İlgili Mevzuat

   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.

Yukarıda adı geçen kanunlara birimimizi ilgilendiren konularda tabiiyiz.

Ayrıca : Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerine ait İlgili Kurumların Yayınladığı Birim Fiyatlar ve Tarifleri, Özel Teknik Şartname, Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, Genel Teknik Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Yılı Yatırım Programının Uygulanması- Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, 2002/5039 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikler de hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi yerine getirirken tabii olduğumuz mevzuatlardır. 

Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020