Yetki ve Sorumluluklar

         Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

        Yetki

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık  ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından önerilen bilimsel araştırma proje  tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin, yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde yürütmek.

 

Görev

 Birimimiz hizmetlerini yönetmelik gereği komisyon ve bu komisyona bağlı idari bir yapı içerisinde yerine getirmektedir.  BAP Komisyonu Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen  en az yedi en çok on bir  öğretim üyesinden oluşmaktadır. Birimimiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık  ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından önerilen proje tekliflerini alanlarıyla ilgili Temel Alan Komisyon Üyelerine gönderir. Temel Alan Komisyonundan gelen proje değerlendirmeleri BAP Komisyonuna sunulur ve kabulü uygun görülen projelerin ödenek dağılımı yapılır ve proje yürütücüsüne bildirilir. Projenin izlenmesini, ödeneğinin kontrolü, taleplerin incelenerek uygun olup olmadığını,   muhasebe kayıtları ve sonuçlarının değerlendirilmesi, sonuçlanan projelerin muhafazası, kütüphaneye teslimi  işlemleriniyürütür. Ayrıca Komisyonu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, Bilimsel Araştırma Projeleri Programını, çalışmalarını komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili duyuruları,  projeler ile ilgili yazışmaları ve  her yıl bütçe çalışmalarını yapmak  görevlerindendir.  Bunların yanında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin,  Kalkınma Bakanlığının, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun  (TÜBİTAK), Avrupa Birliğinin desteklediği (AB), Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği KOP,  Doğuş Grubunun destek verdiği Doğuş TARGE veGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklediği TAGEM projelerinin izlenmesi, ödenek ve harcama durumlarının takibi, yazışmaları, denetim ve tahakkuk işlemlerini de yürütür.

 

 

       Sorumluluklar 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunulan  projelerin Temel Alan Komisyonlarına gönderilmesi ve BAP Komisyonuna sunulması,

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince sağlanan mali desteğin proje bütçesini aşmamak üzere projenin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının takibi,

Bilimsel Araştırma ProjeleriKoordinasyon Birimince  kabul edilen projelerin Gelişme/Sonuç raporlarının süresi içerisinde takibi ve değerlendirilmesi,

Kabul edilen ve BAP tarafından desteklenen projelerin bütçe planında önerilen  malzemelerin satın alma ve ihale işlemlerinin takibi, Kalkınma Bakanlığının desteklediği projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun  (TÜBİTAK), Avrupa Birliğinin desteklediği(AB), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklediği TAGEM,  Doğuş Grubunun destek verdiği Doğuş TARGE ve Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği KOP projelerinin  bütçe planında yer alan malzemelerin satın alma ve ihale işlemlerini  yürütmek ve takibini yapmak.


Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020