Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT1001 GENEL BİYOLOJİ I 4 2 9
Bilim ve bilimsel metot, Canlılığın oluşumu ve yaşamın başlangıcı, Yaşamın kimyasal ve hücresel temeli, Hücreler: Hücre yapısı, membranlar, hücre-hücre etkileşimleri,hücre organelleri, hücre bölünmesi, Mitoz, Mayoz bölünme ve gametogenez, Döllenme, Canlılarda gelişim olayları; Segmantasyon ve gastrulasyon, Farklılaşma, Histogenez ve organogenez, Regenerasyon, Metamorfoz, dokular, organlar ve sistemler, enerji ve metabolizma, beslenme, Genetik Kalıtım ve Mendel genetiği, ekoloji, hayvan sistematiği (sınıflandırma)
Zorunlu Ders BYT1003 LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1 2 3
Laboratuvar çalışma kuralları, laboratuvarda kullanılan cihazlar ve temel cihazların kullanımları, cam malzemeler ve temizliği, çözelti hazırlanması, organik ve inorganik bileşiklerin tayini ve canlılarda enerji dönüşümleri gibi uygulamaya dönük bilgiler, örnekleme ve örnek hazırlama gibi biyoteknoloji bölümü içeriğinde tüm derslerde kullanılacak olan temel bilgiler verilecektir.
Zorunlu Ders BYT1005 GENEL KİMYA 3 0 3
Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri, Periyodik Tablo, Bileşikler, İyonik ve Moleküler Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Ölçümler ve Birimleri, Mol, Molar Kütle, Molekül Formüllerinin Hesaplanması, Atomun Yapısı, Atomların Elektronik Konfigürasyonları, Atomik Spektrum ve Enerji Seviyeleri, Kuantum Sayıları ve Orbitaller, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları ve Molekül Şekilleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Reaksiyon Stokiyometrisi, Gazlar, Termokimya
Zorunlu Ders BYT1007 BİYOMATEMATİK 2 0 3
Kümeler , Sayılar ,Fonksiyonlar , limit , süreklilik , türev ve uygulamaları, eğri çizimleri.
Zorunlu Ders BYT1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT1002 GENEL BİYOLOJİ II 4 2 9
Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif (kök, gövde, yaprak) ve reprodüktif (çiçek, meyva, tohum) organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları. Bitki hareketleri. Melezleme ve Mendel kanunları. Genlerin etkileri.
Zorunlu Ders BYT1004 BİYOİSTATİSTİK 3 0 4
Istatistigin(Biyoistatistigin)tanimi yapilarak, biyolojik bilimlerde istatistik calismalar yapilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, tanimlayici ve cikarimsal istatistik calismalari, veri toplama-ozetleme-frekans tablosu olusturabilme-grafik yapabilme. Elde edilen verilerden tanimlayici ve cikarimsal istatistiklerin yapilmasi (Aritmetik ortalama-Ortanca-Tepe degeri-Varyans-Satandart Sapma-Standart Hata-Varyasn Katsayisi..). Olasilik hesaplari-dagilimlar, korelasyon-regresyon hesaplamalari, Kikare testinin uygulanmasi, t-testi ve F-testi uygulamalari. Coklu karsilastirma testleri.. Tum bu bilgilerin biyoteknolojiden elde edilen verilerle- orneklerle uygulanmasi.
Zorunlu Ders BYT1006 ORGANİK KİMYA 3 0 3
Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar. Karbon bileşiklerinin tanımlanması. Organik Bileşiklere Giriş, Asidler ve Bazlar. Alkanlar ve Sikloalkanlar. Moleküllerin Konformasyonları. Alkenler ve Alkinler I. Özellikleri, Sentezi ve Reaksiyonları. Alkoller ve Eterler. Karbonil bileşiklerinden alkoller. Yükseltgenme, indirgenme ve organometalik bileşiklerden alkol eldesi. Aromatik bileşikler. Aromatik bileşiklerin reaksiyonları. Karboksilik asitler ve türevleri. Karbohidratlar. Amino Asitler.
Zorunlu Ders BYT1008 BİYOFİZİK 3 0 3
Bu derste fizik yasalarının ve fiziksel yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulanması, Sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik,Işın biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve kullanımı, Biyoenerjetik-canlılarda enerji akımı ve bilgi kuramı- kibernetik, Hücre solunumunu, solunum, dolaşım, görme ve işitme biyofiziği konularında bilgi verilecektir.
Zorunlu Ders BYT1010 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ 2 0 2
Biyoteknolojinin tanımı, kullanımı ve tarihçesinin öğrencilere aktarılması; geleneksel ve modern biyoteknoloji konusunda bilgi verilmesi. Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanların anlatılması.
Zorunlu Ders BYT1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT2001 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 2 0 3
Bu ders canlıların hücre yapıları ve fonksiyonlarının moleküler düzeyde incelenmesi. Hücrede, nükleik asit ve proteinlerin sentezinde ve regülasyonunda varolan mekanizmalar, işleyişleri, canlılar arasındaki farklılıkların moleküler düzeyde anlaşılmasını kapsar.
Zorunlu Ders BYT2003 GENETİK 3 2 6
Hücre bölünmesi ve kromozomlar, genetik materyalin aktarılması, kalıtım ve fenotip, Bağlantı, bakteri, bakteriofaj ve ökaryotlarda krossing-over, kantitatif genetik, çekirdek dışı kalıtım, kromozom varyasyonları ve eşey belirlenmesi, gen mutasyonları, DNA tamiri, yer değiştirebilen elementler, populasyon genetiği
Zorunlu Ders BYT2005 BİYOKİMYA 3 2 6
Hücre bölünmesi ve kromozomlar, genetik materyalin aktarılması, kalıtım ve fenotip, Bağlantı, bakteri, bakteriofaj ve ökaryotlarda krossing-over, kantitatif genetik, çekirdek dışı kalıtım, kromozom varyasyonları ve eşey belirlenmesi, gen mutasyonları, DNA tamiri, yer değiştirebilen elementler, populasyon genetiği
Zorunlu Ders BYT2007 HÜCRE VE DOKU BİYOLOJİSİ 2 2 6
Hücreler, Hücrenin Biyokimyasal Yapısı, Biyolojik Yapıları, Inceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre Içi Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler, Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve Çekirdekçik,Doku oluşumu, sürgen doku,parankima dokusu, destek doku, koruyucu doku, salgı doku, iletim dokusu, epitel doku, bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, kan doku, kas doku, sinir doku
Zorunlu Ders BYT2009 HAYVAN YAPI VE FONKSİYONLARI 2 2 6
Hayvanlarda hücre, doku ve organ düzeyinde yapıları ve bunların fonksiyonları incelenecektir. Kas,sinir, sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, üreme ve endokrin sistemlerin fizyolojisi ve bunların incelenme yöntemleri
Seçmeli Ders BYT2011 SANTRAÇTA STRATEJİ VE AÇILIŞ TEORİSİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT2013 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT2015 BİLİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT2017 HALK OYUNLARI 2 0 3
?
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT2002 MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ 2 2 6
Bu ders moleküler mekanizmaların aydınlatılmasında kullanılan nükleik asitlerin ekstraksiyonları, çoğaltılması, probların hazırlanması, in vivo ve in vitro da hibridizasyon yöntemleri, gen aktarım yolları ve fenotipte gen ifadesinin araştırılması yöntemlerini kapsar.
Zorunlu Ders BYT2004 GELİŞİM BİYOLOJİSİ 3 0 4
Gelişim biyolojisinin tanımı, gametogenesis ve fertilizasyon, gelişimin safhaları, bölünme, morfogenez, farklılaşma mekanizmaları, farklılaşmada genetik faktörlerin ve sitoplazmanın rolü, farklılaşma sırasında genleri etkileyen hücre dışı faktörler, embriyonun beslenmesi, organ oluşumu sırasında hücreler arası etkileşimler konuları işlenecektir.
Zorunlu Ders BYT2006 DENEYSEL BİYOKİMYA 2 1 5
Canlıların metabolizması, enerji ve madde döngüsü, metabolik yolların birbiri ile ilişkileri ve kontrolü, metabolizmadaki bozuklukların irdelenmesi ve biyokimyasal süreç ve reaksiyonların laboratuvar koşullarında araştırılma konularını kapsamaktadır.
Zorunlu Ders BYT2008 MOLEKÜLER GENETİK 3 0 4
Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan teknikler; elektroforez prensipleri, e.coli transformasyonu, gen ekspresyonu analizi, polimeraz zincir reaksiyonu, cDNA sentezi ve real time PCR, tanı sistemi olarak nükleik asit sekansları, mikro array, gen knockout, DNA parmak izi, DNA klonlama, restriksiyon enzimleri, klonlama vektörleri, plasmid ve faj vektörleri, cDNA klonlama ve cDNA kütüphaneleri, genomik kütüphaneler ve kütüphane taraması, protein display teknikleri, DNA dizi analizi, bakteri ve mayada klonlama
Zorunlu Ders BYT2010 BİTKİ YAPI VE FONKSİYONLARI 2 2 6
Bitki anatomisi ve fonksiyonları ile ilgili kavramların öğrenilmesi, bitki doku ve organları hakkında bilgi sahibi olmak ve bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların sebeplerinin ve mekanizmalarının açıklanması.
Zorunlu Ders BYT2012 MİKROBİYOLOJİ 2 2 5
yaşamı anlama ile ilgili bir temel bilim olarak mikrobiyoloji ve bilimin insan ihtiyaçları bakımından uygulamaları ile ilgili tüm konular; mikrobiyal hücre yapısı ve fonksiyonları, mikrobiyal evrim, hastalık etkeni olarak mikroorganizmalar, mikroorganizmaların biyoteknolojide kullanımları
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT3001 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ 3 2 6
Bu ders mikroorganizmaların sağlık, endüstri, gıda ve tarım teknolojileri gibi farklı alanlarda ürün ve hizmet üretiminde kullanımları hakkında bilgileri kapsar.
Zorunlu Ders BYT3003 IMMUNOBİYOLOJİ 2 0 3
Doğal ve kazanılmış bağışıklık, nakledilen ve hücreler aracılığıyla süregelen bağışıklık, B-lenfositlerinin aktivasyonu ve farklılaşması, antikor molekülünün yapısı ve fonksiyonu, antijen-antikor arası ilişkiler, farklılık mekanizması, monoklonal antikorlar, lenfoid sistem, MHC sınırlaması,T-lenfositlerinin aktivasyonu ve farklılaşması,immunolojik tolerans,bağışıklık hastalıkları, hassaslık, ateş, allerji, aşılar, otoimmunite, immun yetersizlik, AIDS.
Zorunlu Ders BYT3005 HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ 3 2 6
Bu ders kapsamında; hücre, yapı ve işlevini yöneten, genetik bilginin aktarımı ve ekspresyonundan sorumlu mekanizmalar, hayvan biyoteknolojisi konuları yer alacaktır.
Zorunlu Ders BYT3007 BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK 2 0 3
Biyogüvenliğin anlamı, tarımsal, ekonomik, ekolojik ve sağlık alanlarında biyogüvenliğin önemi ve uygulama esasları, biyogüvenliğe dikkat edilmediğinde oluşabilecek riskler, biyoetik ve uyulması gerekli kurallar
Zorunlu Ders BYT3009 MOLEKÜLER FİLOGENİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3011 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3013 BİTKİLERDE KEMOTAKSONOMİ 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3015 MEDİKAL MİKROBİYOLOJİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3019 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3021 KLİNİK BİYOKİMYA 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3023 SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3025 BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 2 0 3
?
Seçmeli Ders BYT3027 BİTKİ GEN KAYNAKLARI 2 0 3
?
Staj Dersi BYT3029 STAJ 0 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3031 SİTOGENETİK 2 0 3
?
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT3002 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ 3 2 6
Biyoteknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, bitki biyoteknolojisi uygulamaları, bitkilere gen aktarımı, DNA dizi analizi, biyoteknolojinin hukuki ve ahlaki boyutları
Zorunlu Ders BYT3004 SENTETİK BİYOLOJİ 3 0 5
Bu ders hücresel ve mikrobiyal fabrika dizayn ve üretim teknolojileri, gen aktarım yolları ve klonlama çalışmaları, ilgili örnek çalışmaları kapsar.
Zorunlu Ders BYT3006 METABOLİK MÜHENDİSLİK 3 0 4
Mikroorganizmaların temel metabolik süreçleri, bunların kontrolü ve metabolik mühendislik gibi güncel yöntemler aracılığıyla mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerinde biyoteknolojik üretime yönelik yapılan iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Mikroorganizmalarda yer alan temel metabolik tepkimeler, mikrobiyal enerji metabolizması, mikrobiyal metabolizmanın kontrolü, azot metabolizması, organik bileşiklerin yıkımı, hücre içi bileşenlerinin ve ürünlerinin sentezini kapsamaktadır.
Zorunlu Ders BYT3008 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 3 0 3
Ekoloji biliminin kökeni, prensipleri, diger bilimlerle iliskisi, günümüzde popüler hale gelmesinin nedenleri ve doganin denge icinde devamliliginin saglanmasinda dikkat edilecek temel konularda elestirel düsünebilme, çözüm yollari önerebilme ve etkin olabilme becerilerinin kazandirilmasi. Bireysel ve toplumsal bilinclenmenin vurgulanmasi. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar biyoçeşitlilikte rol oynayan faktörler, ekolojinin biyoçeşitlilikte oynadığı rol, biyoçeşitliliğe tehditlerin ortaya konulması.
Seçmeli Ders BYT3010 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3012 GENETİK TOKSİKOLOJİ 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3014 FUNGAL BİYOTEKNOLOJİ 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3016 POPULASYON GENETİĞİ 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3018 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3020 EVRİMSEL GENETİK 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3022 BİYOSİDAL UYGULAMALARI 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3024 BİTKİ SİTOLOJİSİNDE YENİLİKLER 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3026 ZOONOZLAR 2 0 4
?
Seçmeli Ders BYT3028 BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ 2 0 4
?
Staj Dersi BYT3030 STAJ 0 0 4
?
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
??
Zorunlu Ders BYT4001 BİYOİNFORMATİK 3 1 5
?
Seçmeli Ders BYT4005 NÖROBİYOLOJİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4007 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4009 BİYOLOJİK MÜCADELE 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4011 ARKE BİYOLOJİSİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4013 ENZİMOLOJİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4015 BİTKİ HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4017 BİYOKİMYASAL GENETİK 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4019 KRİPTOGRAM BİYOTEKNOLOJİSİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4021 İNSAN GENETİĞİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4023 PARAZİTOLOJİ VE VEKTÖR BİYOLOJİSİ 3 0 5
??
Seçmeli Ders BYT4025 ZEHİRLİ CANLILAR 3 0 4
?
Seçmeli Ders BYT4027 TOHUM FİZYOLOJİSİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4029 BİYOMİMETİK 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4031 ENDÜSTRİYEL BOTANİK 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4033 BİTKİLERDE GEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4035 AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ 3 0 4
?
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BYT4002 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 2 2 5
?
Seçmeli Ders BYT4004 YEŞİL TEKNOLOJİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4006 BİLİM TARİHİ 3 0 4
?
Seçmeli Ders BYT4008 MUTAJENİTE VE KANSER BİYOLOJİSİ 3 0 5
?
Seçmeli Ders BYT4010 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 3 0 4
Seçmeli Ders BYT4014 FARMAKOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4016 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4018 BÖCEK BİYOTEKNOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4020 KORUMA BİYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4022 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ 3 0 4
Seçmeli Ders BYT4024 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4026 KÖK HÜCRE TEKNOLOJİSİ 3 0 4
Seçmeli Ders BYT4028 VİROLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4030 İNSAN EMBRİYOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4032 TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BYT4034 GENETİK HASTALIKLARI 3 0 5