Stratejik HedeflerİÇİNDEKİLER.. PAGEREF _Toc384040434 \h II

ÇİZELGELER DİZİNİ. PAGEREF _Toc384040435 \h III

KISALTMALAR.. PAGEREF _Toc384040437 \h IV

ÖNSÖZ.................................................................................................................................... IV

1.GENEL BİLGİLER.. PAGEREF _Toc384040439 \h 1

1.1.Giriş. PAGEREF _Toc384040440 \h 1

1.2.Tarihçe. PAGEREF _Toc384040441 \h 1

1.3.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi PAGEREF _Toc384040442 \h 1

1.4. Eğitim Öğretim Programı PAGEREF _Toc384040443 \h 1

1.5. Teşkilat Şeması PAGEREF _Toc384040444 \h 2

2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. PAGEREF _Toc384040445 \h 3

2.1. Durum Analizi PAGEREF _Toc384040446 \h 3

2.1.1. Eğitim.. PAGEREF _Toc384040447 \h 3

    2.1.2. Bölümler/Anabilim Dalları……………………………………………….……….3

2.1.3. Personel Durumu. PAGEREF _Toc384040448 \h 3

    2.1.3.1.. Akademik Personel Durumu…………………………………………………...3

     2.1.3.2. İdari Personel Durumu…………………………………....……………………3

2.1.4. Araştırma. PAGEREF _Toc384040449 \h 4

2.1.5. Fiziki Altyapı ve Hizmetler. PAGEREF _Toc384040450 \h 4

2.2. Paydaşlar. PAGEREF _Toc384040451 \h 5

2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) PAGEREF _Toc384040452 \h 7

2.4. Varsayımlar. PAGEREF _Toc384040453 \h 8

3.STRATEJİK PLAN.. PAGEREF _Toc384040454 \h 9

3.1. Misyon. PAGEREF _Toc384040455 \h 9

3.2. Vizyon. PAGEREF _Toc384040456 \h 9

3.3. İlkeler ve Değerler. PAGEREF _Toc384040457 \h 9

3.3.1. İlkelerimiz. PAGEREF _Toc384040458 \h 10

3.3.2. Değerlerimiz. PAGEREF _Toc384040459 \h 10

   4.Geleceğin Tasarımı………………..………………………………................................11

4.1. Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Ve Performans Kriterleri………………11

    A- Bilimsel Çalışma Stratejileri……………………………..………………………….11

     B-Fiziki Altyapı ve Hizmet Stratejileri………………………...……………………..13

     C-Paydaşlarla İletişimi Güçlendirme Stratejileri…………………….……………...14

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME……………….……………………………….......16

 

ÇİZELGELER DİZİNİ

                                                                                                                      

Çizelge 1. Niğde Ömer Halisdemir Türk Dili Bölüm Başkanlığında kadrolu olarak çalışan

akademik personelin yıllara göre dağılımı

Çizelge 2. Bölümümüzde kadrolu olarak çalışan akademik personel sayısı.

Çizelge 3. Bölümümüzün ilişkide olduğu tüzel ve gerçek kişiler

Çizelge 4. Personelin yöneticilerden memnuniyet derecesi

Çizelge 5. GZFT (SWOT) Analizi Çizelgesi

 

 

KISALTMALAR

 AB:                 Avrupa Birliği

DPT:               Devlet Planlama Teşkilatı

YÖK:              Yüksek Öğretim Kurulu

ÖSYM:           Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

GZFT: Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler

 ÖNSÖZ

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü Üniversitelerin bütün ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında kanunen okunması zorunlu Türk Dili  derslerinin koordine edilmesi ve okutulmasından sorumlu birimidir.

Bölümümüz Türk Dili derslerini doğru ve etkili işlemekle yükümlüdür. Türk Dili dersi öğrencilere dillerini tanımaları, dil ile yaşadıkları dünya arasında ilişki kurmaları, kendilerini daha iyi anlatmaları, düşünce-duygu dünyalarını daha etkili yansıtmaları açısından yardımcı olma hedefindedir. Dil, bir milletin geçmişten günümüze taşıdığı ve geleceğe taşıyacağı değerleri aktaran ve bu değerleri yansıtan en önemli olgulardan birisidir. Türk Dili dersi öğrencilere kültürel değerlerini, dilini, geçmişini, millet olarak dünyaya bakışını tanıtmanın yanı sıra; kendini, kendi duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde aktarmanın yollarını öğretme amacındadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bölümümüz Türk Dili derslerini daha etkili ve planlı bir şekilde yürütme gayesiyle yukarıdaki stratejik planı hazırlamıştır. Bu planın hazırlanmasında ve Türk Dili derslerinin daha verimli hale getirilmesinde emeği geçen bütün idari ve akademik personele teşekkür ederim.

                        

 

                                                     Doç. Dr. Ramis KARABULUT

                                                         Türk Dili Bölüm Başkanı

 Genel Bilgiler

 1.1.Giriş

Türk Dili Bölüm Başkanlığı, üniversitelerde okutulması YÖK tarafından zorunlu olan Türk Dili derslerini yürütmek üzere kurulan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birimdir. Üniversitenin tüm fakültelerinin ve yüksekokullarının birinci sınıfında okutulmakta olan Türk Dili 1 ve 2 dersleri Türk Dili Bölüm Başkanlığı okutmanları ve dönem dönem diğer fakültelerden veya yüksekokullardan yapılan görevlendirme öğretim elemanları tarafından yürütülür.

Türk Dili Bölüm Başkanlığı derslerin işlenişi, değerlendirme ve ölçme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında kurumsal birtakım ilkelere sahiptir.

1.2.Tarihçe

Türk Dili Bölümü 3837 sayılı kanun ile 1992 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

1.3.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dili Bölümünün yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Bölümümüz yönetim organları Böm Başkanı ve Bölüm Kurulundan oluşmaktadır.

Bölümümüz faaliyetlerinde aşağıda sıralanan temel kanun, yönetmelikler ve yönergelere uyulmaktadır:

a.       2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

b.      Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

c.       Ömer Halisdemir Üniversitesi Yayın Yönetmeliği

d.      Bilimsel Artırma Projeleri Birimi Uygulama Yönergesi

1.4. Eğitim Öğretim Programı

Bölümümüze bağlı herhangi bir eğitim-öğretim programı bulunmayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarında okutulan Türk Dili dersleri Rektörlük bünyesine bağlı olan bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

  

2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

2.1. Durum Analizi

2.1.1. Eğitim

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarında, lisans ve ön lisans programlarındaki zorunlu derslerden Türk Dili dersi okutulmaktadır.

 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları

Türk Dili Bölüm Başkanlığının temel amacı ortak zorunlu bir ders olan Türk Dili dersinin Fakülte ve yüksekokullarında sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bölümümüz bünyesinde herhangi bir ana bilim dalı bulunmamaktadır.

 2.1.2. Personel Durumu

 2.1.2.1. Akademik Personel Durumu

Bölümümüz bünyesinde 5 (beş) okutman rev yapmaktadır.

 

Çizelge 1.Bölümümüzde kadrolu olarak çalışan akademik personelin yıllara göre dağılımı.


 

Unvan               2002     2003     2004     2005     2006     2007

Okutman               8       13        12        10       7         6

 

Çizelge 2. Bölümümüzde kadrolu olarak çalışan akademik personel sayısı.

 

Akademik Personel

Kadrolu

Yüksek Lisans Yapmış Olan

2

Doktora Yapmakta Olan

2

Doktora Yapmış Olan

1

           


Bölümümüz öğretim elemanları, üniversitemiz bünyesindeki servis derslerini farklı fakülte ve yüksekokullarda yürüttüğünden ve her yıl görev yerleri değiştiğinden dolayı elimizde geçmiş yıllara ait öğrenci sayılarına ait veriler bulunmamaktadır. Bu yüzden Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı, ilgili fakülte ve yüksekokullar için yapılan hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.

Öğretim elemanı başına düşen ders sayısı da fakülte ve yüksekokullarda her eğitim ve öğretim yılında yeni açılan veya kapatılan bölümler olduğu; ayrıca öğrenci sayılarının yetersizliğinden dolayı zaman zaman farklı bölümlerin dersleri tek bir bölümde birleştirildiği için her dönemde değişmektedir. Ders saat sayısı ile ilgili sabit değerlendirmeler eğitim öğretim dönemleri başında netlik kazanmaktadır.

2.1.2.2. İdari Personel Sayıları

Bölümümüz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olup Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Enformatik Bölümlerinin sekreterlik hizmetleri bir personel tarafından yürütülmektedir. Bu durum, yıllara göre bir değişkenlik göstermemektedir.

 2.1.3. Araştırma

Bölümümüzün önceliği fakülte ve yüksekokullarda servis ders olarak okutulan Türk Dili derslerini yürütmektir. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız tarafından çeşitli sosyal aktiviteler ve bilimsel çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanlarımız lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarından Okt. Dr. Serpil SOYDAN’ın 2013 yılında uluslararası dergide 2 makalesi, 2015 yılında uluslararası dergide 1 makale ve uluslararası sempozyumda 1 bildiri, 2016 yılında uluslararası dergide 1 makale ve uluslararası sempozyumda 1 bildiri olmak üzere toplam 4 makale ve 2 bildiri yayını vardır. Yayınları şunlardır:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. SOYDAN Serpil, (2013), Derleme Sözlüğünde Dokumacılık Mesleği İle İlgili Söz Varlığı, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8, No: 4, Sayfa: 1287-1303.

 

2. SOYDAN Serpil, (2013), Karışık Dilli Eserlerin Söz Varlıklarından Edatlara Bir Bakış, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8,  NO: 9, sayfa: 2243-2268.

 

3. SOYDAN Serpil,  (2015), Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Yer Alan Fiillerde Çok Anlamlılık, IJLET- International Journal of Languages’ Education and Teaching, 28-30 May 2015 Special, Issue 1ST International Symposıum on Language Education and Teachıng (UDES 2015), Sayfa: 2481-2493.

 

4. SOYDAN Serpil, (2016), “Ali Şîr Nevâyî’nin Leylî vü Mecnûn Mesnevisinde Yer Alan Fiilimsiler, Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11, No: 4, Sayfa: 845-872.

 


Sunulan Bildiriler:

 

1. SOYDAN, Serpil,  (2015), Ali Şîr Nevaî’nin Eserlerinde Yer Alan Fiillerde Çok Anlamlılık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 28-30 Mayıs, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu( UDES 2015).

 

2.  SOYDAN, Serpil, (2016), Çağatay Türkçesinde Din Temalı Birleşik Fiiller,  Bakü Avrasya Üniversitesi (Azerbaycan) 25-27 Mayıs 2016, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu.

Okutmanımız Yeşim TÜRKMEN’in Uluslararası kurultayda sunulmuş bir bildirisi, aynı kurultaydan bir de kitap bölümü bulunmaktadır.   

 

 Bildiri:

 

İŞERİ,  K. , TÜRKMEN, Y. (01-03/10/2015)   İstanbul Üniversitesi, 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı

 

Kitap Bölümü: Dilidüzgün, S. (2016). Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 283-297.

Türk Dili Bölüm Başkanlığında görev yapan öğretim elemanları tarafından 2013-2016 yılları arasında yapılmış olan bilimsel yayınlara ilişkin değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Çizelge 3:  2013-2016 Yılları Arasında Yapılan Yayınlar

 

YIL

ULUSLARASI MAKALE

ULUSLARARASI BİLDİRİ

KİTAP BÖLÜMÜ

2013

2

-

-

2014

-

-

-

2015

1

2

-

2016

1

1

1

TOPLAM

4

3

1

 

 

2.1.4. Fiziki Altyapı ve Hizmetler

Üniversitelerin kaliteli çalışma ve üretimler yapabilmesinin en önemli etkenlerinden birisi yeterli ve kaliteli fiziksel imkânlardır. Bölümümüz tarafından yürütülen Türk Dili dersleri Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli fakülte ve yüksekokullarda okutulduğundan bu birimlerin altyapı bakımından güçlendirilmesi bölümümüz öğretim elemanlarının da motivasyonunu olumlu etkilemektedir. Fakülte ve yüksekokullarda sınıflarda sunulan internet ve projeksiyon gibi teknolojik alt yapı dersin işleyişine olumlu katkı sağlamaktadır.

 

2.1.4.1. Fiziki Yapı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük kampüs alanında Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ile anıt alanında aynı binada bulunmaktadır. Toplam 4(dört) odada hizmet verilmektedir. Bunların biri bölüm başkanı odası, diğer üçü okutman odası olarak tahsis edilmiştir. İki odadan ikişer öğretim elemanı birlikte yararlanırken, bir oda da tek bir öğretim elemanına aittir. Beş öğretim elemanının kullandığı üç odada üç bilgisayar, bölüm başkanlığı odasında da iki bilgisayar bulunmaktadır. Ancak odaların tamamı teknik donanım bakımından yetersizdir. Öğretim elemanlarına yeterli sayıda bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve internet hizmeti sunulamamaktadır. Odaların havalandırma ve aydınlatma sistemleri de yetersizdir. Ayrıca öğretim elemanları fakülte ve yüksekokullarda misafir öğretim elemanı odalarını kullanmaktadır. Bazı okullardaki misafir öğretim odaları teknik ve fiziki imkânlar bakımından oldukça yetersizdir.

 

 2.2. Paydaşlar

Bölümümüz stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum analizine esas teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dâhil edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Hizmet ve ürünlerimizden faydalananların yanı sıra çalışanlarımız, temel ve stratejik ortaklarımız arasında yer alan kişi ve kurumlar, ilişkide bulunduğumuz tüzel ve gerçek kişileri oluştururlar. Bunlar paydaş olarak adlandırılırlar.

Bu kısımda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, bölümü doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır.

Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıştır:

Ø    Girdi sağlayanlar,

Ø    Ürün ve hizmet sunulan kesimler,

Ø    İş birliği yapılan kesimler,

Ø    Birim faaliyetlerinden etkilenenler,

Ø    Birimi etkileyen kesimler.

İlişkide olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yukarıdaki gruplandırma esas alınarak sınıflandırılmıştır:

Ø    Ürün ve hizmetlerden faydalananlar,

Ø    Çalışanlar,

Ø    Temel ortaklar,

Ø    Stratejik ortaklar.

Paydaş analizi ile stratejik planlama sürecine girdi oluşturulması, planın paydaşların beklentileri doğrultusunda şekillenmesi ve taraftarca sahiplenilmesi sağlanmıştır. Bölümümüzün gerek rutin çalışmaları sırasında gerekse gerçekleştirilmesi amaçlanan plan ve faaliyetlerimizde birebir ilişkide bulunulan veya bulunacağı öngörülen, eşgüdümlü çalışma ortamında var olan tüm kişi kurum ve kuruluşlar Çizelge 3’te toplu halde verilmiştir.

 Çizelge 3. Bölümümüzün ilişkide olduğu tüzel ve gerçek kişiler

Paydaşlar

Hizmet Alanlar

Çalışanlar

Temel ortak

Stratejik ortak

Personel

?

?

 

 

Öğrenciler

?

 

?

 

Halk

X

 

 

X

Veliler

?

 

 

?

YÖK

 

 

?

 

Üniversiteler Arası Kurul

 

 

?

 

Rektörlük

 

 

?

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

?

 

Valilik

 

 

 

X

 

DPT

 

 

 

X

 

Sivil Toplum Örgütleri

 

 

 

 

X

 

AB komisyonları

 

 

 

X

 

Diğer Üniversiteler (Yerli, yabancı)

 

 

 

?

 

Üniversitemizin diğer birimleri

 

 

 

?

 

Araştırma fonları (yerli, yabancı)

 

 

 

X

 

Yerel yönetimler

X

 

 

X

 

Yazılı ve görsel basın (kamu ve özel)

?

 

 

X

 

ÖSYM

?

 

?

 

           

 

 ?: Her zaman /X: Bazen

Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi iç ve dış ile ilgili etkileyişi ve tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Bölüm faaliyetlerini iç paydaşlar için akademik personel memnuniyet anketi gerçekleştirilerek sonuçlar analiz edilmiştir. Dış paydaşlar için fakülte ve yüksekokullar tarafından veli ve öğrenci anketleri de uygulanmış ve sonuçlar bu birimler tarafından değerlendirilmiştir.

Akademik personel memnuniyet anketi sonuçları değerlendirildiğinde ankete katılan 5 (beş) akademik personelin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bir mensubu olmaktan gurur duyup duymadıkları sorulduğunda % 80'i memnun olduklarını belirtirken % 20'si memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan anket üzerinde detaylı bir çalışma yapıldığında personelimizin; yemek, büro ve teknik donanım gibi Üniversitemizin- Bölümümüzün fiziksel imkânlarından memnuniyet derecesi % 40 iken, memnuniyetsizlik derecesi % 60'tır. Ulaşım hizmetleri konusunda da personelimizin %80 olumsuz görüş bildirirken, %20'si bu konuda olumlu görüşte olduklarını ifade
etmişlerdir. Akademik ve idari personelimiz, idarecilerin personelle iletişimine % 100 olumlu görüş bildirmiştir. İdarecilerin adil davranması, kararlarda onların görüş ve fikirlerinden faydalanmaları konusunda personelimizin memnuniyet derecesi % 80 olup, memnuniyetsizlik derecesi % 20 olarak tespit edilmiştir. Personelin yöneticilerin tavır, davranış ve adil olmaları yönünden memnuniyet dereceleri ise Çizelge 4 'te detaylı olarak verilmiştir.

  

Çizelge 4. Personelin yöneticilerden memnuniyet derecesi

 

 

Memnun

Memnun

 

değil

 

Personelin yöneticilere sorunlarını iletebilmesinden memnuniyet

20,0

80,0

Yöneticilerin personel sorunlarına ve önerilerine karşı

20,0

80,0

duyarlılığından memnuniyet

 

 

Yöneticilerin personeli ilgilendiren duyuruları zamanında

°

100,0

yapmasından memnuniyet

 

 

Yöneticilerin tüm personele adil davranılmasından memnuniyet

°

100,0

Yöneticilerin personele karşı tutum ve davranışlarından

20,0

80,0

memnuniyet

 

 

Yöneticilerin personel görüşlerini almasından memnuniyet

20,0

80,0


 

2.3. GZFI Analizi (SWOT Analizi)

Bölümümüzün güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek bu yönde ortaya çıkabilecek fırsatlar-tehditler tespit edilmiş ve elde edilen değerlendirmeler toplu olarak Çizelge 4 'te SWOT "Strengths, Weaknesses, OpportunitiesandThreats" analizi çizelgesinde verilmiştir.

 

Çizelge 5. GZFT (SWOT) Analizi Çizelgesi

Güçlü Yanlarımız

Zayıf Yanlarımız

Ø  Genç ve ileriye dönük hedefleri olan dinamik personel yapısı

Ø  Atanma ve yükseltilme kriterleri

Ø  Başarıyı destekleyen yönetim kadrosu

Ø  Öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim yapmış ve yapıyor olmaları

Ø  İdari personel sayısının azlığı

Ø  Teknolojik alt yapı eksikliği

Ø  Birey ve birim bazında performans değerlendirmesinin yapılmamış olması

Ø  Bazı bölümlerdeki derse karşı isteksiz öğrenci profili

Fırsatlar

Tehditler

Ø  Türkçenin doğru ve kurallarına uygun
kullanımının bilimsel yaklaşımla ele
alınması gereği

Ø  TÖMER’in kurulması

Ø  Yeni iş alanlarının doğması ve yabancı üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmaları neticesinde yabancı uyruklu öğrencilerin sayısındaki artışla
birlikte Türkçenin yabancılar
tarafından da öğrenilmeye başlayan
bir dil haline gelmesi


 

 

Ø  Üniversitelere tahsis edilen idari ve akademik  kadroların sınırlanması

Ø  Akademik personele ödenen düşük ücretler

Ø  Üniversitenin bulunduğu şehrin istihdam ve sosyal imkanlarının kısıtlılığı

Ø  Öğrenci odaklı eğitim-öğretim tekniklerinin yeterince uygulanamaması

Ø  Üniversite gençliğinin Türkçenin doğru kullanımı konusunda duyarlılığın giderek azalması

Ø  Ders içeriklerinin ortaöğretim paralelinde yürütülmesi ve ortaöğretim öğrenci başarı seviyesinin düşmesi

 

2.4. Varsayımlar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığının Stratejik Planının gelişimi ve başarısını etkileyebilecek kuruluş içi ve dışı faktörler şunlardır:

Bölümümüz stratejik planının başarıya ulaşması için idari ve akademik personelce özümsenmesi ve sahiplenilmesi gerekir. Üniversitemiz üst yönetiminin bu konuda önderlik yapması, gerekli desteği vermesi ve süreci uygulayacak olması da başarıyı olumlu etkileyecek olan faktörlerdendir.

Hükümet politikalarındaki, özellikle bütçe, kadro ve mevzuat gibi konulardaki değişimler Üniversitemizi ve dolayısı ile Bölümümüzü etkileyecektir. Eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde gerek duyulan teknolojinin hızlı ilerlemesi ve bu konuda olanakların yetersiz kalması ise söz konusu planın uygulanmasını zorlaştıracaktır.

 

3.STRATEJİK PLAN

Stratejik plan hazırlıklarının ilk aşamasında mevcut durum analizi yapılmış, misyon, vizyon ve sahip olunan değerler ile ilişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiştir. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında belirlenen bölümümüzün misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri aşağıda sunulmuştur.

 

3.1. Misyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemizin misyonuna uygun olarak kendi misyonunu belirlemiştir. Buna göre misyonumuz;

"Üniversitemize bağlı Fakülte - Yüksekokul- Meslek Yüksekokullarında okutmakta olduğumuz Türk Dili derslerini amacına uygun şekilde yürütmektir."

3.2. Vizyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığının vizyonu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

"Üniversitemize bağlı Fakülte - Yüksekokul- Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerimize, akademik ve kültürel bilgi edinmelerinin yanı sıra, dilimizin en güzel kullanım şekillerini ve bunun örneklerini okutup, öğretmek ve ana dili şuuru kazanmalarını sağlamaktır. "


3.3. İlkeler ve Değerler

Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken Bölüm olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir.

 

3.3.1. İlkelerimiz

a.       Atatürkçülük

b.      Cumhuriyetin Temel ilkelerine Bağlı Olmak

c.       İnsan Haklarına Saygı

d.      Akılcılık – Bilimsellik

e.       Özgür Düşünceye Önem Vermek

f.       Çevreye ve Topluma Saygılı Olmak

g.      Yasalara Bağlılık

h.      Etik Kurallara Bağlılık

i.        Hesap Verebilirlik

j.        Takdir Edici Olmak

k.      Kamu Yararını Gözetmek

l.        Geniş Perspektife Sahip Olmak

m.    Uzun Vadeli Bakabilmek

n.      Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikasına Uyumlu Olmak

o.      Hizmet Alanlara Odaklı Olmak

p.      Sürekli Gelişime Açık Olmak

r.        Ödüllendirmeyi Teşvik Etmek

s.        Güvenilir Olmak

3.3.2. Değerlerimiz

a.       Katılımcılık

b.      Çevreye ve Topluma Saygılı Olmak

c.       Şeffaflık

d.      Adalet

e.       Yenilikçilik

f.       Paylaşımcılık

g.      Kararlılık

h.      Mükemmeliyetçilik

i.        İletişimde Açıklık

j.        Esneklik

k.      İşbirlikçilik- Takım Ruhuna Sahip Olmak

l.        Tamamlayıcılık

BÖLÜM IV. GELECEĞİN TASARIMI

 

4.1. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER VE PERFORMANS KRİTERLERİ

 

A.                BİLİMSEL ÇALIŞMA STRATEJİLERİ          

            Amaç 1.

            Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak.

      Hedef 1.1.

Türk Dili derslerini verimli hâle getirmek.

Faaliyet 1.1.1

2011 yılına kadar Türk Dili derslerinde kullanılabilecek materyallerin sayısının ve çeşidinin artırılması.

      Hedef 1.2.

      Diğer üniversitelerde görevli Türk Dili alanında uzman kişilerden bilgi transferinde bulunmak.  

      Faaliyet 1.2.1.

      2013 yılına kadar her yıl Türk Dili alanında uzman kişilerin üniversitemize davet edilmesi.

Hedef 1.3.

      Bilişim ve öğretim teknolojilerini Türk Dili derslerinde etkin kullanmak.

 

 

    Faaliyet 1.3.1.

      2013 yılına kadar derslerde kullanılan ve kullanılacak olan araç metin ve konu sunumlarının, kitap ve kaynak adlarının web ortamına aktarılması.

Hedef 1.4.

      Öğrencilerin Türkçe yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek.

      Faaliyet 1.4.1.

      Sınıf birleştirme uygulaması yapıldığı takdirde her yıl fakülte ve yüksekokullarda bu uygulamanın yapıldığı birimlerin tespit edilmesi.

      Faaliyet 1.4.2.

      Sınıf birleştirme uygulaması yapıldığı takdirde her yıl bu tür uygulamaların doğurduğu yanlış sonuçların rapor hâlinde ilgili birimlere sunulması.

Amaç 2.

      Akademik personel gelişimini desteklemek.

      Hedef 2.1.

      Akademik personel memnuniyetini artırmak.

      Faaliyet 2.1.1.

      2013 yılına kadarki her dönemin sonunda tüm akademik personelin katılacağı memnuniyet ölçüm toplantılarının yapılması.

Faaliyet 2.1.2.

2013 yılına kadar bölümün gelişimine yönelik kararların tüm akademik personelin katılımıyla alınması.

B. FİZİKİ ALTYAPI VE HİZMET STRATEJİLERİ

      Amaç 1.

      Alt yapı ve teknik donanım kalitesini artırmak.

      Hedef 1.1.

Alt yapı ve teknik donanım eksikliğini gidermek.

Faaliyet 1.1.1.

      2011 yılına kadar bu eksiklerin giderilmesi için üst yönetimle bağlantı kurulması.

Hedef 1.2.

İç ve dış paydaşlara bölüm faaliyetleri hakkında dijital ortamda bilgi vermek.

Faaliyet 1.2.1.

      2010 yılında gerekli alt yapının sağlanarak web sayfasının hizmete sunulması.     

Hedef 1.3.

      İdari hizmet kalitesini artırmak.

      Faaliyet 1.3.1.

      2013 yılına kadar bölümde idari personel sayısını artırmak için üst yönetimle bağlantı sağlanması.         

C. PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ ARTIRMA STRATEJİLERİ

      Amaç 1.

      Üniversite – bölüm-şehir işbirliğini artırmak.

      Hedef 1.1.

      Türkçenin doğru kullanımı konusunda gerekli duyarlılığı artırmak.

Faaliyet 1.1.1.

Dış paydaşların talebi doğrultusunda her yıl yerel basın – yayın kuruluşlarında çalışanlara Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik eğitim verilmesi.

 

Faaliyet 1.1.2.

          Dış paydaşların talebi doğrultusunda her yıl bu doğrultuda bir eğitim programının  hazırlanması.

Faaliyet 1.1.3.

          Dış paydaşların talebi doğrultusunda her yıl böyle bir eğitim programının uygulanabilmesi için proje, bütçe gibi gerekli şartların oluşturulmasını sağlamak amacıyla üst yönetimle görüşmelerin sağlanması.

      Faaliyet 1.1.4.

      Her yıl eğitim programının uygulanmasının ardından ulaşılan sonuçların raporlandırılması.

      Hedef 1.2.

      Türkçenin doğru kullanımı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek.

      Faaliyet 1.2.1.

          Paydaşların talebi doğrultusunda her yıl Niğde’de bulunan okullarda eğitim toplantılarının düzenlenmesi.

Faaliyet 1.2.2.

      Paydaşların talebi doğrultusunda her yıl bu tür eğitim toplantılarında görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi.

Faaliyet 1.2.3.

      Paydaşların talebi doğrultusunda her yıl  bu eğitim faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçilmesi.

      Hedef 1.3.

      Niğde halkının Türkçenin doğru kullanımı konusunda bilinçlenmesini sağlamak.

     

    Faaliyet 1.3.1.

      2010 yılından itibaren her yıl öğrencilerden oluşan Türkçe Topluluğunun da katkılarıyla tabela, ilan ve duyurulardaki dil yanlışlarının tespit edilmesi.

Faaliyet 1.3.2.

      2010 yılından itibaren her yıl Türkçenin doğru kullanımı konusunda etkili olacak afişlerin hazırlanarak şehrin çeşitli yerlerinde bunların halkın bilgisine sunulması.

      Faaliyet 1.3.3.

      2010 yılından itibaren bu konuyla ilgili olarak yerel yönetimlerle irtibata geçilmesi.

3.4.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

“Türk Dili Bölüm Başkanlığı 2013-1017 Stratejik Planı” uygulaması, sürekli olarak izlenecek ve periyodik aralıklarla raporlanacaktır. Raporlarda bölüm stratejik amaçları doğrultusunda tespit edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenecek, bunun için de her hedef için sunulan performans göstergelerinden yararlanılacaktır.

 Bölümümüz 2013-2017 Strateji Planı için Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020