Program Çıktıları

 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

PÇ1- Psikolojik danışma ve rehberlik alanına temel teşkil eden kuramsal, felsefi ve uygulama bilgilerine sahip olur.

PÇ2- Psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

PÇ3- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini ve sorun alanlarını tanır.

PÇ4- Eğitim sistemini, okulun örgütsel yapısını ve iklimini kavrar.

PÇ5-.Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışların dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

PÇ6- Psikolojik danışma alanında süpervizyonun önemini kavrar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

PÇ7- Bireyle psikolojik danışma ve grup çalışmalarında gerekli psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejileri uygular.

PÇ8- Akademik, kariyer ve sosyal-duygusal gereksinimlere yönelik psikoeğitsel grup çalışmaları ve grup rehberliği ilke, teknik ve yöntemlerini uygular.

PÇ9- Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) konsültasyon hizmetleri sunar.

PÇ10- Hizmet verdiği kurum ve çevrenin yerel koşullarını, bilimsel ve profesyonel ilkelere uygun bir şekilde irdeleyebilir ve bu koşullara uygun psikolojik danışma ve rehberlik programları geliştirir.

PÇ11- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunarken gereksinim duyduğunda amaca uygun, gerekli psikometrik özelliklere sahip psikolojik ölçme araçlarına karar verme, uygulama, puanlama ve yorumlama yapar.

PÇ12- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PÇ13- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

PÇ14- Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.

Öğrenme Yetkinliği

PÇ15- Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki alan yazını ve uygulamaları izler.

PÇ16- Hem kendi yaşamına hem de danışanlarının yaşamına ilişkin olumlu bir yaşam boyu öğrenme tutumuna sahip olur.

PÇ17- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PÇ18- Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PÇ19- Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.

PÇ20- Değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilme ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri kişisel ve profesyonel yaşamında bütünleştirir.

Son Güncelleme Tarihi:17.05.2022