed Cevdet Paşa Perspektifinden Bir Devletin Kamu Maliyesi Anatomisi

YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Etkinliği Sorunu: Niğde İli Üzerine Bir İnceleme

KARADEMİR HALİS,ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İbn i Haldun ve Kamu Maliyesi

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Organization Types of European Company

KARADEMİR HALİS,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire A Case Study of Military Factory

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Geçmişten Günümüze Türkiye de Vergi Algısı

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İktisâd Bülteni

NAKİBOĞLU ASLİHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-82582-3-5

Economic Issues in Retrospect and Prospect II

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-46-9

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-344-822-8

Mikroiktisat

EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-355-745-6

Maliye Ders Notları

ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL, 2015
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-84881-6-8


 • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2049
 • Email: