Not Değerlendirme

NOT DEĞERLENDİRME

 

 

Başarı Notu

 

-Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli yüksek lisans programlarında en az 75 puan, doktora programlarında en az 80 puan olması gerekir.

 

-Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

 

  Not     

Harf notu

 Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

0-49

FF

0.00

 

 

-Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CB, doktora programı öğrencilerinin ise en az BB notu almış olmaları gerekir.

 

Harfli sisteme göre düzenlenen belgede; NA derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden genel sınavlara/bütünleme sınavlarına girme hakkı olmadığı için başarısız, S kredisiz derslerden başarılı, U kredisiz derslerden başarısız anlamına gelmektedir. 


-Seminer, tez çalışması, özel konular, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

 

- Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması gerekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ise devam şartı aranmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dönemde alabilir. Başarısız olunan dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında devam şartı aranır.

 

--Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sayılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yürütülür.

 

 

Akademik ortalama

 

Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir.

 

Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023