Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders ISG1001 ERGONOMİ 3 0 4
Ergonominin tanımı, önemi, insan faktörleri ve iş verimliliği, ergonomi ve iş güvenliği ilişkisi, çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, işyerlerinde ergonomik inceleme, endüstriyel toplum ve ergonomi, insan – makine sistemleri, ergonomik açıdan insan, insan çalışması ve özellikleri, iş organizasyonu, gürültü ve titreşim, iklim, aydınlatma, toz, çalışma yeri ve düzenlenmesi.
Zorunlu Ders ISG1003 FİZİK 3 0 4
Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum.
Zorunlu Ders ISG1005 İŞLETME 3 0 4
İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmelerin sınıflandırılması, türleri, kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. yönetimin tanımı, yönetim işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, halkla ilişkiler, insan kaynakları, Ar-Ge.
Zorunlu Ders ISG1007 MATEMATİK 2 0 4
Sayılar, değişken ve fonksiyon, sayı dizileri ve fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, türev ve difrensiyel, trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma, logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, türevin uygulamaları, integral, integralin uygulamaları (alan, hacim, ağırlık merkezi, atalet momenti), çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev.
Zorunlu Ders ISG1009 TEMEL İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tarifi ve çeşitleri, sözlü iletişim, yazılı iletişim, meslek hayatında iletişim, teknolojik araçlarla iletişim, insanlar açısından anlaşmazlıkların sosyo psikolojik nedenleri, örgütsel iletişim ve örgütsel iletişim modelleri. haberleşme kavramı ve önemi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve toplantı yönetiminin önemi
Zorunlu Ders ISG1011 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ISG1002 İLK YARDIM 2 1 4
Kazalar, ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın amacı ve temel ilkeleri, travmalar ve genel vücut yardımları, çıkartma ve kurtarma, hasta taşınması ve triyaj, yanıklar ve ilk müdahale, zehirlenmeler, boğulmalar ve su ile ilgili tehlikeler, kardio-pulmunerresüsitasyon, yeniden canlandırma. Meslek hastalıklarının tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri, iş hijyeniği, biyolojik risk faktörleri.
Zorunlu Ders ISG1004 İSTATİSTİK 3 0 4
İstatistikle ilgili temel kavramlar, evren örneklem, değişkenler, merkezi yığılma ölçüleri, mod medyan, a.ort. sapmalar, z-t puan belirleme ve yorumlama, grafikler, olasılık, korelasyon, regrasyon, dağılımların belirlenmesi ve yorumlanması,regresyon, istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması, araştırma yöntemleri.
Zorunlu Ders ISG1006 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 3 0 5
İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, psikososyal risk etmenleri, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO sözleşmeleri, güvenliği bozan olaylar: Yangın, deprem ve sel.
Zorunlu Ders ISG1008 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 4
Kalite yönetimi kavramları, kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, isg politikalarının oluşturulması,isg alanında planlama çalışmaları, İş sağlığı konusunda sürekli gelişmeyi sağlamak. Hata önleme, performans izleme ve ölçümü.
Zorunlu Ders ISG1010 KİMYA 3 0 4
Temel kavramlar, atomun yapısı, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmesi ve mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, fazlar, kimyasal bağlama, çözeltiler, radyoaktivite, asitler ve bazlar, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları, organik kimya, tehlikeli kimyasallar.
Zorunlu Ders ISG1012 TEMEL HUKUK 3 0 5
Hukuk kavramı, modern hukuk sisteminin dayanağı, yaptırım kavramı ve yaptırım türleri, hukukun genel prensipleri, hukukun kaynakları: yazılı ve yazısız kaynaklar, hukuki işlemler, hukukun dalları: özel hukuk, kamu hukuku, hukukun genel kavramları ve temel prensipleri, 4857 sayılı iş kanunu ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler. İSG2005
Zorunlu Ders ISG1014 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 3 0 5
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ISG2001 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I 3 0 3
İş güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 6331 sayılı İSG kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler.
Zorunlu Ders ISG2003 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 3 0 3
Makine tanımı ve çeşitleri. Makine parçalarının tanıtılması. El aletlerinin tanıtılması ve el aletlerinde iş sağlığı ve güvenliği. Hareket ileten elemanlar ve borular. Torna tezgahları ve işlemleri. Torna tezgahlarında iş sağlığı ve güvenliği. Freze tezgahları ve işlemleri. Fereze tezgahlarında iş sağlığı ve güvenliği. Planya tezgahları ve işlemleri. Planya tezgahlarında iş sağlığı ve güvenliği.Taşlama tezgahları ve işlemleri. Taşlama tezgahlarında iş sağlığı ve iş güvenliği. Matkap tezgahları ve işlemleri. Matkap tezgahlarında iş sağlığı ve güvenliği. Motorlu araçlar ve motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği. Malzeme bilgisi. Ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makinalarda iş sağlığı ve güvenliği. Kesici tezgâhlar ve işlemleri. Kaynak işlemi ve tezgahları. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği. Döküm işlemleri. Döküm işlerinde iş sağlığı ve güvenliği. Kaldırma araçları ve bu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği. İş ekipmanlarının tasarım, imaalat ve kullanımında iş sağlığı ve güvenliği. Makine kaynaklı kaza nedenleri. Makine koruyucularının özellikleri ve çeşitleri.
Zorunlu Ders ISG2005 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI 2 1 3
Genel anlamlı korunma önlemleri ve koruyucu ekipmanlar, baş koruyucuları, kulak koruyucuları, göz ve yüz koruyucuları, solunum sistemi koruyucuları, el ve kol koruyucuları, ayak ve bacak koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucuları, ilgili tebliğ ve yönetmelikler.
Seçmeli Ders ISG2007 İŞ HİJYENİ 3 0 4
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenler, iş ortamlarında hijyen, araç - gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen etkileri, mücadele yollan, gerekli malzeme, madde ve sistemler, cildin yapısı, ciltteki hastalık yapabilen mikroorganizmalar, mikropların dünyası, mikroskobik ölçek, mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma, kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunma açısından önemi, eller ne zaman, nasıl yıkanmalıdır, tırnak fırçalarının kullanım özellikleri, ellerin kurulanmasının önemi, doğru yerde ve biçimde eldiven kullanımı, etkin el yıkama: prosedürler, el yıkama takımları.
Seçmeli Ders ISG2009 İŞ HUKUKU 3 0 4
İş hukuku’nun tarihsel gelişimi ve hukuk bilimi içindeki yeri, iş hukuku’nun temel ilkeleri ve kaynakları, Türkiye’de iş hukukunun tarihsel gelişimi ve yasal çerçevesi, iş hukuku’nun uygulama alanı, iş ilişkisinin kurulması, asgari ücret ve Türkiye’de asgari ücretler, iş sürelerine ilişkin düzenlemeler, tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, cocuk ve kadın işçilerin korunması, sakat ve eski hükümlülerin korunması, iş ilişkisinin sona ermesi, iş ilişkisinin sona ermesinin sonuçları, iş kazaları ve raporlandırma.
Seçmeli Ders ISG2011 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI 3 0 4
5510 sayılı kanun gereği İş kazası ve meslek hastalıkları, SGK uygulamaları, yargıtay kararları, iş kazası ve meslek hastalığı karşısında işçilerin ve işverenlerin hak ve sorumlulukları, maddi ve manevi tazminat davaları, rücu davaları, İKMH sonucu ödenekler, meslek hastalığı çeşitleri, İKMH bildirme yükümlülüğü, İKMH sigorta kolu, İKMH soruşturma çeşitleri.
Seçmeli Ders ISG2013 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 3 0 4
Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar ve tanımları, önemli inorganik maddeler ve tehlikeleri, önemli organik maddeler ve tehlikeleri, radyoaktif maddeler ve tehlikeleri, teknik gezi, gözlem.
Seçmeli Ders ISG2015 MAKİNE KORUYUCULARI 3 0 4
Koruyucuların özellikleri, korkuluk, mahfaza, kafes türü koruyucular, aygıt türü koruyucular, robot kullanımı ve koruyucular.
Seçmeli Ders ISG2017 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 4
Mesleki amaçlı sözlü ve yazılı iletişim, İş Sağlığı ve Güvenliği teknik terimler.
Seçmeli Ders ISG2019 ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 3 0 4
Sıcaklık, nem, hız, basınç, gaz, toz, gürültü, aydınlatma ve radyoaktif madde ölçüm teknikleri.
Seçmeli Ders ISG2021 ÜRETİM YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 3 0 4
Üretimin amacı, üretim yönetimi ve amaçları, iş yeri düzenlemesi, kalite kontrolü, üretim sistemleri, fabrika yeri seçimi, fabrika düzenlenmesi, üretime karar verme süreci, karar verme algoritmaları, ürün dağıtım ve tedariği.
Seçmeli Ders ISG2023 YANMA VE YANMA BİLGİSİ 3 0 4
Yanma ve ön koşulları, kimyasal temel bilgileri, yanıcı maddeler, tehlikeli maddeler, ateşleme olayı, yanma olayının seyri, yangın söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat ve kurtarma.
Seçmeli Ders ISG2025 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 4
İnşaat ve çeşitleri, inşaat alanlarında genel güvenlik önlemleri, köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve su isleri ile ilgili inşaatlarda isg, demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatında isg.
Seçmeli Ders ISG2027 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 4
Öğrencilerin eksik olduğu konularda ödev, araştırma, sunum ve ders anlatımı yapma. Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme.
Seçmeli Ders ISG2029 İŞ HUKUKU 3 0 4
Seçmeli Ders ISG2031 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Seçmeli Ders ISG2033 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Staj Dersi ISG2049 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
Staj
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ISG2002 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI 2 1 3
İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, yetişkin eğitimi, eğitimin zamanı ve yeri, yöntemler ve teknikler, araç ve gereçler, kimler verebilir, konular, ilgili yönetmelikler.
Zorunlu Ders ISG2004 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II 3 0 3
6356 sayılı kanun, sendikaların İSG açısından rolleri ve önemi, 4857 sayılı iş kanunu açısından sözleşme türleri, fesih çeşitleri, çalışma süreleri, yıllık izinler.
Zorunlu Ders ISG2006 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ III 3 0 3
Elektrik bilgisi, elektriğin fizyolojik etkileri, Elektrik tesislerinde ve elektrik işlerinde İSG, elektriğin İSG kapsamındaki yönetmelikleri.
Seçmeli Ders ISG2008 ARAMA VE KURTARMA 3 0 4
Halatlar ve kullanımı, hidrolik ayıraç ve makaslar, krikolar, vinçler, şişme yastıklar.
Seçmeli Ders ISG2010 ETİKETLEME VE İŞARETLEME 3 0 4
İş sağlığı ve güvenliğinde uyarı levha standartları ve etiketleme, tehlikeli maddelere ait etiketlendirme ve işaretleme.
Seçmeli Ders ISG2012 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR 3 0 4
İsg ve kalite kontrol içerikli tse, ıso, oshas ve ılo standartları. yönetim sistemi, yaklaşımı ve tarihçesi, ıso 9001 (tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve serviste kalite, güvence için kalite sistemler modeli), ıso 14001 (çevre yönetim sistemi), ohsas 18001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi) sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi. toplam kalite felsefesi, yönetim sistemi ve toplam kalite, toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, kazançları ve uygulama aşamaları.
Seçmeli Ders ISG2014 MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK 3 0 4
Maden işletmelerinde, madencilikle ilgili tesis ve fabrikalarda(zenginleştirme, metalurji, çimento, cam, mikronize fabrikaları v.b) iş güvenliği, inşaat sektörü ve alanlarında iş güvenliği.
Seçmeli Ders ISG2016 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 4
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ingilizce kaynak, makale ve çeviri çalışmaları.
Seçmeli Ders ISG2018 PERYODİK KONTROL VE DENETİM 3 0 4
Periyodik denetim ve kontrolün önemi. Periyodik denetim ve kontrol hakkında yönetmelikler. Bakım - onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği. Basınçlı kaplarda iş sağlığı ve güvenliği. Basınçlı kaplarda, buhar kazanlarında, kalorifer kazanlarında, asansörlerde periyodik kontrol ve denetim. Vinç, forklift, kule ve mobil vinç gibi kaldırma araçlarında denetim. Elektrik tesisatında, elektrik makinalarında, sanayi makinalarında periyodik kontrol ve denetim.
Seçmeli Ders ISG2020 RİSK ANALİZİ 3 0 4
Risk haritası, ön tehlike analizi, iş güvenlik analizi, olursa ne olur analizi, birincil risk analizi, risk değerlendirme karar matrisi, tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi, hata analizi ağacı, güvenlik denetimi, olay ağacı analizi, neden ve sonuç analizi.
Seçmeli Ders ISG2022 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 4
Sosyal güvenlik sisteminin tarihi süreci, sistemin işleyişi, iş kazası ve meslek hastalıklarının içeriği, kimlerin hangi sorumluluklara sahip olduğu.
Seçmeli Ders ISG2024 TAŞIMA VE DEPOLAMA 3 0 4
Depolama yöntemleri, sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri, katı, sıvı ve gaz maddelerin sınıflandırılması, depolanması ve taşınması.
Seçmeli Ders ISG2026 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 4
Öğrencilerin eksik olduğu konularda ödev, araştırma, sunum ve ders anlatımı yapma. Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme.
Seçmeli Ders ISG2028 ÇEVRE KORUMA 2 0 2
Staj Dersi ISG2050 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
Staj
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4