AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA İLİŞİKLERİ KESİLEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren azami öğrenim süreleri sonunda ilişikleri kesilen öğrencilere devam şartını sağlayıp başarısız oldukları, hiç almadıkları ve devamsızlıktan başarısız sayıldıkları dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir.


AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA İLİŞİKLERİ KESİLEN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK EK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

 

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  73154, 76443 ve 80359 sayılı yazılarıyla bildirilen 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereğince,  azami süre sonunda ilişiği kesilen öğrencilere verilen 2 ek sınav hakkından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde yararlanabileceklerdir. Başvuru tarihleri ve sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Başvuru ve Sınav Tarihleri

 

Başvuru Şekli: Ek sınav hakkında faydalanmak isteyen öğrenciler İstek Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden veya şahsen ya da posta yoluyla (posta ile yapılan başvurularda olası gecikmelerden öğrenci sorumludur) başvurularını yapabileceklerdir.

 Posta yoluyla başvuru yapmak isteyenler  için;  https://www.ohu.edu.tr  adresinden, yüksekokulumuzun web sayfalarından iletişim bilgilerine ulaşılabilir.   

Başvuru için tıklayınız.

İstek Yönetim Sistemi (İYS) Başvuru Yardım dosyası için (tıklayınız)

 

 

Başvuru Tarihi: Başvurular 03 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak olup;

 

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022 dir.

 

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

SINAV TARİHLERİ 

 

Güz Yarıyılı dersleri için

 

1. Ek sınavlar:  21-25 Mart 2022


2. Ek sınavlar:  18-22 Nisan 2022

 

Bahar Yarıyılı dersleri için

 

1. Ek sınavlar:  2021-2022 Bahar Yarıyılı Genel sınav döneminde (13-21 Haziran 2022)

 

2. Ek sınavlar:  2021-2022 Bahar Yarıyılı Bütünleme sınav döneminde (04-08 Temmuz 2022)


EK SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda üniversitemiz senatosu tarafından, azami sürenin dolması nedeniyle ilişikleri kesilen öğrenciler için uygulanacak ek sınavlarla ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi c bendi kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren azami öğrenim süreleri sonunda genel sınava girme koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı beşten fazla olması nedeniyle ilişikleri kesilen öğrencilere, başvurmaları halinde devam şartını sağlayıp başarısız oldukları, hiç almadıkları ve devamsızlıktan başarısız sayıldıkları dersler (stajlar ile uygulama içeren ve doğrudan sınav yapılmayan dersler hariç) için iki ek sınav hakkı verilmesine,

 

2. Staj, uygulama, laboratuvar, bitirme tezi/projesi, atölye vb. dersler ile ilgili olarak uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas alınarak değerlendirmenin nasıl yapılacağına ve değerlendirme takvimine ilgili akademik birimlerce karar verilmesine,

 

3. Ek sınav hakkında yararlanacak öğrencilerin almak zorunda oldukları seçmeli derslerin, öğrencilerin durumları incelenerek Akademik Birimlerce belirlenmesine, öğrencinin daha önce alıp başarısız olduğu ders varsa o dersin sınavına girmesine, daha önce hiç almadığı seçmeli ders var ise 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyıllarında açılan derslerden seçmelerine,

 

4. Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarının Merkezi Sınav Birimi tarafından yapılmasına ve sınav programının Merkezi Sınav Birimi tarafından tüm birimlere bildirilmesine,

 

5. Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin sınavlarının, Senatonun belirlediği sınav tarihleri içerisinde yer alması koşuluyla, tarih, saat ve yerlerinin akademik birimlerce belirlenerek sınav tarihlerinden en az iki hafta önce ilan edilmesine,

 

6. Ek sınavlar sonunda almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl ek süre verilmesine; süre başlangıç tarihi olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınmasına (Ek süre verilen öğrenciler akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme tarihlerinde ilgili yarıyılın öğrenim ücreti/katkı payını ödeyerek sorumlu oldukları dersler için ders kaydı yaptırmak ve derslerin ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavlarına girmekle yükümlüdürler. Bu derslerden sadece uygulamalı dersler ile daha önce hiç alınmamış veya alınıp sınava girme hakkı elde edilememiş derslere devam zorunludur), başarısız ders sayısını bir derse düşürenlere ise sınırsız sınav hakkı tanınmasına,

 

7. Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine,

 

8. Ek sınavlarda başarı notunun en az CC olmasına,

 

9. Ek sınav hakkı kullanılarak başarılan dersin başarı notu öğrencinin ek sınav hakkı kullandığı dersin yarıyılına işlenmesine,

 

10. Ek sınav haklından faydalanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili değerlendirme işlemlerinin Akademik Birimlerce en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılması ve konu ile ilgili tüm duyuruların web sayfalarında ilan edilmesine,

 

11. Sınav dönemi içerisinde sınavlara girmeyen/başvurmayan öğrencilerin sınav hakkını kullanmış sayılmalarına,

 

12. Ek Sınav Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin kurul veya yönetim kurulu kararlarının uygulanmasına

           

Mağduriyet yaşanmaması için Üniversitemizin https://www.ohu.edu.tr/ adresinde ve birimlerin internet adreslerinde yapılan duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.

 

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır