Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders ISY1001 GENEL MUHASEBE 3 0 4
Muhasebenin tanımı, işlevleri, tarafları, bilanço ve hesap kavramları, tekdüze düzen muhasebe sistemleri, muhasebede kullanılan yasal kayıtlar, bilanço kullanımı, gelir tablosu hesapları.
Zorunlu Ders ISY1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
İşletmecilik biliminde kullanılan kavramlar, işletme türlerinin çeşitleri, sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi, işletmecilikteki temel ilkeler, kuruluş, kapasite türleri, yönetim organizasyon ve işlevi, pazarlama, muhasebe, halkla ilişkiler, reklam gibi konuların işlenmesi.
Zorunlu Ders ISY1005 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 4
Ekonominin kurumları, kaynakların kıtlığı, arz talep, pazarlar, denge gibi mikroekonominin temel kavramları ile elastikiyet, müşteri tercihi, maliyetler, tam rekabet, monopol, oligopol gibi kavramların incelenmesi.
Zorunlu Ders ISY1007 HUKUK BİLGİSİ 3 0 4
Hukuk kavramı, sınıflandırılması, devletin hukuka bağlılığı, hakkın korunması ve alınması, kamulaştırma hukukunun kaynakları, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, hak, hakların doğması ve sona ermesi, borç, tasarruf, hakkın iyi kullanılması, kötüye kullanılması, alınması, şahıs kavramı, nişanlanma, evlenme, miras, mirascılar
Zorunlu Ders ISY1009 TİCARİ MATEMATİK 3 0 4
Bu dersin konusu günümüz iş dünyasında kullanılan ticari işlemler ile ilgili ortalama hesabı, oran orantı uygulamaları, yüzde faiz hesapları, amortisman uygulamaları gibi temel bilgiler ve kavramlardır
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ISY1002 TİCARET HUKUKU 3 0 4
Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukukunun kavramlarının uygulamasının incelenmesi.
Zorunlu Ders ISY1004 İSTATİSTİK 3 0 5
Bu dersin konusu günümüz iş dünyasında kullanılan ticari işlemler ile ilgili ortalama hesabı, oran orantı uygulamaları, yüzde faiz hesapları, amortisman uygulamaları gibi temel bilgiler ve kavramlardır
Zorunlu Ders ISY1006 İLETİŞİM 2 0 3
İletişim kavramının uygulaması, teorileri ve işletme ile ilişkilendirilmesinin incelenmesi
Zorunlu Ders ISY1008 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3 0 4
Bu derste muhasebede bilanço, gelir gider tablosu, envanter, amortisman, kapital ve özsermaye kaynakları gibi temel ilkeler öğretilmektedir
Zorunlu Ders ISY1010 İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 4
İşletme yönetimi ile ilgili kavramların, uygulamaların, teorilerin incelenmesi.
Zorunlu Ders ISY1020 İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 3
İşletmelerde kullanılan paket programlar ve uygulamaların kavratılması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ISY2007 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Proje yönetimi. Öğrenci kendi alanında bir projeyi planlamayı, verileri toplama ve düzenlemeyi, elde ettiği verileri rapor olarak sunmayı uygular.
Seçmeli Ders ISY2009 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I 1 2 4
Temel kavramlar, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları, firma tanımlama, muhasebe modülü, fatura modülü, çek senet modülü, stok modülü, üretim modülü, muhasebe entegrasyonu, mali tabloların oluşturulması, yönetim muhasebe işlevi, çeşitli uygulamalar.
Seçmeli Ders ISY2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 3 0 4
Dış ticaretin tarihsel gelişimi, dış ticaret teorisi, ihracat pazarlaması, dış ticareti etkileyen uluslar arası çevresel faktörler, dış ticarette ödemeler, dış ticareti etkileyen sosyoekonomik, politik, psikolojik, ekonomik, finansal, yasal ve insan faktörleri.
Seçmeli Ders ISY2013 MALİYET MUHASEBESİ 3 0 4
Muhasebenin tanımı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin genel muhasebe ile ilişkisi, harcama, gider ve maliyet kavramı, gider türlerine göre ayırım, üretim giderlerinin değişimi, gider türlerine ilişkin ülkemizdeki uygulama, toplum bir örnek çözümü, çözülecek emsal örnekler, hammadde giderleri, üretim maliyeti, gider taşıyıcıları ile ilgili sorunlar, fire ve artıklara ilişkin sorunlar, maliyet sistemleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, standart maliyet sistemi.
Seçmeli Ders ISY2015 ELEKTRONİK TİCARET 3 0 4
Elektronik isletmeye giriş. Eisletme teknolojileri Internet, güvenlik, ödeme ve mimari. Tüketici odaklı isletmecilik, şirket içi eisletme, bilişim tabanlı isletme. E isletmenin ekonomisi. E isletme stratejisi.
Seçmeli Ders ISY2017 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 4
Öğrencilerin halkla ilişkiler kavramı ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilme. Örgütleri tanıma ve tanıtma amaçlarını gerçekleştiren halkla ilişkiler etkinlik ilkelerini kavrayabilme. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknikleri uygulayabilme.
Seçmeli Ders ISY2019 BORÇLAR HUKUKU 3 0 4
Borç kavramının tanımı, uygulamaları, gabin, hile, ikrah, kusursuz sorumluluk gibi mevzuattaki kavramların incelenmesi.
Seçmeli Ders ISY2021 KAMU YÖNETİMİ 3 0 4
Kamu sektörünün yapısının incelenmesi, özel kesim sektörünün yapısının incelenmesi ve karşılaştırmalar
Seçmeli Ders ISY2023 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 4
Örgütsel davranışın teorisi, tarihsel gelişimi ve işletmelerdeki uygulanışı.
Staj Dersi ISY2025 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Zorunlu Ders ISY2027 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 2
Modern pazarlama misyonunu oluşturabilme. Hedef pazarı belirleyebilme ve yeni mamul geliştirilmesinde izlenecek süreci kavrayabilme. Mamulün hayat seyrinde izlenecek pazarlama stratejilerini kavrayabilme. Fiyat, tutundurma ve dağıtım kanallarını kavrayabilme. Pazarlama araştırmasını ve uluslararası pazarlamayı kavrayabilme.
Zorunlu Ders ISY2029 İŞLETME FİNANSMAN 4 0 2
Temel kavramlar, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri.
Zorunlu Ders ISY2031 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 3
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar
Seçmeli Ders ISY2033 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ISY2006 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Proje yönetimi. Öğrenci kendi alanında bir projeyi planlamayı, verileri toplama ve düzenlemeyi, elde ettiği verileri rapor olarak sunmayı uygular
Seçmeli Ders ISY2010 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3 0 4
Temel kavramlar, kollektif şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, adi komandit şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, anonim şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, holdinglerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, kooperatiflerin kuruluşu, gelir gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri.
Seçmeli Ders ISY2012 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 4
Müşteri ilişkileri kavramının açılımı, uygulaması ve örneklemesi.
Seçmeli Ders ISY2014 SATIŞ YÖNETİMİ 3 0 4
Temel Kavramlar, Satış Gücünün Organizasyonu ve Satış Faaliyetleri, Satışçıların Seçimi, Eğitimi ve Ücretlendirilmesi,Satış Konuşması Süreci, Satışın Takibi ve Kontrolü
Seçmeli Ders ISY2016 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3 0 4
Bilanço ve gelir tablosunun tanımı, dikey yüzdeler yöntemi, tutarları karşılaştırma yöntemi, trend analizi yöntemi, bugünkü değer yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, fon akım tablosu ve fon akım tablosu analizi.
Seçmeli Ders ISY2018 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 4
Temel kavramlar ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin hukuki yapısı, işten ayrılma ve tazminatlar, çalışma saatleri, fazla çalışma, işçi örgütleri, grev ve lokavt
Seçmeli Ders ISY2020 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 4
TKY kavramları, TKY kavramı ve tanımı, önemi, işletme yönetim stratejileri, grafiksel ve istatistiki analizler, kalite kontrol, tüketici tercihlerinin değişimi, satış sonrası müşteri hizmetleri.
Seçmeli Ders ISY2022 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3 0 4
Dış ticari işlemlerin muhasebesi ile ilgili uygulamaların ve kuralların anlatılması.
Seçmeli Ders ISY2024 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II 1 2 4
Temel kavramlar, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları, firma tanımlama, muhasebe modülü, fatura modülü, çek senet modülü, stok modülü, üretim modülü, muhasebe entegrasyonu, mali tabloların oluşturulması, yönetim muhasebe işlevi, çeşitli uygulamalar.
Staj Dersi ISY2026 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Zorunlu Ders ISY2028 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 0 2
Üretim yönetimine giriş, temel kavramlar ve tarihçe, üretim sisteminin kurulması, ürün tasarımı, talep tahminleri, üretim planlaması, kuruluş öncesi kararlar, kuruluş yeri seçimi, teknoloji, kapasite, fabrika içi yerleşme, üretimin yürütülmesi, programlama, tek üretimin planlanması, prodüktivite ve standartlaştırma, bakım ve onarım, üretim sisteminin denetlenmesi, miktar açısından denetim, maliyetlerin denetimi, kalite denetimi, stokların denetimi, üretim sistemi, üretim sisteminin planlanmasına genel bakış, üretim sisteminin yönetimi, üretim sisteminin kontrolü.
Zorunlu Ders ISY2030 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 2
Personel yönetiminin işlevleri ve gelişimi, personel sorunları, personel programı planlaması, emir komuta sistemi, personel kontrolü, personel sağlanması ve işe yerleştirme, personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, ücretleme yöntemi, yönlendirme
Zorunlu Ders ISY2032 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3
Küçük işletme açabilmek için gerekli prosedürler, endüstrilerin yapısı, üretim, fiyatlama, iş geliştirme, planlama, finansal sorunları çözme, organize etme, kuruluş yeri seçme, küçük işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, personel seçimi, yönetim biçimleri, strateji geliştirme, iş geliştirme, büyüme, pazarlama, muhasebe, finans.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4