Dekan Mesajı
Sağlıklı olmak; her bireyi ilgilendiren, vazgeçilmez ve doğuştan sahip olunan en temel insan haklarından biridir. Bireylerin ruhsal, sosyal ve fiziksel yönden ulaşılabilir en üst düzeydeki iyilik hali, yani iyi bir sağlığa sahip olabilmesi, içinde bulunan toplumun ekonomik ve sosyal istikrarına bağlıdır. Yaşanılan kentte, bölgede, ülkede ve hatta dünyada yoksulluğun azaltılmasında temel araçlardan biri kabul edilen sağlık, sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Sağlık seviyesini yükseltmeye yönelik yatırım yapmak ve bu alanla ilgili alınan politik kararlar doğrultusunda plan, program, stratejik hedefler geliştirdikten sonra uygulamaya dönüştürmek, aynı zamanda ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamaktadır.
Kalkınma ile sağlık arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Sağlık alanındaki gelişmeler ne kadar kalkınmayı etkiler ise, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan kalkınma da sağlık hizmetlerinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Her iki alanda yaşanan değişimlere bireylerin ve toplumun kayıtsız kalması ise olanaksızdır.
Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler, bireylerin sağlıklı olması için verilen hizmetlerin sunumunu da etkilemiştir. Değişen ekonomik ve sosyal gereksinimler doğrultusunda bireylerin iyi bir sağlığa sahip olabilmesi için doğumundan ölüme kadar geçen yaşam süresi içerisinde eşitlikçi ve hakkaniyetle sağlık hizmetlerine ulaşması önemlidir. Kaliteli bir sağlık hizmeti ise ancak kaliteli sağlık eğitimi almış profesyoneller ile sağlanabilir.
Bireylerin, ailenin ve toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerinin karşılanmasında, güncel gelişmeleri yakından takip eden, iyi donanımlı, alanında yetkin ve klinik ya da sahada sağlık hizmetini sunabilecek beceriye sahip sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinde ise Üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayacak bireylerin yetiştirilmesinde, Fakültemiz bu misyon ile hareket etmektedir.
Fakültemiz bünyesinde Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Bölümleri bulunmaktadır. 1996-1997 yılından itibaren Hemşirelik ve 1999 yılında sonra ise Ebelik Bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Fakültemiz, insanların “sağlıklı olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma” hakkına yönelik hizmet üretimine ve bu sağlık hizmeti sunacak kaliteli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde ise akademik personellerin diğer üniversitelerde eğitim öğretim süreçleri devam etmektedir.
Yüksekokulumuz akademik kadrosu, söz konusu sorumluluklarının bilincinde sağlığı koruma, iyileştirme ve geliştirme amacı doğrultusunda alanında gelişen bilgi ve teknolojileri takip ederek, topluma sağlık hizmeti verecek yeterli bilgi ve donanıma sahip Hemşire ve Ebe meslek üyelerini yetiştirmektedir. Bununla birlikte, Üniversitemizin önem verdiği “Kent-Üniversite İşbirliği”ni etkili bir şekilde yürütebilen Fakültelerden biri olma özelliğine de sahiptir. Fakültemizdeki teorik derslerde edinilen bilgiler, uygulama alanlarında beceriye dönüştürülmektedir. Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca bireylerin sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak üzere Toplum ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde, kamu ve özel hastanelerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda uygulamalarını gerçekleştirebilmektedir.
Uluslararası ve ulusal eğitim işbirliği çalışmaları kapsamında çok sayıdaki öğrencimiz Erasmus, Farabi, Mevlana adlı değişim programları ve diğer ikili protokoller aracılığıyla eğitimlerinin bir bölümünü farklı ve seçkin Yükseköğretim kurumlarında sürdürme olanağı bulmaktadırlar. Aynı işbirliği kanalları ile çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrenci de fakültemizde eğitim almaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ikili anlaşması ile ortak Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programımız da bulunmaktadır.
Sevgi ve saygılarımla,
Son Güncelleme Tarihi:24.03.2023