Yönetmelik

22 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30573

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KAZAK KÜLTÜRÜ VE

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NÜKEM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türklük bilimi araştırmalarının önemli bir parçasını teşkil eden Kazak çalışmalarını göz önünde bulundurarak mevcut sorunları disiplinler arası çalışmalar ile ele almak; Türkiye ve Kazakistan Türklerinin ilişkilerini tarihi perspektif ile objektif olarak incelemek.

b) Türk Dünyasının önemli devletlerinden biri olan Kazakistan, Türklüğün önemli merkezlerinden biridir. Kazak ve Kazak Kültürü araştırmalarında Kazak Türklerinin yetiştirdiği önemli düşünürlerin geleneğinin oluşmasına öncü olmak.

c) Türkiye’de ve dünyada yapılmış olan Kazak ve Kazakistan sahası konusundaki çalışmaları bir çatı altında toplamak ve ulusal/uluslararası düzeylerde bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Üniversitede kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü eğitim-öğretiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Kazakistan sahası ve Kazak Türkçesi başta olmak üzere Türk lehçelerinin ve kültürlerinin araştırılmasını teşvik etmek, Üniversite bünyesinde faal olan, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde Kazak Türklüğü ile ilgili eğitim-öğretime, araştırma projelerine destek sağlamak.

d) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile Türkiye Türkleri arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye ve dünyada Kazakistan sahası üzerinde yapılan çalışmaların kataloğunu çıkartmak.

b) Kazak çalışmaları ile ilgili sorunların tespiti için ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek.

c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik, çeşitli düzeylerde, çalışmaları teşvik etmek.

ç) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan bölgesi ve çevre kültürler ile ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek.

d) Kazakistan ve Türkiye Türklerine yönelik çalışmaları teşvik etmek, bu konularda hazırlanan çalışmaların artmasına yönelik program ve projeler üretmek.

e) Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin Kazak Türkçesi ve kültürü ile ilgili alan çalışmalarına, eğitim, öğretimine katkı sağlamak, öğrencilerin alan bilgisini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

f) Kazakistan ve diğer ülkelerde yaşayan Kazak Türklerinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi veya diğer Türk üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğine katkıda bulunmak.

g) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile ilgili filmler ve TV programları yayınlamak.

ğ) Kazakistan başta olmak üzere, Türkistan bölgelerindeki ülkelerle ilgili eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

h) Konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak eğitimcilere ve profesyonellere kaynak sağlamak.

ı) Konferans, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve ödüller vermek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Üniversite ile Avrasya ülkeleri ve Türkistan ülkeleri üniversiteleri arasında halen yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek.

k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

l) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde, olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020