Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi GDM0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GDM1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri.
Zorunlu Ders GDM1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim yasası.
Zorunlu Ders GDM1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük.
Zorunlu Ders GDM1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Önbilgiler, matris cebiri, elementer işlemler ve elementer matrisler, determinantlar ve özellikler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, iç çarpım ve norm, köşegenleştirme.
Zorunlu Ders GDM1009 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Gıda mühendisliğinin tanımı ve önemi, gıda mühendisliğinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, gıda mühendisliği ve etik, gıda mühendisinin görevleri, gıda mühendisinin yasalar yönünden yetkileri, meslek ahlakı açısından gıda mühendisinin uyması gereken koşullar, gıdaların güvenliği ve gıda kalitesinin korunması, çevre sağlığı, çalışma alanları ve iş bulma olanakları, gıdaların temel özellikleri ve fonksiyonu, gıda işleme yöntemleri, gıda muhafaza teknikleri.
Zorunlu Ders GDM1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders GDM1013 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GDM1002 MATEMATİK II 4 2 6
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon.
Zorunlu Ders GDM1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik alanlar, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri.
Zorunlu Ders GDM1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, perspektif çizimler, kesit görünüşler, ölçülendirme, meslekle ilgili çizimler.
Zorunlu Ders GDM1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya giriş (temel kavramlar; programlama tarihçesi; problem çözüm teknikleri), algoritma ve akış diyagramları, c++ programlama, derleyicileri ve geliştirme ortamları, programlama teknikleri (kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme), c++ temelleri (kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler), değişken kavramı ve değişken tipleri, karar yapıları; koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları (if ; if-else; switch-case ve diğer karar-kontrol yapıları), döngü yapıları (for, while, do-while), fonksiyonlar (genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları), tek ve iki boyutlu dizi değişkenler, ve kullanımları, işaretçiler (pointers) ve kullanımları, nesne tabanlı programlama kavramı ve sınıflar.
Zorunlu Ders GDM1010 ORGANİK KİMYA 3 0 3
Atomlar, moleküller, tek atomik ve moleküler özellikler, orbitaller ve kovalent bağlar, yapı izomerisi adlandırma ve alkanlar, stereokimya, alkil halojenler, sübstüsyon ve eleminasyon reaksiyonları, serbest radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, epoksitler ve sülfitler, alken ve alkinler, spektroskopik metotlar ve yapı aydınlatılması.
Zorunlu Ders GDM1012 BİYOLOJİ 2 0 2
Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özellikleri, hücrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücrenin moleküler temelleri; hücrede enerji ilişkileri, solunum; hücre organelleri ve biyomembranlar; hücre bölünmesi: mitoz ve hücre çemberi, mayoz bölünme; gelişme biyolojisi ve embriyoloji; üreme; biyolojik çeşitlilik; yaşamın orijini; yaşamın çeşitliliği; ekolojik kavramlar ve ekosistemler.
Zorunlu Ders GDM1014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM2001 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 2 0 4
Temel kavramlar, diferansiyel denklemlerin elde edilişleri ve tanımları, diferansiyel denklemlerin çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, türeve göre çözülebilen birinci basamaktan denklemler, değişkenleri ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, birinci basamaktan lineer denklemler, lineer denkleme indirgenebilen türler (Bernoulli denklemi, Riccoti denklemi), tam diferansiyel denklemler, integral çarpanı, türeve göre çözülemeyen denklemler, çarpanlara ayrılabilen denklemler, yalnızca türevi içeren denklemler, bağımlı değişkene göre çözülebilen denklemler, bağımsız değişkene göre çözülebilen denklemler, bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre homojen olan denklemler, geometrik ve fiziksel uygulamalar.
Zorunlu Ders GDM2003 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 4
Temel kavramlar ve tanımlar, akışkanların kinematiği, duran akışkanlar, manometreler ve basınç ölçümü, dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması, blok halinde öteleme ve dönme, korunum denklemlerinin integral biçimi, denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport teoremi, kütle, momentum ve enerjinin korunumu, Bernoulli Denklemi, süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, akım ve potansiyel fonksiyonları, boyut analizi ve benzerlik, borularda sürtünmeli akışlar, laminer ve türbülanslı akış, sürekli ve yersel kayıplar, dalmış cisimler etrafında akış.
Zorunlu Ders GDM2005 ANALİTİK KİMYA 2 2 5
Nitel ve nicel (kalitatif ve kantitatif) analiz tanımlamaları, asitlik bazlık sabitleri. başlıca analiz yöntemleri; gravimetrik, volumetrik, enstrümantal, optiksel, kondüktometrik yöntemler ve ilgili nicel hesaplamalar, oksidasyon-redüksiyon potansiyeli, çözelti hazırlama; normalite, molalite, molarite hesapları, çözelti hazırlama koşullarının tanımlanması, gıda kimyası ve kalite kontrole temel teşkil eden tüm analitiksel yöntem, deney ve hesaplamalar.
Zorunlu Ders GDM2007 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ 3 0 4
Birim ve boyut sistemleri, boyutsal denklemler, konsantrasyon, kuvvet, ağırlık, basınç ve sıcaklık, süreç, işlem ve sistem çeşitlerinin tanımlanması, bir sürecin akım şeması ile gösterilmesi. Kararlı koşullardaki açık sistemler için kütle denklikleri, geri dönüşüm, atık ve baypas olan kararlı koşullardaki açık sistemler için kütle denklikleri, kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen işlemler için kütle denklikleri. Gazlar ve buharlar, doygunluk ve nem. Enerji denkliklerinin genel terimleri (ısı, iş, potansiyel enerji, kinetik enerji, internal enerji, entalpi, ısı kapasitesi, hissedilebilir ısı, erime ve buharlaşmanın gizli ısısı). Reaksiyon olan ve olmayan sistemler için enerji denklikleri. Fiziksel ve kimyasal ısı etkileri, buhar tablolarının kullanımı. Madde ve enerji dengeleri. Nemlendirme ve psikrometrik diagram kullanımı.
Zorunlu Ders GDM2009 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2 2 5
Genel mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, organizmaların adlandırılması ve sınıflandırılması, kimyasal prensipler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin fonksiyonel anatomisi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve tanımı, bakteriler, funguslar, algler, protozoolar, virüsler, rickettsia, mikrobiyal metabolism, mikrobiyal gelişme, mikrobiyal gelişmenin kontrol edilmesi, mikrobiyal genetik, mikroorganizma-insan ilişkisi, mikrobiyal patojenite, immunolojinin temel esasları, su ve toprak mikrobiyolojisi.
Seçmeli Ders GDM2011 FİZİKOKİMYA 2 0 5
Fizikokimyasal sistemler, giriş, gazlarda kinetik davranışlar, barometrik dağılım yasası, enerjinin eş dağılım teoremi, kimyasal termodinamik, termodinamiğin I, ve II, yasaları, serbest enerji ve denge, termodinamiğin III, yasası, kimyasal denge, homojen ve heterojen denge, denge sabitinin sıcaklıkla değişimi, sıvılar ve çözeltiler, sıvı özellikleri, buhar basıncının sıcaklıkla değişimi, yüzey gerilim, vizkozite, çözeltilerin koligatif özellikleri, elektolitler, iletkenlik, iyonik mobilite, taşıma sayıları, aktivite katsayısı, debye-hückel teorisi, iyonik denge, elektrokimyasal piller, tanımlar ve temel eşitlikler, standart elekrot potansiyeli, pil çeşitleri, aşırı gerilim, kimyasal kinetik, homojen tepkimelerde hız yasaları, hız sabitinin sıcaklıkla değişimi, mekanizmalar, hız teorileri, homojen kataliz, adsopsiyon, heteorojen kataliz, fotokimyasal tepkimeler,
Seçmeli Ders GDM2013 MALZEME BİLGİSİ 2 0 5
Mühendislik malzemelerine toplu bakış, malzemelere ait yapı ve fiziksel özellikler, malzemelerin mekanik özellikleri ve bunların ölçülmesi, metal malzemeler ve faz yapısı, katı faz dönüşümleri ve diyagramları ısıl işlemler, çelikler, demir alaşımları, demir dışı alaşımlar, polimer, seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri, korozyon ve korunma yöntemleri.
Staj Dersi GDM2015 STAJ 0 0 3
Gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM2002 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 2 2 5
Gıda kimyası ve gıda kalite kontrol analizlerinde kullanılacak alet ve ekipmanlar, spektrofotometrik yöntemler, optik spektrometri için cihazlar, moleküler absorpsiyon spektroskopisi, moleküler flüoresans spektroskopisi, atomik spektroskopi, gaz kromatografisi, sıvı, ince tabaka ve kağıt kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, elektrokimyasal yöntemler ve jel elektroforez yöntemleri.
Zorunlu Ders GDM2004 GIDA KİMYASI 4 0 5
Gıda bileşenleri, su ve su aktivitesi, şekerlerin sınıflandırılması ve konfügürasyonları, mono, oligo ve polisakkaritler, amino asitlerin ve proteinlerin yapıları ve özellikleri, lipitlerin sınıflandırılması ve kimyasal bileşimi, vitaminler, mineraller ve eser elementler, gıda katkı maddelerinin genel özellikleri, enzimler, doğal toksik maddeler ve kontaminantlar, fenolik bileşikler ve doğal renk maddeleri, doğal olarak gıdalarda bulunan lezzet maddeleri, Maillard tepkimesi, enzimatik esmerleşme, lipit hidrolizi ve oksidasyonu, vitamin kayıpları, pigmentlerin parçalanması ve gıda bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri.
Zorunlu Ders GDM2006 TERMODİNAMİK 3 0 4
Termodinamiğin temel kavramları, termodinamik sistem ve özellikleri, saf maddenin özellikleri, kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, ikinci yasa ve entropi, tersinmezlik ve kullanılabilirlik, güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, termodinamik özellik bağıntıları, gaz karışımları, iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge ve faz dengesi.
Zorunlu Ders GDM2008 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 4
İstatistiğe giriş; rastgele değişken; frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler; dağılım ölçüleri; olasılık ve olasılık dağılımları; örnekleme; güven aralığı; örnekleme dağılımları; parametrik veya non-parametrik çoklu karşılaştırma testleri; varyans analizi; regresyon ve korelasyon analizi konularını içermektedir.
Seçmeli Ders GDM2010 BESLENME 2 0 5
Gıda, beslenme ve sağlık ilişkileri, temel besleyici ögeler ve fonksiyonları, fonksiyonel ve toksik bileşenler, sindirim, glukoliz, sitrik asit döngüsü, pentoz fosfat yolu, oksidatif fosforilasyon, glukoneogenez, karbonhidrat metabolizması, biyolojik oksidasyon, fotosentez, lipit metabolizması, aminoasit metabolizması gıda işleme tekniklerinin gıdaların besleyici kalitelerine etkileri, özel gruplar için doğru ve sağlıklı beslenme prensipleri, farklı gruplar için diet programı hazırlanması.
Seçmeli Ders GDM2012 GIDA VE SAĞLIK 2 0 5
Gıda bileşenlerinin beslenme açısından önemi ve sağlık üzerine etkileri, glukoliz, sitrik asit döngüsü, pentoz fosfat yolu, oksidatif fosforilasyon, glukoneogenez, karbonhidrat metabolizması, biyolojik oksidasyon, fotosentez, lipit metabolizması, aminoasit metabolizması hastalıklardan korunma ve tedavisinde ve hastalıkların oluşmasında gıda bileşenlerinin rolleri, gıdalarda doğal olarak bulanan ve sonradan teknolojik işlemler sonucu oluşan toksik maddelerin insan sağlığı üzerine etkileri, biyoaktif gıda bileşenleri, probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler
Seçmeli Ders GDM2014 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi (I., II. değerlendirme), temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması, yetişkinde, çocukta, bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası, solunum yolu tıkanması, kanamalarda ilk yardım, şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım, yanıklar ve donmalarda ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, diğer aciller; kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma, bayılma, koma, zehirlenmeler, boğulmalar, yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Staj Dersi GDM2016 STAJ 0 0 3
Gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders GDM2018 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders GDM2020 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabilme yeterliliği kazanmak, öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, doğa yürüyüşlerinin yaptırılması.
Seçmeli Ders GDM2024 DOĞAL AFETLER VE EĞİTİMİ 2 0 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama, acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders GDM2030 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders GDM2038 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.
Seçmeli Ders GDM2040 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma, el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma, geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders GDM2048 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders GDM2054 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak.
Seçmeli Ders GDM2058 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi; kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası.
Seçmeli Ders GDM2060 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders GDM2062 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders GDM2064 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.
Seçmeli Ders GDM2070 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları.
Seçmeli Ders GDM2072 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Seçmeli Ders GDM2074 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders GDM2076 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, e-mail, rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır.
Seçmeli Ders GDM2078 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders GDM2088 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM3001 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I 2 2 5
Gıda mikrobiyolojisinin tanımı ve gelişme tarihi, gıdalarda mikrobiyal aktivite, gıdalarda bulunan önemli mikroorganizmalar, mikrobiyal bulaşma kaynakları, indikatör mikroorganizmalar ve metabolitler, mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler ve gıda kaynaklı hastalıklar.
Zorunlu Ders GDM3003 REAKSİYON KİNETİĞİ 2 0 2
Reaksiyon hızı, reaksiyon hız teorileri, gıdalardaki reaksiyonların hızı üzerine etki eden faktörler, gıdalardaki reaksiyonlar için kinetik parametrelerin hesaplanması (reaksiyon hız sabitleri ve yarı-ömür süreleri), gıdalardaki reaksiyon hızları üzerine sıcaklığın etkisi (aktivasyon enerjisi ve Q10 değerleri), biyolojik tepkimelerin kinetiği, hücre kültürlerinde biyokütle üretiminin, besin kullanımının ve ürün oluşumunun kinetiği, mikrobiyolojik ölümün ve enzim inaktivasyonunun kinetiği.
Zorunlu Ders GDM3005 ISI AKTARIMI VE ISIL İŞLEMLER 4 0 4
Isı transferinin temeli, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun prensipleri, ısı transfer katsayılarının tespitinde kullanılan empirik modeler, ısı transferinin temel mekanizmaları olan ısıl iletim, taşınım ve ışınım, gıda mühendisliğindeki ısı transfer işlemleri, akışkanlardaki ısı transferi, kaynama ve sıvılaşma, buharlaşma, konsantrasyon, pastörizasyon ve sterilizasyon, pişirme, soğutma ve dondurma işlemleri.
Seçmeli Ders GDM3007 DUYUSAL DEĞERLENDİRME 3 0 6
Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, gıdaların duyusal özellikleri ve nasıl algılandığı, ölçüm teknikleri; genel farklılık testleri (ikili karşılaştırma, duo-trio testi, üçgen testi, beşte iki testi), tanımlama testleri (görünüş, renk, tektür, lezzet), özellik farklılık testleri ve tüketici testleri, değerlendirme odası ve dizaynı, örneklerin teste hazırlanması ve sunulması, panelist seçimi ve eğitimi, duyusal analiz metodları seçimi ve farklı gıdalarda uygulanması, eşik değerinin belirlenmesi, duyusal analiz bulgularının istatistiksel olarak değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders GDM3009 GIDA AMBALAJLAMA 3 0 6
Ambalajın fonksiyonu ve gıda ambalajlamanın önemi, gıda ambalajlama materyali, kağıt, metal, cam ve plastik ambalaj materyallerinin yapısı ve özellikleri, çok katlı ambalaj materyali ve özellikleri, gıda ambalajlama sistemleri, aseptik ambalajlama, vakumda ambalajlama, modifiye atmosferde ambalajlama, taze ve işlenmiş gıdaların ambalajlanması, çalışma prensiplerine göre ambalajlama makinaları, ambalajlı gıdaların raf ömrü, neme, oksijene ve ışığa duyarlı gıdalar ile ambalaj arasındaki ilişki, ambalaj kontrolü, ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler, ambalajlamada güvenlik ve yasal durum.
Seçmeli Ders GDM3011 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 3 0 6
Gıdaların temel fiziksel özelliklerinin gıda bilimi ve gıda mühendisliği açısından önemi, gıdaların fiziksel özellikleriyle ilgili tanım ve kavramlar, gıdaların fiziksel özelliklerinden yararlanma, yoğunluk ve özgül ağırlık, tekstürel ve reolojik özellikler, gıdalarda emülsiyon, köpük oluşumu, jelleşme, adhezyon, kohezyon, çözünürlük ve ıslanabilirlik gibi yüzey özellikleri, gıdaların termal özellikleri, gıdaların ısıl iletkenliği, gıdaların dielektrik özellikleri.
Seçmeli Ders GDM3013 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 3 0 6
Biyoteknolojinin tanımı ve gelişim tarihi, temel uygulama alanları, nükleik asitlerin kimyasal yapıları, fonksiyonları ve biyosentezi, genetik mühendisliğinin esasları ve rekombinant DNA teknikleri, mutasyon, enzim teknolojisi, enzim ve hücrelerin immobilizasyonu teknikleri, biyosensörler, ürün saflaştırma teknikleri, fermentasyonu etkileyen faktörler ve kontrolü, fermentör tasarımı ve kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen gıdalar, bunların güvenliği ve etiketlenmesi ve gıda sanayiinde biyoteknolojik uygulamalar.
Seçmeli Ders GDM3015 GIDA KATKI MADDELERİ 2 0 5
Gıda katkı maddelerinin tanımı, sınıflandırılması, toksikolojisi ve ilgili mevzuat, antioksidanlar, emülgatörler, gamlar, mikrobiyel koruyucular, asitliği düzenleyiciler, şelat ajanları, tatlandırıcılar, topaklanmayı önleyiciler, lezzet maddeleri, lezzet arttırıcılar, renklendiriciler, un işleme ajanları ve diğer katkı maddeleri
Seçmeli Ders GDM3017 GIDA TOKSİKOLOJİSİ 2 0 5
Toksinler, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar, toksik etkiler ve mekanizması, gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen maddeler, akut, subakut, kronik testler, toksikolojide son değerlendirme noktaları, gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler ve tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, gıda bulaşanları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri.
Staj Dersi GDM3019 STAJ 0 0 2
Gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM3002 KÜTLE AKTARIMI VE TEMEL İŞLEMLER 4 0 5
Kütle aktarımına giriş, kütle transferinin esasları, madde transferi ve kararlı ve kararsız halde moleküler difüzyonun temel prensipleri, moleküler ve taşınımlı kütle aktarımı, faz dengesi ve ilgili diyagramlar, denge prosesleri, absorbsiyon, membranla ayırma işlemleri, katı-sıvı ekstraksiyonu, damıtma, kurutma ve kristalizasyon işlemleri, ekstraksiyon ve evaporasyon.
Zorunlu Ders GDM3004 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II 2 2 5
Gıda kaynaklı viral enfeksiyonlar, bakteriyel ve küf intoksikasyonlar, patojen analizinde klasik ve yeni teknikler, gıdalarda bulunan temel patojenlerin gıdaya bulaşma yolları, yaptığı hastalıklar, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi önlemek için kullanılan gıda muhafaza yöntemleri, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, yumurta ve yumurta ürünlerinde, meyve-sebze ve ürünlerinde, konserve gıdalarda, hububat ve hububat ürünlerinde, fermente ve diğer ürünlerde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, starter kültürler.
Zorunlu Ders GDM3006 PROSES TASARIMI 2 0 3
Tasarım problemleri, proses tasarımında aşamalar, makinaların seçimi, akım şemalarının hazırlanması, pazar araştırması, ürünün seçilmesi, üretim yapılacak yerin seçimi, fabrika yerleşiminin belirlenmesi, projenin ekonomik analiz ve işlem şartlarının optimizasyonu, her örnek için, mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders GDM3008 GIDA GÜVENLİĞİ VE SANİTASYON 3 0 4
Hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, mikroorganizmalar ve sanitasyonla ilişkileri, gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon uygulamaları, personel hijyeni, eğitimi, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyon. gıda işletmelerinde kir veya kalıntıların karakteristikleri, yüzey aktif mekanizma, temizleme ajanların özellikleri, sınıflandırılması ve seçimi, deterjanlar, biyofilmler, dezenfeksiyon maddeler, sterilizasyon yöntemleri, etkili bir sanitasyon için alet ve ekipmanların dizaynı ve seçimi, su ve hava sanitasyonu, zararlı böceklerin ve hayvanların kontrolü, risk yönetimi, gıdalardaki tehlikeler, gıda kalite yaklaşımları, doğru gıda üretim teknikleri, doğru hijyen uygulamaları ve HACCP.
Seçmeli Ders GDM3010 ENZİMOLOJİ 2 0 5
Enzimolojiye giriş, biyolojik ve biyolojik olmayan katalizörler arasındaki farklar, biyo-enerjetik, enzimlerin önemi, enzimlerin kimyasal yapısı ve özellikleri, enzim spesifikliği, öncül enzimler, enzimlerin isimlendirilmeleri ve sınıflandırılmaları, önemli enzim grupları, enzim kinetiği, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim inhibitörleri, enzim aktivitesinin belirlenmesi, enzimlerin izolasyon ve ticari boyutta saflaştırma aşamaları, endüstriyel enzimler ve gıda endüstrisindeki uygulamaları, enzimatik gıda analiz metodları, immobilize enzimler ve gıda sanayinde uygulama alanları.
Seçmeli Ders GDM3012 GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI 2 0 5
Gıda makinalarının yapımında kullanılan materyallerin tip ve karakterleri, taşıma, üretim, depolama ve çok amaçlı kullanılan ekipmanların temel prensipleri, konstrüktüf özellikleri, kullanılma amaçları, üretim ve ambalajlama makinaları, ısıtma, soğutma, dondurma ve havalandırmada kullanılan makinaları
Seçmeli Ders GDM3014 GIDA MEVZUATI 2 0 5
Gıda hukuku ve gıda mevzuatı tanımı, tarihçesi, mevzuat oluşturma ilkeleri, tüketici hakları, modern gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanması, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standartların tanıtımı, gıda üretimi yapanların ve satanların sorumlulukları, uluslararası gıda mevzuatı (ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı).
Seçmeli Ders GDM3016 GIDA KALİTE KONTROL 2 0 5
Kalite kavramı ve gıda kalite kriterleri, kalite güvencede temel kavramlar ve ilgili tanımlar (ISO, GMP, HACCP, GAP), kalite güvence organizasyonu ve görevleri, kalite kontrol uygulanmasında genel ilkeler, kalite kontrol kartları ve yorumu, gıdalarda renk, parlaklık, viskozite ve konsistens, şekil ve boyutlar, kinestetik ve tekstür, kusurlar ve reolojik özellikler, gıdaların duyusal özellikleri ve duyusal analiz yöntemleri, gıda kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, gıdalarda kalite değişimi, kontrol ölçütleri ve raf ömrü, gıdalarda kusur tipleri ve belirlenmesi, Türkiye’ de gıda kontrolü yapan kuruluşlar
Staj Dersi GDM3018 STAJ 0 0 3
Gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders MTH3004 AR-GE, İNAVASYON VE PROJE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders MTH3006 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 2 0 5
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bitirme tezi, gıda mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi bazı öğretim üyeleri bir konuda yayınların araştırılarak derleme şeklindeki bir çalışmayı da bitirme tezi olarak verebilirler.
Zorunlu Ders GDM4003 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ 2 2 5
Hububatın tanımı, önemi, üretimi, tüketimi ve ticareti, tahılların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, buğdayların depolanması, un sanayii, öğütme teknolojisi, ekmek sanayi, üretim teknolojileri, ekmek katkı maddeleri ve kullanım amaçları, makarna sanayii ve üretim teknolojileri, bisküvi sanayi ve üretim teknolojileri, kalite kriterleri ve ölçümü.
Zorunlu Ders GDM4005 MEYVE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ 2 2 5
Meyve sebze yapısı ve bileşimi, meyve suyu, nektar ve meyveli içeceklerin üretim teknolojileri, salça üretim teknolojisi, meyve ve sebze sularının konsantre edilmesi, pastörizasyon ve sterilizasyon değerlerinin hesaplanması, konserve üretim teknolojisi, reçel ve marmelat üretim teknolojisi, soğukta ve dondurarak muhafaza teknolojisi, kurutma teknolojisi.
Zorunlu Ders GDM4007 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ 2 2 6
Süt kimyası, süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi, sütte bulunan enzimler ve mikroorganizmalar, sütün toplanması ve kabulü, genel süt işleme uygulamaları, içme sütü, pastörizasyon, sterilizasyon, starter kültür üretimi, süt ürünlerinde membran tekniklerinin uygulanması, sütün pıhtılaşma mekanizmaları, süttozu, dondurma, yoğurt, peynir ve tereyağı üretim teknolojileri.
Seçmeli Ders GDM4009 PROSES KONTROL 2 0 5
Proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgiler, modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı.
Seçmeli Ders GDM4011 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ 2 0 5
Hazır yemek endüstrisi (yerinde üretim, taşınarak yapılan servis vb), toplu beslenme sistemi ve yönetimi, satın alma, depolama ve tedarikçi zinciri yönetimi, menü ve üretim planlaması, hammadde kontrolü, hazır yemek konservelerinde kullanılan hammaddeler ve dolgu maddeleri, ambalajlama tekniği, hazır yemek teknolojisinde kullanılan alet ekipmanlar ve özellikleri, özel hazır yemek konserve teknolojisi, personel kriterlerinin tanımlaması, personel hijyeni eğitimi, üretim (mutfak)/servis alanı tasarımı, donanımı ve hijyen kuralları, işçi sağlığı ve uygun çalışma koşullarının sağlanması, yemek sanayinde hijyen ve gıda güvenlik sistemleri ile HACCP uygulamaları, toplu beslenme sistemleri ile ilgili mevzuat.
Seçmeli Ders GDM4013 ÜRÜN GELİŞTİRME 2 0 5
Yeni gıda formülasyonlarının geliştirilme yöntemleri, gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan ve piyasada bulunmayan yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, takım çalışması ve proje yönetimi, tüketici eğilimlerinin saptanması, mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme olanakları kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları, yeni ürün fikirlerinin yarışması ve değerlendirilmesi, tüketici kabul testleri, ürünün raf ömrünün saptanması, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı ve yeni formülasyonların pazara entegrasyonu.
Seçmeli Ders GDM4017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2 0 4
Etik, temel kavramlar, etik ve kurumlar, etik ve sosyal sorumluluk, iş ve meslek etiği kavramları, meslek modelleri ve etik, mühendislik mesleği ve sorumlulukları (çevresini oluşturan tüm kişi ve kuruluşlara karşı), mühendislik etiğinin tarihçesi, mühendislik etiği ilke ve temel kuralları, mühendislikte kullanılan değer sistemleri, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ndeki mesleki etik uygulamaları, Dünya’da mühendislik ve etik, çevre etiği.
Seçmeli Ders GDM4019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders GDM4023 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanları olan özel (süt, meyve, sebze, et, tahıl, içecek, yemek vb. sanayi) ve kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Sağlık Bakanlığı vb.) sektöründe karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemlerini sektörlerden gelen uzman kişilerle öğrencilere aktarmak; moleküler biyoloji, teknoloji, bilgisayar ve nanoteknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ve gıda mühendisliğindeki yansımaları, yeni gıda hazırlama, işleme ve ambalajlama teknolojileri.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GDM4004 YAĞ TEKNOLOJİSİ 2 2 5
Yağ kimyası, yağlarda başlıca bozulma tepkimeleri, yağ ham maddeleri, ham maddelerin depolanması, temizlenmesi, boyut küçültme, kavurma, presleme, ekstraksiyon ve pre-presyon-ekstraksiyon, degumming, nötralizasyon, ağartma, deodorizasyon, vinterizasyon, şorteningler ve önemi, modifiye yağların üretimi, margarin üretimi, zeytinyağı üretim teknolojisi, yağlarda kontrol teknikleri ve laboratuvar uygulamaları.
Zorunlu Ders GDM4006 ET ÜRÜNLERI İŞLEME TEKNOLOJİSİ 2 2 5
Etin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve histolojik özellikleri, kesim sonrası dönemde oluşan biyokimyasal reaksiyonlar, et kalitesini belirleyen faktörler, etin soğutulması ve dondurulması, depolama koşulları, et ürünleri işleme teknikleri, bazı et ürünlerinin üretim teknolojisi ve üretim akım şemaları, üretimlerde kullanılan katkılar, alet ve ekipmanlar, etin dayanıklılığını arttırma yöntemleri, et ve et ürünlerinin kalitesini belirlemeye yönelik analizler.
Zorunlu Ders GDM4008 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ 2 2 5
Fermantasyon, mikroorganizma seçimi, geliştirilmesi, muhafazası, fermente ürünler, şarap, bira, distille alkollü içkiler, sirke üretiminde önemli etkenler, mikroorganizmalar, üretim teknikleri, laktik asit üretimi, turşu, sofralık zeytin üretim teknikleri, hata ve hastalıkları, mikrobiyolojik yolla sitrik asit, tartarik asit, glukonik asit, amino asit, vitamin ve tek hücre proteini üretimi, şalgam ve boza üretim yöntemi, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeler ve özellikleri.
Seçmeli Ders GDM4010 ÖZEL GIDALAR 2 0 5
Şeker teknolojisi, şekerleme teknolojisi, bazı şekerleme tiplerinin özellikleri, bileşenleri ve üretim yöntemleri, kakao ve çikolata teknolojisi, gofret ve fondan üretimi, tahin ve tahin helvası, katı ve sıvı pekmez üretimi, soya bazlı şekerlemeler, karamel teknolojisi, çay işleme teknolojisi, kahve teknolojisi.
Seçmeli Ders GDM4012 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 5
Gıda endüstrisinin atık ve artıklarının tanımlanarak sınıflandırılması, yapısal özellikleri ve bileşimleri, yan ürün ve atıkların yapısal özellikleri ve kimyasal bileşimleri, gıda sanayii atık-sularının karakteri ve geri kazanımı, süt, hububat, et, meyve-sebze, yağ ve şeker endüstrilerinin artık ve atıklarının değerlendirilmesi, gıda endüstrisinde atık-hammadde döngüsünün irdelenmesi.
Seçmeli Ders GDM4014 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 2 0 5
Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmalar ve genel özellikleri, endüstriyel mikrobiyoloji ve gıda teknolojisindeki uygulamaları, biyoreaktörlerin temel prensipleri ve çeşitleri, fermentasyon yöntemleri (kesikli, yarı sürekli ve sürekli besleme), mikrobiyal üreme kinetikleri, ürün oluşum stokiyometrisi, endüstriyel mikrobiyolojik ürünlerin geri kazanılması ve saflaştırılması, immobilizasyon teknikleri, immobilize biyokatalistler (mikroorganizmalar ve enzimler) ve gıda sanayiinde endüstriyel mikrobiyoloji uygulamaları.
Seçmeli Ders GDM4016 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ 2 0 5
Balıkların ve diğer su ürünlerinin kimyasal kompozisyonu, kalite özellikleri, beslenme açısından önemi, balık etinin histolojik ve kimyasal yapısı, balık etinde meydana gelen biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişimler ve teknolojik kaliteye olan etkileri, taze balıkların soğutulması, dondurulması, tuzlanması, tütsülenmesi ve konservelenmesi gibi temel teknolojik işlemler, bulunan toksinler ve ambalajlama teknikleri.
Seçmeli Ders GDM4018 GIDA BİYOKİMYASI 2 0 5
Biyo-moleküllerin yapı ve özellikleri, gıda işleme sırasında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar, metabolik bileşiklerin oluşumu ve parçalanması, glukoliz, sitrik asit döngüsü, pentoz fosfat yolu, oksidatif fosforilasyon, glukoneogenez, karbonhidrat metabolizması, biyolojik oksidasyon, fotosentez, lipit metabolizması, aminoasit metabolizması, nükleik asitlerin tanımı ve biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, proteinlerin biyosentezi, gıdalarda işleme ve depolama sırasında meydana gelen biyokimyasal değişiklikler.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4054 GIDA GÜVENLİĞİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5