Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi SBU1000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU1001 SİYASET BİLİMİ I 3 0 4
Siyaset kavramının tanımı, siyaset bilimi açısından devlet, temel kavram olarak siyasal iktidar ve egemenlik, siyasal iktidarın meşruluk temeli, siyasal iktidar içinde toplum ve otorite arasındaki ilişki, ulus devlet ve milliyetçilik gibi unsurlar dersin esasını oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders SBU1003 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI 3 0 4
Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarını ve bu disiplinin ortaya çıkışını tarihsel bir perspektifte ortaya koymak suretiyle bu alanda öğrencilere bilimsel bir alt yapı oluşturmaktır. Uluslararası ilişkiler disiplininin tarihsel kökenleri, klasik ve modern dönemde uluslararası ilişkiler kuramları ve uluslararası sistemin yapısı ve temel aktörleri devlet ve devlet dışı aktörler dersin ana konularıdır.
Zorunlu Ders SBU1005 MEDENİYETLER TARİHİ I 3 0 4
Medeniyetler Tarihi dersi İlkçağ ve Ortaçağ medeniyetlerinin öğrenimiyle uluslararası siyasete bir arka plan oluşturmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı İlkçağdan başlamakta ve Haçlı Seferleri nin bitimine kadar sürmektedir. Dersin içeriğini tarih boyunca siyasi, sosyal, ekonomik, dini ve teknolojik alanlardaki gelişmeler oluşturmakta ve bu doğrultuda hem Doğu hem de Batı medeniyetlerine odaklanılmaktadır.
Zorunlu Ders SBU1007 GENEL İKTİSAT I 3 0 4
Bu dersin amacı iktisat bilimine ait konuların genel bir çerçevesini sunmaktır. Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji ve Oyun Teorisi gibi kavramlar bu derste ele alınacak olan temel kavramlardır.
Zorunlu Ders SBU1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4
Dersin içeriği sosyal bilim olarak hukuk hakkında genel olarak hukuk ve hukuk dallarını tanıtmaktatır.Bu çerçevede hukuk tanımı, hukuk sistemleri,hukukun kaynakları, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, anayasa gibi temel konular işlenecektir.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU1002 SİYASET BİLİMİ II 3 0 5
Devlet, Bürokrasi, siyasi partiler, Hükümet dışı aktörler, Kamuoyu, etnik siyaset, Ulus Devlet, siyasi rejimler ve Meşruiyet gibi siyaset unsurlarının Dünya ve Türkiye zemininde somut olarak işlenmesi dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders SBU1004 GENEL İKTİSAT II 3 0 5
Genel İktisat II dersi makro iktisadın ana konularından oluşmaktadır. GSMH, Makro analiz, Fiyat Teorisi, Para Teorisi, dersin temel kavramlarıdır.
Zorunlu Ders SBU1006 MEDENİYETLER TARİHİ II 3 0 5
Medeniyetler Tarihi II dersi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okutulacak bölüm dersleri için bir tarihi arkaplan oluşturan Medeniyetler Tarihi I’in devamı niteliğindedir.
Zorunlu Ders SBU1008 SOSYOLOJİ 3 0 4
Sosyolojinin temel kavramları; modernlik, toplum, üretim ilişkileri, iktidar, vb. kavramlar incelenecektir. Ders, Marx, Weber, Pareto, Durkheim gibi temel kuramcıların tartışılmasına ayrılacaktır.
Zorunlu Ders SBU1010 TÜRK ANAYASA HUKUKU 3 0 4
Türk Anayasa Hukuku bağlamında Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı ele alınmaktadır.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU2001 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ I 3 0 5
Bu ders klasik ve modern uluslararası ilişkiler teorilerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadır.
Zorunlu Ders SBU2003 SİYASİ TARİH I 3 0 5
Westphalia Antlaşması'ndan Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar geçen dönemde ulusların birbirleriyle ilişkileri, dünyanın keşfiyle gelişen küresel ortam ve Büyük Güçler'in ortaya çıkışları.
Zorunlu Ders SBU2005 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 3 0 5
Siyasal düşünce tarihi içindeki akımların egemenlik, meşruluk, iktidar, itaat kavramlarına bakışlarını karşılaştırır ve düşünce tarihi içinde birey, siyasal haklar ve özgürlükler kavramlarının ortaya çıkışının ve gelişiminin ana hatlarını gösterir.
Zorunlu Ders SBU2007 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Siyaset Sosyolojisinin tanımı, siyasal yaşam üzerindeki etkenler, grup-davranış ilişkisi, toplumsal sınıflar ve siyaset, siyasal yaşamın toplum boyutu, devrim sosyolojisi gibi kavramlar ele alınmaktadır.
Zorunlu Ders SBU2009 DİPLOMASİ TARİHİ I 3 0 5
Diplomasinin doğuş süreci, ilk diplomasi teknikleri, egemen devletlerin doğuşu, Klasik diplomasi döneminin başlangıcı (1815-1914) Dış politika ve diplomasi normları, Birlemiş Milletlerin kuruluşu ve ulus devletler gibi temel konular ele alınacaktır.
Zorunlu Ders SBU2011 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 3 0 5
Türk Dış Politikasının Osmanlı Devleti'nin son yıllarından itibaren tarihsel süreç içerisinde seçilmiş bazı uygulama ve sorunları ve bunların süreç analizlerinden oluşacaktır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dış siyasalar da dönem diplomasisi çerçevesinde incelenecektir.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU2002 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II 3 0 5
Bu ders klasik ve modern uluslararası ilişkiler teorilerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadır.
Zorunlu Ders SBU2004 SİYASİ TARİH II 3 0 5
1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bugüne kadar geçen dönemde ulusların mücadeleleri, ideolojilerle gelişen dünya düzeni ve çatışmalar.
Zorunlu Ders SBU2006 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 3 0 5
Türk Dış Politikası’nda 1960 sonrası gelişmelerin tarihsel gelişimi ve Türkiye’nin Avrupa, Amerika ve Sovyetler ile olan ilişkisinde bölgesel ve küresel sorunlar.
Zorunlu Ders SBU2008 DİPLOMASİ TARİHİ II 3 0 5
Diplomasinin doğuş süreci, ilk diplomasi teknikleri, egemen devletlerin doğuşu, Klasik diplomasi döneminin başlangıcı (1815-1914) Dış politika ve diplomasi normları, Birlemiş Milletlerin kuruluşu ve ulus devletler gibi temel konular ele alınacaktır.
Zorunlu Ders SBU2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 3 0 5
Devlet, iktidar ve siyaset gibi kavramların sadece felsefi olarak değil, toplumsal bağlamda da incelenmeye başlandığı geç modern dönemin düşüncelerinin yansıtılması.
Zorunlu Ders SBU2012 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 3 0 5
Son yirmi yıllık süreçte küresel ölçekte son derece hayati değişiklik ve gelişmeler ortaya çıkmıştır. Siyasi rejimler değişmiş hatta devrimler gerçekleşmiştir. Bu zeminde bizim temel hareket noktamız ülkelerin siyasi tarihine değinmekle beraber ülkelerin son anayasal düzenleri olacaktır. Ülkelerin siyasal rejimleri nasıl karşılaştırılacaktır?. Anayasa ve yasalar mı esas alınacak yoksa kurumlar ve fiili işleyiş mi daha önemlidir? Bu gibi krtitik sorular da dersin içeriğini teşkil etmektedir. Bir ülkenin demokratik, yarı demokratik (semi-democratic) ve otoriter olup olmadığı hangi esaslar üzerinden anlaşılacaktır. Başta Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin demokrasi ile olan ilişki ve gelişimleri incelenecektir.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU3001 ULUSLARARASI HUKUK 3 0 5
Bu ders uluslar aras? hukukun temel konu ve atart??malar?na odaklanmaktad?r. Uluslararas? hukukun kaynaklar?, uluslararas? anla?malar, uluslararas? örgütler, insan haklar?, Birle?mi? Milletler ve güvenlik gibi konular üzerinde durmaktad?r.
Zorunlu Ders SBU3003 ULUSLARARASI SİYASET I 3 0 5
Bu ders dış politika analizindeki temel konseptler, araçlar ve yaklaşımlarla birlikte dış siyaset karar alma süreçleri, uluslararası sistem ve aktörlere odaklanmaktadır. Uluslararası İlişkilerde yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümün oluşturduğu yenilikler de dersin içeriğinde yer almaktadır.
Zorunlu Ders SBU3005 TÜRK SİYASİ HAYATI 3 0 5
Türk Siyasal Hayatı dersi, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmayı amaçlayarak Türkiye’nin siyasi yaşamındaki olayları ve bu olayların Türk toplumundaki etkisini analiz ettirmektedir.
Zorunlu Ders SBU3007 DIŞ POLİTİKA ANALİZLERİ 3 0 5
Bu derste öğrencilere dış politika yapım süreçlerini anlatılması, dış politikayı oluşturan, etkileyen unsurların aktarılması ve bu bilgi aktarımı neticesinde öğrencilerin ülkelerin sahip oldukları dış politikaları analiz edebilmeleri temel amaçtır. Dış Politika Analizleri dersinin muhtevasında kavramsal çerçeve, teorik yaklaşımlar, sistem yaklaşımları, karar verme yaklaşımları, devlet-dışı aktörler, uluslararası aktörler gibi unsurların dış politikaya olan etkisi bulunmaktadır.
Seçmeli Ders SBU3021 ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ 3 0 5
"Bu ders modern Orta Doğu'nun ortaya çıktığı toprakların İslamiyet'in doğuşundan Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan tarihini genel olarak ele almaktadır."
Seçmeli Ders SBU3023 TÜRK İDARE HUKUKU 3 0 5
Ders, Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu gibi ana konuları içermektedir.
Seçmeli Ders SBU3025 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 3 0 5
"Bu ders küreselleşmenin dünyadaki ulus devletler üzerindeki ekonomik, siyasal ve sosyal etkilerini ele almaktadır."
Seçmeli Ders SBU3027 MEDYA VE SİYASET 3 0 5
Medya-siyaset-sermaye (ekonomi) üçgeninde ilişkilerin nasıl şekillendiği, bu konudaki evrensel uygulamalar nasıl olduğu, Medya’nın “dördüncü kuvvet” olması ne anlama geldiği, Siyaset ve medya toplumun siyasal tercihlerini nasıl şekillendirdiği, Medya ve siyasetin birbirlerini etkileme güçleri neler olduğu dersin temel konularındandır.
Seçmeli Ders SBU3029 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİ 3 0 5
Avrupa bütünleşmesine yönelik kuramsal yaklaşımlar değerlendirilir. AB’nin somut temellerinin atıldığı II. Dünya Savaşı sonrası dönemden günümüze, AB’nin tarihi, yapısı ve işleyişi, genişleme ve derinleşme süreci, temel ortak politikaları, dünya politikasındaki yeri ve önemi analiz edilir.
Seçmeli Ders SBU3031 ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT 3 0 5
Uluslararası Siyasal İktisat dersi, iktisadi İlişkilerin uluslararası boyutunu tartışarak iktisadi olayların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisinin neler olduğunu açıklamaya çalışır.
Seçmeli Ders SBU3033 ULUSLARARASI GÜVENLİK 3 0 5
Derste, Uluslararası Güvenliğin Uluslararası İlişkiler Teorileriyle olan bağlantısı ve uluslararası siyaseti şekillendiren konuları öğrencilere aktarılacaktır. Uluslararası Güvenlik kavramının neler olduğu, tarihsel gelişiminin nasıl seyrettiği, uluslararası güvenlik kavramına teorik bakış açılarının nasıl yaklaştığı vb. konular da dersin muhtevasını oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders SBU3035 ENERJİ HUKUKU 3 0 5
Enerji ve enerji kaynaklarının güvenliği konularının uluslararası alanada giderek önem kazanmasıyla birlikte gelişen enerji hukuku, uluslararası ilişkile ilişkile için de önemli bir konu halini almıştır.Enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretilmesi, iletime ve dağıtımı sürecinde ortaya çıkan ilişkilerin ve sorunların düzenlenmesi amacıyla gelişen enerji hukuku mevzuatı ve bu mevzuatın uygulama alanları ile örnekleri bu ders içinde incelenmektedir.
Seçmeli Ders SBU3037 RUSÇA I 3 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU3002 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 0 5
Bu dersin amac? ö?rencilerin; günümüzde dünya politikas?nda uluslararas? örgütlerin yerini ve önemini kavrayabilmelerini sa?lamak; küreselle?me ve bölgeselle?me çerçevesinde dünya politikas?ndaki temel aktörlerden olan uluslararas? örgütlerin i?levlerini de?erlendirebilmesini sa?lamaktad?r.
Zorunlu Ders SBU3004 ULUSLARARASI SİYASET II 3 0 5
Bu ders dış politika analizindeki temel konseptler, araçlar ve yaklaşımlarla birlikte dış siyaset karar alma süreçleri, uluslararası sistem ve aktörlere odaklanmaktadır. Uluslararası İlişkilerde yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümün oluşturduğu yenilikler de dersin içeriğinde yer almaktadır.
Zorunlu Ders SBU3006 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNÜRLER 3 0 5
Bu derste öğrencilere erken dönem filozof ve düşünürlerden farklı olarak çağdaş siyaset bilimci ve düşünürlerin siyaset bilimine getirdikleri yeni akımların, yeni kavramsallaştırmaların, eleştirilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Son dönemde yapılan tartışmalar, ortaya konan kavramsallaştırmalar ve bunun geçmişle mukayesesi dersin içeriğini oluşturacaktır.
Zorunlu Ders SBU3008 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA 3 0 5
Sosyal bilimlerde araştırmanın ne demek olduğu, Temel yaklaşımlar, Araştırma tasarımı, Anket, Ölçme, Örneklem, Geçerlilik, güvenirlilik, Etik Araştırma raporu vb. yöntemlerle öğrencilere sosyal bilimlerde etkin bir araştırma metodunun öğretilmesine yönelik bilgiler verilecektir.
Seçmeli Ders SBU3022 ORTADOĞU'DA DEVLET VE SİYASET 3 0 5
"Bu ders 1918 sonrasında Orta Doğu'daki siyasi gelişmeleri genel olarak ele almaktadır. "
Seçmeli Ders SBU3024 MİLLİYETÇİLİK, ETNİSİTE VE AZINLIKLAR 3 0 5
"Bu ders milliyetçiliğin ve etnisitenin kökenlerine, önemli etno-milliyetçilik teorilerine, çok-etnikli devletlere, azınlıklara ve kimliğe dayalı çatışmaya odaklanmaktadır."
Seçmeli Ders SBU3026 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3 0 5
Türk siyasal hayatına yön veren düşünürlerin görüşlerini anlamak ve bu düşüncelerin Türkiye’deki yansımalarını öğrencilere aktarmaktır. Ayrıca Türk Siyasal Hayatında önemli olayların ve dönemlerin incelenmesi de amaçlanmaktadır. Dönemlerine ve düşünce akımlarına göre belli başlı düşünürlerin eserleri üzerinden analizler yapılmaktadır.
Seçmeli Ders SBU3028 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 0 5
Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri dersi, Türkiye’nin AET’ye 1959 yılında başvurma nedenleri ve amaçlarını ele alarak, o tarihten günümüze kadar ilişkilerin ilerleyişi, temel kırılma noktaları ve belgeler (Ankara Antlaşması, Katma Protokol, Gümrük Birliği, ilerleme raporları, KOB, Ulusal Program, müzakereler…) üzerinden öğrencilere temel bilgiler aktarılacaktır.
Seçmeli Ders SBU3030 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ 3 0 5
Bu derste, öğrencilere sosyal ve iktisadi hayatı düzenleyen kavram ve perspektiflerin tarihsel bir süreç içerisindeki temel bilgileri verilecektir. Ayrıca bu konudaki düşünürlerin fikirleri de analiz edilecektir.
Seçmeli Ders SBU3032 AVRUPA GÜVENLİĞİ 3 0 5
AB’nin dış politika ve güvenlik politikasıyla ilgili işbirliği süreçleri, AB kurumlarına ait belirli özellikler ve konuyla ilgili AB'nin eylemleri. Bu politika hem Avrupa hem uluslararası güvenlik kontekstinde incelenecek, aynı zamanda AB-NATO ilişkileri ve yeni şekillenmekte olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası da işlenecek konular arasındadır.
Seçmeli Ders SBU3034 SİYASİ COĞRAFYA 3 0 5
Siyasi Coğrafya dersi olarak öğrencilere teorik bir altyapı verilecek ve ilk tartışma günü konuyla ilgili farklı düşünceler tartışılacaktır. Ardından önemli bölgelerin jeopolitiği üzerinde durulacak ve öğrencilerin ikinci tartışma günü coğrafya ve siyaset ekseninde daha karmaşık tartışmalara girmesi sağlanacaktır.
Seçmeli Ders SBU3036 ENERJİ DİPLOMASİSİ 3 0 5
Uluslararası ilişkilerde enerji kaynaklarının paylaşımı, tedariki, taşıması konularında çıkan anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve enerji alanında devletlerin bölgesel ve küresel politikaları üzerinde birbiriyle kurdukları ilişiklerin incelenmesi
Seçmeli Ders SBU3038 RUSÇA II 3 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBU4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Konu ve Araştırma Sorununun Belirlenmesi. Tez Öneri Formunun Oluşturulması. Yazılı Konu İçerik Planı Oluşturulması. Literatür Taraması. Bilimsel Yazım Kuralları.
Seçmeli Ders SBU4021 ORTADOĞU'DA DİNİ-ETNİK YAPI 3 0 5
Bu ders Orta Doğu'daki farklı etnik ve dini grupları, kökenlerini ve tarihini ele almaktadır.
Seçmeli Ders SBU4023 AMERİKAN SİYASİ TARİHİ 3 0 5
18. yüzyıldan itibaren Amerikan Birleşik Devletleri'nin tarihi, kurumları ve dış politikası.
Seçmeli Ders SBU4025 TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLER 3 0 5
Bu derste Türk siyasi tarihinin şekillenmesinde büyük etkileri olan partilerin hedefleri, politikaları ve yaklaşımları değerlendirilecektir.
Seçmeli Ders SBU4027 ORTA DOĞUDA TOPLUM VE SİYASET 3 0 5
Bu ders içerisinde küresel çapta tartışma sahası olan Orta Doğu’daki halkların sosyal, kültürel ve ekonomik durumları ile bölgedeki devletlerin siyasi yapıları ve başka aktörlerin bu sosyal ve siyasi yapılar üzerindeki incelemeleri ve etkileri incelecektir.
Seçmeli Ders SBU4029 İSLAM TARİHİNDE SİYASAL DÜŞÜNCE 3 0 5
Bu derste İslam tarihindeki siyasi düşünceler ile birlikte devlet yönetimi üzerine farklı görüşlerin mukayeseli bir şekilde değerlendirmesi yapılarak, günümüzdeki İslam’a dayalı devlet yönetimleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir.
Seçmeli Ders SBU4031 STRATEJİK ÇALIŞMALAR 3 0 5
Bölgesel konularda nüfus, ekonomik kaynaklar, jeopolitik ve siyaset zemininde stratejik çalışmaların incelenmesi
Seçmeli Ders SBU4033 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI 3 0 5
Dünyadaki enerji kaynakları üzerinde var olan uluslararası güç mücadeleleri ve bu mücadelelerin uluslararası siyasete etkilerinin neler olduğunun incelenmesi
Seçmeli Ders SBU4035 RUSYA-KAFKASYA VE AVRASYA ÇALIŞMALRI 3 0 5
"Rusya, Kafkasya ve Avrasya ülkelerin özelliklerini, ülkeler seviyesinde yaşanan tarihi ve siyasi süreçlerin öğrencilere aktarmak ve örnekler bazında etkili olan dış ve iç dinamiklerini açıklamak."
Seçmeli Ders SBU4037 KAMU MALİYESİ 3 0 5
Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. Bütçe teorisi ve bütçe sistemleriyle maliye politikalarına kısa bir giriş.
Seçmeli Ders SBU4039 ULUSLARARASI İKTİSAT 3 0 5
"İktisadi Birleşmeler Teorisi, Döviz Piyasası, Dış Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Otomatik Mekanizmalar, Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Dış Dekleşme Politikaları, Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikalar, Uluslararası Para Sistemi, Günümüzde Parasal İlişkiler,Uluslararası İktisat ve Kalkınma, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti"
Seçmeli Ders SBU4041 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3 0 5
"Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel kavramları açıklayıcı nitelikte kısa okuma parçaları eşliğinde İngilizce kelime ve ifade çalışmaları yapılacaktır. Öğrenciler derse gelmeden önce belirlenmiş olan okuma parçalarını okuyarak kelimelere çalışacaklardır."
Seçmeli Ders SBU4043 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK 3 0 5
Bu ders uluslararası özel hukukun ele aldığı tüm kavram ve düzenlemeleri içermektedir.
Seçmeli Ders SBU4045 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 3 0 5
20. Yüzyıldan itibaren devletlerin yönetim şekli olarak daha fazla yaygınlaşan Demokrasi ile uluslararası alanda hızla gelişen ve önemi artan insan hakları, tarihi, teorik alt yapısı ve dünyadaki uygulama örnekleri birlikte bu kapsamda gelişen insan hakları mevzuatının incelenmesi
Seçmeli Ders SBU4047 RUSÇA III 3 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders SBU4022 AVRUPA BIRLIĞI HUKUKU 3 0 5
Avrupa Birliği’nin hukuk düzeni ve kaynakları; organların hukuksal durumu; yargı düzeni ve denetim usulleri; iç politika konuları ve hukuksal düzen; temel haklar ve özgürlükler; yetki düzeni ve diğer uluslararası örgütlerle ilişkiler; iç hukuka etkileri.
Seçmeli Ders SBU4024 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 3 0 5
ABD'nin dış politikası, karar alma mekanizması ve Amerikan Dış Politikası'nı etkileyen faktörler.
Seçmeli Ders SBU4028 TÜRK İDARE TARİHİ 3 0 5
Türk idare tarihindeki değişim ve gelişmelerin kronolojik şekilde değerlendirilmesi
Seçmeli Ders SBU4030 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Devletlerin iç ve dış siyasetleri ile tarih içinde oluşan kültürel yapıları ve kökleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Seçmeli Ders SBU4032 ULUSLARARASI YARGI 3 0 5
Uluslararası mahkemelerdeki yargılamaların ve içtihatların incelenmesi
Seçmeli Ders SBU4034 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 0 5
"Avrupa Birliği, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi terminolojisi bu alanlarda hazırlanmış sözlükler yardımı ile çalışılacak ve ve bazı temel uluslarararası dökümanlar terminoloji, anlatım ve ifade olarak incelenecektir."
Seçmeli Ders SBU4036 AB DIŞ POLITIKASI 3 0 5
Avrupa Birliği’nin neden ortak bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunun anlaşılması; dış politikanın temelleri ve gelşimi; dış politika kurumsallaşması; komşuluk politikası ve ilgili diğer AB politikaları; AB’nin dış güçlerle ilişkileri.
Seçmeli Ders SBU4044 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
X
Seçmeli Ders SBU4046 RUSÇA IV 3 0 5
Seçmeli Ders SBU4048 POSTMODERNİZM VE SİYASET 3 0 5
21. Yüzyılda siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarında ortaya çıkan post-modern yaklaşımların incelenmesi