Tanımlar

Afet, göreceli olarak beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve toplumun yaşantısını sekteye uğratan olaylardır, insanların, altyapının ve çevrenin üzerinde geniş olumsuz etki yapar. Afetlerde, yoğun zarar, ziyan ve yıkım meydana gelir. Afetlerin mağduru insanların olması ya can kayıplarının yaşanması afeti sosyal bir olgu haline getirir. Afet kayıplar yaratması, insan yaşamını bozması ya da kesintiye uğratması nedeniyle doğurduğu sonuç nedeniyle bu adı almaktadır. Bunlar olmadığı takdirde afet değil doğal olay adlandırılması yapılmaktadır. Afetler, başka bir tanımla; toplumun sadece kendi öz kaynaklarını kullanarak üstesinden gelebilme gücünü aşan, insanlar ve çevre üzerinde büyük oranda kayıplara neden olan, toplumsal fonksiyonların ciddi bir şekilde bozulduğu durumlardır.

Afet olaylarını kökenlerine göre;

 • (a) Jeolojik ve Jeoteknik kökenli; depremler, volkanlar, heyelanlar, kaya düşmeleri, zemin oturma, çökme ve sıvılaşmaları gibi,
 • (b) Meteorolojik kökenli; fırtına, tayfun, kasırga, çığ, kuraklık, su baskınları, yer altı suyu yükselmeleri gibi,
 • (c) Teknolojik ve insan yapısı kökenli; nükleer veya kimyasal kazalar, orman yangınları, salgın hastalıklar, savaşlar, çevre kirlenmeleri gibi sınıflandırabiliriz. 

Doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Diğer bir söylemle “afet”, bir olayın kendisi değil, ortaya çıkardığı sonucudur. Olayın kendisi ise “tehlike” olarak isimlendirilebilir. Başka bir deyişle; bir olayın, afet sonucunu doğurabilmesi için, yalnızca meydana gelmesi yeterli değildir. Aynı zamanda bu olayın insanlar üzerinde büyük ölçüde fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar veya zararlar doğurması da gerekmektedir. Bu kayıplar insanların yaşadığı yerlere, içerisinde yaşadıkları yapıların emniyetine, insanların olaylara karşı geliştirdikleri bilgi, deneyim ve hazırlık düzeylerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilmektedir. Yavaş gelişen doğal afetler; şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık vb., ani gelişen doğal afetler; deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, yangınlar, vb.dir.

 

Tablo 1. Afet Türleri ve Örnekler

AFET TÜRLERİ ve SINIFLANDIRMALAR

DOĞAL

İNSAN KAYNAKLI

 

Jeolojik

Metereolojik

Teknolojik

 

 

Deprem

Sel

Nükleer Kazalar

Taşımacılık ve Ulaşım Kazaları

 

Heyelan

Aşırı Soğuk ve Don

Biyolojik Kazalar

Hava Kirliliği

 

Kaya Düşmesi

Çığ

Kimyasal Kazalar ve Patlamalar

Asit Yağmuru

 

Yanardağ Patlaması

Fırtına, Kasırga, Hortum

Sera Etkisi

Ozon Tabakasının Delinmesi

 

Düdenler

Kuraklık

Yangınlar

Su Kirliliği

 

Yer Çöküntüleri

Orman Yangını

Baraj Kazaları

Toprak Kirliliği

 

Çamur Akması

Tsunami

Yapısal Çökmeler

Yangınlar

 

Mağara Çökmeleri

İklim Değişiklikleri

Elektrik Kesintisi

Terörizm

 

 

Şiddetli Yağış

Radyasyon Kirliliği

Salgın Hastalıklar

 

 

Erozyon

Tuzlu-Su Girişimi

 

 

 

Tipi

Biyomedikal

 

 

 

Yıldırım

Grizu Patlaması

 

 

 

Dolu

Doğalgaz Kazaları

 

 

 

Doğal Radyasyon

Kazalar (Kara, Hava, Deniz)

 

 

 

Sıcak Hava Dalgaları

Göçük

 

 

 

Kum Fırtınası

 

 

 
AFAD’a göre afetler insan ya da doğa kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal afetler ise yavaş ve ani gelişen doğal afetler olarak tanılanmıştır. Yavaş gelişen doğal afetler arasında, şiddetli soğuklar, kuraklık ve kıtlık sayılırken, ani gelişen doğal afetler arasında deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar ve yangınlar sayılabilir. İnsan kaynaklı afetler arasında ise, KBRN kazaları, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar ile göçmenler ve yerlerinden edilenler sayılabilir.

Tablo . AFAD’a Göre Afet Türleri 


JEOLOJİK AFETLER

KLİMATİK AFETLER

BİYOLOJİK AFETLER

SOSYAL AFETLER

TEKNOLOJİK AFETLER

Deprem

Sel, Dolu, Tipi, Aşırı Kar Yağışları, Asit Yağmurları, Sis, Buzlanma

Erozyon

Yangınlar

Maden Kazaları

Heyelan

Çığ

Orman Yangınları

Savaşlar

Biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar

Kaya Düşmesi

Kasırga, Hortum, Yıldırım, Tayfun, Siklonlar, Tornado, Tipi,

Salgınlar

Terör saldırıları

Sanayi kazaları

Volkanik Patlamalar

Orman Yangınları

Böcek İstilası

Göçler

Ulaşım kazaları

Çamur Akıntıları

Kuraklık

 

 

 

Tsunami

Sıcak-Soğuk Hava Dalgalrı

 

 

 

 

Hava Kirliliği

 

 

 

 Afetlerin genel özellikleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir: Çeşitli güç ve genişlikte olurlar, şok etkisi yaratırlar, altyapıyı bozarlar, ölüm ve sakat kalma gibi sonuçlar doğurur, bulaşıcı ve salgın hastalıklar artar, eğitimi ve öğretimi aksatır, barındırma, yedirme ve giydirme sorunu doğurur, emniyet ve asayiş hizmetlerini aksatır, ikincil afetlere neden olabilir, ulaşım ve haberleşmede aksaklıklar olur,  arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yavaş ilerler, psikolojik ve toplumsal bozukluklar doğurur, işsizliği artırır, yörenin ekonomik yapısını bozar, yatırımları geciktirirler.

Afetlerin boyutunu ise

 1. Olayın fiziksel büyüklüğü
 2. Olayın yerleşim alanına olan uzaklığı
 3. Fakirlik ve az gelişmişlik
 4. Hızlı nüfus artışı
 5. Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme
 6. Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı
 7. Bilgisizlik ve eğitim eksikliği
 8. Toplumun bilinç seviyesi belirler.Son Güncelleme Tarihi:13.04.2022