Yönerge


T.C
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Gençlik Danışma Merkezi Uygulama Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1-
Bu Yönerge’nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine üreme sağlığı ve cinsel sağlık, psikolojik danışmanlık, madde bağımlılığından korunma ve şiddetle baş etme, beslenme ve hijyen, toplumsal cinsiyet rolleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmak üzere Gençlik Danışma Merkezi kurulması ve bu merkezin işleyişine ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik, sosyolojik ve biyolojik danışmanlık alabilmesine yönelik görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayalı olarak çıkartılan ve 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar, Amaçlar, Sunulacak Hizmetler

Temel Esaslar
Madde 4- Üniversitede öğrenciler eğitimleri boyunca, içinde bulundukları gelişim dönemine özgü sıkıntıları nedeniyle uyum sorunları yaşayabilmektedirler. Birçok genç, yeni arkadaşlar edinmek, aileden ayrılmak, yurt yaşamına uyum sağlamak yanında ekonomik güçlüklerden ruhsal açıdan olumsuz etkilenirken, içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri ile birlikte yeni bir çevre ve arkadaş ortamının neden olduğu fiziksel ve sosyal problemler de yaşayabilmektedir. Tüm bu problemler dikkate alındığında üniversite öğrencileri koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri açısından ele alınması gereken önemli bir risk grubunu oluşturmaktadırlar.
Mediko-Sosyal sağlık merkezleri üniversite öğrencileri ve çalışanlarına; genellikle klinik muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri sunan sağlık birimleridir. Ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, bireyi biyopsikososyal bir bütün olarak ele almada ve üniversite gençliğine özel sağlık sorunlarını saptama ve sunulan hizmetin devamlılığının sağlanmasında disiplinlerarası bir ekiple daha kapsamlı bir hizmetin planlanması gerekmektedir.
Belirtilen bu temel esaslar çerçevesinde kurulan Gençlik Danışma Merkezi üreme sağlığı ve cinsel sağlık, psikolojik danışmanlık, madde bağımlılığından korunma, cinsel taciz ve şiddetle baş etme, beslenme ve hijyen, toplumsal cinsiyet rolleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunar.

Amaçlar
Madde 5-
Gençlik Danışma Merkezinin amacı; üniversitede okuyan gençlere içinde bulundukları dönemin özellikleri de dikkate alınarak eğitim ve danışmanlık yoluyla;
(1) Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
(2) Kendilerinden beklenen akademik başarıya ulaşmalarına destek olmak,
(3) Fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
(4) Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık bilgileri gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak,
(5) Ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Sunulacak Hizmetler
Madde 6- Gençlik Danışma Merkezinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak belirlenen amaçlar doğrultusunda planlı bir şekilde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.
Bu hizmetler şunlardır:
(1)Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak
a) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ruh sağlığı profillerini belirlemek (öğrencilerin ruh sağlıklarını değerlendirmek için standart ölçeklerin uygulanması, danışman öğretim elemanlarıyla işbirliği sağlanması),
b) Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı ve psikoeğitimler yoluyla gerekli destek sağlamak.
c) Düzenlenecek uyum ve oryantasyon programlarıyla öğrencilere üniversite, öğrenim görülecek program ve sosyal yaşamı tanıtmak.
ç) Öğrencilerin içinde bulundukları dönemin özellikleri dikkate alınarak iletişim, problem çözme, stres ve baş etme gibi konuları; konferans, seminer ve küçük gruplarda psikoeğitimler yoluyla ele almak.
d) Tedavi gerektiren vakalarda ikinci basamak olarak sağlık birimlerine sevk sağlamak.
(2) Kendilerinden beklenen akademik başarıya ulaşmalarına destek olmak
a) Öğrencinin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilecek faktörleri (stres, zamanın etkin kullanılmaması, verimsiz ders çalışma yöntemleri, uyum ve baş etme problemleri vb.) belirlemek.
b) Bireysel görüşmeler yoluyla öğrencinin söz konusu faktörleri uygun yönetmesine destek olmak.
(3) Fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
a) Sık görülen hastalıklardan korunma ve hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik eğitim programları düzenlemek.
b) Eğitim yoluyla, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak.
c) Eğitim yoluyla, uygun hijyen alışkanlıkları kazandırmak.
ç) Fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol vb. alışkanlıkları önlemek ve alışmış olanların tedavilerini sağlamak.
d) Tedavi gerektiren vakalarda ikinci basamak olarak sağlık birimlerine sevk sağlamak.
(4) Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık bilgileri gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak
a) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda bilgi gereksinimlerini belirlemek (Anket yöntemi kullanılarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesinin sağlanması).
b) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri için bu alanda bilgilendirme, eğitim, iletişim materyali hazırlamak.
c) Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusundaki bilgilere daha kolay ulaşılabilmesi için internet sitesi hazırlamak.
ç) Üreme sağlığı, cinsel sağlık ve gençler için önemli olan diğer sağlık riskleri/sorunları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.
d) Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunları ile bunları etkileyen faktörlere yönelik araştırmalar yapmak.
e) Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre talep edilen konularda gençlere cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunlarına yönelik olarak panel ve konferanslar düzenlemek.
f. Akran Eğiticileri işbirliğinde bahar şenliklerinde açılacak stantlarda tanıtımlar yapmak.
g. Tedavi gerektiren vakalarda ikinci basamak olarak sağlık birimlerine sevk sağlamak.
(5) Ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
a) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ruh sağlığı profillerini belirlemek (öğrencilerin ruh sağlıklarını değerlendirmek için standart ölçeklerin uygulanması, danışman öğretim elemanlarıyla işbirliği sağlanması).
b) Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı ve psikoeğitimler yoluyla gerekli desteği sağlamak.
c) Öğrencilerin içinde bulundukları dönemin özellikleri dikkate alınarak; iletişim, problem çözme, stres ve baş etme gibi konularda konferans, seminer ve küçük gruplarda psikoeğitimler yoluyla ele almak.
ç) Sigara, alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılık oluşturan alışkanlıkların önlenmesini sağlamak.
d) Madde (sigara, alkol vb.) kullanım alışkanlığı olan öğrencilerin mahremiyeti korunarak, ikinci basamak sağlık hizmetleri işbirliği ile tedavi programları uygulamak.
e) İkinci basamak olarak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sağlık birimlerine sevk sağlamak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Gençlik Danışma Merkezi Personeli
Madde 7-
Gençlik Danışma Merkezinde sunulması planlanan hizmetler, Sağlık Yüksekokulunda görev yapmakta olan 1 (bir) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi, 1 (bir) Ebelik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Bilim Uzmanı, 2 (iki) Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyesi, 2 (iki) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Mediko-Sosyal Sağlık Merkezinde çalışan Hekimler, Hemşireler ve Psikologların işbirliği ile yürütülür.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Madde 8- Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ebelik Bölümü öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve bilim uzmanı
(1) Haftanın belirli günlerinde randevu sistemiyle Gençlik Danışma Merkezinde görev alırlar.
(2) Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin danışmanlık hizmetleri verirler.
(3) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi gereksinimlerini belirlerler.
(4) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri için bu alanda bilgilendirme, eğitim ve iletişim materyali hazırlarlar.
(5) Gençlik Danışma Merkezlerinin yıllık faaliyetleri konusunda çalışma raporlarını, diğer ekip üyeleri ile birlikte hazırlarlar.
(6) Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda eğitim verirler.
(7) Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda araştırmalar yaparlar.
(8) İkinci basamak olarak hizmetlerinde çalışan sağlık personeli ile iletişimi sağlarlar.
(9) Üçüncü basamak olarak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sevk sağlarlar.
Madde 9- Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyeleri
(1) Haftada 1 gün randevu sistemiyle Gençlik Danışma Merkezinde görev alırlar.
(2) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programları ile öğrencinin okuluna, kente ve yeni yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olurlar.
(3) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin ruh sağlığı profillerini belirlerler (tüm fakülte ve yüksekokullarda yeni başlayan öğrencilere ruh sağlığı taraması yaparlar),
(4) Taramalar yoluyla belirlenen, danışman öğretim elemanları tarafından merkeze yönlendirilen ya da bireysel olarak başvuran üniversite öğrencilerinin ruhsal sorunlarına yönelik sürekli, yapılandırılmış destekleyici terapi ve danışmanlık yaparlar.
(5) Uyum, baş etme, problem çözme, iletişim becerileri, atılganlık, kendini tanıma, öfke kontrolü, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma gibi ortak problem alanlarına ilişkin grup terapisi ve psikoeğitim programlarını uygularlar.
(6) Ruh sağlığı bozulmuş ve ilaç tedavisi gerektiren vakalar için ruh sağlığı uzman hekimine sevk sağlarlar.
Madde 10- Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlileri
(1)Eğitim yoluyla, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırırlar.
(2) Eğitim yoluyla, uygun hijyen alışkanlıkları kazandırırlar.
(3)Eğitim yoluyla, öğrencilerde uygun uyku hijyeni sağlarlar.
(4) Vücut mekaniklerinin uygun kullanımı ve ilkelerinin kazanılmasını sağlarlar.
(5) Sağlıklı yaşam alışkanlıklarından egzersizin öğrencilerin günlük yaşamları içinde yer almasını sağlarlar.
(6) Sık görülen hastalıklardan korunma ve hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik eğitim programları düzenlerler.
(7) Eğitim yoluyla, uygun olmayan ilaç kullanım alışkanlığını (tedavi programı dışında, hekim tavsiyesi olmayan) önlerler.
(8)Fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol vb. alışkanlıkların önlenmesini ve alışmış olanların tedavisini sağlarlar.
(9) İkinci basamak olarak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalar için ilgili sağlık birimlerine sevki sağlarlar.
Madde 11- Psikolog
(1) Taramalar yoluyla saptanan, danışman öğretim elemanları tarafından merkeze yönlendirilen ya da bireysel olarak başvuran üniversite öğrencilerinin ruhsal sorunlarına yönelik sürekli, yapılandırılmış destekleyici psikoterapi ve danışmanlık yapar,
(2) Ruh sağlığı bozulmuş ve ilaç tedavisi gerektiren vakalar için ruh sağlığı uzman hekimine sevkini sağlar.
Madde 12- Mediko-Sosyal Merkezi Doktorları
(1) Sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve sevkinde görev alırlar.
Madde 13- Mediko-Sosyal Merkezi Diş Hekimi
(1) Ağız diş sağlığı taramaları ve sevki yapar.
Madde 14- Mediko-Sosyal Merkezi Hemşireleri
(1) Gençlik merkezine yapılan başvuruların değerlendirmesini yapar ve ilgili ekip çalışanına yönlendirir,
(2) Merkeze yapılan başvurularda randevuları düzenler.
Madde 15- Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim üyesi, Ebelik Bölümü öğretim görevlilerinden doğum ve kadın sağlığı hemşireliği bilim uzmanı, psikiyatri hemşireliği öğretim üyeleri ve Hemşirelik Bölümü öğretim görevlileri, ilgili alanlarda görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlük
Madde 16-
Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17-
Bu Yönerge hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Son Güncelleme Tarihi:03.07.2017