Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
EĞİTİM FAKÜLTESİ - MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EGZ0001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2 0 3
Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepki- ler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Zorunlu Ders EGZ0003 YABANCI DİL 1 2 0 3
Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).
Zorunlu Ders EGZ0005 TÜRK DİLİ I 3 0 5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragra arı); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uy- gulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerara- sılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
Zorunlu Ders EGZ0007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algo- ritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.
Zorunlu Ders EMZ0001 EĞİTİME GİRİŞ 2 0 3
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik te- melleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Zorunlu Ders EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.
Zorunlu Ders MOZ1001 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI I 2 2 5
Müzikte ölçü, ritim, anahtar kavramı, aralık ve tonalite kavramı, akorların oluşumu; müziksel okuma ve yazmada kullanılan temel müzik terimleri (süre uzunluğunda yardımcı işaretler, ifadelendirme işaretleri, süslemeler, hız ve gürlük terimleri vb.); majör ve minör diziler; temel konumda akorlar; düzeyine uygun farklı tonlarda tek sesli ezgi okuma ve yazma.
Zorunlu Ders MOZ1003 PİYANO EĞİTİMİ I 1 0 1
Piyano çalmada temel davranışlar; parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, staccato ve legato tekniği, deşifre çalışmaları, zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak çalışmaları; etüt ve eserlerin çalışılmasında izlenecek yöntemler; gürlük terimlerini uygulama, cümleleme ve uygulamalı çalışmalar, düzeyine uygun etüt ve eserler çalma.
Zorunlu Ders MOZ1005 SES EĞİTİMİ I 1 0 1
İnsan sesinin oluşumu, gelişimi ve bireysel ses eğitiminin müzik eğitiminde yeri ve önemi. Ses ve ses organlarının yapısı, mekanizması ve fonksiyonları ile sesin oluşumu, bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma, gevşeme ve uyanık olma bilinci kazanma çalışmaları; doğru solunum alışkanlığının kazandırılmasına dönük alıştırmalar; sesin doğru yerde ve doğru bir entonasyonla üretilmesi ve rezonans bölgelerinde sesin doğuşkanları bakımından güçlendirilmesine yönelik alıştırmalar; okul şarkıları ve piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanılarak dilimizin ünlü ve ünsüzlerini doğru artikülasyonla seslendirme çalışmaları; ses genişliği alanlarını (register) fark ederek doğru ve uygun ton geçişlerinin kazanılmasına yönelik alıştırmalar; sesin “doğru-güzel ve etkili” kullanımı için gereken eşgüdümün sağlanabilmesine ve doğru entonasyonla müzikal duyarlılığın geliştirilmesine yönelik bireye özgü ses eğitimi gereçlerinin (solunum ve ses alıştırma ve etütleri, düzeyine uygun eserler) kullanılması.
Zorunlu Ders MOZ1007 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1 1 0 1
Bu ders müzik öğretmeni adaylarının, en az 7 yarıyıl süresince çalmaları gereken Türk veya Batı müziği çalgılarının eğitim ve öğretimini kapsar; öğrencilerin çalgıya olan hâkimiyet ve gelişimlerinin sağlanabilmesi için bire bir öğrenci ile bireysel olarak işlenir. Öğrencilerin seçebileceği çalgılar, aşağıda sunularak dönemsel içerikleri belirtilmiştir: Akordeon: Akordeon çalgısının tarihsel süreçte gelişim aşamaları ve kullanım allanları ile ilgili bilgilerin aktarılması, piyano klavye üzerinde parmak egzersizler ve uygun seviyede etüd çalışmalarının yapılması, bas klavye yapısını kavrama, ana ses ve akor seslerle ilgili parmak egzersizi ve uygun seviyede etüd çalışmalarının yapılması, sağ el ve sol eli ayrı çalışmalarla geliştirip iki eli eş güdümlü çalabilme kazanımlarını elde etme, düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. Bağlama: Bağlama çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziği’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, bağlama yapımı ve icracıları, bağlama çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, bos tellerde teknik seviyeyi geliştirecek sağ el çalışmaları, temiz baskı için egzersiz çalışmaları ve her iki çalışmayı içeren senkron çalışmaları, çeşitli makam dizilerinde dizi, gam, pozisyon çalışmaları yapabilme, Ankara, Orta ve Batı Karadeniz, Orta Anadolu yörelerinden çeşitli halay ve kaşık havaları hakkında bilgi edinme ve yöresel çalım teknikleriyle bu eserleri icra edebilme ve repertuvar oluşturma. Flüt: Flütün öğeleri, flüt çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, flüt çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyon alma. Diyafram, uzun ses, aralık ve gam çalışmaları yoluyla temel flüt teknikleri ve uygulamalı çalışmalar. Düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. Gitar: Gitarın oluşum yapısını, ölçülerini ve bölümlerini tanıma. Öğrencinin fiziksel özelliklerine uygun gitarın tutuş pozisyonun belirlenmesi. Çalgı öğrenme süreci, çalgı öğrenme sürecinde sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığı edinmenin önemi, klasik gitarın gelişimine tarihsel bakış, gitar çalma pozisyonuyla ilgili çeşitli yaklaşımlar, parmakları çalma pozisyonda konumlandırma ve temel hareket mekaniği, parmak bağımsızlığına yönelik çalışmalar, apoyando, tirando, arpej teknikleri ve bu teknikleri içeren dizi, etüt ve müzikal parçaları seslendirme, klasik gitar müziğindeki başlıca eserler ve bu eserleri dinleme, gitarda müzikal ifade araçları ile ilgili sorgulamalar. Tırnak şekillerini tanıma, kişiye uygun olan şekli belirleme, törpüleme yöntemlerini öğrenme. Kabak Kemane: Kabak Kemane çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğindeki yeri, Kabak Kemane’nin yapımı ve başlıca icracıları, Kabak Kemane çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Kabak Kemane’de akort, ses alanı ve pozisyonları, açık tellerde, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri ve usul çalışmaları, Düz Kerem, Yahyalı Kerem dizilerinde gam çalışmaları, zeybek formunun tanımlanması ve örnek eserlerinden dinletiler, ağır ve yarı ağır zeybek örnekleriyle, Ege ve İç Ege’den seçilen örneklerin tanıtılması ve tavrının geliştirilmesi ve yorumlanması, gurbet havalarına yönelik çalışmalar, bölünmüş yay çalışmaları ve bunlara yönelik repertuvar çalışması. Kanun: Kanunda tutuş, oturuş, el-parmak-bilek-dirsek-kol pozisyonları ve açıları, bacakların açısı, sağ el-sol el ayrı ayrı ve birlikte kullanılan etütlerle mızrap vuruşlarının kavratılması, farklı tartım kalıplarında sağ el-sol el kullanımı, tek tel üzerinde etütler, gam, arpej çalışmaları, mandal kullanımına giriş, makamsal etütler. Kaval: Kaval çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğindeki yeri, kaval yapımı ve başlıca icracıları, kaval çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, horlatma tekniğine giriş ve bu teknik içerisinde serbest ve ölçülü uzun ses çalışmaları, Horlatma tekniği için birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota değerlerini ihtiva eden çalışmalar, Horlatma tekniğinin geliştirilmesine yönelik 1 oktavlık alan içerisinde egzersizler, Farklı horlatma tonları elde edebilmeye ve dudak hâkimiyeti geliştirmeye yönelik repertuvar uygulamaları, Horlatma tekniğine yönelik genel repertuvar çalışmaları, 1. – 4. kademeler arası geçiş ve repertuvar çalışmaları. Keman: Keman ve öğeleri, keman çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Keman çalmaya uygun duruş alma, kemanı doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe ve legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin uygulamalar, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürme, iki eli eşgüdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. Klarnet: Klarnet ve öğeleri, klarnet çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Nefes teknikleri üzerine uygulamalar, dudak-diş-parmak pozisyonları üzerine uygulamalar, doğru entonasyonda dizi gam ve arpej çalışmaları, teknik çalışmaların pekiştirilmesi için etüt çalışmalarının yapılması, düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. Kontrbas: Kontrbas ve yayın tanıtımı, kontrbas çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Kontrbas çalmaya uygun duruş alma, kontrbası ve yayı doğru tutma, boş telde ses üretme, temel yay tekniklerinden detaşe ve legato çalma teknikleri, sol el pozisyonunu ilgili seslerde doğru olarak konumlandırma, iki eli eş güdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. Mey: Mey çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğindeki yeri, mey yapımı ve başlıca icracıları, mey çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Mey’de akort, ses alanı ve pozisyonları, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri, ve usul çalışmaları, Segah/Muhalif dizisinde uzun hava, açış, sözlü ve sözsüz eser icra etme, Doğu Anadolu bölgesine ait sözlü, sözsüz halaylar ve sallamaların icrası, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde ki horonların icrası. Ney: Ney çalgısı ve çeşitleri hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Neyzenler Tarihi hakkında genel bilgiler, Türk Müziğindeki yeri, mey yapımı ve başlıca icracıları, Ney çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Ney’de akort, ses alanı ve pozisyonları, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları, ses egzersizleri ve usul çalışmaları, Irak Perdesinde karar eden makamlar hakkında bilgiler, Irak Perdesinde segâh dörtlüsünün icrası, Eviç, Dilkeşhaveran ve Ferahnak Makamlarının öğrenilmesi ve icrası. Şan: Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını genişletmeye yönelik ses alıştırmaları ve ses etütleri çalışmaları (oktav, 9’lu, 12’li, sıralı ve atlamalı seslerle legato ve staccato çalışmaları). Müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, öğrencilerinin seslerini, bulundukları yaş ve eğitim düzeyini dikkate alarak kullandırma becerisi kazandırmaya ilişkin bilgi ve uygulamalar. Erken çocukluk, çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemi ile ses değişim dönemindeki (mutasyon) ses özellikleri. Bu dönemlere uygun ses eğitimi çalışmaları, öğrencilerin teknik ve müzikal problemlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar. Tambur: Tambur çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziği’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, tambur yapımı ve icracıları, tambur çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, boş tellerde mızrap çalışmaları, Dügah kararlı makam eserlerinin icra edilmesi. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Saba, Bayati, Muhayyer, Karcığar makamlarını öğrenme, bu makamlarda belirlenen eserleri oktavlarıyla birlikte icra edebilme. Taksim hakkında bilgilenme. Tar: Tar çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, tar yapımı ve başlıca icracıları, tar çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Tar’ın akort sisteminin, ikinci çizgideki do (mezzosoprano) anahtarının, etüt ve eserlerde kullanılan çalgıya özel işaretler, Tar’ın ve mızrabın düzgün tutulması ve genel durum, üst-alt mızrap çalışmaları, tremolo çalışmalarına giriş, Tar’da 1. ve 2. pozisyon perdelerinin öğrenilmesi, parmakların bu perdeler üzerine konulması ve hareketi, Tar’da 1. ve 2. pozisyon seslerini içeren etüt ve eser icrası. Ud: Ud çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelisimi, Türk Müzigi’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, ud yapımı ve icracıları, ud çalarken vücudun durumu, oturus ve tutus özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, bos tellerde mızrap çalışmaları, I. Pozisyon ve ana kolonlardaki nota yerleri, bos tellerde çeşitli tartım çalısmaları, değisik metronom değerlerinde icra edilmesi. Gerdaniye, Dügah, Hüseyni Aşiran, Kaba Buselik tellerinde değisik tartımlarla mızrap vuruşları, etütlerde dörtlük, sekizlik nota, sus ve işaret değerleri, bütün tellerde I. pozisyonda ana kolonda yer alan notalara sol el dört parmağı da kullanarak mızrap ve baskı çalışmaları, Gerdaniye, Neva, Dügah ve Hüseyni Aşiran tellerinde küçük melodik ezgileri ve etütleri çalma. Üç Telli Kemençe: Üç telli Kemençe çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziğindeki yeri, Kemençe’nin yapımı ve başlıca icracıları, Kemençe çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Üç telli Kemençe’de akort, ses alanı ve pozisyonları, açık tellerde, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri, ve usul çalışmaları, Nişaburek makamı ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Pençgâh makamı ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Ferahnak makamı ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Nişaburek, Pençgâh ve Ferahnâk makamlarında transpoze yapabilme, Sözlü eserleri icra ve eşlik yeteneğini geliştirme, Geleneksel, modern tavır ve üslubu geliştirme. Viyola: Viyola ve öğeleri, viyola ve yay tutuşu, viyola çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, temel yay teknikleri, sol elde 1, 2, 3 ve 4. parmakları tele düşürme alıştırmaları, iki elin eşgüdümlü olarak kullanımı, küçük ölçekli ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserler seslendirme. Viyolonsel: Viyolonsel ve öğeleri, viyolonsel çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Viyolonsel çalmaya uygun duruş alma, viyolonseli doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe ve legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin uygulamalı çalışmalar, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürüp kaldırma, iki eli eşgüdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.
Zorunlu Ders MUZ1019 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2 0 2
İnsan ve kültür, İnsanın ve kültürün tanımı, kapsamı ve evrimi, İnsan ve müzik kültürü, Müzik kültürünün tanımı, kapsamı, temelleri, boyutları ve diğer kültürlerle ilişkileri, Müziğin tanımı, kökeni, doğuşu oluşumu ve evrimi, Müzik teriminin kökeni, oluşumu,gelişimi ve Türkçeleşimi, Müziğin işlevleri, Müzik katmanları, türleri, çeşitleri ve eserleri, Müzikte ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri, Müzikte ses sistemleri, aralıklar, diziler, uygular, Müziğin temel gereçleri ve temel öğeleri, Müzikte niteliğin belirleyicileri, Tür, hız, gürlük, oturtum, örgü doku, seslendirim yorumlanım, üslup, ölçü, ton makam, öz biçim, akustik çevre ortam Müzik olgusu, yazısı, dili ve müziksel iletişim, Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, öğrenme öğretme, İnsanın müziksel yaşamı, çevresi ve ortamı, Müziksel meslek, kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikler, Müzik kültüründe göreneksellik, geleneksellik, çağcıllık, çağdaşlık ve öncülük, Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, Türkiye ve Dünya müzik kültürlerinde yeni oluşum gelişim, değişim ve dönüşümler.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EGS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 0 3
Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve teli e ilgili etik sorunlar; tarama, yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.
Seçmeli Ders EGS0006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 3
Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sını andırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.
Seçmeli Ders EGS0007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2 0 3
İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yak- laşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.
Seçmeli Ders EGS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2 0 3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
Seçmeli Ders EGS0010 KÜLTÜR VE DİL 2 0 3
Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kül- türlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değiş melerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.
Seçmeli Ders EGS0012 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 3
Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavram- lar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavram- lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur-ma, kısa mesaj yazma, ders heceleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.
Seçmeli Ders EGS0013 SANAT VE ESTETİK 2 0 3
Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.
Seçmeli Ders EGS0014 TÜRK HALK OYUNLARI 2 0 3
Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunla- rında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yö- resel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyun- larının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları
Seçmeli Ders EGS0015 TÜRK İŞARET DİLİ 2 0 3
İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde har er; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sını arı ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.
Seçmeli Ders EGS0016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2 0 3
Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.
Zorunlu Ders EGZ0002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 3
Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş de- nemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Zorunlu Ders EGZ0004 YABANCI DİL 2 2 0 3
Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko- nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).
Zorunlu Ders EGZ0006 TÜRK DİLİ II 3 0 5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.
Zorunlu Ders EMZ0003 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 3
Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de mo- dernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Zorunlu Ders EMZ0004 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön- cüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal taba- kalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekono- mi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.
Zorunlu Ders MOZ1002 PİYANO EĞİTİMİ II 1 0 1
Düzeyine uygun dizi ve kadans çalışmaları; deşifre çalışmaları, parmak değişimi uygulamaları; portato tekniği, pedal ve arpej çalışmaları; düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri çalma.
Zorunlu Ders MOZ1004 SES EĞİTİMİ II 1 0 1
Sesin konuşurken ve şarkı söylerken doğru/güzel/etkili kullanılmasına ilişkin koordinasyon çalışmalarını olumlu alışkanlık hâline getirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar; öğrencilerin bireysel ses özelliklerine uygun alıştırmalar (5’li, 6’lı, 8’li, arpej ve atlamalı seslerle legato ve staccato alıştırmaları); çalışılan alıştırma ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve beceriler; sesinin bireysel özelliklerine uygun olarak, ton geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin teknik çalışmalar, bu tekniklerin alıştırma ve eserlerde uygulanması; rezonans geliştirme çalışmaları; müzikaliteyi arttırıcı cümleleme, ifade, gürlük çalışmaları; sesini etkili ve verimli kullanabilmesine dönük yeterli düzeyde ulusal ve uluslararası eserlerden (halk türküleri, lied, arie antiche, aria, vb.) oluşan bir dağarcık seslendirme; ses genişliği, tını özelliği ile teknik ve müzikal düzeye uygun seslendirme/yorumlama etkinliklerini planlama ve gerçekleştirme.
Zorunlu Ders MOZ1006 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2 0 2
İnsanın ve kültürün tanımı, kültürel, sosyal ve felsefi boyutuyla müziğin doğuşu, gelişimi, “müzik” ile “kültür” kavramları, müziğin, kültür içerisinde edindiği önemli işlevler; müziğin bireysel ve toplumsal etkileri, ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri, çalgıların oluşumu-gelişimi; dünya ve Türkiye’deki müzik türleri, müziği üreten, icra eden ve dinleyen insanların, müzikal süreç içinde göstermeleri gereken tutum ve davranışlar; müzikte ses sistemleri, müziğin temel ögeleri; Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri; müzikte estetik ve güzel kavramı; müzik kültüründe geleneksellik, çağcıllık; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri.
Zorunlu Ders MOZ1008 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ II 1 0 1
Akordeon: Çalgı üzerinde staccato, legato ve vibrato icra tekniklerini pekiştirici uygun seviyede etütlerle çalışmalarının yapılması, ağır, orta hızda ve hızlı çalma teknik ve becerilerini kazandırmaya dönük diziler, etütlerin seslendirilmesi, sağ el ile seslendirilen diziler, sol el eşlikli ritmik yapıda akorlar eşliğinde armonize etme çalışmaları, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli küçük ölçekli eserleri seslendirme.
Zorunlu Ders MOZ1010 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI II 2 2 5
Müzikte motif, cümle ve dönem kavramları, kök ve çevrilmiş akorlar, transpoze, farklı ritmik yapılar, en az iki bemollü ve iki diyezli tonlarda tek sesli ve iki sesli ezgileri okuma ve yazma.
Zorunlu Ders MUZ1010 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM 2 0 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri iyi bir konuşmanın temel ilkeleri iyi bir konuşmacının temel özellikleri Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma hazırlıklı konuşmanın aşamaları amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma konuşmanın sunuluşu, Konuşma türleri, karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b, Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Zorunlu Ders MUZ1012 GENEL MÜZİK TARİHİ 2 0 2
Müzik kültürü ve eğitiminde müzik tarihinin yeri ve önemi, müzik tarihinin temel kavramları, ilkçağ uygarlıkları, Ortaçağ, Gotik çağ, Rönesans ve Barok dönemlerinin tarihi ve müziksel özellikleri ve bu konuda seçilmiş örnekler.
Zorunlu Ders MUZ1018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3
Eğitim ve Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler
Zorunlu Ders MUZ1020 KORO I 0 2 3
Koroda ses eğitiminin hedefleri doğrultusunda bireye, bedensel ve zihinsel olarak hazır olma, doğru duruş, bedensel gevşeme , esneklik ve ruhsal rahatlama alışkanlığı kazandırılmasına yönelelik uygulamalar,Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları, Öğrencileri ses özelliklerine göre gruplandırarak ses grupları arasında tını ve uyum sağlama alıştırmaları. Ses,soluk,söz bağlantısını sağlayıcı alıştırmalar ve bunları sınıf düzeyine uygun olan koro eserlerinde uygulama. Koro kültürü, koro disiplini ve iletişim konularında bilgi ve bakış açısı kazanma.
Zorunlu Ders MUZ1022 OKUL ÇALGILARI II (GİTAR-BAĞLAMA-BLOKFLÜT) 0 2 3
OKUL MÜZİĞİNDE KULLANILAN ÇALGILAR VE ÇALMA TEKNİKLERİ
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EMS0001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2 0 4
Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Tür- kiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişisel- leştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma- teryali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Seçmeli Ders EMS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2 0 4
Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dö- nemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.
Seçmeli Ders EMS0003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2 0 4
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.
Seçmeli Ders EMS0006 EĞİTİM TARİHİ 2 0 4
Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıkların- da) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.
Seçmeli Ders EMS0007 EĞİTİMDE DRAMA 2 0 4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pe- dagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı
Seçmeli Ders EMS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 4
Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedefl erin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.
Seçmeli Ders EMS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2 0 4
Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.
Seçmeli Ders EMS0012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2 0 4
Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumla- rı; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.
Seçmeli Ders EMS0013 KAPSAYICI EĞİTİM 2 0 4
Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders mater- yallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
Seçmeli Ders EMS0015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 0 4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finans- manı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden kar- şılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis- temleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar
Seçmeli Ders EMS0016 MİKRO ÖĞRETİM 2 0 4
Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tu- tum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sı- nırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sını a örnek ders anlatma uygula- maları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Seçmeli Ders EMS0017 MÜZE EĞİTİMİ 2 0 4
Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü- zeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.
Seçmeli Ders EMS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2 0 4
Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortam- larda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğ- renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının gelişti- rilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders EMS0020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 2 0 4
Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfreda- ta dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sını arında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.
Seçmeli Ders EMS0021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2 0 4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürüle- bilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın ge- leceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalış- maları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.
Zorunlu Ders EMZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği- tim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hede er, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Zorunlu Ders EMZ0006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, strate- jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme- lerin değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders MOS0002 DİNİ MUSİKİ 2 0 4
Din ve musiki ilişkisi, cami müziği ve tekke müziği türleri ve kavramları hakkında bilgiler, bunlar arasındaki ilişkiler; din musikisinin Türk İslam sanatları arasındaki yeri; klasik İslam müziğinden örnekler, din musikisi formlarına giriş ve bu formların icrasına dair temel bilgiler; dinî musikide bu formların kullanımı; ilahi formuna dair bilgi sahibi olma ve repertuvar oluşturma; Arapça ilahileri bilme ve repertuvar oluşturma; tevşihleri bilme ve repertuvar oluşturma; mevlit formunu bilme ve musikideki makamlara uygulama; Türk dinî musikisi formlarındaki öne çıkan bestekârları tanıma ve bu sahaya dair literatür sahibi olma.
Seçmeli Ders MOS0003 DRAMA VE MÜZİKLİ OYUNLAR 2 0 4
Drama ve müziğin oyuna uyarlanmasına yönelik genel kavramsal bilgiler, drama ve müziğin başlangıç noktalarının yaratıcılığa ve doğaçlamaya dayalı oluşu ve duyguların aktarım aracı olmaları nedeniyle her iki alanın da ortak yanlarına yönelik kavramsal ilişkiler kurma; sahne sanatları alanındaki disiplinlerin (müzikal, operet, opera, oratoryo vb.) müzikle ilişkisinden yararlanarak basit müzikal oyunlar hazırlama; yazın türleri olan şiirden, öyküden, destandan vb. yararlanarak müzikal etkinlikler hazırlama; örgün eğitimde kutlanan belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler hazırlama.
Seçmeli Ders MOS0004 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME TEKNİKLERİ 2 0 4
Motif ve cümle yazma, bir dönemli şarkı formunda ezgiler yazma, prozodi kuralları, çocuk şarkısı yazma, okul şarkılarında iki seslilik (koşut 3’lü, koşut 6’lı, korno beşlisi vb.), kanon, çalgı eğitimine yönelik alıştırma, etüt ve ezgi yazma çalışmaları.
Seçmeli Ders MOS0006 MÜZİKSEL ORGANİZASYON VE İLETİŞİM 2 0 4
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonlarda gerekli olan mekân, ekipman, ses, ışık ve görüntü sistemi gibi gereksinimlerin farkına varılması ve organizasyon sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri; müzik sektöründe görev alacak, etkinliklerde performans sergileyecek ve organizasyonunu yapacak olan bireyler, organizasyon süresince görev alacak elemanların temini ve yönetiminin sağlanması; etkinliklerin sevk ve idaresine hakim olmak, buna bağlı olarak müziksel organizasyonların gerçekleştirilmesinde gerekli teknik ve iletişim becerilerini kavramak.
Seçmeli Ders MOS0007 OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ 2 0 4
Okul öncesi dönem çocukların müziksel gelişim özellikleri; okul öncesi dönem müzik eğitiminin amacı ve önemi; okul öncesi dönem müzik eğitiminin çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerine olan etkileri; okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergelere ulaşmada müzik etkinliklerinin kullanımı. müzik etkinliklerinin planlanması ve uygulanması; okul öncesi müzik eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler; okul öncesi dönemde ortam düzenleme.
Seçmeli Ders MOS0009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 4
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.
Seçmeli Ders MOS0011 TÜRK MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME 2 0 4
Türk Müziğinde çokseslilik çalışmalarının tarihsel gelişimi; tamperan sistemde makamların adlandırılması ve transpoze bilgisi; makamsal çocuk şarkılarına üçlü armoni sisteminde piyano ile eşlik oluşturma; İlerici armonisi hakkında genel bilgiler (akorların oluşumu, adlandırılması, çevrilmesi, kalışlar); İlerici armonisi kullanılarak dar serimde alt ve üst bölgede makamsal çocuk şarkılarında piyano ile eşlikleme çalışmaları.
Seçmeli Ders MOS0012 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ 2 0 4
Türk Sanat Müziğinde üslup kavramı; usul ve ritim, çalgısal eserler yapısal analizi (peşrev, saz semaisi, tasvir, methal, taksim, ara nağme, oyun havası, sirto, longa vb.); sözlü eserlerin yapısal analizi (kar, beste, semai, şarkı vb.).
Seçmeli Ders MOS0013 VURMALI ÇALGILAR 2 0 4
Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan vurmalı enstrumanların yapıları ve kullanım alanları hakkında kültürel anlamda eğitici bilgilerin verilmesi, basit ölçülerin oluşumu hakkında teorik bilgilerin gösterimi, basit ölçülerden oluşan eserleri pekiştirici parmak egzersizleri ve düzeye uygun etüt çalışmalarının yapılması; düzeye uygun verilen eserlerin ritim kompozisyonlarının oluşturularak seslendirilmesi; karma ölçülerin oluşumu hakkındaki teorik bilgilerin verilip örnekliyici eserlerle pekiştirilmesi, karma ölçülerden oluşan eserleri pekiştirici parmak egzersizleri ve düzeye uygun etüt çalışmalarının yapılması, largodan prestoya kadar olan ölçü hızlarında çalışmaların yapılması, düzeye uygun verilen eserlerin ritim kompozisyonlarının oluşturularak seslendirilmesi.
Zorunlu Ders MOZ2001 MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 0 3
Müzik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; müzik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; müzik öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının müzik öğretimine yansımaları; müzik öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; müzik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir müzik öğretiminin bileşenleri; müzik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
Zorunlu Ders MOZ2003 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 1 1 2 3
Türk Halk Müziğini oluşturan temel felsefe ve ögeler; Türk Halk müziğinin tanımı, oluşumu; Türk Halk müziğinin gelenek ve kültürümüz içerisindeki yeri, kültürel aktarımı; Türk halk müziğinde temel kavramlar (kırık havalar, uzun havalar, karma ritimli ezgiler, türkü, vb.); usul kavramı (basit, birleşik ve karma usuller); Türk halk müziği perde sistemi (makam-dizi) ve aralıklar; basit makam-dizilerde seyir, deşifre ve solfej; basit makam-dizilerde seviyeye uygun farklı usul özelliği taşıyan dikte çalışmaları ve ezgi yaratma.
Zorunlu Ders MOZ2005 BAĞLAMA EĞİTİMİ 1 1 0 1
Bağlama çalgısı hakkında genel bilgiler, müzik öğretmenliği meslek yaşantısında bağlamanın önemi, genel özellikleri; bağlamada akort ve çeşitleri, Türk müziği perdelerinin bağlamadaki yeri; bağlama çalmada temel davranışlar, doğru oturuş ve tutuş pozisyonu, sağ ve sol el tutuşları, tartımlarda seviyeye uygun etüt ve basit makam-dizi çalışmaları; basit makam-dizilerde (hüseyni, uşşak, hicaz, ..) basit ezgilerin çalınması, farklı usullerde eserlerin çalınması; bağlamada üst ve orta tel kullanımı.
Zorunlu Ders MOZ2007 ÇOKSESLİ KORO 1 1 2 3
Koroda ses eğitiminin hedefleri doğrultusunda bireye, bedensel ve zihinsel olarak hazır olma, doğru duruş, bedensel gevşeme, esneklik ve ruhsal rahatlama alışkanlığı kazandırılmasına yönelik uygulamalar; birlikte soluk alma, tutma, denetimli ve rahat olarak verme, uzun ve kısa- kesik soluklar, farklı dinamiklerde soluk alıştırmaları; doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; doğru, birlikte ve kaynaşık dil ve konuşmanın sağlanmasına yönelik ses-soluk bağlantılı diksiyon, artikülasyon çalışmaları; öğrencilerin ses genişliklerine ve özelliklerine göre gruplandırılmasıyla oluşturulacak ses grupları arasında (soprano, alto, tenor, bas) uyum ve tınıyı gerçekleştirmeye dönük alıştırmalar; ses grupları üzerinde ayrıntılı teknik ve müzikal; nota, cümleleme, ifade çalışmaları; düzeye uygun koro eserlerinde (kanon, tek sesli, iki sesli, üç sesli ve küçük ölçekli dört sesli ulusal ve uluslararası eserler) uygulamalar; koro kültürü ve koro disiplinine ilişkin temel konularda ve koro üyelerinin birbirleriyle ve şefle iletişimi konularında bilgi ve bakış açısı kazanma; eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama (şefi takip etme, birlikte soluk alma/verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, gürlük ve ifade); düzeye uygun ulusal ve uluslararası eserlerden oluşan, seslendirme/yorumlama etkinlikleri planlama ve gerçekleştirme (madrigal, koral, özgün ya da koro için çoksesli olarak düzenlenmiş Türk Müziği örnekleri vb).
Zorunlu Ders MOZ2009 ARMONİ VE EŞLİKLEME 1 2 0 3
Majör ve minör tonalite bilgisi; akorların oluşumu ve çevrilmeleri; dar serimde dört sesli, majör-minör akor bağlantıları (plagal, otantik, tam kadans) ve bu bağlantılarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma, beş ses aralığındaki ezgilerin armonik analizi ve bu ezgilere piyano ile uygun çevrimlerde blok akorlar kullanarak eşlik oluşturma.
Zorunlu Ders MOZ2011 BATI MÜZİĞİ TARİHİ 2 0 2
Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu evreler, tarihsel kökleri; Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönem ile 20.yy ve günümüze kadar olan süreçteki farklı oluşum ve gelişen akımlar; bu süreçteki Batı müzik kültürünün müzik teorisi, çalgıları, oluşan müzik türleri ve başlıca bestecileri; dönemlere göre farklılaşan edebî, mimari, siyasi ve sosyal özellikler ve birbiriyle olan sanatsal ilişkileri.
Zorunlu Ders MOZ2013 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 3 1 0 1
Akordeon: Polka, Vals ve Tango müzik türlerinin yapısı ve bu müzik türlerinin popüler olan eserleri incelenerek kültürel alanda kazanımların sağlanması, bu müzik türlerinde kullanılan diziler ve ritmik yapılarla ilgili parmak egzersizleri ve etüt çalışmalarının yapılması, öğrenilen ritmik yapılarla birlikte iki el eş güdümlü çalabilme davranışının kazandırılması, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli eserleri seslendirme.
Zorunlu Ders MUZ2001 PİYANO III 1 0 2
Temel piyano tekniklerinden legato ve staccato tekniklerine ek olarak portato tekniği, uygun etüt ve eserlerle tekniklerin uygulanması. Dizi ve kadanslarla birlikte, pedal ve arpej çalışmaları. Düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri çalma. Sonatin formunun tanıtımı, düzeye uygun sonatinleri çalma.
Zorunlu Ders MUZ2005 BİREYSEL SES EĞİTİMİ III 1 0 2
Birinci yılda öğrenilen doğru ses üretme, kullanma ve korumaya yönelik davranışları, ulusal ve evrensel ses eğitimi dağarına ilişkin eserlerde uygulayarak repertuar geliştirme. Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını genişletmeye yönelik ses alıştırmaları ve ses etütleri çalışmaları
Zorunlu Ders MUZ2007 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA III 2 2 4
İkişerli, üçerli ve aksak ölçülerde üç diyez üç bemollü tonlar ile tampere rast, nihavent, kürdi makamlarında tek sesli ve iki sesli düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme ve yaratma uygulamaları, alterasyon, dominant yedilisi akoru temel ve çevrimleri, çözümleri ve uygulamalı çalışmalar.
Zorunlu Ders MUZ2009 KORO II 2 2 5
Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar Ses gruplarıyla soprano, alto, tenor, bas ses sınırları ve özelliklerine uygun olarak birlikte ve ayrı ayrı ses alıştırmaları. Belirlenen eserin teknik ve müzikal analizi ve eserin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma, birleştirme. Eserde ses gruplarının karşılaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar. Eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama, Sınıf düzeyine uygun eserler seslendirme
Zorunlu Ders MUZ2017 BİLGİSAYAR I 2 2 3
BİLGİSAYAR KULLANIMI
Zorunlu Ders MUZ2019 TÜRK MÜZİK TARİHİ 2 0 2
Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri. Orta Asya dönemi, eski göçebe kültürlerinde müzik ve çevre müzik kültürleriyle etkileşimler. Anadoluya geçiş, eski anadoluda müzik, batı asya, mezopotomya müzikleri. İslamiyetin kabulü, ortaçağ İslam dünyasında müzik. Eski grek müzik teorisi ve ortaçağ yazılı müzik kaynaklarında tesirleri. Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler. Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz mecmuaları. Türklerin balkanlarda yayılmaları, çeşitli müzik kültürleriyle etkileşimler ve yeni müzik oluşumları, batı ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiyedeki ilk batılı müzik unsurları ve kurumları. Cumhuriyet döneminde müzik, Anadoluda çok kültürlü müzik yapısı, yeni müzik oluşumları.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EMS0004 EĞİTİM HUKUKU 2 0 4
Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.
Seçmeli Ders EMS0005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2 0 4
Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kül- türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temel- leri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.
Seçmeli Ders EMS0008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2 0 4
Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal et- kinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
Seçmeli Ders EMS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2 0 4
Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşün- menin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.
Seçmeli Ders EMS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2 0 4
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sını andırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hede eri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insa- ni-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
Seçmeli Ders EMS0019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2 0 4
Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sını andırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yay- gınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki mo- deli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.
Seçmeli Ders EMS0022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2 0 4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eği- timi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eği- timiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
Zorunlu Ders EMZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 3
Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sını andırılması; öğretim tek- nolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okurya- zarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendir- me ölçütleri
Zorunlu Ders EMZ0008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob- lemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla- rının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy- gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
Seçmeli Ders MOS0005 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
Müzik topluluklarını tanımaya dönük olarak, çalgı ve ses topluluklarının tanımı, oluşum ve dağarları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalar; çalgı türleri; çalgı topluluklarının tür ve özellikleri; koro türleri ve özellikleri, koro ve orkestra eğitimi, yönetimi ve teknikleri; okul koroları, çalgı toplulukları ve popüler müzik toplulukları kurma, eğitme, yönetme ve repertuvar çalışmaları.
Zorunlu Ders MOZ2002 MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI 2 0 3
Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; müzik dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel müzik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasındaki müzik dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
Zorunlu Ders MOZ2004 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 2 1 2 2
Türk halk müziğinde çalgılar, ülkemizdeki yöresel farklılıklar (ağız, tavır, hançere, vb.) türkü formları ve özellikleri, farklı makam-dizilerde Türk halk müziği çalgılarıyla seviyeye uygun solfej, dikte çalışmaları ve ezgi yaratma.
Zorunlu Ders MOZ2006 BAĞLAMA EĞİTİMİ 2 1 0 1
Bağlamada farklı kararlarda eser çalışmaları, teknik gelişimi sağlayan etütler, farklı tezene tekniklerinde etüt ve eserler (çırpma, tarama, tril, vb.) 5, 7, 9 zamanlı usullerde ezgiler; bağlama icrasında farklı tavırlar, (Karadeniz, Teke, Silifke, Zeybek vb.) okul müzik eğitimine yönelik repertuvar oluşturma.
Zorunlu Ders MOZ2008 ÇOKSESLİ KORO 2 1 2 2
Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte ses-soluk bağlantısını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar; farklı dinamiklerde ses üretme, koroda ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya yönelik rezonans çalışmaları; bağlı, kesik seslendirmeyi sağlamaya dönük etkili çalışmalar; alt, orta ve üst ses bölgelerini birleştiren, sese alt ve üst ses sınırlarında genişleme ve çeviklik kazandıran alıştırmalar; seslendirilen eserlerde cümlelerin ses-soluk-söz bağlantısını doğru uygulamaya dönük çalışmalar; eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasında, “eserin gerektirdiği” denge ve bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar; düzeye uygun eserlerin, gerektirdiği teknik ve müzikal özelliklere uygun seslendirilmesi; eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlamaya ilişkin kazanımların olumlu alışkanlık olarak kazanılması (cümlelerin başlangıç ve bitiminde mutlaka şefi takip etme, birlikte soluk alma/verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, gürlük ve ifade); teknik ve müzikal kazanımların sergilenmesine dönük konser ve dinleti hazırlıkları; düzeye uygun ulusal ve uluslararası çeşitli tür, biçim, dönem ve kültürleri kapsayan geniş bir dağar oluşturulması ve seslendirilmesi; müzik öğretmenliği gereklerine uygun olarak; ilköğretim, ortaöğretim ve Güzel Sanatlar Liseleri müzik bölümü programlarında uygulanabilecek koro etkinlik ve çalışmaları konularında bilgilenmeye dönük çalışmalar, uygulamalar.
Zorunlu Ders MOZ2010 ARMONİ VE EŞLİKLEME 2 2 0 2
Yan derecelerin kullanımı, kırık genişletilmiş kadans bağlantıları, marş armoni, yedili ve dokuzlu akorlar ve kullanımı, bir oktav ve daha büyük ses aralığındaki ezgilerin armonik analizi ve bu ezgilere piyano ile eşlik oluşturma; okul şarkılarının armonik analizi ve piyano ile eşliklenmesi, düzeyine uygun deşifre ezgilere basit eşlik yapılması.
Zorunlu Ders MOZ2012 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ 2 0 2
Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri; Orta Asya’dan itibaren Türk toplumlarının yaşantılarına mal olan kültür ve müzik ögeleri, bu ögelerin çevre müzik kültürleriyle etkileşimleri; Türklerin Anadolu’ya gelişi ile eski Anadolu topraklarında var olan müzik kültürleri ve Mezopotamya müzik kültürleri ile olan etkileşimleri; İslamiyet’in kabulü ile oluşan süreçteki müzik kültürü; Osmanlı imparatorluğu dönemindeki müzik teorisi, çalgılar, türler ve başlıca bestecileri; Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz mecmuaları; Batılılaşma hareketleri çerçevesinde Batı ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiye’de batı müziğine yönelik ilk gelişmeler, müzik kurumları ve oluşumlarındaki yapısal değişimler; Cumhuriyet dönemindeki müzik, Türk müzik inkılabı, Anadolu’da çok kültürlü müzik yapısı ve yeni müzik oluşumları kurum kuruluşlar.
Zorunlu Ders MOZ2014 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 4 1 0 1
Akordeon: Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Modern müzik dönemlerinin, müzikal form yapıları ve bestecileri ile ilgili bilgiler aktarılması, dönemlere göre müzikal açıdan icra tekniklerinin incelenip seslendirilmesi, dönemlerin ünlü Türk ve Yabancı bestecilerinin eserlerinin akordeon ile icra edilerek, bireysel ve grupla çalma alışkanlıkları kazandırılması.
Zorunlu Ders MUZ2002 PİYANO IV 1 0 2
Teknik çalışmalar sürdürme. Kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme. Müzik dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi, çalışılan parçaların dönem özellikleri. Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönem eserlerini çalma. Çalışılan eserlerdeki tempoların, eserlerin orjinaline yakın bir tempoda çalınabilmesi için gerekli çalışmalar, bu çalışmalar sırasında metronomla çalışma disiplini kazanma. Aksak ölçülerin tanıtımı ve küçük ölçekli ulusal parçaları çalma.
Zorunlu Ders MUZ2006 BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV 1 0 2
Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları, teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak seçilen repertuar üzerinde uygulama. Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma çalışmaları. Bireysel çalgısını şan olarak devam ettirmek isteyen, ses ve teknik açıdan uygun öğrencilerin bu alana yönlendirilmesine ilişkin özel teknik ve repertuar çalışmaları. Müzik öğretmenliği mesleğinin gereği olarak, genel müzik eğitiminde öğrencilerin eğitim ve yaş düzeylerine uygun ses eğitimi çalışmaları ile repertuar belirleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini kullanma
Zorunlu Ders MUZ2008 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA IV 2 2 4
Tüm ölçülerde, dört ve beş diyez ve bemollü tonlar ile tampere hicaz, zirgüleli hicaz, nikriz makamlarında, teksesli ve iki sesli düzeye uygun ezgi okuma,yazma, çözümleme ve yaratma uygulamaları, dominant yedili akoru ve diğer Dört sesli akorlara ilişkin uygulamaları, süs notaları, modülasyon bilgisi.
Zorunlu Ders MUZ2010 KORO III 2 2 5
Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar, Ses soluk bağlantısını güçlendirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. Seslendirilen eserlerde yapılan cümlelemelerde ses soluk söz bağlantısını kurma. Eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasındaki denge ve bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar. Sınıf düzeyine uygun eserleri, içerdiği müzikal dinamik özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve yorumlama. Koro eğitiminde kazandırılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama ve sunma.
Zorunlu Ders MUZ2016 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 2
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1 Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2 Tevhidi Tedrisat Kanunu tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3 Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Zorunlu Ders MUZ2018 BİLGİSAYAR II 2 2 3
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
Zorunlu Ders MUZ2020 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar
Zorunlu Ders MUZ2022 ELEKTRONİK ORG EĞİTİMİ 0 2 3
Elektronik org hakkında genel bilgiler, majör, minör, caz, vb. dizi ve akor ilişkilerine yönelik bilgiler, okul şarkılarına eşlik etme bilgi ve becerileri.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EGS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2 0 3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağım- lılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam- da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hiz- metin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.
Seçmeli Ders EGS0002 BESLENME VE SAĞLIK 2 0 3
Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.
Seçmeli Ders EGS0003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 3
Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sını andırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.
Seçmeli Ders EGS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlev- leri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilik- te başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.
Seçmeli Ders EGS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 3
İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sını andırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşım- lar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; ile- tişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.
Seçmeli Ders EGS0011 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 3
Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin- deki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.
Seçmeli Ders EGS0018 TÜRK SANATI TARİHİ 2 0 3
Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.
Zorunlu Ders EMZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.
Zorunlu Ders EMZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kav- ramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde pu- anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.
Seçmeli Ders MOS0001 BATI MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ 2 0 4
Biçim kavramı ve gerekliliği; müzikte biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem (periyod) ve tema, şarkı formları (bir bölmeli, iki bölmeli ve üç bölmeli şarkı formu, katlı şarkı formu, rondo formları); uluslararası popüler müzik formları.
Zorunlu Ders MOZ3001 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMASI 1 1 2 3
Türk Sanat Müziğini oluşturan temel felsefe ve ögeler; Türk Sanat Müziğinin tanımı; Türk Müziği Ses Sistemi: koma kavramı, aralıkların isimlendirilmesi ve değiştirici işaretler; Türk müziğinde ana dizi, akort sistemi, bir oktav içindeki perdelerin yerleri ve isimleri; Makam Bilgisi: makamı oluşturan dörtlü ve beşliler, diğer perdelere aktarım, makam türleri, makamda seyir, karar sesleri, dereceler ve önemleri; Usûl Bilgisi: Temel kavramlar, Nim Sofyan, Semai, Sofyan Usûlleri, basit makamlar ve bu makamlarda solfej uygulamaları: Rast, uşşak, bayati, hüseyni, muhayyer, hicaz, uzzal, zirgüleli hicaz, çargah, buselik, kürdi, neva, tahir, karciğar ve basit suzinak makamı.
Zorunlu Ders MOZ3003 GİTAR EĞİTİMİ VE EŞLİKLEME 1 1 0 1
Gitar çalgısının yapısal özellikleri, kısa tarihi, kullanım alanları ve türleri, temel gitar tutuşu ve farklı tutuş şekilleri, nota ve “Tab” sistemi, “p-i-m-a” parmakları ile destekli vuruş (Apoyando), desteksiz vuruş (Tirando) teknikleri, ezgi, dizi veya parmak çalışmaları, arpej tekniği, 2/4, 3/4, 4/4 ritim çalışmaları, I. pozisyonda temel akor yapıları, I-IV-V. armonik yürüyüş şekline uygun, 1.pozisyonda çalınabilecek ritimler ile şarkılara eşlik çalışmaları, kelepçe (capo) kullanımı; öğrendikleri çalım teknikleri ile eğitim müziğine uygun, çocuk, gençlik ve popüler şarkılarını eşliklendirilmesi.
Zorunlu Ders MOZ3005 TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 1 1 2 4
Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; Türk müziği ses sistemi ve ses türleri; bireysel ve toplu eser seslendirmede temel davranışları sergileme; yorumlama yeteneklerini geliştirme; koro kültürü ve disiplinini kazanma; Türk halk müziği eserlerini yöresel özelliklerine göre seslendirme; farklı yöre, form, usul, makam-dizide düzeye uygun Türk Halk müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturma.
Zorunlu Ders MOZ3007 ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ 1 1 2 4
Türk ve Batı Müziği gruplarında orkestra ve oda müziği yerleşimi ve çalışma disiplini, grup içi görev dağılımları; orkestra ve oda müziğinin çalgı çeşitlemesi ve oturum planlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve değişimi; orkestrada yer alan çalgılar ve çalgıların orkestradaki görev ve ses renkleri; Türk ve dünya müziklerinden alınan örnek eserleri, ses özelliklerine ve düzeylerine uygun olarak çalma; eserlerin zor bölümlerini birlikte çalışarak, eserleri daha iyi seslendirme ve kendini geliştirme; Türk Müziği, popüler müzik ve evrensel müzik türlerinde orkestra dağarı oluşturma ve oluşturulan bu dağarı çalma; müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirme; Türk Müziği ve Klasik Müzik arasındaki fark ve benzerlikleri anlama; Türk müziğinin dünya müziği içindeki yeri.
Zorunlu Ders MOZ3009 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 5 1 0 1
Akordeon: Türk Müziğinin yapısal ve genel özellikleri, makamların oluşumu hakkında bilgilerin kazandırılması, Buselik, Çargah ve Kürdi makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, basit ölçülerin ritmik yapılarının akordeon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen makamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi.
Zorunlu Ders MUZ3001 PİYANO V 1 0 2
Dizi, kadans ve arpej çalışmaları, pedal çalışmaları. Parmak, bilek ve önkol staccatolar için örnek çalışmalar, öğrenilen teknik davranışları içeren, değişik kaynaklardan etütler, Barok ve Klasik dönem süslemeleri eserler üzerinde uygulama. Barok Dönem polifonik yapıtlarının tanıtımı. Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerden düzeye uygun eserleri seslendirme, Okul müziği eşlikleri ve başta İstiklal Marşı olmak üzere marş eşlikleri çalışılmaları.
Zorunlu Ders MUZ3005 KORO IV 1 2 4
Ruhsal ve bedensel rahatlama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapma Farklı dinamiklerde ses üretme , koroda ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya yönelik rezonans çalışmaları. Alt, orta ve üst ses bölgelerini birleştiren , alt ve üst ses sınırlarını genişleten ve sese çeviklik kazandıran alıştırmalar üzerinde çalışma. Aralık ve entonasyon çalışmaları. Deşifreyi geliştirici yöntemler uygulama. Türk ve dünya koro literatüründen örnekler seslendirme ve özelliklerine göre yorumlama. ilköğretim, lise ile mesleki müzik eğitimi kapsamında Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine yönelik olarak farklılıklar hakkında bilgi ve uygulamalı çalışmalar.
Zorunlu Ders MUZ3007 EŞLİK ÇALMA 0 2 2
Okul müziği eşliklerini ve temel oda müziği repertuarını tanıma ve çalma.
Zorunlu Ders MUZ3009 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 2
Uluslar arası Popüler ve Sanat müziği ile ilgili temel kavramlar, dünyada varolan müzik kültürlerini araştırma, evrensel müzik edebiyatında kalıcı yerini alarak popüler olmuş müzik kültürleri hakkında açıklamalar, evrensel müzik edebiyatında kalıcı yerini almış eserleri plak, video, bant ve CD gibi seslendirme araçları ile dinleme, kütüphane, arşiv ve çeşitli ülkelerin ülkemizdeki temsilcilikleri ve kültür merkezlerinden yararlanarak araştırmaları yapma, popüler ve sanat müziğinin Türk Müzik Eğitimindeki yeri, önemi ve katkılarını yorumlamak. Sonuçta bir master dökümüne ulaşarak, yapılan tüm çalışmaları değerlendirme
Zorunlu Ders MUZ3011 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA V 2 0 2
Tüm ölçülerde ve tüm majör minör tonlar ile tampere segah, hüzzam, saba makamlarında tek sesli ve iki üç sesli ,düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme ve yaratma uygulamaları, üç sesli, dört sesli, beş sesli tonal akorlarla uygulamalar, Orta Çağ modları ile uygulamalar.
Zorunlu Ders MUZ3013 EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI 2 0 3
İlköğretim ve orta öğretime yönelik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun olarak başta ders içi olmak üzere ders dışı, okul içi ve dışındaki tüm müziksel etkinliklerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için ilk ve orta öğretim müzik programlarında öngörülen amaçların öğrenciye kazandırılmasında ve geliştirilmesinde eğitim öğretim malzemesi olarak kullanılmak üzere belli amaçlar, eğitim öğretim ilkeleri ve estetik ölçütlere uygun olarak seçilen örnekler.
Zorunlu Ders MUZ3015 ARMONİ KONTRPUAN EŞLİK III 2 0 2
İşleme,geçit ve geciktirici sesler. Çevrim akorları, alterasyon, piyano ve diğer çalgılarda okul şarkılarını eşlikleme, bu amaçla yazılmış eserlerin armonik analizine ve kontrpuana giriş
Zorunlu Ders MUZ3017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 2 4
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiyede ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EMZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 0 3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sos- yal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, mes- lektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, ve- liler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı dav- ranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
Zorunlu Ders EMZ0012 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sını a disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sını a öğrenci davranışlarının yönetimi, sını a iletişim ve etkileşim süreci; sını a öğrenci motivasyonu; sını a zaman yönetimi; sını a bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.
Seçmeli Ders MOS0008 POPÜLER MÜZİK VE UYGULAMALARI 2 0 4
Popüler müziğin tarihsel gelişimi (jazz, rock, blues); major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadansları ve marş armonik; düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi ve bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamalarına yönelik etkinliklerin hazırlanması.
Zorunlu Ders MOZ3002 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMASI 2 1 2 3
Şed makamlar ve bileşik makamların değişik müzik formlarında Türk Sanat Müziği çalgılarıyla seviyeye uygun solfej, dikte çalışmaları, makam analizleri çalışmaları; okul müzik eğitimine yönelik repertuvar oluşturma.
Zorunlu Ders MOZ3004 GİTAR EĞİTİMİ VE EŞLİKLEME 2 1 0 1
Basit ve aksak ritim yapılar ve bu ritmik yapıları çeşitlendirme çalışmaları; bareli akorlar; çeşitli türlerdeki şarkıların ezgilerini (soloları) nota veya tab şeklinde yazma çalışmaları; temel düzeyde öğrendiği ritimlerden daha farklı ritim çeşitlendirmeleri ile çalışmalar; öğrendikleri çalım teknikleri ile eğitim müziğine uygun, Türk halk müziği, sanat müziği, popüler müzik türlerine ait (farklı usul veya ölçülerde olan) şarkılarını eşliklendirme.
Zorunlu Ders MOZ3006 TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 2 1 2 1
Ses-soluk bağlantısını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar; farklı dinamiklerde ses üretme, koroda ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya yönelik rezonans çalışmaları; eserleri anlamlarına uygun müzikal duyarlılıkla seslendirme çalışmaları, toplu icra, performans ve iletişim becerisi, eser seslendirmesinde koroda tını ve koro şefi ile uyum; bilinçli bir halk müziği dinleyicisi oluşturmaya yönelik çalışmalar; ülkemizdeki farklı yöre, form, usul, makam-dizide düzeye uygun Türk Halk müziği eserlerinden oluşturulan repertuvarın oluşturulması; özellikle eğitim müziğine yönelik repertuvar zenginliğinin kazandırılması.
Zorunlu Ders MOZ3008 ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ 2 1 2 3
Orkestra ve oda müziği çalışmalarında parti dinleyebilme, takip edebilme; orkestra üyesi ve şef uyumu ve disiplini; orkestra ile ilgili, Türk Müziği, popüler müzik ve evrensel müzik türlerinde edindiği dağarı seslendirme ve konser etkinlikleri düzenleme; müziksel duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratma becerileri; ülkemizi ulusal ve uluslararası müzik etkinliklerinde grupla temsil etme, müzik yoluyla millî birlik ve beraberlik bilincini geliştirme; yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı kazanma.
Zorunlu Ders MOZ3010 OKUL MÜZİĞİ DAĞARI 2 0 3
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretime yönelik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun repertuvar oluşturma çalışmaları; okul içi ve dışındaki tüm müziksel etkinliklerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için müzik programlarında öngörülen amaçların öğrenciye kazandırılmasında ve geliştirilmesinde eğitim–öğretim malzemesi olarak kullanılmak üzere uygun şarkıların seçimi; seçilen ve oluşturulan repertuvarın sınıf ortamında eşlikleme ve yönetme çalışmaları.
Zorunlu Ders MOZ3012 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 6 1 0 2
Akordeon: Hüseyni, Uşşak, Nikriz ve Nihavent makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, aksak ölçülerin ritmik yapılarının akordeon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen makamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi.
Zorunlu Ders MUZ3002 PİYANO VI 1 0 2
Dizi, kadans ve arpej çalışmaları, pedal çalışmaları. Parmak, bilek ve önkol staccatolar için örnek çalışmalar, öğrenilen teknik davranışları içeren, değişik kaynaklardan etütler, Barok ve Klasik dönem süslemeleri eserler üzerinde uygulama. Barok Dönem polifonik yapıtlarının tanıtımı. Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerden düzeye uygun eserleri seslendirme, Okul müziği eşlikleri ve başta İstiklal Marşı olmak üzere marş eşlikleri çalışılmaları.
Zorunlu Ders MUZ3006 KORO V 1 2 4
Solunumu güçlendirme ve uzun cümlelemelerde soluk denetimi kurmaya yönelik çalışmalar. Ses soluk söz bağlantılı alıştırmalar yoluyla koroda anlaşılır ve bağdaşık konuşma becerisi kazandıran çalışmalar. Temel ve ileri düzeyde toplu ses eğitimi uygulamaları, Müzik öğretmenliğinin gereklerini göz önünde bulundurarak farklı tür, biçim ve kültürleri kapsayan repertuar oluşturma. Koroda kazanılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama, sunma ve koro etkinliklerini toplumla paylaşma.
Zorunlu Ders MUZ3008 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA VI 2 0 2
Caz müziği dizileri, 20. yüzyıl müziği ve atonalite bilgisi ve düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme, yaratma uygulamaları popüler müzikte ve caz müziğinde kullanılan akor şifreleri ile uygulamaları, müziksel işitme okuma öğretim yöntem ve tekniklerini kapsar.
Zorunlu Ders MUZ3010 ARMONİ KONTRPUAN EŞLİK IV 2 0 2
okul şarkılarına eşlik yazma, modulasyon ve türleri
Zorunlu Ders MUZ3012 ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ 0 2 3
Ses ve çalgı tanımları. Çalgıların sınıflandırılması. Çalgılardan ses elde etme yöntemleri. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümlerinde öğretimi yapılan ulusal ve evrensel çalgıların tarihçeleri, çalgıların yapıları, çalgıları oluşturan parçalar. Çalgıların ölçüleri. Çalgı yapımcıları, okulları ve işlevleri. Adı geçen çalgıların akort sistemlerinin gelişim evreleri, elektronik çalgıların yapıları, çalgıların doğru kullanılışları, bakımları ve uygulamalı olarak onarımları.
Zorunlu Ders MUZ3014 MÜZİK BİÇİMLERİ 2 0 2
Biçim kavramı ve gerekliliği, müzikte biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem ve aralarındaki ilişkiler, Klasik Batı müziğinde kullanılan şarkı formları, çeşitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegro formu, füg, diğer tür ve biçimler. Geleneksel Türk Halk ve Sanat Müziği ve Uluslararası Popüler Müzikte biçimler.
Zorunlu Ders MUZ3016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 4
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi,ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EMZ0013 OKULLARDA REHBERLİK 2 0 3
Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müda- haleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğ- retmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.
Seçmeli Ders MOS0010 TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ 2 0 4
Türk halk müziğinde biçim-form ve tür kavramı; Türk halk müziğinde analiz yöntemleri; Türk halk müziğinde yer alan halay, bar, zeybek, divan, semah vb. türlerin yapısal analizleri.
Zorunlu Ders MOZ4001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2 6 10
Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.
Zorunlu Ders MOZ4003 ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ 3 1 2 3
Ülkemizde ve dünyada çeşitli müzik türlerindeki oda müziği ve orkestralar; konser etkinliği ve/veya oda müziği etkinliği hazırlama/düzenleme ve uygulama çalışmaları; repertuvar oluşturma ve prova disiplini; ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde grupla temsil etme, müzik yoluyla milli birlik ve beraberlik bilincini geliştirme; etkinliklerde Türk ve dünya müziklerinden örnekleri sunabilme, birlikte müziği paylaşma becerisi kazanma.
Zorunlu Ders MOZ4005 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 1 1 2 3
Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanır, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; Türk sanat müziği ses sistemi ve ses türleri; bireysel ve toplu eser seslendirmede temel davranışları sergiler; yorumlama yeteneklerini geliştir, koro kültürü ve disiplinini kazanır, Türk sanat müziği eserlerini yapısal özelliklerine göre seslendirir; farklı form, usul, makamlarda düzeye uygun Türk sanat müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturur.
Zorunlu Ders MOZ4007 ORFF ÇALGILARI 2 0 2
Carl Orff ve Orff Yaklaşımı (oluşumu, gelişimi, amacı) hakkında bilgi sahibi olma; Orff çalgılarını tanıma; Orff çalgılarının özelliklerini bilme; Orff çalgıları ile basit, tek ve çok sesli ezgiler seslendirebilme; Orff çalgılarını genel müzik eğitimi aracı olarak kullanabilme; Orff çalgıları ile kapsamlı çok sesli eserler seslendirebilme; Orff çalgılarını Orff yaklaşımının içerdiği alt uygulamalarda kullanabilme (eşlik, dramatizasyon, ritim, hareket, canlandırma vb.); Orff çalgılarını kullanarak doğaçlamalar yapabilme; Orff orkestrası oluşturarak Türk ve dünya müzik örneklerinden birlikte müzik yapma becerisini geliştirme, pekiştirme.
Zorunlu Ders MOZ4009 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 7 1 0 1
Akordeon: Rast, Karcığar, Neva ve Hicaz makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, aksak ölçülerin ritmik yapılarının akordeon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen makamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi.
Zorunlu Ders MUZ4001 PİYANO VII 1 0 1
Paralel üçlü, altılı, onlu diziler ve kadanslarını çalma. Dizi, kadans ve arpej çalışmaları. Değişik teknikleri içeren uygun etütleri, orijinal tempolarına yakın olarak çalma. Önceki dönemde çalışılmaya başlanan sonatların, diğer bölümlerinin de çalışılarak eseri tamamlama. Çalışılan eserleri değişik edisyonlardan inceleme ve farklı yorumculardan dinleme. Her dönemden bir eser seçilerek oluşturulan repertuarı seslendirme. Okul müziği eşlikleri ve marş eşlikleri ile ilgili çalışmalar.
Zorunlu Ders MUZ4007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 4
Müzik eğitim ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulama, ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleme, ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme. İlköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarının incelenme, müzik öğretimi için yıllık, günlük, dönemlik, ünite planları hazırlama, ilk ve ortaöğretim müzik ders kitaplarını inceleme, planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri, bireysel ve toplu çalışmalar, müzik çalışmalarını ve etkinliklerini dinleme izleme eleştirme, müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme.
Zorunlu Ders MUZ4009 TÜRK MÜZİĞİ ÇOKSESLENDİRME 0 2 2
Türk müziğinin dikey çok seslendirme yönünden temel özellikleri, Türk müziğinde dikey çok seslendirme uygulamaları, Türk müziğinin yatay çok seslendirme yönünden temel özellikleri, Türk müziğinde yatay çok seslendirme uygulamaları, Türk müziği eserleri üzerinde armonik yönden inceleme çalışmaları.
Zorunlu Ders MUZ4015 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2
Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Zorunlu Ders MUZ4019 KORO VI 2 2 4
Konuşma ve şarkı söylemede, solunumu farklı dinamiklerde, tempolarda ve uzun süreli cümlelemelerde denetleme ve tüm kasları gerilimden uzak, esnek, işlevsel biçimde kullanma becerisini geliştiren alıştırmalar, solunum ve gevşeme çalışmaları. Sesin doğru yerleştirilmesi, sesi tüm registerlerde doğru bir entonasyonla kullanma ve hedeflenen kaliteye ulaştırılması için ses üretimini zihinsel olarak denetleme, sesi uyanık bir dikkatle ve ölçülü bir özgüvenle kullanma becerisini geliştiren alıştırmalar rezonans, tını, aralık, legato non legato söyleme, alt, orta ve üst registerleri birleştiren çalışmalar. Türkçenin fonetik yapısına uygun söyleyiş, artikülasyon, doğru tonlama, vurgulama becerisini geliştiren alıştırmalar, söz gereçleri, tekerlemeler ve metinler üzerinde çalışmalar. Müziksel duyarlılığı geliştirme çalışmaları. Türk ve Dünya Koro Edebiyatından uygun eserler üzerinde deşifre, seslendirme yorumlama çalışmaları ve stil özellikleri konusunda bilgiler. İlk ve ortaöğretim öğrencilerin seslerini eğitme, müziksel beğenilerini geliştirme, ses sağlığı ve korunması konularında bilgi ve beceri kazanma. Kendi kültürümüzün ve başka kültürlerin farklı müzik türlerini ve stil özelliklerini yansıtan geniş bir repertuvar tanıtımı
Zorunlu Ders MUZ4021 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 3
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EMZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 0 3
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaş- tırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.
Zorunlu Ders MOZ4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2 6 10
Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.
Zorunlu Ders MOZ4004 ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ 4 1 2 3
Orkestra ve oda müziği yönetimi üzerine tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze yaşanan değişimler, gelişmeler; partitür okuma ve takip edebilme; orkestra oda müziği yönetimi konusunda temel olarak sağ el ve sol el kullanımı ve özellikleri; şef ve orkestra uyumu ve disiplini.
Zorunlu Ders MOZ4006 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 2 1 2 3
Eserleri anlamlarına uygun müzikal duyarlılıkla seslendirme çalışmaları, toplu icra, performans ve iletişim becerisi, eser seslendirmesinde koroda tını ve koro şefi ile uyum, bilinçli bir sanat müziği dinleyicisi oluşturmaya yönelik çalışmalar, ülkemizdeki farklı tür (kar, şarkı, ilahi, vb.) usul, makamlarda düzeye uygun Türk sanat müziği eserlerinden oluşturulan repertuvarın oluşturulması, özellikle eğitim müziğine yönelik repertuvar zenginliğinin kazandırılması.
Zorunlu Ders MUZ4002 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ 1 0 2
ÇALGI ÇALMA KONUSUNDA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Zorunlu Ders MUZ4004 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME 2 2 4
Motif ve cümle yazma, çocuk şarkıları ve küçük şarkı formlarını inceleme, bu formlarda sözsüz ezgiler yazma, prozodi kuralları, sözlü şarkılar yazma, çalgı eğitimine yönelik alıştırma, etüt ve ezgi yazma çalışmaları.
Zorunlu Ders MUZ4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri eğitimle ilgili yasal düzenlemeler Türk eğitim sisteminin yapısı yönetim kuramları ve süreçleri okul örgütü ve yönetimi okul yönetiminde personel öğrenci öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım
Zorunlu Ders MUZ4008 PİYANO VE ÖĞRETİMİ 1 0 2
Önceki dönemlerde yapılmış çalışmalar doğrultusunda çeşitli yaş gruplarına yönelik piyano öğretim metotları örnekleri ve uygulamaları içeren çalışmalar, piyano literatürünün kapsamlı tanıtımı, örneklerin incelenmesi, piyano eseri veren Türk ve yabancı besteciler. Başlangıç metotlarını incelenerek güçlü ve zayıf yönlerini saptama.
Zorunlu Ders MUZ4010 OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE GENEL YAKLAŞIMLAR 0 2 2
Okul öncesi müzik eğitiminin tanımlanması. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek ve bir amaç doğrultusunda yapılacak yöntem ve teknikler. Çocuğun kişilik gelişimini ve sosyalleşmesini sağlayacak, duygularını ifade edebileceği, yaratıcılığını destekleyebileceği müzik eğitim programları oluşturma. Çocuklar için müzik öğretiminde uygulanabilecek özel yöntem ve teknikler.
Zorunlu Ders MUZ4012 KORO VE YÖNETİMİ 0 2 2
Algılama gücünü arttırıcı çalışmalar. Tek dağar uygulayan korolar. Yazma, okuma, tasavvur gücünü arttırıcı çalışmalar. Karma dağar uygulayan korolar. Yaratma ve örnekleri. Dağara alınacak yapıtların seçiminde dikkat edilecek hususlar. Müzik bilgileri. Planlama ve örnekleri. Uygulama ile ilgili açıklamalar. Stiller.Çocuk korolarında kulak eğitimi. Müzik tarihinde stil açısından dönemler. Rönesans ve Barok dönemleri. Korolarda çabuklaştırılmış eğitim. Klasik ve romantik dönemler. Ana koroya uyum. Müzik eğitiminin önemi. Koro eğitim fişinin düzenlenmesi. Çağdaş dönem. Koro müziği yönünden değişim özellikleri, genel yönetim ve kendi kendine yönetim teknikleri ve uygulamaları.
Zorunlu Ders MUZ4014 ORKESTRA VE ODA MÜZİĞİ YÖNETİMİ 1 2 4
Müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirebilme, Klasik ve folklorik türleriyle Türk müziği ve Batı müziği arasındaki fark ve benzerlikleri ayırt edebilme, Türk müziğinin, Dünya müziği içindeki yeri hakkında fikir ve yorum sahibi olabilme, Orkestra ile ilgili, Çağdaş Türk Müziği ve Evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturabilme, Zamanını verimli kullanabilme, Tek başına ve grup içinde sorumluluk alabilme, Atatürk ün çağdaş Türk müziğine ilişkin görüş ve düşüncelerini kavrayabilme. Bütün bu bilgiler çerçevesinde okul müziği dağarcığına yönelik okul orkestrası yönetim bilgilerini edinme.
Zorunlu Ders MUZ4016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 8
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Zorunlu Ders MUZ4018 ÖZEL EĞİTİM 2 0 3
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.