Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk doldurma, yorum ve takdir yetkisi, hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü, dürüstlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, hukukun dalları, hukuk ve kanun, kanunların yapılması, uygulanması, hukuksal kişilik, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ve fiil ehliyetleri; hak ve borç kavramları, borç ilişkisi ve sorumluluk, hakların kazanılması ve kaybedilmesi.
Zorunlu Ders SGK1003 GENEL MUHASEBE 3 0 4
Muhasebeye giriş, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeler, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları hakkında bilgiler, muhasebenin denkliği tek ve çift taraflı kayıt sistemi, tek düzen hesap planı, muhasebede iş akışı ve işleyiş kuralları (defter ve belgeler), nakit hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, menkul kıymet hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, mal hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, ticari alacaklar, ticari borçlar ve muhasebeleştirilmesi, depozito teminat ve avans işlemleri, ücret bordrosu ve muhasebeleştirilmesi, duran varlık işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, gelir-gider hesapları ve muhasebeleştirilmesi, maliyet hesapları ve kapatılması, özellikli hesap ve işlemler, hatalı kayıtların düzeltilmesi
Zorunlu Ders SGK1005 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 4
Halkla ilişkilerin tanımı ve halkla ilişkiler karması, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler, halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, kurum içi halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde araştırma, halkla ilişkilerde kampanya planlaması, halkla ilişkilerde uygulama, halkla ilişkilerde değerleme, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ve medya ilişkileri, örnek olaylar ve çözüm yolları.
Zorunlu Ders SGK1007 GENEL İŞLETME 3 0 4
İhtiyaç ihtiyaç-işletme ilişkisi işletme kavramı, işletmeciliğin diğer bilim dalları ile ilişkisi, işletmelerde izlenen temel amaçlar, işletmeciliğin temel ilkeleri, işletmelerin sorumlulukları ve girişimcilik, büyümenin önemi, büyüklük kriterleri, büyüme şekilleri, küçük ve orta boy işletmeler, çok uluslu işletmeler, işletme türleri, yasal yapılarına göre işletmeler, işletmeler arası anlaşma ve birleşmeler, kapasite kavramı, işletmenin kuruluş çalışmaları ve kuruluş yeri seçimi, işletmenin maliyetleri ve işletmenin gelirleri, yönetimin tanımı, geleneksel yönetim yaklaşımı, çağdaş yönetim yaklaşımları, yönetimin alt işlevleri, organizasyon kavramı, finansman kavramı, finansal analiz, planlama ve denetim, finansman kaynakları, muhasebe işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, halkla ilişkiler işlevi.
Zorunlu Ders SGK1009 SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ 3 0 4
Sosyal güvenlikte temel kavramlar, SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda sigortalıların statüsü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, sosyal güvenlik reformu öncesinde Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik reformu sonrasında Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, kimler sigortalı sayılırlar, kimler 4/A kapsamında sigortalı sayılmazlar, iş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları.
Zorunlu Ders SGK1011 GENEL EKONOMİ 3 0 3
Kıtlık kanunu, ekonomi ilminin tanımı, üretim faktörleri, arz ve talebi etkileyen faktörler, tam rekabet piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi, makro ekonominin doğuşu, milli gelir hesaplama yöntemleri, tüketim tasarruf ve yatırım fonksiyonları, paranın tanımı, para politikası araçları, enflasyonun nedenleri ve nedenlerine göre enflasyon türleri, istihdam ve işsizlik, uluslar arası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma incelenmektedir
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders SGK1002 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3 0 4
Muhasebe işlemlerinin tanımı, mahiyeti ve dönem sonu muhasebe işlemlerindeki yeri, dönem başı ve dönem sonu örnek envanter uygulamaları, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre değerleme ölçüleri, tek düzen hesap planı doğrultusunda ilgili aktif ve pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması, gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması, hesap planı, mizanlar, dönem karı veya zararı hesabının hazırlanması, üretim, hizmet ve ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri, ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları, işletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri.
Zorunlu Ders SGK1004 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 4
İş güvenliği ve işçi sağlığının tanımı, işçi ve işveren açısından önemi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin yönetimi, iş güvenliği ve İş gören sağlığı (koruma) işlevinin insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleri ile ilişkisi, iş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel ve kimyasal faktörler, sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre sağlık mevzuatı, işyerinde ortak sağlık birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde sağlık açısından hijyen ve temizlik, gıda endüstrisinde iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme,  yaşam boyu spor.
Zorunlu Ders SGK1006 YÖNETİM ORGANİZASYON 2 0 3
Yönetimin tanımı, yönetim sürecinin temel özellikleri, işletmeler için önemi, benzer kavramlarla karşılaştırma, yönetim biliminin gelişimi, modern yönetim akımları, yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı, karşılaştırma ve değerlendirme, yönetim sistemi, yönetimde karar alma, yetki ve güç kavramları, özellikleri, yetki göçerimi, organizasyon kavramı, özellikleri, ilkeleri, organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama, özellikleri, kadrolama süreci, yöneltme, özellikleri, yöneltme süreci, organizasyon yapıları, klasik yaklaşımdan günümüze organizasyon yapılarındaki değişim, karşılaştırma, koordinasyon, denetim özellikleri, denetim süreci.
Zorunlu Ders SGK1008 TİCARET HUKUKU 3 0 5
Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin temel nitelikleri, ticari işletmede merkez şube kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, ticari iş kavramı, ticari iş karinesi, ticari işlerde faiz, faiz çeşitleri, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri, tacir olmanın sonuçları, ticaret ünvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet halleri; kötüleme, yanlış ve yanıltıcı bilgi verme, Ticari defterler, defter çeşitleri, defterlerin onayı, defterlerin saklanması ve defter tutma yükümlülüğü ve cari hesap sözleşmesi, ticaret şirketleri (genel hükümler), tüzel kişilerde ehliyet, sermaye koyma borcu, şirketlerin birleşmesi, adi şirket, sermaye, kuruluşu, kar zara dağıtımı, kollektif şirket, ana sözleşme, şirketin idaresi, kar/zarar tespiti, şirket alacaklarının durumu.
Zorunlu Ders SGK1010 KAMU HUKUKU 3 0 4
Genel kamu hukukunun konusu ve gelişimi, siyaset biliminin kamu hukuku üzerindeki Etkileri, genel devlet teorisi, devletin tanımı ve niteliği, devletin doğuşu hakkında ileri sürülen görüşler, devlet teorileri ve devletin pozitif yönde gelişimi, modern devlet kavramı, devletin unsurları, küreselleşme ve modern devletin konumu, endüstriyel ve post-endüstriyel toplumlarda devletin gelişimi.
Zorunlu Ders SGK1012 İLETİŞİM 2 0 3
İletişim kavramı, tanımı, iletişim süreci, iletişim sürecindeki unsurların açıklanması, etkili konuşma teknikleri, örgütsel iletişimin amacı ve örgütsel iletişimin fonksiyonları.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SGK2001 SOSYAL POLİTİKA 2 0 2
Sosyal politikanın tarihi gelişimi, sosyal politikanın kapsamı, konuları ve tanımı, sosyal politika bilim dalının akademik temelleri, sosyal politika bilim dalının önemi, endüstri devrimi ve etkileri, işçi sınıfının doğuşu, Türkiye’de sosyal politikanın tarihsel gelişimi, ücretler, çalışma koşulları, istihdam, toplu sözleşme, sendikalar, sosyal güvenlik, sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çokluğu, sosyal politikalara konu olan kesimlerin niteliği, sosyal politikaların gelişmişlik düzeyinin sosyal hukuk devleti ilkesinin bir göstergesi olması, sosyal problemler ve sosyal politika sorunlarına yönelik çağdaş tartışma konuları, sosyal refah politikası, seçilmiş bölgelerde sosyal politika oluşumunu etkileyen sorun ve stratejiler incelenmektedir.
Zorunlu Ders SGK2003 BİREYSEL İŞ HUKUKU 3 0 3
İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir.
Zorunlu Ders SGK2005 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3 0 2
Emek talebi, emek talebini etkileyen faktörler, kısa dönem tam rekabetçi firmada emek talebi, kısa dönem eksik rekabet şartlarında firmaların emek talebi, uzun dönem emek talebi, emek talep esnekliği (Hicks-Marshall kanunları),emek piyasasında denge, rekabet ve kurumlar, ücretlerin bünyesi, gelir dağılımı emeğim milli gelir içindeki payı, verimlilik, emek verimliliği ücretler, fiyatlar ve istihdam, istihdam ve işsizlik, gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, ücretler ve enflasyon, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve emek konularını incelemektedir.
Zorunlu Ders SGK2007 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 0 2
Kalite kavramı, felsefesi ve sistemleri, kalite güvence ve kalite kontrol, kalite sistem yapısı, kalite sistem stratejileri ve taktikleri, kalite sistem entegrasyonu ve yorumu, ISO 9000 serisi standartlar, kalite ekonomisi, kalitenin oluşumunda proses ve insan performansı, temel stratejik ve taktik kalite araçları, yeni yedi temel araç, proses gelişim ve proses akış diyagramı, kalite planlama ve kalite fonksiyonlarının geliştirilmesi, olası hata türü ve etkisi analizi, hata ağacı analizi, tasarımın gözden geçirilmesi ve değer analizi, istatistiksel proses kontrol, örnekleme, proses kararlılığı ve istatistiksel kontrol kartlarının oluşturulması ve yorumlanması, deneylerin tasarımı ve deneysel tasarım olguları, toplam kalite yönetimi uygulamaları incelenmektedir.
Staj Dersi SGK2009 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
40 iş günü Sosyal Güvenlik programına uygun hizmet veren iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders SGK2021 GENEL EKONOMİ 3 0 4
Kıtlık kanunu, ekonomi ilminin tanımı, üretim faktörleri, arz ve talebi etkileyen faktörler, tam rekabet piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi, makro ekonominin doğuşu, milli gelir hesaplama yöntemleri, tüketim tasarruf ve yatırım fonksiyonları, paranın tanımı, para politikası araçları, enflasyonun nedenleri ve nedenlerine göre enflasyon türleri, istihdam ve işsizlik, uluslar arası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma incelenmektedir
Seçmeli Ders SGK2023 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3 0 4
Toplumsal yapı kavramı ve tanımı, Osmanlı toplum yapısı farklı disiplinlerin yaklaşımları, Osmanlı toplum yapısı hakkında farklı kavramsallaştırmalar: Asya tipi üretim tarzı (ATÜT), Feodalite, kopuş ya da süreklilik tartışmasının toplumsal yapı bağlamında yorumları, Cumhuriyet döneminde Türkiye'de toplumsal yapı, siyasal yaklaşımların Cumhuriyet dönemi toplumsal yapısı üzerindeki etkileri, kültür bağlamında Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'de aile yapısı, kentsel yapı, nüfus yapısı incelenmektedir
Seçmeli Ders SGK2025 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ELEKTRONİK DEVLET 3 0 4
Devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınması anlamına gelen e-devlet kavramının öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, e-devlet’in tanımı ve kapsamı, devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınma kriterleri, e-devlet sürecinin avantajları ve ülkelere etkileri, e-devlet projelerinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ile gelecekte uygulanacak e-devlet projeleri ele alınacaktır. Ayrıca, dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı e-devlet projeleri de incelenecektir
Seçmeli Ders SGK2027 SOSYAL GÜVENLİK FİNASMANI 3 0 4
Finansman nedir sosyal güvenliğin finansmanı nedir, sosyal güvenliğin finansman yöntemleri, dağıtım yöntemi, kapitalizasyon yöntemi (fon biriktirme), karma yöntem, sosyal güvenlik finansmanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, sosyal güvenliğin finansmanında gelir kaynakları, devlet gelirleri, finansman işçi ve işverenden alınan primler, kamu maliyesindeki terminoloji ile finansman, devlet çe bakılma ve sosyal yardımın finansmanı, fiskal gelirler (vergi gelirleri), sosyal sigortanın finansmanı, para fiskal gelirler, vergi benzeri gelirler, ayrılan karşılıklar, matematik karşılık, ödenmiş primler karşılığı, diğer karşılıklar ve olağanüstü karşılıklar, sosyal güvenlik uygulamalarının maliyeti incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2029 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 4
Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, araştırma teknikleri, örgüt içinde birey ve kişilik, tutumlar ve iş tatmini, bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme, örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim, örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, örgütlerde liderlik ve kuramları, örgütlerde çatışma, örgütlerde stres ve yönetimi, örgütsel çevre ve teknoloji, örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları, örgütlerde güç ve politika, örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü. İletişim, iletişim çeşitleri, iletişim modelleri, kişiler arası iletişim, topluluk içi iletişim, etkin iletişim, kitle iletişiminde yararlanan araçlar incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2031 BORÇLAR HUKUKU 3 0 4
Borç kavramı ve borçlar hukukuna ilişkin kavramlar Borçlar Kanunu temel alınarak öğrenciye genel bilgilerin verilmesinden ardından borcun kaynakları bahsine geçilecektir. Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ana başlıkları altında her bir kavram ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Sözleşmenin kurulması, unsurları, geçerlik şartlarının belirlenmesi, irade sakatlıkları ve yaptırımları, sözleşmenin şekil şartları, temsil konularının yanı sıra, haksız fiil konusunda genel olarak haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılık, zarar kavramları ve kusursuz sorumluluk halleri ders kapsamındadır.
Seçmeli Ders SGK2033 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3 0 4
Kamu yönetiminin görevleri, kamuda stratejik yönetim, yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu yönetiminde yönetişim yaklaşımı, post bürokratik kamu yönetimi, kamu yararı anlayışında değişim, kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar, modeller ve perspektifler incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2035 İCRA VE İFLAS HUKUKU 3 0 4
İcra-İflâs hukuku temel bilgileri (organlar, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları) genel giriş bilgisi olarak öğretilmektedir. Bu temel bilgilerin öğrenilmesi, icra takibinin sonraki aşamalarının öğrenilmesi ve tamamlanması açısından önemlidir. Temel bilgilerin öğretilmesi aşamasını cüzi icra takibinin yolları olan ilâmsız (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi), ilâmlı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, bu takip yolları içinde karşılaşılabilecek olan müesseselerle (tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi hacizde istihkâk davaları) görülmesi izlemektedir. Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir. İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2037 SİGORTA TEKNİKLERİ VE GELECEK PLANLAMA 3 0 4
Sigortanın tanımı, tarihçesi, Sigorta ve Risk Kavramı, Sigorta türleri, Sigortacılık Teknikleri, Sigorta işletmelerinin organizasyon yapısı, Sigorta faaliyetinin denetimi, Sigorta işletmelerinin finansman sorunları ve çözüm önerileri, sosyal sigortalar emeklilik sistemleri, bireysel emeklilik ve gelecek planlaması, sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir sigortacılık ilişkisi ile ilgili farkındalık yaratmak.
Seçmeli Ders SGK2039 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Kariyer tanımı, Kariyer Planlama ve Yönetimi. Kariyer Planlama ve Kariyer Gelişim Modelleri. Sektörün ve ilgili iş kollarının tanıtımı; sektör temsilcisi veya iş kolunda başarılı bir profesyonelin katılımı ile mesleki deneyimlerin aktarılması. Özgeçmiş hazırlama ve temel bilgilerin özgeçmişe aktarılması. Özgeçmiş örneklerinin incelenmesi ve mülakat tekniklerinin öğretilmesi. Kariyer yönetiminde işe yerleştirme ve örgütsel kariyer planlamasının birey ve kurum için önemi. Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda etkin bir kariyer planlaması ile "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" konularına bilgi vermek için bu amaç kapsamına girmektedir.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SGK2002 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 3
Sosyal güvenlik hukuku dersinde, sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin çağdaş eğilimleri ve boyutları, türk sosyal güvenlik hukukunda primli rejim (işçilerin sosyal güvenliği), sosyal sigorta türleri, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerinin birleşmesi, bireysel emeklilik ve yatırım sistemi, türk sosyal güvenlik hukukunda primsiz rejim konuları işlenmektedir.
Zorunlu Ders SGK2004 TOPLU İŞ HUKUKU 3 0 2
Toplu iş hukukunun içeriğinde; toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, batıda ve ülkemizde tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir.
Zorunlu Ders SGK2006 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 2
Türkiye’deki ve özellikle batı ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerdeki personel yönetimi sistemlerinin tanıtılması ve ülkemizdeki kamu personel sisteminin her yönüyle açıklanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede devlet memurlarının yasal statüleri, işe alma, sınıflandırma, ücret, yükselme, sicil, memurların hakları, yükümlülükleri, memurların sosyal güvenliği ve emekliliği, disiplin ve disiplin cezaları ile memurların eğitimi konularında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bu amaçla derste; öğrencilerimize yabancı ülkelerdeki gelişme ve uygulamalardan da esinlenerek, kuramsal bilgiler vermekte, öte yandan kamu personelini ilgilendiren devlet memurları kanunu ile ilgili uygulamaları tanıtmaktadır. Personel bordrolama aşamaları, özlük işleri aşamaları, 4857 sayılı iş kanununun en önemli noktaları ve analizi, 506 sayılı SSK Kanunu, 5510 sayılı SGK Kanunu ve Borçlar Hukuku konusunda bilinmesi gerekenler, ücret ve maliyet hesaplamaları, personelin işe giriş aşamasından işten çıkış aşamasına kadar takip edilmesi gereken tüm süreçler ( İşe son verme, kıdem tazminatı, vizite kağıdı..vb gibi) incelenmektedir
Zorunlu Ders SGK2008 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2 0 2
Çalışma Ekonomisine giriş ,çalışma ekonomisinin değişen ilgi alanı ,emek piyasaları, bireysel emek arzı (boş zaman çalışma süreleri kararı temel model) , iş gücüne katılıp katılmama kararları ve sınır ücret (rezervasyon ücreti),emek arzında özel konular standart çalışma süreleri ve aşırı istihdam, eksik istihdam duyguları. emek arzında özel konular primli ücret, gelir vergisi uygulamaları, uzun dönem emek arzı Gary Becker modeli, uzun dönemli emek arzında gözlenen değişmeler, uzun dönemli emek arzında gelişmeler şevki kırılmış işçi etkisi ilave işçi etkisi, beşeri sermaye yatırımları: emeğin kalitesi, bireysel beşeri sermaye yatırımları , firmaların işbaşında eğitim yatırımları (o.j.t.) ,beşeri sermaye yatırımlarının değerlendirilmesi incelenmektedir.
Staj Dersi SGK2010 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
40 iş günü Sosyal Güvenlik programına uygun hizmet veren iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders SGK2020 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 3 0 4
İnsan hakları evrensel beyannamesinin doğuşu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin oluşumunun tarihsel boyutu, insan hakları düşüncesinin gelişimi, genel hükümler ve kişisel hak ve özgürlükler, Dünyada ve Türkiye’de insan hakları uygulamaları, insan hakları teşkilatları ve bu teşkilatların işleyişi incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2022 SİGORTA PAZARLAMASI 3 0 4
Pazarlama araçları, satış tahminleri, Pazar hedefleri, pazarlama hizmetleri, uluslar arası pazarlama gibi faaliyetleri içeren pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, Pazar Tanımı ve Sigortaya yaklaşım, Türkiye'de Sigorta Pazarının incelenmesi Sigorta İstihsalciliği- Sigorta Pazarlamasında Başarılı Olmanın Yolları incelenmektedir
Seçmeli Ders SGK2024 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 3 0 4
Çalışma psikolojisinin tanımı, çalışma psikolojisinin diğer disiplinlerle ilişkisi, çalışanlarla iş çevresi koşulları arasındaki uyumun sağlanması açısından iş analizi, iş gören seçimi, iş gören eğitimi ve performans değerlemesi süreçlerinin psikolojik boyutları, iş çevresi koşulları ve bireysel sonuçları, işin fiziksel, sosyal ve iç çevre koşulları ile çalışma sürelerine ilişkin koşullar, Motivasyon, motivasyonu etkileyen faktörler, isteklendirme kuramları, demotivasyon, stres, stresi etkileyen faktörler, stresle başa çıkma yolları, iş tatmini, tatminsizlik ve ergonomi.
Seçmeli Ders SGK2026 SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ 3 0 4
Sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik sosyolojisinin kavramsal çerçevesi, sosyal güvenlik, sosyoloji ve sosyal güvenlik sosyolojisinin gelişim süreci, yöntemleri ve sosyal sorun ile ilişkileri, sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanları olarak, sağlık, aile, yaşlılık ve yoksulluk konuları sosyal sorun alanları, insan kavramı, yaşam süreci ve temel insan gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramı, davranışı ve sağlığı etkileyen etmenler.
Seçmeli Ders SGK2028 VERGİ HUKUKU 3 0 4
Vergi hukukunun konusu, vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi mükellefi ve vergi sorumlusu, vergi hukukunda süreler ve vergiyi doğuran olay, verginin tarhı ve verginin tahakkuku, verginin tebliğ edilmesi ve tahsili, vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler, vergi hukukunda süreler, mükellefin ödevleri, vergi idaresinin teşkilat yapısı ve vergi idaresinin mükellefi denetleme yolları, vergi suç ve cezaları, cezaların kesilmesi, ödenmesi ve kalkması, vergi yargısında idari çözüm yolları, vergi yargısı ve yargılama süreci.
Seçmeli Ders SGK2030 AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 3 0 4
Değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler. Aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon konuları incelenmektedir
Seçmeli Ders SGK2032 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3 0 4
İşsizlik sigortası, halk sigortası, karma model, devletçe bakılma modeli, koruyucu fon modeli, özel sigorta modeli, emeklilik sistemlerinin yeniden yapılanma çalışmaları, sistemlerinin gelişimi, emeklilik sistemlerinin yapısı, emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi, tamamlayıcı emeklilik programları, mesleki emeklilik programları, özel emeklilik programları, fayda esaslı emeklilik programları, katkı esaslı emeklilik programları, fayda ve katkı esaslı emeklilik programlarının kıyaslanması Emeklilik sistemi uygulamalarında özel emeklilik programlarının yeri, zorunluluk esasına dayalı özel emeklilik programlarının yeri incelenmektedir.
Seçmeli Ders SGK2034 SOSYAL HİZMET VE BAKIM 3 0 4
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi incelenmektedir.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4