Üniversitemizde Yapılacak Olan Ara Sınav Türleri, Yöntemi ve Tarihleri Belli Oldu

Üniversitemizde yapılacak olan Ara Sınav türleri, yöntemi ve tarihleri, aşağıda verildiği haliyle Üniversitemiz Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Senato üyelerimiz tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında; Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi hariç) programlarında, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere, 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim ile verilen derslerin ara sınavlarının, Üniversitemiz ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının bağlı bulunduğu eğitim-öğretim sınav yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısında yer alan “Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülecektir” hükmüne istinaden;

1-Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin ara sınavlarının aşağıdaki yöntemlerden sadece biriyle yapılmasına,

  1. Öğrenme Yönetim Sistemindeki (MERGEN) Sınav Modülünde yer alan soru türleri kullanılarak Online Sınav,
  2. Uygulama Ödevi (ödev, proje, performans kaydı, portfolyo vb.),
  3. Sınıf ortamında Yüz Yüze Sınav,

2-Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin ara sınavlarının Online Sınav, Uygulama Ödevi veya Yüz Yüze Sınav şeklinde yapılması tercihinin dersi yürüten öğretim elemanında olmasına,

3-Sınav güvenliğinin, ölçme değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınmasına, soruların, salt bilgi düzeyinden ziyade analiz, sentez, uygulama basamaklarına göre veya bireysel performansa dayalı olarak hazırlanmasına,

4-Öğretim elemanının ara sınavı hangi yöntemle yapacağına ilişkin kararını öğrencilere mümkün olan bütün iletişim araçlarıyla bilgilendirmesine ve akademik birimlerin de öğretim elemanlarının yazılı beyanını esas alarak her bir dersin ara sınavının hangi yöntemle yapılacağına ilişkin ilgili Fakülte/Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Kurulu kararının en geç 24 Nisan 2020 tarihine kadar karara bağlanmasına ve birim internet sayfasından öğrencilere duyurmasına,

5-Ara sınavdan aldığı puanın yarıyıl içi başarı notuna etkisinin (ağırlığının) dönem başında belirlendiği şekliyle uygulanmasına, ancak öğretim elemanının ara sınav ve genel sınavın başarı notuna etkisini (genel sınavın ders başarı notuna etkisi en çok % 80 olacak şekilde) değiştirilebilmesine ve bu konudaki tercihinin OGRİS’e en geç 24 Nisan 2020 tarihine kadar girilmesine,

6-Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavlar için,

  1. Ara sınavın Online Sınav şeklinde yapılmasının tercih edilmesi durumunda, öğrencilerin örgün eğitim haftalarında işlenen ders materyallerine fiziken erişim imkanının olmaması durumu da dikkate alınarak, örgün eğitim haftalarına ilişkin ders materyallerinin de MERGEN’e yüklenmesine,
  2. Ara sınavların ilk 7 (yedi) haftada işlenen konuları kapsayacak şekilde hazırlanmasına, 
  3. Soru havuzlarının sınavdan en az 1 hafta önce elektronik ortamda hazır duruma getirilmesine ve soru havuzunda bulunacak soru adedinin, soruların zorluk seviyesi de gözetilerek, sınavda sorulacak soru sayısının en az 2 (iki) katı olmasına,
  4. Online Sınavlarda sorulan soruların ve öğrencilerin sınav notunu gösterir evrakın Öğretim Elemanları tarafından saklanmasına, ara sınav notlarının OGRİS’e girilmesine ve dönem sonunda birim öğrenci işlerine teslim edilmesine,
  5. Öğrencilerin daha önceden uzaktan öğretim ile gözetimsiz elektronik ortamda sınava girmedikleri ve internet bağlantısının kesilmesi gibi teknik açıdan elverişsiz durumlar da gözetilerek, gerçekleştirilecek her sınavı tamamlamak için öğrenciye 3 (üç) giriş hakkı tanınmasına,
  6. Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların süresinin öğretim elemanları tarafından MERGEN ve OGRİS üzerinden duyurulmasına,

7-Online sınavların veya uygulama ödevlerinin, örgün eğitim haftalarında işlenen ve uzaktan eğitimde verilen konuları içerecek şekilde olmasına, gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin şeffaf, kanıtlanabilir, objektif olmasına ve kayıt altına alınmasına,

8-Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavlar için öğrenciler tarafından hazırlanan uygulama ödevi materyallerinin MERGEN veya öğretim elemanının yönlendireceği elektronik iletişim kanalları ve dosya paylaşım sistemleri veya öğrencilerin sahip olduğu iletişim imkânlarındaki yetersizlikleri de dikkate alarak, posta /kargo aracılığıyla öğretim elemanına ulaştırılmasının sağlanmasına,

9-Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavlarda, internet erişimi olmadığı için ders içeriklerine ulaşamayan ve/veya belirlenen ara sınav yöntemlerinden birine tabi olamayan öğrencilerin, mazeret sınav hakkının (ara sınavda tercih edilen yöntemle aynı olmak koşuluyla) saklı tutulmasına, mazeret sınavı için beyanın yeterli olmasına, mazeret sınavlarının tarihlerinin ayrıca belirlenmesine, mazeret sınavlarının örgün eğitim sınavı şeklinde yapılmasına ve bunun Covid-19 Salgını nedeniyle mümkün olmaması durumunda uygulanacak sınav tarihinin ileri bir tarihte ayrıca belirlenmesine,

10-Ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili,  Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleri) ara sınavlarının Online Sınav şeklinde yapılmasına ve ilgili bölüm başkanlıklarının sınav süresini en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar öğrencilere MERGEN, OGRİS, e-posta, SMS ve internet ortamında duyurmasına,

11-Online Sınav veya Uygulama Ödevi olarak yapılan ara sınavlar sonuçlarının OGRİS’e ara sınav notu olarak girilmesine,

12-Öğrencilerin derslere devam durumunun ölçme değerlendirme şekli olarak değerlendirilmemesine ve bu şekilde belirlenenlerin ise iptal edilmesine,

13-Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

14-Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavlara ait sınav evrakının öğretim elemanlarının önerdiği iletişim kanallarıyla veya posta/kargo yoluyla en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar öğretim elemanlarına ulaştırılmasına,

15-Sınıf ortamında Yüz Yüze Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların tarihlerinin ileri bir tarihte belirlenmesine,

16-Covid-19 Salgın durumu göz önüne alınarak, Genel Sınav tarihleri ve sınav şeklinin ileri bir tarihte ayrıca değerlendirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.”