Genel Bilgi
Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 26/06/1988 tarih ve 20914 sayılı yazıları gereğince açılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde 30/03/2011 tarihinde açılmıştır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bölümümüz, 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Ayrıca İşletme Bölümü’nden de Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahip öğretim elemanları ile desteklenmektedir.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Temel Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerle birlikte, İşletme Bilimine Giriş, Muhasebe I, İşletme ve Ekonomi Matematiği I, Genel İktisat I, Hukukun Temel Kavramları, İşletme ve Ekonomi Matematiği II, Yönetim ve Organizasyon, Lojistiğe Giriş gibi bölümün uzmanlık alanına temel oluşturacak içerikte olan konuları öğrenirler. İkinci sınıfta, Uluslararası Ticaret I, Uluslararası Yönetim, İşletme Finansmanı, İstatistik I, Pazarlama İlkeleri, Lojistik Yönetimi, Üretim İşlemler Yönetimi, İstatistik II, Uluslararası Ticaret II, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Finans meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzmanlık alanının temellerini ve her yarıyılda iki seçmeli ders olmak üzere seçtikleri dört seçmeli ders ile ilgi alanlarına göre uzmanlıklarını geliştiren öğrenciler, dördüncü sınıfta ise ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ve “Lojistik Meslek Elemanı” unvanlarıyla mezun olurlar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez kampus alanında tam donanımlı modern binasında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, bilgisayar ve projeksiyon destekli derslikleri ve bilgisayar laboratuvarları ile, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Temel Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzmanlık alanı bilgilerini Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip uzman personel yetiştirmektir.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal düzeyde yapılan sınavlarda başarı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak, girişimci ruhlu kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, çalışacakları ortamlarda bilimsel düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi ve sorunlara özgün çözümler üretebilen mezunlar yetiştirerek, mezunlarının istihdamını artırmak, ulusal ve uluslararası teşvikli projeler üretmek. İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazmaktır.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK LİSANS DERECESİ verilecektir.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'den başarılı olanların TM-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Uluslararası ticaret, küreselleşen ekonomik ilişkilerle birlikte daha fazla karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu ve özellikleri ile birlikte hızla gelişen ulaşım imkânları sayesinde lojistik sektörünün büyük bir hızla gelişeceği bir gerçektir. Bu nedenlere bağlı olarak, uluslararası ticaret işlemlerini, finansman şekillerini ve lojistik faaliyetleri bilen yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İşletmeler günümüzde giderek artan ölçüde, ithalat ve ihracat faaliyetlerini dış kaynak satınalma yöntemiyle dış ticaret ve lojistik firmalarına yaptırmaktadırlar. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık, diğer işletmelere dış ticaret ve lojistik konularında hizmet vermekte olan firmalar açısından da çalışanlarda aranan en önemli özelliklerdir. Bundan dolayıdır ki dış ticaret ve lojistik uzmanlığı bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret olmayan lojistik, mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir bilimdir. Günümüzde uluslararası ticaretin, modern lojistik faaliyetleri olmaksızın yürütülebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla uluslararası ticaret yapabilmek için alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekir. Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer alması, öğrenciler açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yabancı dil ve bilgisayar becerileri ile sektörün aranan elemanları olacaktır. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo ve lojistik firmaları, şirketlerin lojistik ve dağıtım bölümleri ya da sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren firmalarda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilecekleri gibi, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman v.b. kariyer görevlere de atanabilmekte veya memur olarak çalışabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerimiz idari yargı hakimliği sınavlarına da girebilmekte ÖSYM'ce yapılan yazılı, Adalet Bakanlığınca yapılan mülakat sınavını başarmaları durumunda idari hakim olarak görev alabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği orandaki bilgisayar becerileri ile de çeşitli kurumlarda bilgisayar tabanlı çalışmalar yapabilmektedir. Ayrıca bu alanda akademisyen açığı olduğu düşünüldüğünde, mezunlarımız çeşitli bilimsel araştırma yapan kurumlarda istihdam edilmekte, proje üretebilmekte, akademisyen olabilmektedir. Bölümümüzde yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar yapılmakta ve isteyen kurumlara eğitim semineri hizmetleri verilebilmektedir.

Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer da yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Tez Sunma
Belge Sunma
Sınavlar:

Öğrencilerin, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, dersi yürüten öğretim üyesinin uygun gördüğü durumlarda bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve /veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:11.03.2024