Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Bölümü 1988-1989 Eğitim-Öğretim yılında 11/06/1992 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurulmasına kadar Selçuk Üniversitesi bünyesinde Niğde'de Eğitim ve Öğretimini sürdürmüştür. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kuruluş aşamasında da Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan İşletme Bölümü 1992 Bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 1994 yılında ilk yüksek lisans öğrencisini, 2001 yılında da ilk doktora öğrencisini almıştır. İşletme Anabilim Dalının akademik yapısını oluşturan Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları ilk öğrencisini 2003 yılında almıştır. İşletme Bölümü ilk mezununu 1992 yılında veren köklü bir geçmişe sahip olmasının da bir sonucu olarak birçok Üniversiteye verdiği doktora eğitimi ile öğretim elemanı yetiştiren ve farklı Üniversitelere farklı görevlendirmeler ile öğretim üyesi gönderen yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Genç, dinamik ve yetkin akademik kadrosu hızla unvanda yükselmekte, emsalleri ile kıyaslandığında Prof. Dr. ve Doç. Dr. unvanlı akademisyen sayısının nicelik olarak da fazlalığı önem taşımaktadır. İşletme Bölümünde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine etkin ve verimli bir şekilde devam edebilmeleri için A ve B şubesi olarak öğrencilerin göreli olarak daha az sayıda öğrenci ile derse devam etmeleri sağlanmaktadır.

İşletme Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. İşletme Lisans Programı, her dönemde yönetim, muhasebe, finansman, üretim, pazarlama, sayısal yöntemler, iktisat ve hukuk derslerinden oluşan bir eğitim-öğretim planında öğrencilerin ilk iki yıl zorunlu derslerden, 3. Yıl zorunlu ve seçmeli derslerden ve 4. Yıl seçmeli derslerden oluşan bir program ile öğretim vermektedir. İşletme Bölümünde muhasebe mesleğinin en iyi şekilde icra edilebileceği, bilimsel ve objektif ilkelerle yönetim becerisine sahip, gerektiğinde sayısal hesaplamalarla da yönetimde karar verme becerisini uygulayabilen, etkin iletişim kurabilen, işletmelerin satış ve finans kaynaklarını iyi yönetebilecek ve gelirlerini artırabilecek stratejileri uygulamaya geçirebilen, ülkenin makro ve mikro ekonomik politikalarını yorumlayıp analiz edebilen, sorgulayan ve öğrenmeye odaklı mezunlar vermeyi amaçlamaktadır ve bu amaca yönelik ders müfredatı uygulamaktadır. İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Temel Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerle birlikte, İşletme Bilimine Giriş, Muhasebe, İşletme ve Ekonomi Matematiği, Genel İktisat, Hukukun Temel Kavramları, İletişim, Yönetim ve Organizasyon gibi bölümün uzmanlık alanına temel oluşturacak içerikte olan konuları öğrenirler. İkinci sınıfta, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Örgütsel Davranış, Pazarlama İlkeleri, Üretim ve İşlemler Yönetimi, İstatistik, Ticaret Hukuku, Şirketler Muhasebesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Para ve Banka, Pazarlama Yönetimi meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta İşletme Uzmanlık alanının temellerini ve her yarıyılda iki seçmeli ders olmak üzere seçtikleri dört seçmeli ders ile ilgi alanlarına göre uzmanlıklarını geliştiren öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (Muhasebe, Finansman, Pazarlama, Yönetim, Reklam, Satış Yönetimi vb.) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan İşletme Lisans derecesi diploması alırlar. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez kampüsde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, bilgisayar ve projeksiyon destekli derslikleri ve bilgisayar laboratuvarları ile düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler
Amaç:

Temel İşletme Uzmanlık alanı bilgilerini Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip uzman personel yetiştirmektir.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal düzeyde yapılan sınavlarda başarı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak, girişimci ruhlu kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, çalışacakları ortamlarda bilimsel düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinlerarası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi ve sorunlara özgün çözümler üretebilen mezunlar yetiştirerek, mezunlarının istihdamını artırmak, ulusal ve uluslararası teşvikli projeleri üretmek. İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazmaktır.


Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İŞLETME LİSANS DERECESİ verilecektir.

İŞLETME lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, İŞLETME bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TM-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı program ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
İşletme Bölümü mezun öğrencilerinin, Kamu ve Özel sektörün hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar olarak yetişmelerini sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kaliteli ürün ve hizmet tüketilmesinin sonucunda yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak görevi ile birlikte; serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilen bireyler yetiştirme görevi bulunmaktadır.

İşletme lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

 • ISCED Eğitim Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri
 • ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki programlarda  kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. İşletme Bölümünde öğretim üyeleri yürüttükleri dersin amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin hangilerini kullanacaklarını kendileri belirlemektedir. İşletme Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olan öğrenciler, hizmet (bankacılık, turizm, sağlık vb.) ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar oldukları gibi, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi de olabilmektedirler. Mezunlar, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde, bankalarda, yatırım ortaklıklarında, turizm ve sanayi işletmelerinde, çok uluslu şirketlerde, denetim firmalarında, vb. istihdam olanağı bulabilirler.  Mezunlar, kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre muhasebe, finans, pazar araştırması, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler, planlama, yönetim ve iç denetim ile müfettişlik gibi birçok alanda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilecekleri gibi, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman v.b. kariyer görevlere de atanabilmekte veya memur olarak çalışabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerimiz idari yargı hakimliği sınavlarına da girebilmekte ÖSYM tarafından yapılan yazılı, Adalet Bakanlığı’nca yapılan mülakat sınavını başarmaları durumunda ise idari hakim olarak görev alabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği orandaki bilgisayar becerileri ile de çeşitli kurumlarda bilgisayar tabanlı çalışmalar yapabilmektedirler. Çeşitli bilimsel araştırma yapan kurumlarda istihdam edilmekte, proje üretebilmekte ve akademisyen olabilmektedirler.  Ayrıca mezunlarımız Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilmektedirler. Halen mezunlarımızın büyük bölümünün devlet ve vakıf bankalarında çalıştığı, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik görevini yürüttükleri ve akademik kariyer yaparak öğretim üyesi olarak unvanda yükseldikleri, KPSS sınavında başarılı olarak birçok kamu kurumunda görev aldıkları, özel şirketlerin müşteri ilişkileri, satış, pazarlama, muhasebe ve çağrı merkezlerinde görev aldıkları edinebildiğimiz bilgilerdir.

 

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler
İŞLETME Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için; 

 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Akademik ilerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İŞLETME bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi
İŞLETME programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Tez Sunma
 • Belge Sunma 
Sınavlar
Öğrencilerin, İŞLETME programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, dersi yürüten öğretim üyesinin uygun gördüğü durumlarda bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve /veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin İŞLETME programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:29.10.2023