Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders EEM1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve ölçme, vektörler, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge, titreşim hareketi, kütle çekim kanunu.
Zorunlu Ders EEM1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük
Zorunlu Ders EEM1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Ön bilgiler,matris cebiri,elemanter işlemler ve elemanter matrisler,determinantlar ve özellikler,lineer denklem sistemleri,vektör uzayları,iç çarpım ve norm,köşegenleştirme.
Zorunlu Ders EEM1009 INT TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 2 0 2
Scope of Electrical and Electronics Engineering EEE. Faculty and Department Orientation for new coming students. Engineering ethic. Setting up a home lab. The systems of units. Concepts about electrical conductivity. Components used in electrical engineering. Types of Resistors. The Series Parallel Networks. Capacitors. Magnetism and Magnetic Circuits. Inductors. AC fundamentals. Diodes. LEDs and LED displays. Regulated power supply design. Building Circuits on Breadboards. Printed Circuit Board Layout and Design. Transistors. Analog and digital systems. Logic signals. Logic gates. Integrated circuits ICs and information about logic ICs.
Zorunlu Ders EEM1009 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Scope of Electrical and Electronics Engineering EEE. Faculty and Department Orientation for new coming students. Engineering ethic. Setting up a home lab. The systems of units. Concepts about electrical conductivity. Components used in electrical engineering. Types of Resistors. The Series Parallel Networks. Capacitors. Magnetism and Magnetic Circuits. Inductors. AC fundamentals. Diodes. LEDs and LED displays. Regulated power supply design. Building Circuits on Breadboards. Printed Circuit Board Layout and Design. Transistors. Analog and digital systems. Logic signals. Logic gates. Integrated circuits ICs and information about logic ICs.
Zorunlu Ders EEM1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders EEM1013 YABANCI DİL I 3 0 2
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM1002 MATEMATİK II 4 2 6
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders EEM1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik alanlar, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar.
Zorunlu Ders EEM1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme, meslekle ilgili çizimler.
Zorunlu Ders EEM1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş, Temel kavramlar, programlamanın tarihçesi, bilgisayar kullanarak problem çözme teknikleri, Tipik C program geliştirme ortamları ve derleyiciler, Bilgisayar programı geliştirmek için betimleme, tasarım, uyarlama, test ve hata bulma, bakım ve dokümantasyon, Algorithmalar, yazılım mühendisliği, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve veri soyutlama. Farklı uygulamalar için yazılım geliştirme
Zorunlu Ders EEM1010 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 3 0 5
Temel kavramlar, Akım gerilim ilişkileri ve ölçülmesi. Devre yasaları, Kirchoffun gerilim yasası, Kirchoffun akım yasası. Enerji ve elektriksel güç. Aktif devre, pasif devre ve kayıpsız devre tanımları. Analiz metodları. Enerji depolayan elemanlar, Kapasite ve endüktans. AC devre analiz teknikleri, Ortalama, etkin değer hesabı. Fazörler. Empedans ve admitans tanımları. Fazör diyagramları ve rezonans. AC devrelerde güç hesapları.
Zorunlu Ders EEM1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders EEM1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim becerileriyle donatmak, günlük dil kalıplarını, resmi iletişim ve medya dilini öğretmek için İngilizce dilbilgisi, kelime, sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ileri seviyedeki metinleri okuyup anlama, çalışmalarını içermektedir.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM2001 DIFFERENTIAL EQUATIONS 3 0 5
Basic definitions and terminology of differential equations, General, particular and singular solutions of differential equations, Existence and uniqueness theorem, First order differential equations and their applications, Higher order linear differential equations and their general solutions, Nonhmomogenous linear differential equations and solution methods Method of undetermined coefficients and variation of parameters, Applications of higher order linear differential equation into electrical and mechanical engineering problems, Differential equations with variable coefficients Cauchy Euler and Legendre equations, Power series solutions of differential equations, Laplace, inverse Lapalce transforms, Solving differential equation by Laplace transforms, Applications of Laplace transform into electric circuits.
Zorunlu Ders EEM2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Basic definitions and terminology of differential equations, General, particular and singular solutions of differential equations, Existence and uniqueness theorem, First order differential equations and their applications, Higher order linear differential equations and their general solutions, Nonhmomogenous linear differential equations and solution methods Method of undetermined coefficients and variation of parameters, Applications of higher order linear differential equation into electrical and mechanical engineering problems, Differential equations with variable coefficients Cauchy Euler and Legendre equations, Power series solutions of differential equations, Laplace, inverse Lapalce transforms, Solving differential equation by Laplace transforms, Applications of Laplace transform into electric circuits.
Zorunlu Ders EEM2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK 2 0 2
Olasılık ve istatistik temel kavramlarını, olasılık teorisi, ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık yoğunluk ve olasılık dağılım fonksiyonları ve uygulamaları
Zorunlu Ders EEM2005 DEVRE TEORİSİ I 3 0 4
Temel kavramlar, enerji depolayan devre elemanları,Birinci dereceden devreler RL, RC ve RLC devrelerde doğal ve basamak cevabı, Sinüsoidal kararlı durum analizi, Fazör domeninde devre analizi, seri ve paralel rezonans.
Zorunlu Ders EEM2007 ELEKTRONİK I 3 0 4
Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron hareketleri, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Diyot çeşitleri ve uygulamaları, BJT, JFET ve MOSFET lerin yapısı, karakteristik özellikleri, Eşdeğer devreleri, Kutuplanması, Küçük işaret analizi, Tek katlı kuvvetlendiriciler.
Zorunlu Ders EEM2009 LOGIC CIRCUITS 3 0 6
Number systems, Boolean Algebra, logic gates, simplification of logic functions, combinational circuits, sequential circuits, counters, registers, memory elements, programmable logic circuits.
Zorunlu Ders EEM2009 LOJİK DEVRELER 3 0 6
Number systems, Boolean Algebra, logic gates, simplification of logic functions, combinational circuits, sequential circuits, counters, registers, memory elements, programmable logic circuits.
Zorunlu Ders EEM2011 ELEKTRİK ÖLÇME LABORATUVARI 0 2 5
Fundemantal definitions, Correctness, stability, effect, delay and other definitions, measurable electrical parameters, unit systems, measurement devices.
Zorunlu Ders EEM2011 ELECTRICAL MEASUREMENT LABORATORY 0 2 5
Fundemantal definitions, Correctness, stability, effect, delay and other definitions, measurable electrical parameters, unit systems, measurement devices.
Zorunlu Ders EEM2013 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 2
Technical vocabulary used in various fields of electrical engineering, Grammatical structures used in scientific and technical writing, Translation techniques and their applications into scientific texts, How to write a technical report, How to prepare and make a presentation on a technical subject.
Staj Dersi EEM2019 STAJ 0 0 2
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM2002 ENGINEERING MATHEMATICS 4 0 5
A brief overview of linear algebra, eigenvalues and eigenvectors, State space equation modelling of enginneering systems, Solution of systems of linear diiferential equations, Fourier series, Fourier transforms, Discrete time systems, Z Transform, Complex numbers and functions, Complex differentiation and integration, Power series, Taylor and Laurent series, Residue theorem and residues integration, Conformal Mapping, Graph and trees.
Zorunlu Ders EEM2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 4 0 5
A brief overview of linear algebra, eigenvalues and eigenvectors, State space equation modelling of enginneering systems, Solution of systems of linear diiferential equations, Fourier series, Fourier transforms, Discrete time systems, Z Transform, Complex numbers and functions, Complex differentiation and integration, Power series, Taylor and Laurent series, Residue theorem and residues integration, Conformal Mapping, Graph and trees.
Zorunlu Ders EEM2004 ELEKTROMANYETİK ALANLAR 3 0 4
Giriş, elektromanyetik model ile ilgili vektörel analiz. Statik elektrik alanlar, Coulomb yasası, Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyel, statik elektrik alanda malzeme ortamları, elektrostatik alanlar için sınır koşulları, kapasitans ve kapasitörler, elektrostatik enerji ve kuvvet. Durgun elektrik akımı, akım yoğunluğu ve Ohm yasası, güç harcanması ve Joule yasası, direnç hesaplama. Statik manyetik alanlar, Biot Savart yasası ve uygulamaları, manyetik malzemelerin davranışları, endüktans ve indüktörler, manyetik enerji, manyetik kuvvetler, faraday indüksiyon yasası.
Zorunlu Ders EEM2006 DEVRE TEORİSİ II 3 0 4
Ortak indüktans, Üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü ile devre analizi, Devrede Fourier serisi ve dönüşümü, Devrenin kararlılığı, 1 ve 2 kapılı devrelerin sentezi, Süzgeç analizi ve tasarımı
Zorunlu Ders EEM2008 ELEKTRONİK II 3 0 4
Çok katlı kuvvetlendiriciler, Kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevabı, Güç kuvvetlendiriciler, Fark kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları.
Zorunlu Ders EEM2010 LOGIC CIRCUITS LABORATORY 0 2 5
Logic gates, implementation of logic functions by using TTL gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits, latches, flipflops, D flipflop, T flipflop, JK flipflop, asynchronous counters, synchronous counters, shift registers, arithmetic logic unit.
Zorunlu Ders EEM2010 LOJİK DEVRE LABORATUVARI 0 2 5
Logic gates, implementation of logic functions by using TTL gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits, latches, flipflops, D flipflop, T flipflop, JK flipflop, asynchronous counters, synchronous counters, shift registers, arithmetic logic unit.
Zorunlu Ders EEM2012 DEVRE TEORİSİ LABORATUVARI 0 2 3
Ohm ve Kirchoff kanunu, Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, Maksimum güç transferi teoremi, Bilinmeyen L ve C değerlerinin multimetre yardımıyla belirlenmesi, Pasif filtreler, seri RLC devrelerinde rezonans ve Q faktörü, RL, RC, RLC devrelerinde geçici rejimlerin belirlenmesi, çok uçlu devre elemanlarının matematiksel modelleri.
Zorunlu Ders EEM2014 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 2
Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki Teknik Terimler, Devre Teorisi, Elektromanyetik Alanlar, Bilgi Teknolojisi, Lojik Devreler ve Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik, Haberleşme, Elektrik Makinaları, Enerji Sistemleri, Çeviri teknikleri ve mesleki metinlere uygulanması, Mesleki kitap ve makalelerde kullanılan dilbilgisi ve cümle yapıları, Çeşitli Teknik Raporların yazılması, Teknik Sunumlar.
Staj Dersi EEM2022 STAJ 0 0 3
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM3001 SIGNALS AND SYSTEMS 3 0 6
Signal and systems, Classification of signal and systems, phasors and complex mathematics, spectrum, Fourier series, Fourier analysis, continuous signal and systems, frequency response and Fourier Transform
Zorunlu Ders EEM3001 SİNYALLER VE SİSTEMLER 3 0 6
Signal and systems, Classification of signal and systems, phasors and complex mathematics, spectrum, Fourier series, Fourier analysis, continuous signal and systems, frequency response and Fourier Transform
Zorunlu Ders EEM3003 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3 0 6
Definition, scope, and application areas of PE. Types, characteristics, operation principles, protection, data sheet catalogs, and application notes of power semiconductor switches ,Diodes,Thyristors, SCRs,Diacs, Triacs, BJT,MOSFET,GTO,IGBT,MCT,SIT. Review of basic electrical circuit concepts from the PEs point of view. 1,3 phase uncontrolled controlled rectifiers with R,RL,RLE loads. AC choppers. Cycloconverters. DC choppers. 1,3 phase inverters.
Zorunlu Ders EEM3003 POWER ELECTRONICS 3 0 6
Definition, scope, and application areas of PE. Types, characteristics, operation principles, protection, data sheet catalogs, and application notes of power semiconductor switches ,Diodes,Thyristors, SCRs,Diacs, Triacs, BJT,MOSFET,GTO,IGBT,MCT,SIT. Review of basic electrical circuit concepts from the PEs point of view. 1,3 phase uncontrolled controlled rectifiers with R,RL,RLE loads. AC choppers. Cycloconverters. DC choppers. 1,3 phase inverters.
Zorunlu Ders EEM3005 ELEKTROMANYETİK DALGALAR 3 0 4
Maxwell denklemlerinin diferansiyel ve integral formları, Düzlemsel elektromanyetik dalgalar ve kutuplanmaları, Elektromanyetik güç akısı ve poynting vektörü, Düzlemsel elektromanyetik dalgaların iletken ve dielektrik yüzeylerde yansıması ve kırılması, Uniform klavuzlama yapılarında TEM dalgaların davranısları, paralel plakalı iletim hatlarında düzlemsel dalgaların yayılması ve bu yapılarda TE ve TM modlarının incelenmesi.
Zorunlu Ders EEM3007 ELEKTRONİK LABORATUVARI I 0 2 3
Diyot, zener diyot, BJT, JFET ve MOSFET in çalışma karakteristiklerinin incelenmesi, Temel diyot uygulama devreleri, Besleme gerilimi düzenleri, BJT li ve FET li kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler ve bant genişliklerinin ölçülmesi, BJT li kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevabı, Alçak frekans güç kuvvetlendiricileri, İşlemsel Kuvvetlendirici, özellikleri ve temel uygulamaları.
Seçmeli Ders EEM3009 ELEKTRONİK III 3 0 4
Aktif Filtreler, Osilatörler, Besleme Devreleri ve Gerilim Regülatörleri, Geribesleme ve Geribeslemeli Kuvvetlendirici Devreler, Geribeslemeli Devrelerde Kararlılık, Geniş Bantlı Kuvvetlendiriciler, Güç Elektroniği Elemanları, Gürültü ve Distorsiyon, Entegre Devre Üretim Teknolojileri.
Seçmeli Ders EEM3011 LOJİK DEVRE TASARIMI 3 0 4
Kaydedici transfer lojiği, kaydediciler arası transfer, aritmetik lojik ve kaydırma mikroişlemleri, lojik birim tasarımı, aritmetik birim tasarımı, aritmetik lojik birim tasarımı, işlemci organizasyonu, durum kaydedicisi, kaydırıcı tasarımı, kontrol lojiği tasarımı, kontrol organizasyonu ve metotları, mikrobilgisayara giriş.
Seçmeli Ders EEM3015 AYDINLATMA PROJESİ 3 0 4
Işık, Işık Kaynakları İç mekanlarda Aydınlatma Tasarımı Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım tesisatlarının tasarım ve çizimi.
Seçmeli Ders EEM3017 DEVRE SENTEZİ 3 0 4
Devre Sentezi Sorunu, 1 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Fonksiyonlar, LC, RC, RL, RLC Devrelerinin Sentezi, Cauer ve Foster Devreleri, 2 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Matrisler, 2 Uçluların Sentezine İndirgenmiş 2 Kapılı Devre Sentezi, Sıfır Kaydırma Yöntemi, Aktif Devre Sentezi, Katsayıları Eşleştirme ve Ayrıştırma Yöntemi,Yaklaşıklık, Butterworth ve Chebyshev Türü Yaklaşıklıklar,Frekans Dönüşümleri, Denormalizasyon.
Seçmeli Ders EEM3019 NÜMERİK YÖNTEMLER 3 0 4
Nümerik yöntemler dersinde Ele alınan konular sırası ile fonksiyon köklerinin bulunması, lineer cebir problemlerinin çözümü, eğri uydurma regression, diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal integral ve türev işlemleri ve kısmi diferansiyel denklem çözümleridir.
Staj Dersi EEM3025 STAJ 0 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM3002 MİKRODALGA TEORİSİ 3 0 5
Mikrodalga tekniğine giriş, Kayıplı ve kayıpsız iletim hatlarında dalga davranışları, iletim hatlarında güç akışı, İletim hatlarında özel durumlar Kısa ve açık devre iletim hatları, Duran dalga oranının hesaplanması, empedans dönüşümü, Yan hatlar kullanılarak empedans uygunlama, Smith abağı ile iletim hatlarındaki yük empedansının bulunması, Smith abağı kullanılarak paralel tek yan hat ve seri çift yan hat kullanarak empedans uygunlama, Mikrodalga iletim hatlarında TE ve TM modlarının incelenmesi, Mikrodalga rezonatörleri, Güç Bölücüler, Mikrodalga Devre Analizi
Zorunlu Ders EEM3004 ELEKTRİK MAKİNELERİ I 3 0 4
Manyetik prensipler, manyetik eşdeğer devre, transformatörlerin yapısı, transformatörlerde eşdeğer devre, 3 fazlı transformatör bağlantıları, verim, oto transformatör, Döner alternatif akım makinelerinin çalışma prensipleri, asenkron makinelerin yapısı, eşdeğer devresi, denklemleri ve karakteristikleri, üç fazlı ve tek fazlı asenkron makine
Zorunlu Ders EEM3006 HABERLEŞME TEORİSİ 3 0 4
İletişim sistemlerine genel bakış, Fourier analizi ve uygulamalarının işaret ve sistemlerin frekans düzleminde incelemesinde kullanımı, spektrum kavramı, genlik modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, açı modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, olasılık ve rastgele süreçler, gürültü ve gürültünün iletişim sistemleri üzerindeki etkisi
Zorunlu Ders EEM3008 POWER GENERATION AND TRANSMISSION 3 0 6
Basic definitions and terminology in power generation, Structure and operation principles of conventional and renewable power plants, Optimal dispatch of power generation, Transmission line parameters, Transmission line models and performance, Sag and tension analysis of transmission lines.
Zorunlu Ders EEM3008 ENERJİ ÜRETİMİ VE İLETİMİ 3 0 6
Basic definitions and terminology in power generation, Structure and operation principles of conventional and renewable power plants, Optimal dispatch of power generation, Transmission line parameters, Transmission line models and performance, Sag and tension analysis of transmission lines.
Seçmeli Ders EEM3012 TESİS ORGANİZASYONU 2 0 4
Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi
Seçmeli Ders EEM3014 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin sanayi uygulamaları, Türk sanayisindeki iş imkanlarını ve mühendislik uygulamalarını, sektörlerden gelen uzmanlar kişilerle öğrencilere aktarmak.
Seçmeli Ders EEM3016 LİDERLİK VE MOTİVASYON 2 0 4
Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon.
Seçmeli Ders EEM3018 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders EEM3022 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 4
Türk İş Hukukunun Uygulamalarını öğreterek, İş hukukunu bireysel ve toplu alanlarda uygulamada karşılaşılan örnek olaylar dikkate alınarak pekiştirmek ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmek.
Seçmeli Ders EEM3024 ÇEVRE VE ENERJİ 2 0 4
Giriş, enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi, nukleer enerji ve biyoenerji, Türkiye enerji politikası, Küresel Isınma, Fosil yakıtlar ve çevresel etkileri, termik santraller ve çevresel etkileri, nükleer atıklar, yenilenebilir enerji üretiminin (su, rüzgar, güneş, jeotermal) çevresel etkileri. çevre ve enerji konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası anlaşmalar.
Seçmeli Ders EEM3026 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders EEM3028 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders EEM3030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders EEM3038 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Staj Dersi EEM3040 STAJ 0 0 3
Seçmeli Ders EEM3046 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders EEM3048 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu derste öğrenciler parağraf yapısını anladıktan sonra üç temel parağraf çeşidini öğrenirler: kronolojik aşama, boyutsal tanım ve listeleme. Ayrıca bu ders öğrencilere örneklerin nasıl kullanılacağını, fikirlerin nasıl ifade edilip destekleneceğini gösterir. Ders ayrıca kişisel mektup ve iş mektubu yapısını öğretir.
Seçmeli Ders EEM3050 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları.
Seçmeli Ders EEM3052 ALMANCA 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders EEM3054 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir.
Seçmeli Ders EEM3056 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders EEM3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders EEM3070 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak.
Seçmeli Ders EEM3074 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders EEM3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır.
Seçmeli Ders EEM3086 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta/yaralının değerlendirilmesi(I.II. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders EEM3088 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders EEM3090 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders EEM3092 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders EEM3096 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EEM4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bir öğretim elemanının danışmanlığında, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma.
Seçmeli Ders EEM4003 AUTOMATIC CONTROL 3 0 6
Scope and application areas of AC. Obtaining and analyzing mathematical models of physical systems. Time domain response. Reduction of multiple subsystems. Stability. Steady state errors. Sketching root locus. PI, PD, and PID controller designs. Lag, Lead, Lag Lead compensation.
Seçmeli Ders EEM4003 OTOMATİK KONTROL 3 0 6
Scope and application areas of AC. Obtaining and analyzing mathematical models of physical systems. Time domain response. Reduction of multiple subsystems. Stability. Steady state errors. Sketching root locus. PI, PD, and PID controller designs. Lag, Lead, Lag Lead compensation.
Seçmeli Ders EEM4005 SAYISAL İŞARET İŞLEME 3 0 6
Basic digital signals and systems, time domain analysis, frequency domain analysis, the z domain, analysis, digital filter design, filter applications
Seçmeli Ders EEM4005 DIGITAL SIGNAL PROCESSING 3 0 6
Basic digital signals and systems, time domain analysis, frequency domain analysis, the z domain, analysis, digital filter design, filter applications
Seçmeli Ders EEM4007 HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGES 3 0 6
Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs ,Chips, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc.
Seçmeli Ders EEM4007 DONANIM TANIMLAMA DİLLERİ 3 0 6
Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs ,Chips, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc.
Seçmeli Ders EEM4009 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ 3 0 6
Bacis definitions and terminology in power system analysis, Power transmission line models and their performance analysis, Power flow anlaysis, Symetrical components and squence networks, Analysis of symmetrical and unsymmetrical faults, Power system stability.
Seçmeli Ders EEM4009 POWER SYSTEMS ANALYSIS 3 0 6
Bacis definitions and terminology in power system analysis, Power transmission line models and their performance analysis, Power flow anlaysis, Symetrical components and squence networks, Analysis of symmetrical and unsymmetrical faults, Power system stability.
Seçmeli Ders EEM4011 INDUSTRIAL ELECTRONICS 3 0 6
Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc.
Seçmeli Ders EEM4011 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 3 0 6
Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc.
Seçmeli Ders EEM4013 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 3 0 5
Yüksek gerilim enerji iletim sistemleri ve elemanları, Sistemlere ilişkin temel denklemler, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi, Gaz, Sıvı ve Katı Yalıtkan Maddelerde Boşalma Olayları, Aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemlerdir.
Seçmeli Ders EEM4015 ELEKTRİK MAKİNELERİ II 3 0 5
DA makinelerinin yapısı, enerji dönüşümü, endüvi reaksiyonu, uyarma sargısı bağlantıları, DA Makinelerinin karakteristikleri, Motor ve dinamo işletimleri, DA motorlarına yolverme ve hız ayarı, çeşitli uygulamalar. Senkron makinelerin yapısı, endüvi reaksiyonu, eşdeğer devresi, denklemleri, karakteristikleri, işletim özellikleri, paralel çalışması,
Seçmeli Ders EEM4017 YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI 3 0 5
YZA ların gelişim tarihi, Yapay Zeka sistemleri, temel kavramları ve modelleri, Sinirsel süreçleme, öğrenme ve uyum, sinirağı öğrenme kuralları.Tek katmanlı sinir sınıflayıcılar. Tek katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Çok katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Eşleyen ve kendinden organizeli ağlar. Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Mühendislikte Yapay Zeka uygulamaları.
Seçmeli Ders EEM4019 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 0 5
Biyomedikal mühendisliğinde temel kavramlar. Aksiyon potansiyelinin oluşumu, özellikleri ve iletimi. Fizyolojik işaretlerin genel özellikleri. Elektriksel kökenli fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Elektronörografi, elektrokardiyografi, elektromiyografi, elektroensafolografi, uyarılmış potansiyeller ve elektroretinorafi. Diğer fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Kan basıncı, kan hacmi, kan akışı, kalp çıkışı, kalp sesi, solunum sistemi ölçümleri.
Seçmeli Ders EEM4021 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 5
Alternatif enerji kaynaklarının prensipleri, Nükleer Enerji, Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları, Biyokütle enerjisi, Biyokütle enerjili ısı güç santralleri, Biyogaz enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar türbinleri, Hidrojen üretimi, Yakıt pilleri, Jeotermal enerji kaynakları.
Seçmeli Ders EEM4023 SAYISAL HABERLEŞME 3 0 5
Sayısal sinyallerin fourier tansformu ve genlik spektrumu. Analog sinyallerin sayısal iletimi, örnekleme teoremi. Darbe genlik, genişlik ve konum modülasyonları. Darbe kod modülasyonu PCM. Delta modülasyonu DM. Zaman bölmeli çoğullama TDM. Sayısal taşıyıcılı modülasyon sistemleri, genlik, frekans, faz ve kuadratur faz kaymalı anahtarlama ASK,FSK,PSK,QPSK. Sayısal haberleşme sistemlerinde gürültü performansı, sinyal gürültü oranı ve bit hata olasılığı SNR, BER. Enformasyon ve kodlama teorisine giriş.
Seçmeli Ders EEM4025 FİLTRE TASARIMI 3 0 5
Zaman-frekans cevabı, Kutuplar ve sıfırlar, Analog AG filtre, Analog YG filtre, Bant durduran filtre, analog filtreler için eleman seçimi, Sayısal FIR filtre tasarımı, Sayısal IIR filtre tasarımı, Filtre uygulamaları
Seçmeli Ders EEM4027 MİKROİŞLEMCİLER 3 0 5
Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar ve assembly dili, Mikroişlemci temelli sistem, Z80 mikroişlemci mimarisi, Hafıza arabağı, Giriş Çıkış aygıtları arabağı, Z80 Assembly dili programlama, Z80 komutları, Programlama teknikleri.
Seçmeli Ders EEM4029 SAYISAL ELEKTRONİK 3 0 5
Dijital Elektronik'e giriş. Transistörlere (BJT, JFET, MOSFET) genel bir bakış. Lojik ailelerine (RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS, CMOS) genel bir bakış. Multiplexer, Decoder, Hafıza birimleri: ROM and RAM
Seçmeli Ders EEM4031 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI 0 2 3
Güç elektroniğinde kullanılan anahtarlama elemanlarının karekteristiklerinin incelenmesi.Tek ve 3 faz R, L ve RL yüklü kontrolsüz, yarı kontrollü ve tam kontrollü doğrultucu uygulamaları. Alternatif gerilim kıyıcısı uygulamaları. Doğru gerilim kıyıcısı uygulamaları. Evirici uygulamaları. Darbe genişlik modülasyonu uygulamaları. Doğru akım motor sürücüsü uygulaması. Alternatif akım motor sürücüsü uygulaması.
Seçmeli Ders EEM4033 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI 0 2 3
Senkron makinalar, transformatörler ve bunlara ilişkin testlerin gerçekleştirilmesi, Hat modelleri, hatların ABCD parametrelerinin belirlenmesi ve bunların değişik yük koşullarında performans analizi (gerilim regülasyonu, maksimum güç transferi), Reaktif güç kompanzasyonu, Kısa devre analizi, harmonik ölçümler ve şebekelerde kullanılan başlıca koruma elemanları (Sigorta-Kontaktör-termik röle koordinasyonu) uygulamaları ve topraklama ölçümleri.
Seçmeli Ders EEM4035 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI I 0 2 3
Transformatörlerin yapısı ve çalışması, transformatörlerin boş, kısa devre ve yüklü çalışması, transformatörlerde eşdeğer devre, paralel bağlanmaları, asenkron motorların yapısı,asenkron motorların boş, kısa devre ve yüklü çalışması, asenkron motorlarda eşdeğer devre, bir fazlı asenkron motorlar
Seçmeli Ders EEM4037 DONANIM TANIMLAMA DİLLERİ LABORATUVARI 0 2 3
DE2 70 FPGA geliştirme kartı üzerindeki LED, SSEG, RS232, VGA, SD Kart, SSRAM, SDRAM vb. aygıtları ve aygıt sürücülerini kullanarak donanım uygulamaları, Sayıcılar, Görüntü işleme modülleri, Ses işleme modülleri, Ekran sürme vb. geliştirmek
Seçmeli Ders EEM4039 ELEKTRONİK LABORATUVARI II 0 2 3
Türev ve integral alıcı devreler, Logaritmik, üstel, enstrümantasyon ölçü ve köprü kuvvetlendiriciler, Kare, üçgen ve sinüsoidal dalga üreteçleri, Komparatör ve dedektör devreleri, Analog tümdevre yapı blokları, Tranzistörlü kuvvetlendiricilerde geribesleme ve kararlılık, Geniş bantlı kuvvetlendiriciler, Aktif filtreler, Faz kilitlemeli çevrim PLL uygulamaları, Lojik kapılar ve ikili devreler.
Seçmeli Ders EEM4041 ANALOG HABERLEŞME LABORATUVARI 0 2 3
Analog haberleşmede temel kavramlar, Genlik Modülasyon yöntemleri, Çift yanband, Tek yanband, FM modülasyon yöntemleri, Demodülasyon yöntemleri, Genlik Modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu, FM modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu
Seçmeli Ders EEM4043 MİKRODALGA LABORATUVARI 0 2 3
Gunn osilatör, Modulatörler, Modulasyon indeksi hesabı ve dedektörler, İletim hatlarında propagasyon, Faz hızı, Klavuzlanmış dalga boyları, Güç ölçümü, Mikrodalga rezonatörlerinde kalite faktörü ve ban genişliği, Empedans ve duran dalga oranının ölçülmesi, Yönlü kuplör ve Sihirli T deneyleri.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders EEM4004 ENERJİ KALİTESİ 3 0 6
Enerji kalitesi problemlerine giriş, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan kavram ve tanımlar, Gerilim düşmesi ve kesintileri, Geçici gerilim yükselmeleri, Harmoniklerin temelleri, Harmonik üreten elemanlar, Harmoniklerin elektrik cihazlarına olan etkileri, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan standartlar, Aktif ve pasif harmonik filtreleri
Seçmeli Ders EEM4004 POWER QUALITY 3 0 6
Enerji kalitesi problemlerine giriş, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan kavram ve tanımlar, Gerilim düşmesi ve kesintileri, Geçici gerilim yükselmeleri, Harmoniklerin temelleri, Harmonik üreten elemanlar, Harmoniklerin elektrik cihazlarına olan etkileri, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan standartlar, Aktif ve pasif harmonik filtreleri
Seçmeli Ders EEM4006 PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER 3 0 6
Hardware structures of programmable logic controllers PLC, discrete inputs outputs, PLC scan, PLC programming languages, ladder diagram language, basic PLC functions, logic instructions, comparison and conversion instructions, counters, timers, interrupt and sub routine instructions, aritmetic instructions, shift and rotate instructions, table operations, application examples.
Seçmeli Ders EEM4006 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS 3 0 6
Hardware structures of programmable logic controllers PLC, discrete inputs outputs, PLC scan, PLC programming languages, ladder diagram language, basic PLC functions, logic instructions, comparison and conversion instructions, counters, timers, interrupt and sub routine instructions, aritmetic instructions, shift and rotate instructions, table operations, application examples.
Seçmeli Ders EEM4008 INTRODUCTION TO VLSI 3 0 6
MOSFET NMOS,PMOS transistors, CMOS design princeples, MAGIC, recent advancements in VLSI technology, power and delay analysis of VLSI circuits.
Seçmeli Ders EEM4008 TÜMLEŞİK DEVRE TEKNOLOJİSİ 3 0 6
MOSFET NMOS,PMOS transistors, CMOS design princeples, MAGIC, recent advancements in VLSI technology, power and delay analysis of VLSI circuits.
Seçmeli Ders EEM4010 GÖMÜLÜ SİSTEMLER 3 0 6
Introduction to embedded systems and their usage areas, embedded system platforms CPU,DSP,FPGA,GPU, Nois II soft CPU, Avalon bus, Embedded system design using Altera SOPC, introduction to GPUs and embedded system design using GPUs.
Seçmeli Ders EEM4010 EMBEDDED SYSTEMS 3 0 6
Introduction to embedded systems and their usage areas, embedded system platforms CPU,DSP,FPGA,GPU, Nois II soft CPU, Avalon bus, Embedded system design using Altera SOPC, introduction to GPUs and embedded system design using GPUs.
Seçmeli Ders EEM4012 GÖRÜNTÜ İŞLEME 3 0 5
Görüntü üretimi düzenekleri ve Standartları, sayısal görüntü formatları, Görüntü Analizi, Birinci İkinci derece türeve dayalı kenar algılama operatorleri ve uygulamaları, Görüntü Bölütleme, Görüntü işlemede ayrık transformlar ve uygulamaları, Örüntü sınıflandırılması ve tanıma, Görüntü kalitesinin artırılması, restorasyonu, Uzaysal ve spektral filtreleme teknikleri, Görüntü datası sıkıştırmada kayıplı kayıpsız sıkılaştırma yöntemleri.
Seçmeli Ders EEM4014 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI 3 0 5
İnsan anatomisi ve biyolojik işaretlerin oluşumu ve biyomedikal ölçme ile ilgili temel bilgiler, Elektrodlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Biyolojik işaretler için filtre tasarımı, Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler ve uygulama alanları, Hasta yalıtım yöntemleri ve biyomedikal cihazların korunması, Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi, Biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi, Doppler teknikleri ve Doppler sistem tasarımı, Biyotelemetri sistemleri ve tasarımı.
Seçmeli Ders EEM4016 ELEKTRİK TESİS PROJESİ 3 0 5
Kuvvet projesinin hazırlanması. Tip Proje yardımıyla Orta Gerilim Nakil Hattı Projesi, OG Halka Şebeke Elektriksel Tasarım, Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesi Tasarımı.
Seçmeli Ders EEM4018 GÜÇ SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU 3 0 5
Güç sistemleri Elemanları Gerilim Kaynakları, Trafolar, İletim ve Dağıtım Hatları, Elektriksel Yükler, AC DC elektrik makineleri, İnverterler Doğrultucular vb. elektriksel elemanlar ve modelleri Devre şemaları, temel denklemleri, İletim ve Dağıtım Sistemlerinde güç akışı analize ve kullanılan algoritmalar, PowerWord, PowerCad, Matlab programı ve Simulink ara yüzünün tanıtımı, Elektriksel elemanların Simulink modelleri, Simulink programında yeni modellemelerin gerçekleştirilmesi, Güç Sistemlerinin Simulink Programında oluşturularak simülasyonunun gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders EEM4020 TERMODİNAMİK 3 0 5
Termodinamik sistem ve özellikleri, termodinamik süreçler, iş ve ısı etkileşimi. Sistemler ve akış süreçleri için Birinci Yasa, İkinci Yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik.
Seçmeli Ders EEM4022 KODLAMA TEORİSİ 3 0 5
Kodlamaya Giriş Bilgi Kaynaklarının Modellenmesi, Temel Kodlama Teorisi Problemi, Kaynak Kodlama Teorisi, İletişim Kanallarının Modellenmesi, Doğrusal Kodlara Giriş, Hamming Uzaklığı, Doğrusal Kodlar ve Kod Çözme, Evrişimsel Kodlar, Viterbi Algoritması,Evrişimsel Kodlar için Diğer Kod Kaldırma Algoiritmaları, Evrişimsel Kodların Hata Olasılık Sınırları, Çarpım Kodları , Eklemlenmiş Kodlar, Turbo Kodlar, BCJR Algoritması, Turbo Kodların Performansı, Düşük Yoğunluklu Fazlalık Kontrol Kodlar, Trellis Kodlanmış Modülasyon, Sönümlü Kanallar için Kodlama ve Çeşitleme
Seçmeli Ders EEM4024 ENERJİ DAĞITIMI 3 0 5
Şebeke şekilleri ,Şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi Hat kesiti hesapları için kriterler, Gerilim düşümü hesapları ,radyal şebekede gerilim düşümü hesapları, Eşit yayılı yüklü şebekelerde, Karışık yüklü şebekelerde , İki taraftan beslenen şebekelerde, Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları , Reaktif güç kompanzasyonu, Yük akışı hesapları, Kararlılık analizine giriş.
Seçmeli Ders EEM4026 İŞARET İŞLEME DONANIMLARI 3 0 5
İşaret işleme konularında genel bir tekrar, dönüşümler, işaret işleme donanımları, sonlu hassasiyet etkisi, DSP algoritmalarının DSP üzerine uyarlanması, FIR süzgeçleri, IIR süzgeçleri, FFT ve LPC uyarlaması
Seçmeli Ders EEM4028 MİKRODENETLEYİCİLER 3 0 5
PIC16F84 mikrodenetleyicisi, 8 bitlik mikrodenetleyici donanım özellikleri, PIC assembly programlama dili, PIC programlama, Mikrodenetleyici komut seti, Programlama teknikleri, Problem çözüm algoritmaları.
Seçmeli Ders EEM4030 ANTENLER VE PROPAGASYON 3 0 5
Anten kavramına giriş ve propagasyon mekanizması, ışıma diyagramı, yönelticilik, kazanç, verim, empedans, polarizasyon gibi temel anten performans parametreleri, yardımcı potansiyel fonksiyonları ve ışıma integrallerinin çözüm yöntemi, dipoller, halka antenler, açıklık anteler, mikroşerit antenler vs. gibi farklı anten tiplerine ilişkin performans parametreleri ve alanların elde edilmesiyle bu antenlerin analizlerin yapılması.
Seçmeli Ders EEM4032 VLSI TASARIM LABORATUVARI 0 2 4
MAGIC ile temel lojik kapılarının seriminin yapılması, IRSIM kullanarak serimi yapılan lojik kapıların simülasyonu, temel lojik kapılar kullanarak daha kompleks dizaynların seriminin gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders EEM4034 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI II 0 2 4
Doğru akım makineleri ve senkron makinelere ilişkin parametre bulma ve karakteristikleri elde etmeye yönelik deneylerin laboratuar ortamında yapılması,
Seçmeli Ders EEM4036 BİYOMEDİKAL LABORATUVARI 0 2 4
Elektromiyografi, Elektroensefalografi, Elektrokardiyografi, EKG ve Nabız, Elektrookülogram, Solunum Fonksiyonu, Kan Basıncı, Kalp Sesleri.
Seçmeli Ders EEM4038 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LABORATUVARI 0 2 4
Temel kumanda elemanları ve devrelerinin gerçek zamanlı olarak incelenmesi. Asenkron motor ve doğru akım motorlarına kumanda elemanları ile yol verme ve frenleme teknikleri. S7 200 PLC sinin tanıtımı ve programlanması. PLC ile gerçek zamanlı motor kontrol uygulamaları ve 4 katlı asansör uygulaması.
Seçmeli Ders EEM4040 GÖMÜLÜ SİSTEMLER LABORATUVARI 0 2 4
Altera FPGA kartları kullanarak Nios II soft işlemcisinin kullanımı, Avalon bus ile haberleşme, Nios II nun assembly ve C++ kullanarak programlanması, Nios II + Avalon bus + bileşenler olarak FPGA üzerinde gömülü sistem tasarımı.
Seçmeli Ders EEM4042 SAYISAL HABERLEŞME LABORATUVARI 0 2 4
Temel kavramlar, Sayısal haberleşme laboratuarı ET laboratuar deney setinden oluşur. Haberleşme sistemlerine ait temel kavramlar ve sistemdeki gürültü bağışıklığı ve kodlama teknikleri, Genlik kaydırmalı anahtarlama, Frekans kaydırmalı anahtarlama ve Faz kaydırmalı anahtarlama deneyleri.
Seçmeli Ders EEM4044 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI 0 2 4
Z80 temelli eğitim seti, veri girişi, veri çıkışı, alt rutinler, gecikmeler, Sayısaldan analoga dönüşüm DAC, Analogdan sayısala dönüşüm ADC, Yedi parçalı gösterge, Tuş takımı tarama, DC motor kontrolu, Sıcaklık kontrolu, Step motor kontrolu.
Seçmeli Ders EEM4046 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 0 2 4
Mühendislik tasarımına giriş, mühendislik tasarımın kavram, konu ve ilkeleri,tasarımda ahlak, problemin tanımı, fikir seçimi, modelleme, detaylı tasarım, tasarım yönetimi, bilgi toplanması ve sunum teknikleri.
Seçmeli Ders EEM4048 TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ 3 0 5
Dersin içeriğinde temel telekomünikasyon kavramları, telekomünikasyon sistemleri ve mimarisinin tanınması, telekomünikasyon standartları, telekomünikasyonun gelişim aşamaları, yeni nesil haberleşme sistemleri, telekomünikasyon İletim ortamları, ses ve data haberleşmesinin temel yapıları, analog ve dijital haberleşmenin temel yapıları, multiplexer sistemler, telekomunikasyonda kullanılan malzemeler, kullanım alanları ve özellikleri yer almaktadır.