Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EGZ0001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2 0 3
Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepki- ler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Zorunlu Ders EGZ0003 YABANCI DİL 1 2 0 3
Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).
Zorunlu Ders EGZ0005 TÜRK DİLİ 1 3 0 5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragra arı); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uy- gulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerara- sılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
Zorunlu Ders EGZ0007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algo- ritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.
Zorunlu Ders EMZ0001 EĞİTİME GİRİŞ 2 0 3
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik te- melleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Zorunlu Ders EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.
Zorunlu Ders SBO1005 SOSYAL PSİKOLOJİ 2 0 3
Psikoloji bilimi, psikolojinin alanları, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri, sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri, insanın doğası, toplumsallaşma, sosyal algı, tutumlar ve değişmesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davranış, kişiler arası çekicilik ve sevgi.
Zorunlu Ders SBO1007 ARKEOLOJİ 2 0 3
Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs. keşfetme, Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler Mısır, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb., ünlü yabancı ve Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.
Zorunlu Ders SBO1009 SOSYOLOJİ 2 0 4
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi, sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.
Zorunlu Ders SBO1017 BİLGİSAYAR I 2 2 3
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Zorunlu Ders SBZ1001 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ 2 0 4
Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları; sosyal bilimlerde bilgi; sosyal bilimlerin temel kavramları; başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri; sosyal bilgilerin tarihi gelişimi; sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü; sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri; sosyal bilgiler gelenekleri.
Zorunlu Ders SBZ1003 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA 2 0 4
Coğrafya biliminin gelişimi ve bilimsel kimlik kazanma süreçleri; dünyanın oluşumu ve jeolojik geçmişi, içyapısı, şekli, hareketleri ve buna bağlı oluşan sonuçlar; yeryüzünün şekillenmesi ve bu süreçte etkili olan faktörler (jeomorfoloji); dünya atmosferi ve iklim sistemi (klimatoloji); yeraltı ve yerüstü sularının dağılışı, özellikleri ve etkileri (hidrografya); toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları); bitki coğrafyası (sınıflandırma, yetişme ortamı şartları, dağılışı), harita bilgisi.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EGZ0002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 3
Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş de- nemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Zorunlu Ders EGZ0004 YABANCI DİL 2 2 0 3
Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko- nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).
Zorunlu Ders EGZ0006 TÜRK DİLİ 2 3 0 5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.
Zorunlu Ders EMZ0003 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 3
Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de mo- dernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Zorunlu Ders EMZ0004 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön- cüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal taba- kalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekono- mi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.
Zorunlu Ders SBO1002 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM 2 0 5
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri doğal dili ve beden dilini kullanma, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri vurgu, tonlama, duraklama, diksiyon vb.. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları konunun seçimi ve sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma, konuşmanın sunuluşu. Konuşma türleri, karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Zorunlu Ders SBO1004 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA 4 0 6
Jeomorfoloji temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi, hidrografya akarsular, yeraltı suları, göller, denizler, iklim bilimi, toprak coğrafyası oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları, bitki coğrafyası yetişme ortamı şartları, dağılışı.
Zorunlu Ders SBO1006 ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI 2 0 4
Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları, Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri Mezopotamya, Mısır, Yunan,Helen, Roma vs. ve Anadolu da kurulan uygarlıklar, diğer antik uygarlıklar, Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.
Zorunlu Ders SBO1008 FELSEFE 2 0 4
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar, Türkiye de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.
Zorunlu Ders SBO1010 EKONOMİ 2 0 3
Temel ekonomi kavramları ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri, ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.
Zorunlu Ders SBO1018 BİLGİSAYAR II 2 2 3
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
Zorunlu Ders SBZ1002 SİYASET BİLİMİ 2 0 3
Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.
Zorunlu Ders SBZ1004 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 3
Türk adının anlamı; Türklerin ana yurdu; Türkçe’nin doğuşu; İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi; Orhun Anıtları ve bunların Türk tarihi, kültürü, dili ve inançları açısında önemi; bozkır yaşam tarzı karakteristikleri; genel olarak İslamiyet öncesi Türk toplumlarında sanat, ekonomi, inanç kültür ve uygarlık.
Zorunlu Ders SBZ1006 SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ 2 0 3
Sosyal antropolojinin tanımı, kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı; insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt; siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı; toplumsal tabakalaşma; toplumsal cinsiyet; din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin temel çalışma konuları; medeniyetin doğuşu, ilk medeniyetlerin (Eski Yunan, Çin, Hint, Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin) ortak ve ayırt edici özellikleri; tarım, matematik, dil ve devlet yönetiminde gelişimler; medeniyetler arası etkileşim; Anadolu medeniyetlerinin temel özellikleri; Anadolu'da bırakmış oldukları maddi medeniyet ve somut kültürel miras unsurları.
Zorunlu Ders SBZ1008 GENEL BEŞERÎ VE EKONOMİK COĞRAFYA 2 0 4
Nüfus coğrafyası (geçmişte ve günümüzde dünya nüfusuna ilişkin artış, dağılış, yoğunluk ve bunlar üzerinde etkili olan faktörler, sayımlar, politikalar, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürler ve kültür bölgeleri); yerleşme coğrafyası (ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmelerin gelişimi, dağılışı ve bunlar üzerinde etkili olan faktörler; yerleşmelere ilişkin yapılan sınıflandırmalar, fonksiyonlar); ekonomik coğrafya (ekonomik faaliyet alanları: özelliklerine göre sektörel sınıflandırma, gelişimi ve coğrafi dağılışları, gelişiminde ve dağılışında etkili olan faktörler, ekonomik faaliyetlerin doğal ve beşerî çevreyle etkileşimi ve bu etkileşimin ortaya çıkardığı faaliyet alanına özgü ve çevreye ilişkin sorunlar).
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EGS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2 0 3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağım- lılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam- da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hiz- metin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.
Seçmeli Ders EGS0002 BESLENME VE SAĞLIK 2 0 3
Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.
Seçmeli Ders EGS0003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 3
Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sını andırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.
Seçmeli Ders EGS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlev- leri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilik- te başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.
Seçmeli Ders EGS0006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 3
Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sını andırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.
Seçmeli Ders EGS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 3
İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sını andırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşım- lar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; ile- tişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.
Seçmeli Ders EGS0010 KÜLTÜR VE DİL 2 0 3
Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kül- türlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değiş melerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.
Seçmeli Ders EGS0014 TÜRK HALK OYUNLARI 2 0 3
Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunla- rında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yö- resel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyun- larının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları
Seçmeli Ders EGS0015 TÜRK İŞARET DİLİ 2 0 3
İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde har er; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sını arı ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.
Seçmeli Ders EGS0016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2 0 3
Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.
Seçmeli Ders EGS0018 TÜRK SANATI TARİHİ 2 0 3
Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.
Seçmeli Ders EMS0001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2 0 4
Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Tür- kiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişisel- leştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma- teryali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Seçmeli Ders EMS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2 0 4
Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dö- nemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.
Seçmeli Ders EMS0003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2 0 4
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.
Seçmeli Ders EMS0006 EĞİTİM TARİHİ 2 0 4
Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıkların- da) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.
Seçmeli Ders EMS0007 EĞİTİMDE DRAMA 2 0 4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pe- dagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı
Seçmeli Ders EMS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 4
Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedefl erin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.
Seçmeli Ders EMS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2 0 4
Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.
Seçmeli Ders EMS0012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2 0 4
Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumla- rı; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.
Seçmeli Ders EMS0013 KAPSAYICI EĞİTİM 2 0 4
Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders mater- yallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
Seçmeli Ders EMS0015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 0 4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finans- manı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden kar- şılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis- temleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar
Seçmeli Ders EMS0016 MİKRO ÖĞRETİM 2 0 4
Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tu- tum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sı- nırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sını a örnek ders anlatma uygula- maları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Seçmeli Ders EMS0017 MÜZE EĞİTİMİ 2 0 4
Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü- zeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.
Seçmeli Ders EMS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2 0 4
Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortam- larda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğ- renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının gelişti- rilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders EMS0020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 2 0 4
Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfreda- ta dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sını arında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.
Seçmeli Ders EMS0021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2 0 4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürüle- bilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın ge- leceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalış- maları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.
Zorunlu Ders EMZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği- tim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hede er, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Zorunlu Ders EMZ0006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, strate- jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme- lerin değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders SBO2001 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 3
İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi Orta Asya da kurulanlar, Orta Asya dışında kurulanlar , İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kültür ve uygarlık.
Zorunlu Ders SBO2005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 4
Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.
Zorunlu Ders SBO2007 TEMEL HUKUK 2 0 3
Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim hukuk ilişkileri.
Zorunlu Ders SBO2009 SANAT VE ESTETİK 2 0 3
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi, yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
Zorunlu Ders SBO2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Bilim ve temel kavramlar olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b., bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri nicel ve nitel veri toplama teknikleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Seçmeli Ders SBO2015 SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ ÖĞRETİMİ 2 0 3
Beceri öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Sosyal Bilgiler Programı, ilköğretim 4,7. sınıf düzeyinde diğer derslerle birlikte ilk 9 beceriyi kazandırmanın yanında, kendine özgü 5 beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Seçmeli Ders SBO2021 İLKÖĞRETİMDE ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK KON ÖĞRT 2 0 3
Atatürkçülük Nedir, Sosyal Bilgiler ve Atatürkçülük Konularının Arasındaki ilşki, Tarihsel Süreç içersinde Sosyal Bilgiler Derslerinde Atatürkçülük Konuları, Yeni Öğretim Programı ve Atatürkçülük Kon uları, Sosyal Bilgiler Derslerinde Atatürkçülük konularının Öğretiminde Öğretmenin Rolü.
Seçmeli Ders SBO2023 DOĞAL COĞRAFYA UYGULAMALARI 2 0 3
DOĞAL COĞRAFYA
Seçmeli Ders SBO2025 DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ İÇİNDE TÜRKİYE 2 0 3
Tarihsel süreç içersinde Türkiye nin jeopolitik konumu, Yirmibirinci Yüzyılın enerji ve siyaset dengeleri içinde Türkiye,
Seçmeli Ders SBO2027 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 3
Alfabe, birbirini tanıma, ülkeler, sayılar, sıra sayıları, günler, aylar, tarihler, aile, kişi zamirleri, aitlik sıfatları, aitlik zamirleri.
Seçmeli Ders SBO2029 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 2 0 3
Teknoloji Araçlarının Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Yeri, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılabilecek Teknoloji Araçları, İnternet, Hipermedya, Yazılım Araçları, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Araçlarının Kullanımının Öğretim Programının Farklı Boyutları Açısından Değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders SBO2031 TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ 2 0 3
Azerbaycan, KAzakistan, K.K.T.C. ,Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Tarihi, Türk Cumhuriyetlerinin Yapısı ve Önemi.
Seçmeli Ders SBO2033 BEŞERİ ÇEVRE VE ÖĞRETİMİ 2 0 3
Kırsal çevre, Kentsel çevre, Sosyal çevre, Kültürel çevre.
Seçmeli Ders SBO2035 TÜRKİYE'DE DOĞAL RİSK ALANLARI VE EĞİTİMİ 2 0 3
Doğal risk alanının tanımı, afetlerin tanımı ve afet türleri, jeoloik jeomorfolojik doğal afetler, meteorolojik klimatolojik doğal afetler, biyolojik doğal afetler, doğal beşeri afetler.
Seçmeli Ders SBO2037 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ 2 0 3
Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirler ve ilkeler.
Seçmeli Ders SBO2039 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM YANILGILARI 2 0 3
Bilgilerin edinilme sürecinde atılması gereken ilk adım, bilimsel olarak doğru ve geçerli kabul edilen kavramların yapılandırılması olacaktır. Bu dersin amacı öğretmen adaylarının sosyal bilgilerde oluşan kavram yanılgılarını tespit edip gidermektir.
Seçmeli Ders SBS0003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI 2 0 4
Harita; haritalama teknikleri; harita türleri ve kullanım alanları; sosyal bilgiler öğretimde harita ve harita kullanımı ile ilgili kavramlar; mekânı algılama becerisi öğretiminde harita kullanım uygulamaları; harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri.
Seçmeli Ders SBS0004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM 2 0 4
Küreselleşme ve Türkiye’ye etkileri; dünyada son yüzyılda meydana gelen gelişmeler; çevre üzerindeki değişimler; askeri ve ekonomik birliktelikler; küreselleşmenin az gelişmiş ülkelere etkileri; Türkiye’nin küreselleşme karşısındaki durumu; çoğulculuk ve çok kültürlülük gibi kavramlar (ve bunların sosyal bilgilerde öğretimindeki yeri) ve çok kültürlü eğitim uygulamaları.
Seçmeli Ders SBS0005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 4
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.
Seçmeli Ders SBS0007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI 2 0 4
Milli ve yerel oyunların ve çocuk oyunlarının (aşık, çelik çomak vb. yerel ve diğer oyunlar) teorik bilgisi; bu oyunların sosyal bilgiler dersinde nasıl kullanılacağının bilgisi; uygulamalı örnekleri.
Seçmeli Ders SBS0011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 4
Bilgisayarlar, cep telefonları, diğer mobil cihazlar ve akıllı tahtalar ile internetin sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı; bilişim teknolojilerine dayalı olarak hazırlanan öğretim etkinliklerinden yararlanılması; sosyal medya araçlarının öğretim programları kazanımlarına uygun işe koşulms yolları; okul-aile işbirliği, işbirliğine dayalı eğitim uygulamaları ve saha çalışmalarında kullanılma yolları; öğretmen adaylarının alanlarına uygun yazılımları kullanma yeterliliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders SBS0013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI 2 0 4
Ekonomiye dair temel kavramlar; Türkiye’nin makroekonomik yapısı; sosyal bilgiler öğretiminin (üretim, tüketim ve dağıtım öğrenme alanı başta olmak üzere) çeşitli öğrenme alanları ile ilişkili bilgi, beceri öğretimi ve uygulama örnekleri.
Zorunlu Ders SBZ2001 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 0 3
Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri; sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
Zorunlu Ders SBZ2003 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI 2 0 3
Türkiye’nin yeri ve konumu; Türkiye’de yer şekilleri; Türkiye’nin iklimi, toprakları, hidrografyası, bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası; Türkiye’de çevre sorunları; Türkiye’de afetler; iklim değişmeleri.
Zorunlu Ders SBZ2005 İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 2 0 3
İslamiyet’in doğuşu ve dört halife dönemi; Arap-İslam devletleri; İslam uygarlığı (Arap-Türk-Fars kültürlerinin İslam uygarlığına katkıları); İslam medeniyetinde bilim, sanat, eğitim, düşünce, ekonomi, şehir ve estetik (Beytül Hikme gibi bilim ve düşünce merkezleri, bilim adamları ve eserleri, maddi medeniyet unsurları örnekleri); Türk- İslam devletleri kısa siyasi tarihi; ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyet; Türk İslam medeniyetinde bilim, sanat, eğitim, düşünce, ekonomi, şehir ve estetik (Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut ve Ahmet Yesevi gibi bilim, dil, edebiyat ve tefekkür dünyası öncüleri mütefekkirler ve eserleri, maddi medeniyet unsurları örnekleri).
Zorunlu Ders SBZ2007 ORTA ÇAĞ TARİHİ 2 0 4
Orta Çağ’da Avrupa’nın siyasi yapısı; Hristiyanlık ve Avrupa’nın dinî yapısı; din-devlet-bilim ilişkisi (aristokrasi-ruhban sınıfı mücadelesi); Avrupa’nın sosyo-ekonomik yapısı; Orta Çağ Avrupa’sında kültür ve medeniyet (geç Orta Çağ Avrupa’sında bilimsel zihniyetin doğuşu, Endülüs Emevileri'nin bilim ve felsefesinin merkezi Avrupa ve İngiltere bilimi ile etkileşimi, Thomas Aquinas, Roger Bacon); Orta Çağ’da Asya’nın siyasi yapısı; İslamiyet ve Asya’nın dini yapısı; Orta Çağ’da Asya’nın sosyo-ekonomik yapısı; Asya’da eğitim, bilim ve kültür ve medeniyet (Asya’de felsefe, bilim ve maddi medeniyet unsurları).
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EGS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 0 3
Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve teli e ilgili etik sorunlar; tarama, yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.
Seçmeli Ders EGS0007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2 0 3
İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yak- laşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.
Seçmeli Ders EGS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2 0 3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
Seçmeli Ders EGS0011 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 3
Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin- deki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.
Seçmeli Ders EGS0012 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 3
Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavram- lar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavram- lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur-ma, kısa mesaj yazma, ders heceleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.
Seçmeli Ders EGS0013 SANAT VE ESTETİK 2 0 3
Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.
Seçmeli Ders EGS0017 TÜRK MUSİKİSİ 2 0 3
Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteci- ler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.
Zorunlu Ders EGZ0008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 3
Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel de- ğerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen top- lumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.
Seçmeli Ders EMS0004 EĞİTİM HUKUKU 2 0 4
Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.
Seçmeli Ders EMS0005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2 0 4
Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kül- türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temel- leri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.
Seçmeli Ders EMS0008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2 0 4
Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal et- kinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
Seçmeli Ders EMS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2 0 4
Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşün- menin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.
Seçmeli Ders EMS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2 0 4
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sını andırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hede eri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insa- ni-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
Seçmeli Ders EMS0019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2 0 4
Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sını andırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yay- gınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki mo- deli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.
Seçmeli Ders EMS0022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2 0 4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eği- timi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eği- timiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
Zorunlu Ders EMZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 3
Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sını andırılması; öğretim tek- nolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okurya- zarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendir- me ölçütleri
Zorunlu Ders EMZ0008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob- lemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla- rının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy- gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
Zorunlu Ders SBO2004 ANTROPOLOJİ 2 0 3
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi,antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi, ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları,ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.
Zorunlu Ders SBO2006 ORTAÇAĞ TARİHİ 4 0 4
İslamiyet in doğuşu, Arap İslam Devletleri Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler Türk İslam Devletleri İdil Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri İslam Uygarlığı Arap Türk Fars kültürlerinin İslam uygarlığına katkıları Batı Dünyası ve Uygarlığı Hıristiyanlığın doğuşu, yayılışı ve Batı dünyasına etkileri, Bizans Tarihi.
Zorunlu Ders SBO2012 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1 Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2 Tevhid i Tedrisat Kanunu tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3 Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Zorunlu Ders SBO2014 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 4
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan örnekleri , öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Seçmeli Ders SBS0001 ÇEVRE EĞİTİMİ 2 0 4
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ortaöğretim programlarında çevre eğitimi.
Seçmeli Ders SBS0009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2 0 4
Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders SBS0010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH 2 0 4
Tarihsel kanıt, yerel tarih ve sözlü tarih çalışmalarının teorik bilgisi; araştırma ve uygulamaların örnekleri; Sosyal Bilgiler öğretiminde bu tür tarih çalışmalarından faydalanılmasının teorik ve uygulamalı örnekleri.
Seçmeli Ders SBS0012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ 2 0 4
Hukukun temel kavramları; çağdaş hukukun doğuşu ve kaynakları; Türklerde hukukun tarihsel gelişimi ve Türkiye’de çağdaş hukuk; vatandaşlık, hak ve sorumluluklar konularında eğitim verirken öğretmen adaylarının ihtiyaç duyacakları becerilerin öğretimi ve bunların uygulamaları (mahkeme kararları analizleri, örnek olay incelemeleri, yerel ve ulusal düzeyde dilekçe hakkı kullanımı vb.).
Zorunlu Ders SBZ2002 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2 0 3
Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel sosyal bilgiler dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
Zorunlu Ders SBZ2004 BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 2 0 2
Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi; geçmişten günümüze bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler; bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri; insanlığın ortak bilim mirası; ünlü Türk bilim insanları; yabancı bilim insanları; doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi; Türk Patent Enstitüsü; telif ve patent hakları; uzay ve havacılık çalışmaları.
Zorunlu Ders SBZ2006 VATANDAŞLIK BİLGİSİ 2 0 3
Vatandaşlık ile ilgili temel kavramlar; insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türk millî kültürü, millî ve evrensel değerler ilişkisi; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı; değişen vatandaşlık anlayışı bağlamında Avrupa vatandaşlığı, küresel vatandaşlık ve yerel vatandaşlık; dijital vatandaşlık.
Zorunlu Ders SBZ2008 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI 2 0 2
Türkiye'nin beşerî coğrafyasının genel özellikleri; Türkiye’de nüfus artışı ve nüfus politikaları, Türkiye nüfusunun özellikleri; iç ve dış göçler; nüfus yoğunluğu ve dağılışı; Türkiye’de yerleşmenin tarihsel gelişimi; kırsal yerleşmeler; şehirlerin dağılışı ve şehirsel etki alanı, şehirlerin sorunları; Türkiye ekonomik coğrafyasının genel özellikleri; Türkiye'de tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ve dağılışı; Türkiye'de ulaşım ve ticaret, Türkiye’de turizm.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EMZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.
Zorunlu Ders EMZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kav- ramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde pu- anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.
Zorunlu Ders SBO3001 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 2 5
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya VCD, DVD gereçleri, bilgisayar temelli gereçler , eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Zorunlu Ders SBO3005 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 2 0 3
Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.
Zorunlu Ders SBO3009 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 2 0 4
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb. insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi
Zorunlu Ders SBO3011 ÜLKELER COĞRAFYASI 2 0 3
Kıtalar Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika. Ülkeler Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve diğerleri.
Zorunlu Ders SBO3013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 4
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Zorunlu Ders SBO3015 SINIF YÖNETİMİ 2 0 2
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma örnekler ve öneriler.
Seçmeli Ders SBO3021 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ 2 0 3
Siyasal düşünce tarihi, filozoflar ve fikirleri, günümüz siyaseti, filozofların birey, toplum, otorite vb. hakkında görüşleri, siyasal düşünürün temel siyasi fikirleri, Siyasal düşünce tarihi boyunca var olmaya devam eden inanç, akıl, bilim ve şüphecilik arasındaki gerilim.
Seçmeli Ders SBO3023 TÜRKİYE'NİN TARİHİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL YAPISI 2 0 3
Türkiye nin tarihi yapısı, Türkiye nin siyasi yapısı, Türkiye nin kültürel yapısı.
Seçmeli Ders SBO3025 TÜRKİYE'NİN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM SİSTEMİ 2 0 3
Yerel Yönetim Reformları, iç dinamikler, ekonomik yapıdaki değişim, hızlı kentleşme, bölgesel eşitsizlik, artan demokrasi talebi ve sivil toplumun ortaya çıkışı, merkezi yönetimin yapısı, dış dinamikler, küreselleşme, insan hakları, demokrasi, kültürül küreselleşmesi, kentlerin küreselleşmesi, yoksulluğun küreselleşmesi, çevre sorunları, küreselleşmenin ölçümü.
Seçmeli Ders SBO3027 OSMANLI TÜRKÇESİ I 2 0 3
Osmanlı ve Türk tarihinin kaynaklarında kullanılan Osmanlı Türkçesi alfabesinin tanıtımını yapmak ve basit derecedeki kelimelerin okunmasını sağlamak.
Zorunlu Ders SBZ3001 OSMANLI TARİHİ 1 2 0 4
Osmanlı devletinin kuruluşundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadarki dönem; bu zaman diliminde Osmanlı’da meydana gelen siyasi gelişmeler; devlet teşkilatlanması ve yerel yönetim birimleri; toplum hayatı ve toplumsal kurumlar, kültürel gelişmeler ve önemli şahsiyetlere özellikleri; Osmanlının diğer çevre devlet ve topluluklarla ilişkisi.
Zorunlu Ders SBZ3003 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ 2 0 4
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ve dünyada meydana gelen coğrafi keşifler; Rönesans ve Reform, Aydınlanma, Amerikan bağımsızlık savaşı ve ABD’nin kuruluşu; Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarındaki önemli gelişmeler; Fransız İhtilali; Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk Dünyası’nda ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler.
Zorunlu Ders SBZ3005 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 1 3 0 5
Sosyal bilgilerde aşamalı sınıflamaya uygun amaç yazma örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde içerik seçimi ve düzenlenmesinde benimsenen ilkeler; içerik yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimi bakımından incelenmesi; sosyal bilgilerde öğretme-öğrenme süreçleri kapsamında strateji, ilke, yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanma.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EMZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 0 3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sos- yal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, mes- lektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, ve- liler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı dav- ranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
Zorunlu Ders EMZ0012 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sını a disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sını a öğrenci davranışlarının yönetimi, sını a iletişim ve etkileşim süreci; sını a öğrenci motivasyonu; sını a zaman yönetimi; sını a bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.
Zorunlu Ders SBO3002 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ 2 0 3
Birinci Dünya Savaşı ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar, I. ve II. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası gelişmeler ,Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı, AET, Avrupa Birliği, SSCB nin dağılması, Körfez Savaşı, 11 Eylül Terör Saldırısı ve yansımaları vb., yeni bağımsız Türk devletlerinin kuruluşu ve gelişimi.
Zorunlu Ders SBO3006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 5
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b., Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders SBO3012 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 3
İnsanlar arası iletişim ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde, vb., etkin konuşma ve dinleme, beden dili, hak ve sorumluluklar, değer yargıları ve iletişimdeki rolü.
Zorunlu Ders SBO3014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Zorunlu Ders SBO3016 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Seçmeli Ders SBO3018 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 2 0 3
Klasik Dönem Türk Düşüncesi, Mitoloji, Türk İslam Düşüncesi, Modern Türk Düşüncesi,Düşünce Tarih Kültür, Modern Türk Düşüncesine Giriş
Seçmeli Ders SBO3022 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2 0 3
SSCB nin dağılmasını hazırlayan etmenler ve Türk Cumhuriyetlerinin kurulması. BDT içindeki Türk Cumhuriyetlerini bölme çabaları. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan ın fiziki ve beşeri özelliklerinin, ekonomik zenginliklerinin açıklanması.
Seçmeli Ders SBO3024 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 2 0 3
Anadolu beylikleri, Malazgirt Zaferinden sonra kurulan beyliklerin tanıtımı, beylik politikaları, devlet büyükleri, beylikler arası ilişkiler, Anadolu beyliklerinin Türk Tarihi açısından önemi.
Seçmeli Ders SBO3026 TÜRK EDEBİYAT TARİHİ 2 0 3
Türk edebiyatı tarihi, Türklerin kültür değişimleri, İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı , İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı , Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı.
Seçmeli Ders SBO3028 SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI 2 0 3
Sözlü Tarih nedir, sözlü tarih araştırma yöntemleri, sözlü tarih araştırma yönteminin kullanıldığı alanlar, örnek sözlü tarih araştırması, bir sözlü tarih araştırmasının planlanması.
Seçmeli Ders SBO3030 MESLEKİ ETİK 2 0 3
etik,ahlak felsefesi,mesleki etiğin ilkeleri, beş temel mesleki ilke, etik sistemler, etik sorgulama, kamu görevlilerinin etik profilleri, öğretmenlik mesleğinin etik temelleri.
Seçmeli Ders SBO3032 OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 0 3
Osmanlı ve Türk tarihinin kaynaklarından basit düzeyde olanlarını okumak ve kaynak çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Seçmeli Ders SBS0002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 2 0 4
Dünyanın karşı karşıya kaldığı politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunlar; açlık, fakirlik, insan hakları, nüfus, ırkçılık, terör, toprak kayması, erozyon, deprem, sel, kuraklık, çığ düşmesi, trafik, gürültü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kentleşme, ilaç bağımlılığı vb. sorunların incelenmesi; enerji sorunu ve çözüm önerileri; alternatif görüşler, çevre eğitimi, sosyal bilgiler dersinin bu konudaki yeri ve önemi; sürdürülebilir toplum tartışmaları ve eğitim.
Seçmeli Ders SBS0006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ 2 0 4
Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel tasarım, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.
Seçmeli Ders SBS0008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2 0 4
Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının ta3rihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.
Zorunlu Ders SBZ3002 OSMANLI TARİHİ 2 2 0 4
Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan (1774) Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına (1922) kadarki dönem; bu zaman diliminde Osmanlı’da meydana gelen siyasi gelişmeler; devlet teşkilatlanması ve yerel yönetim birimleri; toplum hayatı ve toplumsal kurumlar; kültürel gelişmeler ve önemli şahsiyetler; Osmanlının diğer çevre devlet ve topluluklarla ilişkileri.
Zorunlu Ders SBZ3004 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT 2 0 2
Mit ve mitin özellikleri; miti oluşturan etmenler; mitin diğer türlerden farkı; destan ve destanın özellikleri; destanı oluşturan etmenler; sözlü ve yazılı destanlar; destanların ortak özellikleri; seyahatname ve gezi yazıları, gezi türü ve seyahatnamenin karşılaştırılması; tarihi romanlar, mitos, keşifler, şiir ve hikâyeler, denemeler ve belgesellerin Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılması ve uygulanması.
Zorunlu Ders SBZ3006 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ 2 0 2
Siyasi coğrafyanın, coğrafya bilimi içindeki yeri, mekansal analiz ve öğrenmeyi kolaylaştıran araç-gereçlerin kullanımı; Siyasi coğrafya, kıta ve ülkelerin öğrenilmesinde anahtar öğeler; haritalardan yararlanılarak enlem ilişkileriyle konumlandırma ve iklim kuşaklarıyla yeryüzü şekilleri ve doğal kaynakları belirleme; siyasi coğrafyada fiziki etmenler; konum, iklim, bitki örtüleri, yeryüzü şekilleri, ülke biçimleri, sınırları; siyasi coğrafyada beşerî etmenler; nüfus özellikleri, yerleşme biçimleri, ekonomik yapı; siyasi coğrafya kuramları (Büyük Orta Doğu Projesi, Uygarlıklar Çatışması Kuramı, küresel iklim değişikliği); coğrafi özelliklerden yararlanılarak siyasi coğrafya kuramı oluşturma; Türkiye’nin jeopolitiği, Dünya ve Türkiye’yi etkileyen ülke birlikleri; Türkiye’yi etkileyen siyasi coğrafya bölgeleri (Avrupa Birliği, Orta Doğu, Balkanlar, Kıbrıs, Kafkaslar ve Orta Asya); Dünya’yı ve Türkiye’yi etkileyen siyasi sorunlar.
Zorunlu Ders SBZ3008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 2 3 0 5
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan alana özel becerilerin (değişim ve sürekliliği, zamanı ve mekânı algılama vb.) öğretimi; okul dışı öğrenme ortamları; Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılacak materyal, yöntem, teknik ve etkinliklerin uygulamalı işlenmesi; ölçme ve değerlendirmenin özellikleri, ölçme ve değerlendirmede kullanılan teknikler; mikro öğretim uygulamaları.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBO4001 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 5
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.
Zorunlu Ders SBO4003 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 2 0 3
1919 dan 1945 e kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.
Zorunlu Ders SBO4005 OKUL DENEYİMİ II 1 4 6
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Zorunlu Ders SBO4007 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ 2 2 5
Sosyal bilgiler alanında yazılmış öğretmen ve öğrenci çalışma kitaplarının incelenmesi.
Zorunlu Ders SBO4009 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 2 0 4
Doğal afetler küresel ısınma, depremler, tsunami vb., çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi, bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.
Zorunlu Ders SBO4011 ÖZEL EĞİTİM 2 0 4
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
Zorunlu Ders SBO4013 AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ 2 0 3
AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBO4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 10
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Zorunlu Ders SBO4004 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II 2 0 4
1945 dan 2000 li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.
Zorunlu Ders SBO4006 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME 1 2 4
Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi proje türleri ve proje hazırlama aşamaları, örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.
Zorunlu Ders SBO4008 DRAMA 2 2 5
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama Oyun, Drama farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Zorunlu Ders SBO4010 REHBERLİK 3 0 4
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler hizmetler , teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Seçmeli Ders SBO4014 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Eğitim Sosyolojisi nedir, Eğitim Sosyolojisinin tarihi gelişimi ve teorik yaklaşımlar, Emile Durkheim ın eğitime sosyolojik, Eğitim Sosyolojisi biliminin inceleme alanı yaklaşımı , Eğitim Sosyolojisinin önemi.
Seçmeli Ders SBO4016 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 3
EĞİTİM FELSEFESİ
Seçmeli Ders SBO4018 DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELLERİ 2 0 3
DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELLERİ
Seçmeli Ders SBO4020 ÖĞRETİMDE STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK UYGULAMALARI 2 0 3
Öğretim çalışmalaların da, bilginin aktarımında kullanılacak strateji, yöntem ve tekniklerin uygulanış biçimlerini kavrama