Sık Sorulan Sorular
Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinde izleyecekleri adımlar her yıl kayıt döneminden önce üniversitemiz WEB sayfasında(http://www.ohu.edu.tr/oidb) basamaklar halinde açıklanır.
Öğrencinin herhangi bir sebeple gelemediği takdirde noterden vekalet verdiği kişi/kişiler kayıt için gerekli evraklarla gelerek kayıt yaptırabilir.
Elektronik Kayıt (e-kayıt) zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. E-Devlet şifresi ile ilan edilen tarihler arasında üniversitemize gelmeden https://turkiye.gov.tr/ adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabilirsiniz. E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Üniversitemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
Şahsen kayıtlarda adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, Elektronik kayıt da (e-kayıt) herhangi bir belge istenmez.
Öğrenci kimlik kartını eğitim-öğretime başladığınızda Fakülte veya yüksekokulu öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz. Öğrenci belgesini ise ders kaydı yaptıktan sonra kayıt sırasında alınabileceği gibi, e-devlet üzerinden veya öğrenci otomasyon sayfanızda yer alan belge talep formunu doldurarak alabilirsiniz.
Üniversitemiz web sayfasından akademik/fakülte/bölüm/program/dersler sekmelerini kullanarak istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde ders kaydı yapamayanlar ekle-sil tarihlerinde de ders kaydı yapabilirler.
Kayıt silme işlemi için ilgili fakültenin/ yüksekokul öğrenci işlerine başvurmanız gerekir.
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu bütün dersleri gösteren Transkript (not dökümü), Ders içerikleri, Muaf olmak istediğini belirten dilekçe ile kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul ilgili birimine başvurması gerekir.
Akademik takvimde belirtilen Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar izin kullanılabilir (kayıt dondurulabilir). Bu hak normal öğrenim süresi içinde kullanılabilir ve izin süresi azami öğrenim süresine dahil değildir. Öğrenci, izninin sonunda gerekli işlemleri yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık kurulu raporu ile izin kullananlar aynı usulle öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemek zorundadırlar. Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınava giremezler. Mazeretli olunan sürede sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
Eğitim-Öğretimin başlamasından sonra Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt/kayıt yenileme tarihlerinde kaydını çeşitli sebeplerle yapamayan öğrencilere tanınmış olan ve belirli bir süreyi (yaklaşık 2-3 gün) kapsayan ve normal kayıt tarihinden sonraki haftaya ekle/sil haftası denir. Normal kayıt tarihlerinde kayıt işlemlerini yapamayan öğrenciler belirtilen ekle-sil tarihleri içinde varsa öğrenim ücreti/katkı payını ödeyerek ders kayıt işlemlerini yapabilir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanının onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz. Ekle-sil tarihlerinde de kayıt yenileme işlemini yapamayan ya da öğrenim ücreti/katkı payını ödemeyerek kayıt yenilemeyen öğrencilere yeni bir kayıt hakkı verilmez.
Dikey Geçiş, ÖSYM’ce yapılan merkezi bir sınavla (DGS), 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM’nin belirlediği tarihte, DGS için başvuru yapabilir. Dikey geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyetleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin lisans öğrenimine başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.
Eğitim-öğretim planlarında yer alan dersler ile seminer ve staj çalışmalarına devam zorunlu olup, teorik derslerin %30’undan, pratik derslerin uygulamalarının ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve o dersin genel sınavına giremez. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Devam koşulu sağlanmış teorik derslerin tekrarı durumunda devam zorunluluğu yoktur. Ancak eğitim-öğretim planlarında pratik ders olarak belirlenen laboratuvar ve atölye ortamında yapılan derslerin tekrarında devam zorunludur.
İki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. 1- Genel Akademik Ortalamaya göre, 2- Merkezi Yerleştirme Puanına göre. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl ocak ve temmuz ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilir. Bahar yarıyılında Üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Başvurular her yıl Akademik takvimde yer alan başvuru tarihlerinde yapılır. Başvuru süresi içerisinde ilan edilen istenen belgeler ve bir dilekçeyle ilgili birime başvurulur.
Mazeret sınav hakkı yalnızca ara sınav yerine kullanılabilir. Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, aynı yarıyıl içinde ilgili birim tarafından yapılan programa göre mazeret sınavına girerler. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Genel sınavlarda mazeret sınavı hakkınız bulunmamaktadır.
Akademik yıl (eğitim-öğretim yılı): Güz Yarıyılı ve Bahar Yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşan süreyi ve her yarıyıl; kayıt, kayıt yenileme ve genel sınav süreleri hariç en az on dört haftayı belirleyen, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Eğitim- Öğretim Başlama ve bitiş tarihleri Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.
Tek ders sınava öğrencinin tabi olduğu eğitim öğretim müfredatındaki bütün dersleri tamamlayarak sadece başarısız olduğu tek dersten girdiği sınavdır. Tek ders sınavına girmek için ilgili dersin genel sınavına girme koşulu yerine getirmiş (devamsızlıktan kalmamış olmak) olmak gerekir.
Ders kaydı eğitim öğretim yılı akademik takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.
“Bir Yükseköğretim Programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmüne göre katkı payınız hesaplanmıştır. (Bu hüküm açıköğretim programlarında kayıtlı öğrencileri de kapsamaktadır.)
Hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının devlet tarafından karşılanacağı süre 1 yıldır. Hazırlık sınıfında başarısız olup tekrar hazırlık okuyan öğrencilerin katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.
Ders kaydını tamamlamamış öğrenci, pasif öğrenci olarak görünür.
Şartlı geçiş yarıyıl derslerinizin tamamının not ortalaması 2,00 ve üzeri olması durumunda harf notu DD, DC olan derslerinizin başarılı sayılmasıdır.
Yarıyıla ait bütün derslerin harf notları açıklanmadan sistem şartlı geçiş uygulamaz.
Ders kayıt esnasında sadece DD, DC, CC harf notu ile başarılı sayılan dersler not yükseltmek için seçilebilir konumdadır.
Bütünleme sınavına FF, FD, DD, DC harf notu ile başarısız olan bütün öğrenciler girebilir. Ancak şartlı geçiş hakkından faydalanılarak başarılı olunan dersler (DD ve DC) ile notu yükseltilmek istenen dersler (CC)'in bütünleme sınav hakkından faydalanmak için akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünlemeye girilecek dersler için öğrenci otomasyon sistemi (OGRIS) "Bütünlemeye girmek istiyorum" diye işaretleme yapılmalıdır.
Şartlı geçilen dersler ve CC ile başarılı olunan derslerden bütünleme sınavına girebilmek için öğrenci otomasyonu (ogris) üzerinden akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde başvuru yapılarak girilebilir. Not yükseltmek için başvuru yapmayanların girmiş oldukları sınavların notları geçersiz sayılır.
Ders kaydının kesin kayda dönüşebilmesi için öğrencinin onaylaması yeterlidir.
Ekle sil haftasında eksik seçilen dersler eklenebilir.
Öğrenci otomasyon sistemi /OGRIS) üzerinden E-Belge Talebinden öğrenci belgesi ve not durum belgesi temin edebilirsiniz.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının birinci ve ikinci yarı yıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler ise tekrarlamak zorunda oldukları dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla en fazla 45 AKTS ders alabilir.
Ders tekrarı bulunmayan ve tamamladığı yarıyıllar için akademik ortalaması 3,00 veya bunun üzerinde olan öğrenci, ön koşullu dersler hariç ve azami sınırlar içinde kalmak üzere bir üst yıldan ders alabilir.
Yaz okulunda bir öğrenci, toplam 12 saati aşmamak üzere, en çok 4 ders alabilir. Ancak, bir dersin 12 saatten fazla olması durumunda öğrenci sadece bu dersi alabilir. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri alamazlar. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır.
Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi ve Yaz Okulu Akademik takviminde belirlenen Ekle –Sil tarihlerinde öğrenim gördükleri Fakülte/Yüksekokula başvururlar.
Yerel gazetede kayıp ilanı, Ziraat Bankasına yeni kimlik ücreti yatırıldığına daire dekont, 1 adet fotoğraf ve öğrenci belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekir.
Öğrenci seçtiği ders/derslerin bütünleme sınavına girmez ise bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur
Değişim programları hakkında bilgiyi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinden alabilirsiniz.
Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar, yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim edilir. Hak sahibinin; yurt dışında bulunması halinde T.C. konsolosluklarından alınmış vekaletnameyle, ölümü halinde ise “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni beyan etmesi koşulu ile birinci derece yakınına imza karşılığı teslim edilir. Diploma alırken kişinin üzerinde bulunan Üniversiteye ait öğrenci kimliği, araç tanıtım pulu(Sticker), kitap, kep-cübbe vb. teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrenciler ise diplomalarını almak için Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını teslim etmek zorundadırlar. Geçici Mezuniyet Belgesini veya öğrenci kimliğini kaybeden kişiler, belgeyi kaybettiğine dair bir gazete yayımlanan kayıp ilanını teslim ettikten sonra diplomalarını alabilirler.