Amaçlar ve Faaliyet Alanları


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün amaçları şunlardır:

a) Stratejik kurumsal iletişim anlayışı bağlamında Üniversitenin yürürlükteki Stratejik Planı’na dayalı olarak iletişim amaç ve hedeflerini belirlemek, bu amaç ve hedeflere ilişkin stratejiler geliştirerek bunlara uygun eylem planları hazırlamak ve uygulamak.

b) Üniversitenin marka değerini ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmeye yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Üniversite ile iç ve dış paydaşları/hedef kitleleri arasında etkileşime ve uzlaşıma dayalı bir stratejik iletişim süreci yürüterek kurumsal aidiyeti güçlendirmek, kurum imajını, kimliğini ve kültürünü desteklemek, geliştirmek ve tanıtmak.

ç) Üniversitenin bilim, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, inovasyon, kültür ve sanat alanlarındaki potansiyeli ile bu potansiyel sonucunda bölgeye, ülkeye ve tüm insanlığa katkı sunacak çıktılarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımlarına ilişkin planlamalar yapmak ve bunları uygulamak.


 Koordinatörlük, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere şu faaliyetleri düzenler ve yürütür:

a) Üniversitenin marka değerini artırmaya, kurumsal imaj ve itibarını güçlendirmeye ilişkin iletişim ve tanıtım stratejileri oluşturmak ve bunları uygulamak.

b) Tüm iletişim araçlarını, belirlenen amaç ve hedefler ile oluşturulan strateji ve politikalar doğrultusunda etkin bir şekilde kullanarak Üniversitenin kamuoyunda kurumsal kimliğine uygun olarak temsil edilmesini sağlamak.

c) Birimlerin tüm iletişim ve tanıtım süreçlerinde Üniversitenin kurumsal kimliği ile iletişim stratejilerine uygun eylem ve uygulamalar gerçekleştirmelerini sağlamak, bu amaçla Birimlere destek vermek ve gerektiğinde denetleyici rol üstlenmek.

ç) Birim İletişim Temsilcileriyle koordineli olarak Koordinatörlük ve Birimler arasında bilgi akışını etkili ve sürdürülebilir kılmak.

d) Tüm hedef kitlelerle değer odaklı bir ilişki sürecini temel alarak etkili iletişim ve tanıtım etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

e) İç paydaşlar ve kamuoyuna yönelik doğru bilgi aktarımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Üniversiteye yönelik manipülasyon ve dezenformasyon amacı içeren eylemleri engellemeye dönük iletişim faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek.

f) Üniversitenin kurumsal imaj ve itibarı ile marka değerini olumsuz yönde etkileyecek kriz durumları için proaktif yaklaşımla iletişim planlamaları yapmak veya bu durumlara yönelik reaktif iletişim eylemleri gerçekleştirmek.

g) Kurumsal kimlik kılavuzunu hazırlamak, hazırlanan kılavuzu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve Üniversiteyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren tüm iletişim ve tanıtım süreçlerinde ilgili kılavuza uyulmasını sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeylerdeki tanıtım faaliyetlerine katılarak Üniversiteyi hedef kitlelere tanıtmak.

h) Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü ve ilgili Birimlerle iş birliği içerisinde Üniversitenin etkinliklerini gerçekleştirmek ve protokol süreçlerine destek vermek.

ı) 14/12/2022 tarihli ve 2022/225 sayılı Senato kararıyla faaliyete geçen Kültür ve Sanat Komisyonu’nun aldığı kararlar doğrultusunda planlanan etkinlikler ile Rektörlük ve Birimlerin düzenlediği diğer tüm etkinliklerin hedef kitleye duyurulmasını sağlamak, bu etkinliklerin düzenlenmesi sürecine destek vermek.

i) Üniversiteyi tanıtacak ve öğrenciler ile mezunların kurumsal aidiyetlerini artıracak faaliyetlerde Üniversite bünyesindeki Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürlüğü, Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü ve ilgili Birimlerle iş birliği içerisinde hareket etmek, bu birimlere destek vermek.

j) Üniversitenin hedef kitleleri arasında yer alan tüm paydaşlara yönelik tanıtım organizasyonları planlamak ve yürütmek.

k) Üniversiteyle iletişim, tanıtım, sponsorluk, sosyal sorumluluk alanlarında iş birliği talep eden kurum, kuruluş ve kişilerin taleplerinin değerlendirilmesi sürecine katkı vermek, ilgili faaliyetler kapsamında iletişim ve bilgi akışını sağlamak.

l) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Son Güncelleme Tarihi:27.09.2023