Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders OPT1001 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 2 0 4
Bu ders, temel göz anatomi ve fizyoloji terminolojisi hakkındaki genel tıbbi terimleri, orbita anatomisini, kraniyal sinirleri, görme yollarını, göz kapaklarını, gözyaşı sistemlerini, göz dışı kasları, göz kürelerinin topografik yapısını, sklera ve kornea, uvea, lens göz küresinin boşlukları retina konularını içerir. Kaynak: Başmak, H., “Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi”, Eskişehir, 2005.
Zorunlu Ders OPT1003 FİZİK 3 0 4
Bu ders, ölçme ve birim sistemleri, fiziksel büyüklükler, vektörler, Newton hareket yasaları, mekanik enerji, dinamik, iş, güç, enerji, dönme dinamiği, akışkanlar, optik sistemler, impuls ve momentum, katı cisimlerin dengesi, durgun elektrik, elektrik akımı ve direnç, dönme kinematiği, manyetizma gibi temel fiziksel konuları içerir. Kaynak: Giancoli, D. C., Physics, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
Zorunlu Ders OPT1005 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 4
Bu ders, insanın göz anatomisi ve fizyolojisine ilişkin temel kavramları, optisyenlikte kullanılan optik aletlerin telaffuzlarını öğrenmeyi, optisyenlik laboratuvarında kullanılan alet ve cihazların terminolojilerini öğrenmeyi ve gözlük reçetelerinde yer alan terimlerin doğru telaffuz edilip anlaşılması ve hastaya doğru aktarılmasını içerir. Kaynak: Aksak, E., Küçüker, T., “Gözlükçülük”, Eskişehir, 2005 Şen, F., “Gözlük camlarının montajı, optisyenlik laboratuvarı kılavuzu”, Güneş tıp kitabevleri, İstanbul, 2017. Erol, N., “Göz Hastalıkları”, Eskişehir, 2005.
Zorunlu Ders OPT1007 MATEMATİK 3 0 4
Bu ders, matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler, kümeler üzerine işlemler, kümelerin kartezyen çarpımı, sayılar, doğal sayılar, tam ve rasyonel sayılar, gerçel sayılar ve gerçel sayılar üzerine işlemler, karmaşık sayılar, fonksiyon türleri, limit teoremi, integralin özellikleri konularını içerir. Kaynak: Badem, A. N., Tin, A.T., “Matematik I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Zorunlu Ders OPT1009 OPTİSYENLİĞE GİRİŞ 3 0 4
Bu ders, optisyenlik mesleğinde temel teknik terimler, tanımlar ve semboller, gözlük ve lenslerin tarihçesi, göz ve görme sistemleri, gözlük yapılandırılması ölçümleri, çerçeve özellikleri ve seçimi, gözlük merceği türleri, görüş kalitesini artıran optik uygulamalar, kontak lensler, optisyeni ilgilendiren göz hastalıkları, optisyenlik mesleğinde hizmet sunumu ve optik aletlerin temel elemanları kapsar. Kaynak: Aksak, E., Küçüker, T., “Gözlükçülük”, Eskişehir, 2005. Özdemir, E., Yarar, O., “Temel Optisyenlik”, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016.
Zorunlu Ders OPT1011 MESLEK ETİĞİ 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders OPT1002 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
Bu derste öğrencilerin mesleki yaşamında son derece önemli bir yere sahip olan temel mesleki etik yaklaşımı ve ilkeleri hakkında bilgi verilir. Etik ve ahlak kavramlarımı, etik sistemler, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları gibi kavramlar etraflıca anlatılır. Kaynak: Erkızan H., Akkaya S., “Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği”, Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul.
Zorunlu Ders OPT1004 OPTİSYENLİK I 2 6 8
Bu ders, göz hekimleri tarafından verilen gözlük reçetesine uygun optik gözlük hazırlama noktasında temel beceri kazandırmayı hedefler. Bu derste öğrenciler gözlük reçetesi ve adisyon diyoptrisi değerlendirebilmeyi, Sph ve Sph-Cyl lenslerin nötralizasyonunu ve transpoze uygulamalarını öğrenirler. Ayrıca, diyoptri tanımı, gözlük camı ölçü alınması, nötralizasyon ile tanıma, manuel fokometre kullanarak gözlük camının ölçülmesi ve el taşında kenar uygunluk formu oluşturulması konuları hakkında bilgi verilir. Ayrıca, plastik ve metal çerçeveye ölçümü yapılan mineral ve organik cam montajının nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verilir. Bir sonraki aşamada ise, alınan bu teorik bilgilerin uygulamaları yapılır. Yani bu aşamada, mesleki uygulama ile ilgili etkinlikler laboratuvar ortamında yürütülerek öğrencilerin alanlarıyla ilgili uygulama deneyimi kazanmalarına yardımcı olunur. Kaynak: Aksak, E., Küçüker, T., “Gözlükçülük”, Eskişehir, 2005.
Zorunlu Ders OPT1006 GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON 3 0 4
Bu dersin temel amacı, görme optiği, görme kusurları, kırma kusurları ve kırma kusurlarının düzeltilme yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Bu bağlamda, görme duyu organı olan güzün çift yönlü (gözden beyine, beyinden göze) görme aktarımı, gözde var olan ışık kırıcı ortamları, anomalilerin tanıtımı, görme mekanizmasının temel işleyişi hakkında bilgi verilir. Ayrıca gözün görme optiğinde bulunan uzak ve yakın nokta kavramları, tek ve çift gözde ayrı ayrı görme kusurları ve görme kalitesinin artırılması, gözde ışığın kırılmasını engelleyen kusurlar ve gözün dışarıdan görülmeyen bölümleri hakkında bilgi aktarılır. Kaynak: Özer, A., “Görme Optiği ve Refraksiyon Kurs Kitabı”, İstanbul, 2005.
Zorunlu Ders OPT1008 KİMYA 2 0 2
Bu ders, basit elementler, asitler ve bazlar, bileşikler, cam yapısı çeşitleri, cam üretim yöntemleri, camların şekillendirilmesi, plastikler, elektroliz, tuzlar, metaller, a metaller, soy gazlar, periyodik cetvel, metal üretimi, metallerin kimyasal kaplanması, organik malzemeler, inorganik malzemeler ve polimerler konularını içerir. Kaynak: Sienko, M. J., Plane, R.A., “Temel Kimya”, Savaş Yayınları, Ankara, 1983. Kocabağ, D., “Cam Kimyası, Özellikleri, Uygulaması” Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002
Zorunlu Ders OPT1010 GEOMETRİK OPTİK 3 0 4
Bu ders, ışınlar, noktasal ışık kaynakları, ışığın girişimi, ışığın kırılması, kırınım ve ayırma gücü, ışık demeti, gözlük mercekleri, diyoptri hesaplaması, düz ve paralel yüzeyler, lenslerin prizmatik etkisi, küresel merceklerde görüntü kusurları, doğal ışığın polarizasyonu, lens çeşitleri, lens sistemlerinin magnitikasyonu, yansıma, görüntü kusurları konularını içerir. Kaynak: Nesrullazade, A., “Geometrik Optiğin Temelleri”, Dora Yayınları, Bursa, 2012.
Zorunlu Ders OPT1012 ARAŞTIRMA PROJESİ I 2 0 2
Zorunlu Ders OPT1014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders OPT2001 OPTİSYENLİK II 2 6 8
Bu derste öncelikle optik aletlerin elemanları, bu aletlerin karakteristikleri, optik yapısı ve kullanımı gibi temel konularda bilgi verilir. İnsanların yüz tipine göre çerçeve seçimi nasıl yapılmalı, gözlük çerçevelerine ilişkin standartlar, çerçevelere göre cam montajı, aks tayini, PL-CYL, SPH-CYL camlar, lenslerin değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçlerini hesaplama, doktor tarafından yazılan reçetelerin değerlendirilmesi ve gözlük camlarının değerlendirilerek hastalara doğru cam ve çerçeve kombinasyonun önerilmesi, gözün görme ekseninin gözlük çerçevesi üzerine düsen iz düşümünün yatay ve dikey eksende işaretlenmesi, mercekler ve yapısal özellikleri, merceklerin geometrik ve optik merkezleri, tek ve çok odaklı mercekler için gözden odak noktası alma usulleri, şemalı ve şemasız reçete okuma, reçetelerin yazım kuralları, reçete bilgilerinin kontrolü, prizmatik reçete, prizma diyoptrisi, lens ve cam sipariş prosedürü hakkında bilgi verilir. Ayrıca bu derste absorbsiyon sağlayan, renkli, polarize, fotokromik gibi cam çeşitleri hakkında temel bilgiler sunulur. Bu konularda teorik bilgi verildikten sonra öğrencilerin uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler sayesinde öncesinde teorik bilgisi verilen konular uygulatılarak öğretilir. Kaynak: Aksak, E., Küçüker, T., “Gözlükçülük”, Eskişehir, 2005.
Zorunlu Ders OPT2003 MALZEME BİLGİSİ VE KONTAK LENSLER 2 0 2
Bu ders en temel anlamda, optisyenlik uygulamaları için gereken malzemeleri öğretmeyi ve öğreniciyi bu malzeme ve kontak lensler konusunda hazırlamayı amaçlar. Dolasıyla bu derste, optisyenlikte kullanılan malzemelerin özellikleri, lenslerin diyoptri güçlerine göre sınıflandırılması, manuel fokometre kullanımı, üretilen hammaddelerine göre lensler, gözlük reçete değerleri ile manüel fokometre değerlerinin denkleştirilmesi ve göz içi lenslerin kullanılması gibi temel konular ele alınır. Ayrıca bu derste, kontak lenslerin gelişimi, bu lenslerde aranılan temel özellikler, kontak lenslerin optik özellikleri, kullanım amaçları, bu lensler ile uygulandığı kornea arasındaki ilişkisi, kullanılan kontak lens çeşitleri, bu lenslerin kullanımında uyulması gereken kurallar ve lens reçetesinde lenslere ait özelliklerin tanınması gibi temel konular hakkında bilgi verilecektir. Kaynak: İskeleli G., “Kontakt Lens,” Esen Ofset Matbaacılık Zeleda, A. J., Kayın, N., “Optisyenin El Kitabı”, Ankara, 2008.
Staj Dersi OPT2005 STAJ 0 0 4
Öğrencilerin dönem içerisinde kazandıkları alanlarıyla ilgili bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmeleri ve deneyim kazanmaları sağlanır.
Seçmeli Ders OPT2007 PROJE YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK 3 0 4
Bu derste öncelikle, öğrencilere proje yazma yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının finansal destek sağladığı projeler hakkında bilgiler verilip, bu desteklere nasıl başvuru yapılacağı anlatılacaktır. Öğrencilere, proje yazma konusunda değerlendirme, planlanma, raporlanma ve sonuçları izlenme konularında gerekli bilgi ve yöntemler öğrencilere kazandırılacaktır. Kişilere girişimcilik kültürü aşılanarak başkaları için çalışmak yerine kendi işini kurabilecek özellik, bilgi ve yetkinlikler sahip olması sağlanacaktır. Öğrencilerin iş fikri geliştirme, planlama ve hazırlama gibi konularda yeterlilik kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca girişimci olmak isteyen öğrencilerin kendi özünde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları sağlanacaktır. Bu derste öğrencilere girişimcilik kültürü, girişimcilik türleri, girişimcilik yaklaşımları gibi konularda bilgi verilecektir. Bunlara ek olarak girişimciliğin ülke ekonomisindeki önemi, küçük işletmelerin kuruluş süreci, çeşitleri, sorunları, ekonomiye katkıları, yönetimi gibi konular hakkında bilgi sunulacaktır. Kaynak: Albayrak, B., “Proje Yönetimi”, Nobel Yayınları, 2006. Tutar, H., Küçük, O., “Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi”, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2003
Seçmeli Ders OPT2009 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Bu derste öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerin mesleklerini geliştirmede gerekli olan Optisyenlik alanındaki mesleki İngilizceyi ve terminolojisini öğretmenleri temel amaçtır. Ayrıca gözlükçülük sektöründe çok sık kullanılan cihazların ve materyallerin İngilizce karşılığının yer aldığı öğrencilerin kelime dağarcıklarını geliştirecek metinlerin sınıf içinde değişik etkinliklerle okunmasını sağlamak hedeflenmektedir. Kaynak: Akman, V., “Mesleki İngilizce Kılavuzu”, Yakamoz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Seçmeli Ders OPT2011 TİCARİ BİLGİ VE BELGELER 3 0 4
Bu derste öğrencilere, özel bir iş yeri açtıklarında karşılaşacakları ticari bilgi ve belgeler hakkında bilgi verilir. Sicil nedir, ticaret sicili nedir ve nasıl alınır, şirketlerle ilgili diğer siciller, şirket muhasebesine dair belgeleri, belge düzenine uyulmamasının müeyyideleri ve ceza hükümleri, işletmelerde tutulması zorunlu olan belgeler, dış ticarette kullanılan temel belgeler, İŞKUR, SGK ve KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kamu kuruluşlarının uygulamaları hakkında bilgi sunulur. Kaynak: Öktem, R., “Ticari Bilgi ve Belgeler (İşletme Bilgileri-İşletme Bildirimleri-İşletme Belgeleri)”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004.
Seçmeli Ders OPT2013 MUHASEBE 3 0 4
Bu derste öğrencilere işletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek amacıyla muhasebenin temel ilke ve varsayımları, muhasebede işlem sırası, hesap kavramı, muhasebede iş akışı, muhasebede kullanılan defter ve belgeler, muhasebe kayıt sistemi, temel mali tablolar hakkında temel bilgiler verilir. Bu ders, öğrencilere muhasebe kayıt sisteminin mantığını öğretmeyi ve bir ticaret işletmesinin günlük işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedefler. Dolasıyla bu dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin ön muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir. Kaynak: Yalkın, Y. K., “Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.
Seçmeli Ders OPT2015 HALK SAĞLIĞI 3 0 4
Bu dersin temel amacı sağlığın korunması ve güçlendirilmesi gereken bir değer olduğu, ruh ve beden hastalıklarının sakınılması gereken unsurlar olduğu, bireylerin toplum ve çevreleriyle bütünlük içinde olduğu görüş ve anlayışının kazandırmaktır. Halk sağlığının tarihçesi, tanımlar ve kavramlar, önemli halk sağlığı sorunları, çevre sağlığı, beslenme sorunları, aile planlaması, yaşlı sağlığı, okul sağlığı, ruh sağlığı, okul sağlığı, çocuk sağlığı, anne sağlığı, bağışıklama, meslek etiği, hasta hakları konulara değinilecektir. Bu bağlamda derste, çevre sağlığından başlamak üzere kişi ve toplumun ruh ve beden sağlığı, toplumsal veya bireysel madde bağımlılığı, bireysel sağlık eğitimi ve ana-çocuk sağlığı gibi temel halk sağlığı konuları işlenecektir. Kaynak: Erci B., Aydın A., Hacıalioğlu İ., Kılıç N., Tanrıverdi G., “Halk Sağlığı Hemşireliği” Göktuğ Yayıncılık, Ankara, 2009
Seçmeli Ders OPT2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 4
Bu ders, iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri, meslek hastalığı kavramı, uluslararası mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği, Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 6331 sayılı kanunun kapsamı, İSG de işveren hak ve yükümlülükleri, İSG de çalışan hak ve yükümlülükleri konularını içerir. Kaynak: Kılkış, İ., İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayınevi, Bursa, 2018.
Seçmeli Ders OPT2019 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 4
Bu dersin amacı, çalışma ortamındaki kişilerin kendileri, iş arkadaşları ve bağlı bulundukları örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon gibi konularda gerekli bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bu derste, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar tanıtılır ve davranış bilimlerinin ortaya çıkışı, etkilendiği çağdaş yaklaşımlar, ilgili bilim dalları ile incelendiği sistemler hakkında bilgiler verilir. Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, öğrenme teorileri ve çeşitleri öğrenme ilkeleri ile stratejileri kişilik teorileri konuları anlatılır. Ayrıca, algılama, atfetme, öğrenme süreçleri, güdüleme, iş tatmini, mobbing ve kurumsal bağlılık gibi konular güncel örnekler verilerek işlenir. Kaynak: Oktay M., “Davranış Bilimlerine Giriş”, Der Yayınları, 2007.
Seçmeli Ders OPT2021 GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ 3 0 4
Bu derste öğrencilere etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılmak amacıyla diksiyon sanatı ve beden dili hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere Sözlü ve sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan itişim gibi birçok iletişim yöntemleri hakkında bilgi sunulacaktır. Bu derste, Türkçenin gramer yapısını bilmenin cümle bozukluklarının önlenmesi ve düşünüleni doğru aktarmadaki rolü, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları, ulama, vurgu, tonlama, söz noktalaması, kavşak, ünlü ve ünsüzlerin söylenişi, dilimizdeki Arapça -farsça sözcüklerle batıdan giren sözcüklerin doğru telaffuzu öğrencilere öğretilecektir. Kaynak: Şenbay N., “Güzel ve Doğru Konuşma Sanatı El Kitabı” TRT, Ankara, 1991.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders OPT2002 OPTİSYENLİK III 2 6 8
Bu dersin temel amacı, öğrencilere otomatik taşlama makinesi ve otomatik fokometre kullanabilecek, çok odaklı multifokal lensleri tanıma ve cam imalat hesaplamalar yapabilecek nitelikler kazandırmaktır. Derste optik mağaza özellikleri, gözlüğün kullanıcıya teslim ve satış sonrası hizmetler ve mağaza stok düzeni gibi konularda bilgi verilir. Ayrıca bu derste, istenen prizmatik etki ve desantrasyon ile istenen prizmatik etkinin sağlanması, gözlük lenslerinde merkez ve kenar kalınlığı hesabı, gözlük lenslerinde nominal ve gerçek diyoptri hesabı, gözlük lenslerinde verteks mesafesinin etkili güçle ilişkisi, progresiv lensler, prizmatik lensler, multifokal lensler, trifokal ve bifokal lensler, prizma ve prizmatik etki, az görenlere yardımcı gereçler gibi konularda bilgi verilecektir. Ayrıca bu derste, teorik bilgisi verilen bu konular uygulamalı olarak öğretilecektir. Kaynak: Aksak, E., Küçüker, T., “Gözlükçülük”, Eskişehir, 2005. Pedrotti, F. L., Pedrotti, L. S., “Introduction to Optics”, Prentice–Hall, 1987. Hecht, E., “Optik”, Çev. Nizamettin ARMAĞAN, Nurdoğan CAN, Akademi Yayınları, 1999.
Zorunlu Ders OPT2004 OPTİSYENLİKTE PAKET PROGRAM UYGULAMALARI 0 2 2
Bu ders, işletim sistemleri, bilgisayarınızda oluşabilecek sistem sorunları, optisyenlik için gerekli olan programlama dilleri, optik paket programı, bu paket programın kurulumu ve kullanımı, sisteme reçete girişi, sisteme reçete girişi sırasında transpoze işleminin otomatik olarak yapılması, hasta ile yapılan tüm işlerin paket program sayesinde sistem üzerinden takibi, sistemden otomatik sipariş hazırlama, ürünlerin stok takibi ve fatura takibi gibi paket program üzerinden kontrolü sağlama işlemleri gibi konuları içerir. Kaynak: “Medula Optik Programı ve Siperoptik Programı”, SOPAL OPTİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul.
Staj Dersi OPT2006 STAJ 0 0 4
Öğrencilerin dönem içerisinde kazandıkları alanlarıyla ilgili bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmeleri ve deneyim kazanmaları sağlanır.
Seçmeli Ders OPT2008 İLERİ SEVİYE TIBBİ CİHAZ TASARIMI 3 0 4
Bu dersin temel hedefi, öğrencilerin gözlükçülük sektöründe gerek duyulan tıbbi cihaz tasarımına yönelik bilgi almak ve öğrenilen temel bilgilerin kullanımı ve geliştirilmesiyle optiktisyenlikte kullanılacak bir cihaz tasarımı yapabilecek seviyeye gelmeleridir. Yani dönem sonunda öğrencilerin bir cihaz tasarlama konusunda teorik ve pratik bilgiyi ve tecrübeyi kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Dolasıya bu derste temel tasarım metodolojisi, mühendislik etiği, gibi konular işlenecektir. Öğrencilerin bir cihaz tasarlama konusunda proje teklifi hazırlamaları ve dönem sonunda elde ettikleri ürünlerini sunmaları beklenecektir. Kaynak: Durfee, W. K., and Iaizzo, P. A., “Medical Device Innovation Handbook”, Medical Devices Center University of Minnesota Minneapolis, USA, 2016. Prutchi, D., Norris, M., “Design And Development Of Medical Electronic Instrumentation”, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
Seçmeli Ders OPT2010 GÖZLÜKÇÜLÜK 3 0 4
Bu dersin temel hedefi, öğrencilerin gözlükçülük sektöründe gerek duyulan tıbbi cihaz tasarımına yönelik bilgi almak ve öğrenilen temel bilgilerin kullanımı ve geliştirilmesiyle optiktisyenlikte kullanılacak bir cihaz tasarımı yapabilecek seviyeye gelmeleridir. Yani dönem sonunda öğrencilerin bir cihaz tasarlama konusunda teorik ve pratik bilgiyi ve tecrübeyi kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Dolasıya bu derste temel tasarım metodolojisi, mühendislik etiği, gibi konular işlenecektir. Öğrencilerin bir cihaz tasarlama konusunda proje teklifi hazırlamaları ve dönem sonunda elde ettikleri ürünlerini sunmaları beklenecektir. Kaynak: Durfee, W. K., and Iaizzo, P. A., “Medical Device Innovation Handbook”, Medical Devices Center University of Minnesota Minneapolis, USA, 2016. Prutchi, D., Norris, M., “Design And Development Of Medical Electronic Instrumentation”, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
Seçmeli Ders OPT2012 CAM TEKNOLOJİSİ 3 0 4
Bu ders, hammaddesine göre cam çeşitleri, mineral camların özellikleri, mineral camların kesimi, plastik (organik) camlar, organik camların kesimi, yüksek kırıcılık indisli camlar, polikarbonat camlar, trivex camlar, küresel olmayan camlar, cam üretiminde abbe değerinin önemi, cam üretiminde sapma ve saçılma değerleri, mercek üretiminde çizilme direncinin artırılması, UV kaplama, yansıma önleyici kaplama ve polarize camlar konularını içerir. Kaynak: Özdemir, E., Yarar, O., “Temel Optisyenlik”, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016. Şen, F., “Gözlük camlarının montajı, optisyenlik laboratuvarı kılavuzu”, Güneş tıp kitabevleri, İstanbul, 2017.
Seçmeli Ders OPT2014 MAĞAZA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 3 0 4
Bu ders, işletme ve yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim ve yöneticilik, mağaza yönetimin doğuşu ve tarihi gelişimi, modern mağazacılık düşüncesi, planlama işlevi, organizasyon işlevi, insan kaynakları yönetimi, üretim süreci yönetimi, pazarlama faaliyetlerini yönetme ve işletmenin mali yönetimi gibi konularını içerir. Kaynak: Arslan, M., Yönetim ve Organizasyon, Ders Notları, Harran Üniversitesi, 2014.
Seçmeli Ders OPT2016 İLK YARDIM 3 0 4
Bu ders, genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalı ve yaralanmalı durumlarda, yanık, donma ve sıcak çarpmasında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım konularını içerir. Kaynak: İnan, H. F., Kurt, Z., Kubilay, İ., Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2011.
Seçmeli Ders OPT2018 İŞ HUKUKU 3 0 4
Bu ders, iş hukukunun konusu ve niteliği, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunda akit serbestisi prensibinin sınırlanması ve sosyal kamu düzeni, iş hukukunun kişi yönünden uygulama alanı, iş hukukunun yer yönünden uygulama alanı, iş kanununun faaliyet yönünden kapsamı, hizmet akdi kavramı, hizmet akdinin kuruluşu, hizmet akdinden doğan işçinin borçları, hizmet akdinden doğan işverenin borçları ücret, hizmet akdinin sona ermesi, sendika hakkı ve toplu iş sözleşmeleri konuları içerir. Kaynak: Esener, T., ‘İş Hukuku’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 432, Sevinç Matbaası, .Ankara, 1978.
Seçmeli Ders OPT2020 TÜKETİCİ HAKLARI VE DAVRANIŞLARI 3 0 4
Bu ders, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, öğrenme ve güdülenme, algılama ve ilgilenim, tutum ve değerler, kişilik, benlik ve yaşam biçimler, danışma grupları ve aile, sosyal sınıf ve kültür, tüketici karar ve satın alma süreçleri, tüketicilerin haklarıyla ilgili bilgi düzeyi, ayıplı mal/hizmet ile karşılaşma durumu, karşılaşılan sorunlarda izlenen çözüm aşamaları, tüketiciyi koruma amaçlı kurulların bilinirliği, tüketicinin korunması hakkında kanun, TS hakem heyetleri hakkında bilgi düzeyi konularını kapsar. Kaynak: Eroğlu, E., Velioğlu, M. N., Barış, G., Argan, M., Tüketici Davranışları, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, 2012. Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, Ankara, 2010.
Seçmeli Ders OPT2022 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Bu derste temel amaç, öğrencilerin eğitim öğretim aldığı alanlarıyla ilgili eksik olan yönlerini tamamlama, eksikliğini hissettiği konularda araştırma yapma, rapor hazırlama ve gerektiğinde sunum yapma gibi yeterlilikleri kazandırmaktır. Bu bağlamda bir araştırma yaparken nasıl bir yöntem izleyeceği, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın konusu, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının rapor hâline dönüştürülmesi, kaynak taraması, sunuma hazırlık yapılması ve sunumu yapılması gibi olgular öğrencilere öğretilir. Ayrıca araştırmasının sonunda bir rapor hazırlarken rapor bölümlerini nasıl oluşturması gerektiği, kaynakların nasıl verileceği ve elde ettiği bulguları bir sunum halinde nasıl sunacağı konusunda bilgi verilecektir. Kaynak: Sümbüloğlu V., Sümbüloğlu K., “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri”, 2016, Ankara
Seçmeli Ders OPT2024 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4