Program Çıktıları

NO
Bölümün Program Çıktıları
PÇ1 Hemşirelik alanına özgü güncel bilgi ve kaynaklarla desteklenen ve ileri düzeyde kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda hemşirelik sürecini kullanarak, hasta bireyin sağlık gereksinimlerini karşılayabilme bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
PÇ2   Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarını ve hastalıklara neden olacak risk faktörleri değerlendirebilme, tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıta dayalı uygulamalara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
PÇ3   Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamasına katkıda bulunacak, araştırma ve projelerde aktif olarak yer alabilme ya da yönetebilme yeterliliğini kazandırmaktır.
PÇ4  Hemşirelik mesleğini ilgilendiren ve icra edilen tüm alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak rol ve sorumluluk alabilme becerisini sağlamaktadır.
 PÇ5 Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme becerisi kazandırmaktır. 
 PÇ6 Mesleki yaşamında hayat boyu öğrenmeyi amaç edinerek, sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirebilme yeteneğini kazandırmaktır. 
PÇ7  Alanı ile ilgili konularda çalıştığı birimlerde meslektaşlarını ve diğer sağlık alanında çalışanlara edinmiş olduğu bilgi, beceri ve düşüncelerini aktarabilme, çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri getirebilme yeteneğini kazandırmaktır.
 PÇ8   Yaşadığı ve çalıştığı toplumun kültürel ve sağlık sorunlarına duyarlı bir şekilde sosyal sorumluluk bilinci ile yapılacak olan proje ve etkinlikleri planlayıp düzenleyebilme becerisini kazandırmaktadır.
 PÇ9   Alanı ile ilgili uluslararası makaleleri ve bilimsel etkinlikleri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
 PÇ10
Alanıyla ilgili bilgisayar ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır. 
 PÇ11
Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
PÇ12
İnsan ve sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre ve doğa bilinci doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve birikime sahip olabilme becerisini kazandırmaktır.
PÇ13
Bir Yabancı Dili okuma-anlama düzeyinde kullanabilme ve mesleğine özgü yayınları takip edebilme becerisi kazandırmaktır. 


 Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015