Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme. İlkokul Türkçe (1-4 Sınıf) Programını kullanma. Etkinlik hazırlama. 

Çocukların gelişim özelliklerini bilme. Okuma ve yazmayı öğretme. Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirme. 
Matematikle ilgili temel beceri ve bilgi kazanma, temel matematik problemlerini çözebilme. 

Doğal sayılar, kesirler, ondalık kesirler ve bu kümelerdeki işlemleri, oran-orantı, yüzde, veri analizi, olasılık ve ölçme konuları için farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğretim planı tasarlayabilme. 
Fen bilimleri alanında; uygulamalı çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, sınıf içi sunumlar yapmak bilim şenliği etkinlik projeleri hazırlamak ve fen bilimleri programına uygun çalışmalar yapma. 

Fen bilimleri öğretimine ilişkin temel kavramları, fen ve teknolojinin toplumsal boyutlarını, bilimsel okuryazarlığın önemini, fen bilimleri öğretiminin amaçlarını ve fen bilimleri öğretimindeki yaklaşımları inceleme. 
Uygulamadaki Hayat Bilgisi programının özelliklerini kavrayabilme. Yapılandırmacı öğretim sürecini düzenleyebilme, Çoklu zeka kuramına uygun ders planlayabilme. 

Uygulamadaki Sosyal Bilgiler programının özelliklerini kavrayabilme, probleme dayalı öğrenme süreci planlayabilme. 
Eğitim ve psikolojisi ilişkisini kavrama, çocuğun gelişimsel alanları hakkında bilgi sahibi olma, öğrenme ve öğrenme kuramları ile öğrenmeyi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma. 
İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolünü kavrayabilme, düzenler, yürüyüşler, dönüşler ve sıralanmaları yapabilme, jimnastik alıştırmalarını yapabilme, ilkyardımı yapabilme, sporun önemini kavrayabilme. 
Öğrencinin; eğitim ile sosyalleşme arasındaki bağları kavrar hale gelmesi. Sosyal bir kurum olarak okulun işlevlerini anlayabilmesi. Eğitimin diğer sosyal kurumlarla etkileşimini formal olarak görebilir hale gelmesi. 
Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi. 
Öğretmen adaylarına sınıf içinde (gerçek sınıf ortamında) öğretmenlik becerisi kazandırma. 
Öğretmen adaylarına sınıf içinde (gerçek sınıf ortamında) öğretmenlik becerisi kazandırma. 
İlkokul 4. sınıftan itibaren verilmeye başlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin, etkin şekilde verilmesini sağlama. 


Genel Yetkinlikler

1.   Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olma. 

2.   Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilme, kullanma ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlama. 

3.   Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olma. 

4.   Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanma. 

5.   Kişisel-evrensel hak ve özgürlükler ile değerlere, farklılıklara saygılı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinme. 

6.   Çocuk, genç ve ailelerle ilgili eğitim araştırmalarına ve proje temelli çalışmalara ağırlık verme, yaşama geçirme ve yaygınlaştırma. 

7.   Teknoloji ve iletişim konusunda yeterli ve donanımlı olma.

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017