Genel Bilgi
Genel Bilgi

İşletme Yönetimi Programı 1980 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, 1992 yılında Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu çatısı altında faaliyetine devam etmeye başlamıştır. Daha önce Muhasebe-İşletme olan programın adı 1992 yılından itibaren İşletme Programı olmuştur. 2009 yılından itibaren ise İşletme Yönetimi Programı adı altında eğitim ve öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Programımızda, 1 doktor öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programımıza her yıl yaklaşık olarak 120 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimini tamamlayan öğrenciler İşletme Yönetimi Meslek Elamanı unvanını almaktadır.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, işletme sektöründe çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte, DGS sınavlarına girerek, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi birçok bölümde bir üst eğitim seviyesine geçiş yapabilmektedirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedirler. Programı başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilmektedir. Programdan mezun olanlar için iş imkânları hem özel hem de kamu sektörlerinde oldukça fazladır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Adayların mezun olabilmeleri için, programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS), 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajını tamamlaması gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar, Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 

Programımız 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programı olup, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:


İşletme Yönetimi Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak, çağdaş, çevreci, stratejik kararlar alabilen, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, özgür düşünebilen kalifiye yönetici adayları yetiştirmektir. 

Hedef:

Programımızın başlıca hedefi, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinlerarası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen meslek elemanları yetiştirerek  ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren programlar arasında tercih edilen bir program konumuna gelmektir. 

Öğretim Türü, Sınavlar ve Değerlendirme

İşletme Yönetimi Programında, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim verilmektedir. Ara sınav ve final sınavları, önceden ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılmaktadır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlaması da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 ve final sınavının katkısı yönetmelikle belirlenen  önlisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60' tır. Bir öğrencinin başarısı, her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) dersin öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak, ilkeleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.


İletişim:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi Süleyman Fethi Caddesi NİĞDE

Öğrenci İşleri: 0 388 211 28 93

Bölüm Sekreteri: 0 388 211 29 56

Fax: 0 388 211 28 75

E-mail: nsbmyo@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/isletmeyonetimi 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023