Program Çıktıları

PÇ1

Okulöncesi eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.

PÇ2

Türk Milli Eğitimin Temel Kanunlarını açıklar, amaç ve ilkelerini okulöncesi kademe düzeyinde karşılaştırır.

PÇ3

Okul öncesi alan derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi açıklar.

PÇ4

Okul öncesi alanındaki uygulamaları etkileyecek kültürel, sosyal ve psikolojik unsurları ayırt eder.

PÇ5

Okul öncesi alanındaki tüm uygulamalarda Türk Milli Eğitim amaç ve ilkelerini temel alır.

PÇ6

Okul öncesi alanındaki temel kavram ve ilkelerini çok yönlü değerlendirir.

PÇ7

Eğitim-öğretim sürecinde okul öncesi öğrencilerinin hazır bulunuşluluğuna uygun öğretim stratejisi geliştirir.

PÇ8

Eğitim ve gelişim psikolojisi yaklaşımlara, 0-72 ay özellikleri dikkate alarak örnekler verir.

PÇ9

Öğretme-öğrenme sürecini, okulöncesi kademe ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.

PÇ10

Temel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar.

PÇ11

Okul öncesi alanındaki gelişmeleri çok yönlü değerlendirir.

PÇ12

Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre planlar.

PÇ13

Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişim düzeylerini değerlendirir.

PÇ14

Öğrencilerin, okul öncesi düzeyinde hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için eğitim ortamlarını düzenler.

PÇ15

Öğrencilerin okul öncesi düzeydeki hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için araç-gereç ve materyal geliştirir.

PÇ16

 

0-72 aylık çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini sağlıklı biçimde oluşması ve iyi alışkanlıklar kazanmaları konusunda duyarlığını geliştirir

 

PÇ17

Okul öncesi alanıyla ile ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmalarından sorumluluk alır.

PÇ18

Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

PÇ19

Öğretmenlik alanı bilgisi ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

PÇ20

Bilginin kaynaklarından ulaştığı bilginin geçerlilik ve güvenilirliğini sınar.

PÇ21

Öğrenciler, aileler ve çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim kurar.

PÇ22

Sınıf içi ve dışı uygulamalarda okul-aile işbirliğinin destek ve katılımını sağlamak için plan yapar.

PÇ23

Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler geliştirmek için gezi ve inceleme etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul eder.

PÇ24

Dış görünüşünden, davranışına kadar topluma ve öğrencilerine model olma rolünü takdir eder.

PÇ25

Türkçeyi okulöncesi öğrenci düzeyine uygun olarak doğru ve güzel kullanır.

PÇ26

Okul öncesi kademe düzeyine uygun olarak; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

PÇ27

Okul öncesi düzeyindeki öğrenci özelliklerini dikkate alarak demokratik bir sınıf ortamı geliştirir.

PÇ28

Okul öncesi öğrencisinin gelişim dönemlerine uygun olarak, öğrenci gelişimini değerlendirir.