Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 UYGULAMALI BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TDS1001 TIBBİ DOKÜMANTASYON I 2 0 4
Tıbbi dokümantasyonla ilgili temel tanımlamalar, hasta dosyası, hasta dosyasının önemi, hasta dosyasının başlıca kullanıcıları ve kullanım alanları, hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi.
Zorunlu Ders TDS1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ I 2 0 4
Tıbbi terimlerin oluşumundaki önek ,sonek köklerle kelime türetme, birleşik kelimelerin çözümlenmesi,telaffuz etme
Zorunlu Ders TDS1005 ANATOMI 2 1 5
Anatomiye giriş, kas iskelet sistemi,dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi,üriner sistem,üreme sistemi sinir sistemi,duyu organları,endokrin bezler.
Zorunlu Ders TDS1007 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 3
Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Kurumsal iletişim, medya yönetimi ,kriz yönetimi ,sosyal sorumluluk, basın bültenleri ve özel organizasyonlar, kurum kimliği yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve teknolojik desteklerle öğrencilerin hazırladıkları sunumlar sınıfta paylaşılacaktır.
Zorunlu Ders TDS1009 KLAVYE TEKNİKLERİ 2 1 4
Klavye bilgisi Q ve F klavyeler
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders TDS1002 TIBBİ DOKÜMANTASYON II 2 0 4
Hasta dosyaları, mülkiyeti, gizliliği ve mahkemede delil olarak kullanıldığı durumlar tıbbi sekreterliğin tanımı ve görevleri
Zorunlu Ders TDS1004 TIBBİ TERMİNOLOJİ II 2 0 5
Tıpta çok kullanılan terimlerin örneklerle tanıtılması
Zorunlu Ders TDS1006 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ 1 1 4
Genel kavramlar, Hastane yönetimi ve bilgi sistemleri, bilgi gereksinimi, Hastanelerde bilgi sistemi geliştirme, klinik bilgi sistemleri, hastane bilgi sisteminde bilgisayara geçiş süreci, bilgi sisteminin analizi ve tasarımı, elektronik hasta kayıtları, ulusal sağlık kayıtları sürecine entegrasyonu.
Zorunlu Ders TDS1008 BİYOİSTATİSTİK 3 0 5
Sağlık hizmetlerinde istatistiğin kullanım alanları ve önemi Veri tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması Frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüler Dağılımın yaygınlık ölçüleri Tablo ve grafik yapımı Teorik dağılımlar.Parametrik testler Noparametrik testler Korelasyon, regresyon.Örnekleme Yöntemleri
Zorunlu Ders TDS1010 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2 0 3
PSİKOLOJİ VE GENEL KAVRAMLARI
Zorunlu Ders TDS1012 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 1 1 4
Zorunlu Ders TDS1014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 3
Zorunlu Ders TDS1016 ARAŞTIRMA PROJESİ I 2 0 2
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDS2007 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 0 2
İletişim, örgütsel iletişim, resmi yazışma kuralları ve resmi yazışmaların örgütsel iletişimde önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim, Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi, Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar, Yazışmaların şekil ve içerik yönünden özellikleri, uyulacak kurallar, etkin bir resmi yazının özellikleri, Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik, Resmi yazının bölümleri, Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları, Yazışmanın işletmeler açısından önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Dilekçe, dilekçe kanunu, TBMM dilekçe komisyonu, bilgi edinme hakkı ve bilgi edinme kanunu ve uygulamalar, İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, elektronik imza kanunu ve uygulamalar, Özgeçmiş, amacı, özellikleri, özgeçmiş örnekleri, Rapor, rapor çeşitleri, raporun özellikleri, kurumsal önemi, disiplin raporu.
Seçmeli Ders TDS2009 FARMAKOLOJİ 3 0 4
farmakolojinin temel kavramları,ilaçların vücuttaki yazgısı,ilaçların zararlı etkileri,önlem ve tedavileri,kardiovasküler sistem ilaçları,kemotterapötikler,santral sinir sistemi ilaçları,solunum sistemi ilaçları,sindirim sistemi ilaçları,end
Seçmeli Ders TDS2011 FONETİK DİKSİYON 3 0 4
Türkçe nin doğru seslendirilmesi üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
Seçmeli Ders TDS2013 GENEL İLETİŞİM 3 0 4
İletişimle ilgili temel kavram ve teorileri öğrenebilme. İletişim kurma yollarını, iletişimi engelleyen problemleri gösterebilme. İletişim türleri ve modelleri, etkin ve ikna edici iletişim kurma yollarını açıklayabilme.
Seçmeli Ders TDS2015 SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKLER 3 0 4
Sağlık alanında uygulanan istatistikyöntemler.
Seçmeli Ders TDS2017 SAĞLIK MEVZUATI 3 0 4
SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ KANUN MADDELERİNİ İNCELENMESİ
Seçmeli Ders TDS2019 İLK YARDIM 3 0 4
Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durum Nasıl Saptanır, Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir Şekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete Geçirmeliyiz, Acil Durum Neticesinde Nasıl Fark Yaratılır, Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır, Acil Müdahale, Hayatta Kalma Zinciri
Seçmeli Ders TDS2021 AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ 3 0 4
AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Seçmeli Ders TDS2023 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 4
Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi, Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Tutumlar ve İş Tatmini, Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri, Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetimi.
Zorunlu Ders TDS2025 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Bilim, tanımı ve aşamaları, Bilgi kazanma yolları, tümden gelim, tüme varım, bilimsel yöntem, Araştırma, tanımı, seçimi, özellikleri, Araştırma yöntemleri, betimleme yöntemi, tarihsel yöntem, Deneysel yöntem, vaka incelemesi, Veri, tanımı, kaynakları, değişkenler
Zorunlu Ders TDS2027 TIBBI DOKUMANTASYON III 0 6 3
Kliniklerin tanıtılması Servis ve poliklinik sekreterin görevleri Servis ve poliklinikte kullanılan formlar ve kayıtlar Hasta yatırma ve taburcu işlemleri Hasta dosyası Hasta dosyasını sonraki kullanımlara hazırlama Hasta dosyalarını okuma, güncelleştirme ve özetleme.
Zorunlu Ders TDS2029 HASTALIKLAR BİLGİSİ I 3 0 3
İnsan vücudunun genel yapısı ve hastalıklar
Staj Dersi TDS2031 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDS2004 TIBBİ DOKÜMANTASYON IV 0 6 3
Hastalıkların uluslar arası sınıflandırmaları uygulamaları hakkında genel bilgi
Zorunlu Ders TDS2006 HASTALIKLAR BİLGİSİ II 3 0 3
Sistemik hastalıklardan Solunum Sistemi hastalıkları,Kalp ve dolaşım Sistemi hastalıkları,Sindirim sistemi hastalıkları,Üriner sistem hastalıkları,Erkek ve Kadın Genital Sistem hastalıkları,iskelet Sistemi hastalıkları
Seçmeli Ders TDS2010 HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ 3 0 4
Halk sağlığının tarihçesi,tanımlar ve kavramlar,önemli halk sağlığı sorunları,çevre sağlığı,beslenme sorunları,aile planlaması,yaşlı sağlığı,okul sağlığı,ruh sağlığı,okul sağlığı,çocuk sağlığı,anne sağlığı,bağışıklama,meslek etiği,hasta hakları konulara değinilecektir.
Seçmeli Ders TDS2012 SAĞLIK EKONOMİSİ 3 0 4
Türkiye ekonomisi ve saglık ekonomisinin uluslararası bağlamda karşılaştırılması, Genel sigorta sistemi ve saglık sistemine etkisi, Verimlilik analizi icinde saglık sistemi, Iktisat politikalari döviz kurlari ve ekonomik analiz ve saglık hizmeti sektorunun konumu, Makro ve mikro ekonomi analizi, Uluslararası ekonomi ve uluslarararası saglık ekonomisi.
Seçmeli Ders TDS2014 TIBBİ SEKRETERLİK TEKNİKLERİ 3 0 4
Sekreterliğin tanımı, önemi, tıbbi sekreterin sağlık ekibi içerisindeki yeri ve taşıması gereken özellikler
Seçmeli Ders TDS2016 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
TIBBİ SEKRETERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İNGİLİZCE TERİMLER VE KULLANIMI.
Seçmeli Ders TDS2018 SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI 3 0 4
İnsan kaynakları yönetimine giriş, İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynakları temin ve seçimi, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Kariyer yönetimi sağlık hizmetlerine uyarlanması
Seçmeli Ders TDS2020 BİLGİSAYARDA DİZGİ TASARIM 3 0 4
Sağlık sektöründe bilgisayarlardan yararlanma, Bilgisayarla problem çözme yolları, Bilgisayar ağlarını tanımak, kurmak, yönetmek ve sorun gidermek
Seçmeli Ders TDS2022 SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 4
KALİTE, KALİTE YÖNETİMİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
Seçmeli Ders TDS2024 VERİ MADENCİLİĞİ 3 0 4
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları
Seçmeli Ders TDS2026 BULAŞICI HASTALIKLAR 3 0 4
Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, Enfeksiyon hastalıklarının genel belirti ve bulguları, Kızamık,kızamıkçık,kızıl, Difteri, boğmaca,Su çiçeği, kabakulak, Menenjitler,Tifo, paratifo, botilismus, salmonella, Amipli-Basilli Dizanteri, Kolera,Brusellozis,,Poliomyelit,Veba, sıtma, şarbon,Kuduz, tetanoz, lepra,,Sfilis,Gonore,Hepatitler,AIDS
Zorunlu Ders TDS2028 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Veri toplama teknikleri, Görüşme ve gözlem teknikleri, anket, Belgesel tarama, Not alma, dip not, kaynakça, Araştırmalarda kütüphanenin yeri ve önemi, Bu alandaki uygulamalarda son gelişmeler.
Zorunlu Ders TDS2030 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ 2 0 2
Hastanelerin özellikleri, organizasyon yapıları, Türkiye ve dünyada hastane organizasyon yapıları, Hastanelerin sınıflandırılması.
Staj Dersi TDS2032 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders TDS2034 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4