2024 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri Yenilendi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10’uncu maddesinde “Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.” hükmü yer almakta olup; 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 31.10.2005 tarihli ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik 22’inci maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz” hükmüne yer verilmiş ve 14.02.2006 tarihli 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde ilgili ücret tarifesinin her yılbaşı itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı” kadar artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda; 2024 yılı için bilgi ve belgeye erişim ücretlerinin, 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca %58,46 olarak belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı” dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanarak aşağıda verildiği şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Ücretler için tıklayınız.