DekanÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Ziya AVŞAR

2. Doğum Tarihi: 16 Kasım 1962

3. Unvanı: Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu: Doktora

 


Derece Bölüm/Program  Üniversite Yıl
Lisans   Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1985
Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüzüncü Yıl Üniversitesi   1992 
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Gazi Üniversitesi    1998


5. Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı ve Görev Yeri


Görev UnvanıGörev Yeri Yıl 
Arş. Gör. Yüzüncü Yıl Üniversitesi   1986-1994
Öğr. Gör.   Niğde Üniversitesi 1994-1999
Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi 1999-2002
Yrd.Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi   2002-2006 
Yrd.Doç. Dr. Bozok Üniversitesi   2006-2008 
Doç. Dr.  Bozok Üniversitesi   2008-2012  
Doç. Dr.   Niğde Üniversitesi   2012-2013 
 Prof. Dr.  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi    2013- 


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Sipahi, Ferit, “Zâtî Divanı’ndan 75 Gazelin Şerhi”, Niğde Üniversitesi, SBE 2002.

6.1.2. Karcı, Tülin, “Revânî Divanı’nın Tahlili”, Niğde Üniversitesi, SBE 2004.

 

6.1.3. Bozdağ Hakan, “Mecmua-i Kasâid-i Türkiye (207-307. Varaklar)”, Niğde Üniversitesi, SBE 2004.

6.1.4. Gılıç, Naci, “Mecmua-i Kasâid-i Türkiye (Genel Değerlendirme)”, Niğde Üniversitesi, SBE 2004.

6.1.5. Yılter, Sait, “Mecmûa-i Kasâid ve Gazeliyât (Mecmua-i Devâvîn) (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)”, Erciyes Üniversitesi, SBE 2006.

6.1.6. Gökçe, Recep, “Eski Türk Edebiyatında Mektup ve Bir Mecmûa-i Münşeât (İnceleme-metin-Tıpkıbasım)”, Erciyes Üniversitesi, SBE 2007.

6.1.7. Duran, Ramazan, “Pervâne Bey Nazire Mecmuası, 230a-260b (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)”, Erciyes Üniversitesi, SBE 2007.

6.1.8. Yalçın, Yunus, “ Eski Türk Edebiyatında Velayetnâmeler ve Otman Baba Velâyetnâmesi”, Erciyes Üniversitesi, SBE 2008

6.1.9. Pala, Erdoğan, “Mecmu’a TDK Kütüphanesi A/351 (İnceleme- Metin-Sözlük- Tıpkıbasım)”, Erciyes Üniversitesi, SBE 2009 (Devam ediyor)

6.1.10. Öztürk, Sibel, Mecmu’a-yı Eş’âr (İnceleme- Metin- Tıpkıbasım), Bozok Üniversitesi, SBE 2010.

6.1.11. Bilgin, Emrah, Ömer bin Sâlih elKırımî Tuhfetü’l- Fetevâ (İnceleme-Tenkitli metin-Tıpkıbasım), Bozok Üniversitesi, SBE 2010.

6.1.12. Erdem Can Öztürk, Ali Cemâleddin, Aruz-ı Türkî İlm-i Kavâfî Sanâyi’-i Şi’riyye ve İlm-i Bedî’ (İnceleme- metin- Sözlük- Tıpkıbasım), Bozok Üniversitesi, SBE 2010.

6.1.13. Deveci Nurullah, Mecmu’a-yı Eş’âr, Milli Kütüphane 06 Mil Yz. A 4022(İnceleme -Metin - Tıpkıbasım), Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.14. Kılıçarslan, Orhan, Edirneli Nazmi Divanı (145-269. Varaklar ) İnceleme-Metin, Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.15. Zararsız, Ubeydullah, Edirneli Nazmi Divanı (396-520. Varaklar ) İnceleme-Metin, Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.16.Kaya, Naciye, Edirneli Nazmi Divanı (521-645. Varaklar ) İnceleme-Metin Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.17.Uzuntaş, Rabia, Edirneli Nazmi Divanı (270-395. Varaklar ) İnceleme-Metin, Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.18.Bayar, Obam Cemal, Misâlî-i Hurûfî Dîvânı (İnceleme-Metin), Bozok Üniversitesi, SBE 2011.

6.1.19. Güzel, Emrah, Mecmu'â-i Eş'âr [06 Mil Yz A 863], Niğde Üniversitesi, SBE, 2014

6.1.20. Çevik, Gökhan, Mecmû'a-i Fevâid ve Menkulât ve Eş'âr (45 HK 8422), Niğde Üniversitesi, SBE 2015.

6.1.21. Güngör, Özlem, Mecmu'a-i Eş'ar ve Fevaid (03 Gedik 18228) İnceleme Tıpkı Basım, Niğde Üniversitesi, SBE 2015.

6.1.22. Cengiz, Ayşe, Mecmu'a-i Eş'ar (45 Ak Ze 194) İnceleme-Metin-Tıpkı Basım, Niğde Üniversitesi, SBE 2016.

6.1.23. Ünalan, Derya, EŞ'AR (03 Gedik 18248), Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE Devam Ediyor.

6.1.24. Yalap, Volkan, Türk Romanında Kurmaca Bir Figür Olarak Şems-i Tebrizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE Devam Ediyor.

6.1.25. Doğan, Burcu, Menakıb-ı Ömer ve Leys (42 Yu 4872/3) İnceleme - Metin – Tıpkıbasım, Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE Devam Ediyor.

6.1.26. Erdem, Nebahat, 06 Mil Yz A 2516 Mecmua'-i Eş'ar, Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE Devam Ediyor.

6.2. Doktora Tezleri

6.2.1. Gıynaş, Kamil Ali, Pervane Bey Mecmuası (İnceleme-Metin), Bozok Üniversitesi, SBE, 2013.

6.2.2. Özdemir, Mehmet, İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerhi Mesnevî (Mecmu’atü’l-Letâyif ve Matmuratü’l- Ma’ârif) 4. Cilt, İnceleme- Metin- Sözlük, Bozok Üniversitesi SBE, 2013.

6.2.3. Yalap, Hakan, İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerhi Mesnevî (Mecmu’atü’l-Letâyif ve Matmuratü’l- Ma’ârif) 2. Cilt, İnceleme- Metin- Sözlük, Niğde Üniversitesi SBE, 2014.

6.2.4. Bilge, Bestami, “İsmail Rüsuhi-yi Anakaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l-Letayif ve Matmuratu'l-Ma'arif) (V.Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük)” Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE Devam Ediyor.

6.2.5. Akdağ, Rabia “İsmail Rüsuhi-yi Anakaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l-Letayif ve Matmuratu'l-Ma'arif) (V.Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük)” Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE

Devam Ediyor.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Scı & Sscı & Arts And Humanities)

7.1.1.  Avşar,  Ziya, “Türkî-i Basit’i Yeniden Tartışmak” Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 127-143, 2001.

7.1.2. Avşar, Ziya,  Nef’î’nin Hayâl Kavramına Yaklaşımı Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 89-114.

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Avşar, Ziya, “Ruhu’l-Mesnevi’de Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi”Turkish Studies-Tunca Kortantamer Özel sayısı-I, s.59-72, (Summer, 2007), (Bildiriden genişletilmiştir.)

7.2.2. Avşar, Ziya, “Şairlerin Görüp Unuttukları Bir Rüya: Belagat” Turkish Studies-Tunca Kortantamer Özel sayısı-II, s.161-184, ( Fall, 2007)

7.2.3. Avşar, Ziya, “Evrensel Bir Hikâye: Salaman u Absal ve Kökeni” Turkish Studies-Tunca Kortantamer Özel sayısı-II, s.185-200, ( Fall, 2007)

7.2.4. Avşar, Ziya, “Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler” Turkish Studies-İsmail Ünver Adına İmla Özel sayısı-II, s.75-111, ( Fall, 2008) (Tebliğden Genişletilmiştir.)

7.2.5. Avşar, Ziya, “Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak; Mahallileşme”, Turkish Studies- Türkî-i Basit ve Mahallileşme Özel sayısı-II, s.19-33, (Summer, 2009).

7.2.6. Avşar, Ziya; Cengiz, Ayşe, Divan Şiirinde Nilüferin Kozmik Serüveni”, Turkish Studies, volume 12/5, s.61-72,( Winter 2017).

 

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

7.3.1. Avşar, Ziya, “Türkçe Söyleme Sorunu Olarak Mevlânâ'nın Rubaileri” Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, (Bildiri Özetleri), Manisa, s.12, 2006.

7.3.2. Avşar, Ziya, “Otman Baba Vilayet-namesine Göre Otman Baba İle Rumeli Bölgesindeki Babaların Münasebetleri”,  II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17-19 Ekim 2007, Bildiri Kitabı c:1, s.405-412

7.3.3. Avşar, Ziya, "Mehmed Akif’te Şarkın İki Yüzü”, Uluslararası Mehmed Akif Ersoy ve Kültürel Değişim ve Balkanların Yeniden Yapılanması Sempozyumu- Mehmed Akif Ersoy, Cultural Changes and Movements in the Balkans- 24-31 Mayıs 2009, Novi Pazar/Sırbistan.

7.3.4. Avşar, Ziya, “Sınırlı Malzeme ile Bir Biyografi Üretmek; Dürri Biyografisi” Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Biyografi Sempozyumu ( Prof. Dr. Musata İsen adına) 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir, Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum Klâsik Türk Edebiyatında Biyografi Bildiriler, AKM Yay. (2011).

7.3.5. Avşar, Ziya, “Ahi Evren’in Tabsıra Adlı Eserinin Özgünlüğü”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 13-19 Ekim 2008, Kırşehir.

7.3.6. Avşar, Ziya, “Arafta Bir Divan Şairi: Fennî”, I. Uluslararası Yozgat Bozok Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2006, Yozgat.

7.3.7. Avşar, Ziya, “Âşık Bedeninin Göstereni Olarak Dağlama” , Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu,4-5 Nisan 2007, Marmara Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, İstanbul.

7.3.8. Avşar, Ziya, “Nef’i’den Şeyh Galib’e Edebiyatımızda Bir Kutup; Mevlana” I.Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul.

7.3.9. Avşar, Ziya, “Çağatay ve Osmanlı Sahası Divanlarına Göre Türk Mitolojisinde Umay Ana Motifi”, 18-21 Mart 2014, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde.

7.3.10. Avşar, Ziya, “Bozkır’ın Üç Hikâyecisi; Cengiz Aytmatov, Berik Şahanov”, II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı (20-22 Mayıs), volume: I, s.331-335, 2015, Almatı/ Kazakistan

7.3.11. Avşar, Ziya, “Tezkirelere Göre Tebrizli Dîvân Şairleri”, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 25-27 Mayıs 2016, s.681-684, Bakü/ Azerbaycan.

7.3.12. Avşar, Ziya, “Şems’in Sorularla Aradığı Muhatap: Mevlana”, II. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Nizip/Niğde.

7.3.13. Avşar, Ziya, “Somuncu Baba’ya Atfedilen “Diriyiz Daim Ölmeyiz” Şiirinin Şerh Ve Analizi”, I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Kültür, Tarih, Din, Medeniyet Sempozyumu, 27-29 Ekim 2016, Aksaray.

7.3.14. Avşar, Ziya, “Klasik Türk Şiirinde Âb-I Hayat Arayan Mitolojik İki Figür; Hızır İle İskender”,  IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, c.2, s. 431-438, Niğde.

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.5.1. Avşar, Ziya, “Revânî’nin Şiir Anlayışı”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1991.

7.5.2. Avşar, Ziya, “Meşâirü’ş-Şuarâ Mukaddimesine Göre Âşık Çelebi’nin Şiir Anlayışı”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1994.

7.5.3. Avşar, Ziya, “Künhü’l-Ahbâr’ın Yayınlanması Münâsebetiyle”, Türk Kültürü, 1996.

7.5.4. Avşar, Ziya, “Divan Şiirinin Poetik Verilerine Yeni Bir Yaklaşım Denemesi”, Hece Türk Şiiri Özel Sayısı (53-55), 2001.

7.5.5. Avşar, Ziya, “Bir Başka Yönden Nedim” Türklük Bilimi Araştırmaları, 12, s. 155-170 2002.

7.5.6.Avşar, Ziya, “XVII.-XIX. Yüzyıllara Ait Yayınlanmış Türkçe Divan ve Divançeler”,Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi c.5, s.10, 2007.

7.5.7. Avşar, Ziya, “Mevlana’nın Rubailerinde Müteal Aşk”, Marife Bilimsel Birikim (Mevlana Özel Sayısı) Yıl:7 Sayı:3 Kış 2007 s. 91-103 (Tebliğden genişletilmiştir.)

7.5.8 Avşar, Ziya, “Yûnus Emre’nin Erik Dalına Çıkan Dört Şârih”, Türk Yurdu, s.297, 2012.

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6.1. Avşar, Ziya, “Avşarlık Ruhunu Dirilten Bir Ses: Dadaloğlu” Türk Tarihinde ve Kültüründe Avşarlar Sempozyumu, 17-18 Ağustos, 2007,  Kayseri.

7.6.2. Avşar, Ziya,Mahallileşme Bir Akım mıdır?” I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Adına) 25-26 Mayıs, 2008, Kayseri.

7.6.3. Avşar, Ziya,"Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler” II.Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına) 15-16 Mayıs, 2008, Kayseri.

7.6.4. Avşar, Ziya, “Bir Marifilik Metni; Aynü’l-Hakika fi Rabitati’t-Tarika” 19. Yüzyıl Manisa’sında Bir Kültür Ocağı” Entekkeliler” Sempozyumu, 15 Kasım 2008, Manisa.

7.6.5. Avşar, Ziya,"Düşünce Alanlı Metin Çözümleme Yöntemi ve Revani’nin Bir Gazelinin Bu Yönteme Göre Şerhi", III.Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) 13 Şubat 2009, Kayseri.

7.6.6. Avşar, Ziya,"Latifi Tezkiresi’nde Şairlere Ait Niteliklerin Söz İpine Diziliş Yöntemi” IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu Adına), 3-4 Mayıs 2009, Kayseri.

7.6.7. Avşar, Ziya, “Şeyh Galib’in Düştü Redifli Gazelinin DAM Yöntemine Göre Şerhi”, VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İpekten Hatırasına) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü-Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 1-3 Temmuz 2011, Adrasan / Antalya.

7.6.8. Avşar, Ziya,  “Mantıku’t Tayr Bağlamında Sembolik Kuşlar Üzerine Bir Mukâyese”, IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

7.6.9. Avşar, Ziya, “İmâm-ı Azam Şârihi Bir Velî; Mevlânâ”, Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâm-ı A’zam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı, 28-30 Nisan 2015, s.387-391, Eskişehir.

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. Avşar, Ziya, “Mevlana’ya Gitmek; Yollar Muhtelif Gaye Birdir”, Kardeş Kalemler, Nisan, 2007, s.4, s.77-81.

7.7.2. Avşar, Ziya, “Dinle Macerasını Şu Neyin” Kardeş Kalemler, Haziran 2007, s.6, s.18-19.

7.7.3. Avşar, Ziya, “Mevlânâ Rubailerinde Gerçek Aşkın Büründüğü Kisveler”, Berceste Dergisi, Sayı: 66, Aralık, 2007.

7.7. 4. Avşar , Ziya, “Arafta Bir Divan Şairi; Fennî”, Şehriyar, Ocak-2008, s.37-38, Yozgat. (Bildiri Metni)

7.7.5. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’nın Aşkı Nerden Geliyor?” Şehriyar, Şubat-2008,s.38-40,Yozgat.

7.7.6. Avşar, Ziya, “Fennî’nin “Çıkar” Redifli Gazelinden Çıkanlar-I”, Şehriyar, Mart-2008, s.39-40, Yozgat.

7.7.7. Avşar, Ziya, “Fennî’nin “Çıkar” Redifli Gazelinden Çıkanlar-I”, Şehriyar, Nisan-2008, s.36-38, Yozgat.

7.7.8. Avşar, Ziya, “Fennî Divanı’ndan Kaçan Bir Güzelin Sergüzeşti”, Şehriyar, Mayıs-2008, s.40-41, Yozgat.

7.7.9. Avşar, Ziya, “Masalım (Şiir)”, Berceste Dergisi, Sayı: 71 Mayıs, 2008.

7.7.10. Avşar,  Ziya,  “Fennî’nin “Çıkar” Redifli Gazelinden Çıkanlar-II”, Şehriyar, Haziran-2008, s.34-36, Yozgat.

7.7.11. Avşar, Ziya, “ Portlerin Portresi ”, Berceste Dergisi, Sayı:72, Haziran, 2008.

7.7.12. Avşar, Ziya, “Fennî’nin “Çıkar” Redifli Gazelinden Çıkanlar-III”, Şehriyar, Ağustos-2008, s.40-41, Yozgat

7.7.13. Avşar, Ziya, “Fennî’nin “Çıkar” Redifli Gazelinden Çıkanlar-IV”, Şehriyar, Eylül-2008, s.46-49, Yozgat.

7.7.14. Avşar, Ziya, “İki Şair Çıktı Meydana”, Şehriyar, Aralık-2008, s.39-40, Yozgat.

7.7.15. Avşar, Ziya, “Bozok Sancağından Yozgat İline Şiirin Altın Asrı (1850-1950)-I-”, Şehriyar, Ocak-2009, s.40-41, Yozgat.

7.7.16. Avşar, Ziya, “Bozok Sancağından Yozgat İline Şiirin Altın Asrı (1850-1950)-II-”, Şehriyar, Şubat-2009, s.30-31, Yozgat.

7.7.17. Avşar, Ziya, “Bozok Sancağından Yozgat İline Şiirin Altın Asrı (1850-1950)-III”, Şehriyar, Nisan-2009, Yozgat.

7.7.18. Avşar, Ziya, “Sözüm Taşradan Dışarı”, Kün Edebiyat, S. 1, s.6-7. Yozgat.

7.7.19. Avşar, Ziya, “Yunus Emre Divanında Metafizik Bir Figür: Ârif”, Bizim Külliye Dergisi, s. 50. 2012.

7.7.20. Avşar, Ziya, “Türk Mitolojisindeki Umay’ın Hümaya Dönüşmesi”, Bizim Külliye Dergisi, s. 51. 2012.

7.7.21. Avşar, Ziya, “Yunus’un Ulu Nazarı”, Bizim Külliye Dergisi, s. 52, 2012.

7.7.22. Avşar, Ziya, “Yunus Emre’nin Gözüyle Baş ve Can Gözü”, Kardeş Kalemler Dergisi, s.65, 2012.

7.7.23. Avşar, Ziya, “İmdat Avşar’ı Okumak”, Berceste Dergisi, İmdat Avşar özel sayısı S.129, s. 10-17, 2013.

7.7.24. Avşar, Ziya, “Firavun Rüyasının İki Yormcusu: Hazret-i Yûsuf ve Mevlânâ”, Kültür Ajanda Dergisi, Şubat 2014, sayı: 3

7.7.25. Avşar, Ziya, “Rüyayı Elest Meclisinde Gören Bir Veli: Mevlânâ”, Kültür Ajanda Dergisi, Mart 2014, sayı: 4

7.7.26. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’nın Rüya Yorumuna Getirdiği Yeni Bir Yöntem: Kâbusta Rahmet Görmek”, Kültür Ajanda Dergisi, Nisan 2014, sayı: 5,

7.7.27. Avşar, Ziya, “Şeyh Galib’in Gönül Kayığı Nereye Düştü?” Kültür Ajanda Dergisi, Mayıs 2014, sayı: 6

7.7.28. Avşar, Ziya, “İçinde Denizler Saklayan Bir Damla: Yunus Emre –I-”, Kültür Ajanda Dergisi, Haziran 2014, sayı: 7

7.7.29. Avşar, Ziya, “Yunus Emre’nin Penceresinden Hallâc-ı Mansur’u Görmek”, Kültür Ajanda Dergisi, Temmuz 2014, sayı: 8

7.7.30. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’da İnsanın Yetkin İnsan Olma Serüveni: Mûsâ ile Öbür Mûsâ’nın Cengi”, Kültür Ajanda Dergisi, Ağustos 2014, sayı: 9

7.7.31. Avşar, Ziya, “Fuzûlî’nin Âhından Ejderha Çıkarmak”, Kültür Ajanda Dergisi, Eylül 2014, sayı: 10

7.7.32. Avşar, Ziya, “İçinde Denizler Saklayan Bir Damla: Yunus Emre –II-”, Kültür Ajanda Dergisi, Ekim 2014, sayı: 11

7.7.33. Avşar, Ziya, “Gerçek Hürriyet, Hırslardan Arınmaktır”, Kültür Ajanda Dergisi, Kasım 2014, sayı: 12

7.7.34. Avşar, Ziya, “Biz Mi Gidiyoruz Orası Mı Çekiyor?” Kültür Ajanda Dergisi, Aralık 2014, sayı: 13

7.7.35. Avşar, Ziya,” Mevlânâ’nın Semasındaki Mana Güneşi: Şems-i Tebrizî”, Kültür Ajanda Dergisi, Ocak 2015, sayı: 14

7.7.36. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’nın Semasındaki Mana Güneşi: Şems-i Tebrizî -II-, Kültür Ajanda Dergisi, Şubat 2015, sayı: 15

7.7.37. Avşar, Ziya, “Şiir Aklın Değil Aşkın Dilidir”, Kültür Ajanda Dergisi, Mart 2015, sayı: 16

7.7.38. Avşar, Ziya, “Kıyısı Olmaz Aşkın”, Kültür Ajanda Dergisi, Nisan 2015, sayı: 17

7.7.39. Avşar, Ziya, “Bosna- Hersek’in Makûs Tarihi: Sıkışmışlık”, Kültür Ajanda Dergisi, Mayıs 2015, sayı: 18

7.7.40. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’nın Semasındaki Mana Güneşi: Şems-i Tebrizî -I-, Kültür Ajanda Dergisi, Haziran 2015, sayı: 19

7.7.41. Avşar, Ziya, “Rüyasında Hindistanı Gören Filim Önüne Kim Geçebilir?”  Kültür Ajanda Dergisi, Temmuz 2015, sayı: 20

7.7.42. Avşar, Ziya, “Kişinin Bu Yoldaki Bineği Ateşten Bir Attır”, Kültür Ajanda Dergisi, Kasım 2015, sayı: 24

7.7.43. Avşar, Ziya, “Büyük Ruhların Korkusu: Dost Ayrılığı”, Kültür Ajanda Dergisi, Ocak 2016, sayı: 26

7.7.44 Avşar, Ziya, “Şems Öldü Mü Öldürüldü Mü?”, Kültür Ajanda Dergisi, Eylül 2016, sayı:34

7.7.45. Avşar, Ziya, “Sevdiğimi Söylemezsem Sevmek Derdi Beni Boğar”, Kültür Ajanda Dergisi, Haziran 2016, sayı: 21

7.7.46. Avşar, Ziya, “Taht Dediğin Tahtadan Bir Tuzaktır”, Kültür Ajanda Dergisi, Kasım 2016, sayı: 36

7.7.47. Avşar, Ziya, “Bir Dil Bilirim, Hiç Bir Dile Benzemez” Kültür Ajanda Dergisi, Ocak 2017, sayı: 38

7.7.48. Avşar, Ziya, “Hacı Bektaş-ı Veli”, Kültür Ajanda Dergisi, Nisan 2017, sayı: 41

 

7.8.Kitap, Kitap Bölümleri ve e-Kitap

7.8.1. Avşar, Ziya, “Van Kütüğü”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, Bölüm: “Van Halk Oyunları”, s.521-555, Van 1993.

7.8.2. Avşar, Ziya, Revânî Dîvânı”, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2007.

7.8.3. Avşar, Ziya, “Edirneli Nazmî ve Türkî-i Basît”, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2007.

7.8.4. Avşar, Ziya ve Tanyıldız, Ahmet, “Rind ü Zâhid-Fuzûlî”, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2007.

7.8.5. Avşar, Ziya, “Sırların Dili-Bütün Rubailer-Mevlana”, Kökler Yayıncılık,  Konya, 2007.

7.8.6. Avşar, Ziya “Sünnet, İğdiş, Bedene Şiddet”, Bölüm: “Dağlama”, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009.

7.8.7. Avşar, Ziya, “Aşk Meclisi”, Kün Yayınevi, Yozgat 2011.

7.8.8. Avşar, Ziya, “Nasihatlar Kitabı”, Eskişehir Valiliği, Eskişehir 2013.

7.8.9. Avşar, Ziya,” Revânî Divanı”, Kültür Bakanlığı e-Kitap, Divanlar ve Mesneviler, Editör: Ahmet Atilla Şentürk.

7.8.10. Avşar, Ziya, “Mânâ Âleminin Üç Efendisi Şems-i Tebrîzî – Mevlânâ- Yûnus Emre”, İncir Yayıncılık, 2016.

7.9.1. Konferans

7.9.1. Avşar, Ziya, “Nevruz ve Renkler ” Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 21 Mart 2006, saat:13:00.

7.9.2. Avşar, Ziya, “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makalatı”, Yozgat Türk Ocağı, 14 Eylül 2006. saat:21:00.

7.9.3. Avşar, Ziya, “Türk Kültüründe Nevruz”, Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 21 Mart 2007, saat:13:00.

7.9.4. Avşar, Ziya, “Mevlana’nın Rubailerinde Oruç”, Yozgat Türk Ocağı, 24 Eylül 2007. saat:21:00.

7.9.5. Avşar, Ziya, “800. Doğum Yıldönümünde Mevlana ” Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 13 Aralık 2007, saat:13:00.

7.9.6. Avşar, Ziya, “Yozgat’ın Dünü Bugünü; 1850-1950 Bozok sancağında Edebî Faaliyetler” I. Uluslararası Sürmeli Festivali, Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 7 Temmuz 2008, saat: 13:00.

7.9.7. Avşar, Ziya, “Aşk Penceresinden Mevlana İle Bakmak”, Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 25 Aralık 2008, saat:14:00.

7.9.8. Avşar, Ziya, “Mevlana ve Mevlevilik”, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 27 Mart 2009, saat: 19:00.

7.9.10. Avşar, Ziya, “Mevlana’yı Anlamak”, 18 Nisan 2009, Yerköy/Yozgat.

7.9.11. Avşar, Ziya, “Sevginin Çağrısı; Mevlana” Akdağ Madeni Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, 15 Mayıs 2009, saat 13:30. Akdağ/Yozgat.

7.9.12. Avşar, Ziya, “Mevlana’nın Rubailerinde Korku ” Sorgun Baykara Meclisi, 21 Şubat 2009, saat:20:00.Sorgun/Yozgat.

7.9.13. Avşar, Ziya, “Aşkın Dili Mevlana” Maraş İl Özel İdaresi Kültür Müdürlüğü Kıraathane Sohbetleri, 15.Haziran 2010, Maraş.

7.9.14. Avşar,  Ziya,  Kahve Molası (Şeb-i Arus), Uşak Kültür Merkezi, 17 Aralık 2010, Uşak.

7.9.15. Avşar, Ziya, “Mesnevi ile Medineyi Yeniden Kurmak”, Niğde Türk Ocağı, 15 Aralık 2011, Niğde.

7.9.16. Avşar, Ziya, “Aşk Meclisi”, Sinop üniversitesi, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 13 Mayıs 2011, Sinop.

7.9.17. Avşar, Ziya, “Sevginin Çağrısı”, Niğde Belediyesi Şehir Konferansları, Derbent Konferans Salonu, 17 Aralık 2011, Niğde.

7.9.18. Avşar, Ziya, “Horasan Ekolü”, Türk Eğitimsen Sorgun Temsilciliği, 23 Mart 2011, Sorgun/Yozgat.

7.9.19. Avşar,  Ziya, “Aşk Güneşi Mevlana”, Adana Büyükşehir Konferans Salonu, 15 Mart 2012, Adana.

7.9.20. Avşar, Ziya, “Mevlana’nın Aşk Penceresi”, Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi, 28 Mart 2012, Demirci / Manisa.

7.9.21. Avşar, Ziya, “Mevlana’yı Yeniden Anlamak, Mehmet Akif Üniversitesi, Konferans ve Sergi Salonu, 17 Aralık 2012, Burdur.

7.9.22. Avşar, Ziya, “Sonsuzluğa Açılan Kapı; Vuslat”, Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi, 24 Aralık, 2012, Uşak.

7.9.23. Avşar, Ziya, “Mesnevi’nin Günümüz İnsanına Mesajı”, Osmangazi Üniversitesi, 2012, Eskişehir.

7.9.24. Avşar, Ziya, “Sevginin Çağrısı Mevlana”, Bilecik Üniversitesi, Şeyh Edebali Sürekli Eğitim Merkezi, 28 Kasım 2012, Bilecik.

7.9.25. Avşar, Ziya, “Sevgilinin Çağrısı- Mevlana’yı Anlama”, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Konferans Salonu, 28 Şubat 2013, Kırşehir.

7.9.26. Avşar, Ziya, “Mesnevi Penceresinden İrfanî Dünya”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTBF Konferans Salonu, 14 Mart 2013, Eskişehir.

7.9.27. Avşar, Ziya, “Mevlânâ’yı Anlamak”, Kayseri Doğa Koleji Konferans Salonu, 5 Aralık 2014.

7.9.28. Avşar, Ziya, “Mevlânâ İrfanı”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 17-18 Nisan 2014.

7.9.29. Avşar, Ziya, “Aşkta Kıyısız Bir Deniz: Mevlânâ İr”, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 29 Mayıs 2014.

7.9.30. Avşar, Ziya, “Mevlânâ”, Niğde Fen Lisesi Konferans Salonu, 24 Aralık 2014.

 

7.10. Programlı Sohbet ve Etkinlikler:

7.10.1. Avşar, Ziya, “Şiir ve Edebiyat Sohbetleri” Yozgat Sivil Toplum Örgütlerinin Talepleri Üzerine Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün izniyle 2 Ocak 2009 -19 Mayıs 2009- tarihleri arasında 20 hafta süren halka açık bir etkinliktir. Yer; Yimpaş Alışveriş Merkezi VİP salonu, Yozgat.

7.10.2. Avşar, Ziya, “Mesnevi Okumaları” Sorgun Ticaret odası salonunda iki haftalık periyotlar halinde 4 oturum süren bir etkinliktir.Son oturum 21 mayıs 2010’de yapılmıştır.

7.10.3. Avşar, Ziya, 2011 yılı Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 26 Mart-26 Mayıs, yer: Sahhaf Kitap Kafe, Yozgat.

7.10.4. Avşar, Ziya, 2012-2013 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 8 Aralık 2012- 27 Nisan 2013, yer. Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

7.10.5. Avşar, Ziya, Divan Şiiri Üzerine, 7 Aralık 2012, saat: 19:00, Yer: Yoğunburç Kültür Evi, Kayseri.

7.10.6. Avşar, Ziya, 2013-2014 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 6 Aralık 2013- 27 Nisan 2014, Yer: Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

7.10.7. Avşar, Ziya, 2013-2014 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 18 Ekim 2013-19 Nisan 2014 Yer: Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

7.10.8. Avşar, Ziya, 2014-2015 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 15 Kasım 2014- 25 Nisan, Yer: Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

7.10.9. Avşar, Ziya, 2015-2016 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 24 Ekim 2015- 23 Nisan, Yer: Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

7.10.10. Avşar, Ziya, 2016-2017 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 22 Ekim 2016- Devam Ediyor, Yer: Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.

 

7.11. Radyo-Televizyon Etkinlikleri:

7.11.1. Mevlana ve Mesnevi Sohbetleri, 28 Ocak  2013, Niğde Polis Radyosu, Niğde Gündemi Programı.

7.11.2. Mevlana ve Mesnevi Sohbetleri, 11 Şubat 2013, Niğde Polis Radyosu, Niğde Gündemi Programı.

7.11.3. Mevlana ve Mesnevi Sohbetleri,8 Mart 2013, Niğde Polis Radyosu, Niğde Gündemi Programı.

7.11.4. Ahi Evran ve Ahilik, RT 66 Televizyonu, 17 Ekim 2008.

7.11.5. Ramazan Sohbetleri  RT 66 Televizyonu, 3-5 Eylül 2009.

7.10.6. Mevlana ve Şeb-i Arus, TRT Avaz, 14 Kasım 2011.

7.10.7. Yunus Emre Üzerine, TRT Avaz, 5 Mayıs 2012.

7.11.8. Mevlana’nın Fikirleri, Kay tv, 17 Aralık, 2012.

7.11.9. Mevlana Üzerine, Türkçe Bakış Programı, Kanal 99, 20 Kasım 2012.

7.11.10. Şeb-i Arus ve Mevlana, Ntv 17 Aralık 2013.

 

7.12. Röportajlar:

7.11.1. Avşar, Ziya, “Devlerin Şiiri Cüceler Pazarında Revaç Bulmaz ”, Röportaj yapan; Ali Tavşancıoğlu, Şehriyar Dergisi,Temuz-2008,s.30-36, Yozgat.

 

8. Projeler

8.1.1. Mecmua-i Kasâid-i Türkiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Halet Efendi Böümü. No: 3418), Erciyes Üniversitesi Projesi, Proje Yardımcılığı, 2006.

8.1.2. Pervane Bey Mecmuası (İnceleme-Metin), Bozok Üniversitesi, BAP, 2013.

8.1.3. İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerhi Mesnevî (Mecmu’atü’l-Letâyif ve Matmuratü’l- Ma’ârif) 4. Cilt, İnceleme- Metin- Sözlük. Bozok Üniversitesi BAP, 2013.

8.1.4. Mana Semasında Bir Kutup Yıldızı: Mevlana, BAGEP Projesi, 2016 Devam Ediyor.

8.1.5. İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerhi Mesnevî (Mecmu’atü’l-Letâyif ve Matmuratü’l- Ma’ârif) 3. Cilt, İnceleme- Metin- Sözlük. Ömer Halisdemir Üniversitesi DOKTEP, Devam Ediyor.  

8.1.6. İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerhi Mesnevî (Mecmu’atü’l-Letâyif ve Matmuratü’l- Ma’ârif) 5. Cilt, İnceleme- Metin- Sözlük. Ömer Halisdemir Üniversitesi DOKTEP, Devam Ediyor.

 

9. İdari Görevler

9.1.1. Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2000-2001.

9.2.2. Dekan Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2001-2002.

9.3.3. Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Bozok Üniversitesi, 2008-2011.

9.4.4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Bozok Üniversitesi, 2009-2011.

9.4.5. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013- (devam ediyor)

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1. Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic dergisi hakemliği.

10.2. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği S. 1, 2010.

10.3. I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tunca Kortantamer adına) (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.4. II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (İsmail Ünver adına), Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu, 15-16 Mayıs 2008 Kayseri. (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.5. III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) 13 Şubat 2009 Kayseri (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.6. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdülkerim Abdulkadiroğlu Adına) 3-4 Mayıs 2009 Kayseri (Bilim Düzenleme  Kurulu Üyeliği).

10.7. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Adına) 13-14 Ekim 2009 Mardin (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.8. I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu 25-27 Haziran 2010 Yozgat (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.9. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi hakemliği TUBAR  (2010-Devam ediyor.)

10.10. VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına) Kasım 2010 Kayseri (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği).

10.11. VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İpekten Adına) Temmuz 2011 Antalya (Bilim Kurulu Üyeliği).

10.12. Bilig Dergisi Hakemliği (2012- devam ediyor.)

10.13. VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Adına) 15-17 Kasım 2012 Diyarbakır  (Bilim Kurulu Üyeliği).

10.14. Sûfi Araştırmaları Dergisi, (Bilim Kurulu Üyeliği), 2011. Devam ediyor.


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik YılDönemDersin Adı
2011-2012     Güz

Eski Türk Edebiyatı III

Eski Türk Edebiyatı V

Farsça I

Edebî Bilgiler I

  Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

Eski Türk Edebiyatı IV

Farsça II

Edebî Bilgiler II

2012-2013 Güz

Eski Türk Edebiyatı V

Eski Türk Edebiyatı VII

Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler I (YL)

Metin Çözümleme Yöntemleri I (YL)

  Bahar 

Eski Türk Edebiyatı VI

Eski Türk Edebiyatı VIII

Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler II (YL)

Metin Çözümleme Yöntemleri II (YL) 


13. Atıflar:

13.1. Bulut, Hülya, Yeniliklerle Dolu Yüzyıldan İki “Yeni” İsim: Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri, Master Tezi, Bilkent Üniversitesi SBE, Ankara 2001,Avşar, Ziya. “Edirneli Nazmî Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Türki-î Basit ve Gazeller Dışındaki Nazım Şekli ve Türleri” Ankara: 1998, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Doktora Tezi. s.27, dipnot 1.

13.2. Erzen, Mehmet Halil, Ravzî Dîvânında Yerlilik, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 Ziya Avşar (2001), “Türkî-i Basîti Yeniden Tartışmak”, Bilig S.18/Yaz, s.128-129s s.217 dipnot 4,7.           

13.3. Koç Keskin, Neslihan, Dede Korkud’un Kopuzundan  Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna,  Ziya Avşar, Revânî Divanı, Konya 2007, G155. s.74, dipnot 21. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/1 Winter 2008.

13.4. Bağrıaçık M. Ziya, Mevlana’nın Rubailerine Dair Sosyolojik Bir Okuma –I-, Batman University International participated Science and Culture Symposium, 18-20 April 2012 Batman, Turkey s.741.

13.5. Kurtoğlu Orhan, Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği, Millî Folklor, 2009, Yıl 21, Sayı 81, Revanî:Avşar, Ziya (07.11.2008) Revanî Divanı,http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Tempdosyalar/235223__RevaniDivaniZiyaAvsar.pdf s.99.

13.6. Düzlü, Özlem, Ercişli Emrah’ın Şiirlerinde Sevgilinin Güzellik Unsurları Bakımından Klasik Edebiyat Hususiyetleri, Akademik Bakış Dergisi Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan, Avşar, Ziya, Revânî Divânı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr, 09.11.2010, s.13.

13.7. Tanyıldız, Ahmet, Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları, Avşar, Ziya, “Bir Başka Yönden Nedîm” Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 12, 2002, s. 155- 170. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007 s.534

13.8. Harmancı, M. Esat, Kültür İnşacılığının Evrensel Dili; Edebî Hamaset, Ziya Avşar, “Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak: Mahallîleşme” Turkish Studies, C. 4/5 Yaz 2009, s. 23.  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, s, 276, dipnot 20.

13.9. Şahin, Şamil Kürşat, Klasik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü, Avşar, Ziya, Revânî Dîvânı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-74909/divanlar.html, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012. s.407

13.10. Demirel, Şener, XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinden Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik Üslup Sebk-i Hindî Hikemî Tarz-Mahallileşme, Ziya Avsar, Türkî-i Basit’i Yeniden Tartışmak, Bilig, 2001, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009, s.296, dipnot 12.

 

Son Güncelleme Tarihi:09.04.2018