Genel Bilgi

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışma hayatında (kamu ve özel sektör) meydana gelebilecek iş kazaları ve ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji yardımı ile tüm iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk alabilecek, yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayabilen yetkin, “İş sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmek üzere kurulmuştur. Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği programına, ÖSYM tarafından yapılan YKS 'ye girip ve yeterli “TYT” puanını alan öğrenciler yerleştirilebilecektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerin (İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb.) istihdamı olanağı bulunduğundan bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır. Bunun yanında, tekniker olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılarak ve eğitimden sonra yapılacak olan sınavda başarılı olarak “C Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı” sertifikasına sahip olabilecektir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrenciler bazı durumlarda derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre muaf olabileceklerdir. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksek okul yönetim kurulundan onay almaları gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde belirtilen öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile de lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler. DGS alanları ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümleridir.

Amaç

Programımız "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş donanımları kullanabilen, ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK ELAMANI ÖN LİSANS DERECESİ verilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı program içerikleriyle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Eğitim Öğretim Metotları

Haftalık ders planının hem gelişen teknolojiye uygun hem de piyasada geçerliliğinin olması açısından işveren kesimi ile mezun olup da iş yerinde çalışan meslek elemanların talepleri dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler haftalık ders planının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Uzaktan ve Yüz yüze öğretim

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Okuma

Ödev

Proje Hazırlama

Seminer

Staj

Teknik Gezi

Web Tabanlı Öğrenme

Uygulama

Yerinde Uygulama

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programında dersler; teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalarla da desteklenmektedir. Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları eğitimler stajlar ile de mezun öğrencilerin iş hayatına atılma sürecine uyumlarının kolay olması amaçlanmıştır.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

· 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde;

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

İşletme Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile gösterilmiştir

  • Ara Sınav
  • Final Sınavı
  • Mazeret Sınavı
  • Uygulama
  • Bütünleme sınavı
  • Ödev Değerlendirme
  • Rapor Sunma
  • Bilgisayarla Sunum Yapma
  • Belge Sunma

Sınavlar

Öğrencilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve final sınavı içermektedir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak, ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023