Program Çıktıları
PÇ 1. Matematik ve temel bilimler alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri gıda mühendisliği alanında kullanabilme becerisi

PÇ 2. Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi

PÇ 3. Gıda Mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve karşılaşılacak sorunların çözümlenmesinde önderlik yapabilme

PÇ 4. Gıda Mühendisliği için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

PÇ 5. Gıda Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

PÇ 6. Gıda Mühendisliği ile ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrama ve bu bilgileri sentezleyerek yeni bilgiler ve teoriler oluşturabilme

PÇ 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

PÇ 8. Bilgiye erişebilme; sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dilde alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme

PÇ 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin anlaşılması ve farkındalığın artması

PÇ 10. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

PÇ 11. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olma

PÇ 12. Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hâkim olma

PÇ 13. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023