YönetmelikYÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini,

c) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarım bilimleri ve teknolojileri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler ve uygulamalar yapmak.

b) Bu çalışmaları desteklemek ve yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikli olarak Niğde ve çevre illerdeki tarımsal sorunları belirlemek ve bu sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla eğitim vermek, yayım çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak modern tarım tekniklerini geliştirmek ve uygulamak.

ç) Üniversite bünyesinde tarımsal konularda yürütülecek her türlü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri için altyapı oluşturmak ve bu faaliyetlere destek vermek.

d) Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğrencilerin uygulama, staj ve tez çalışmaları için altyapı, materyal ve teknik destek sağlamak.

e) Tarımsal araştırma projeleri için alan, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak.

f) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanları için üretim planları yapmak.

g) Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek.

ğ) Tarımsal sorunların belirlenmesi amacıyla çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek, anket çalışmaları yapmak.

h) Ülkenin genel tarım politikaları doğrultusunda tarımsal sorunların çözümü, tarımda verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması vb. konularda projeler geliştirmek.

ı) Üretim süreçlerinin yönetimi konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak.

i) Tarımsal gen kaynaklarının korunması ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Yerli bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak.

k) Bölgenin tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

l) Çiftçiler ve teknik personele yönelik kurs ve sertifika programları düzenlemek.

m) Tescil veya ruhsatlandırmaya yönelik olarak çeşit, zirai ilaç, gübre, tarım alet ve makineleri için test ve denemeler yapmak.

n) Tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhis ve tedavisine yönelik faaliyetler yapmak, bitki ve hayvan klinikleri kurmak.

o) Tarımsal ürünlerde kalite ve kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

ö) Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk vb. üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim elemanları veya Merkezde görevli tam zamanlı çalışan uzmanlar arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı personelin çalışma düzenini planlamak, yönetim ve denetimini yapmak.

b) Merkez işletmelerinin yıllık faaliyetleri ile ilgili hazırlanan raporları, araştırma, uygulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin kadro ihtiyacı ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

 (2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

b) Yıllık faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri,  Fakülte Dekanı ile bölüm başkanları ve Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. Danışma Kuruluna gerektiğinde oy hakkı olmaksızın ilgili birim temsilcileri davet edilebilir.

 (2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili tavsiye kararları alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Son Güncelleme Tarihi:05.03.2019