Hedefleri


 1. Öğrenciye jeolojimühendisliğindeki güncel bilgileri içeren ders kitapları ile eğitim vermek ve uygulamaya yönelik araç-gereç kullanmayı öğretmek
 2. Jeoloji mühendisliğinde edindiği bilgileri kullanabilme, bu bilgileri kullanarak verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme yeteneği kazandırmak
 3. Jeoloji mühdendisliği ile ilgili temel mühendislik alanında yeralan matematik, istatistik, fizik ve genel kimya konularında yeterlilik kazandırmak,
 4. Doğal kaynakların (metalik maden, endüstriyel hammadde vs.) araştırılması, jeolojik birimleri üç boyutlu projendirme becerisini kazandırmak
 5. Doğal malzemelerin mühendislik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve mühendislik yapılarında karşılaşılan sorunları giderebilme becerisi kazandırmak
 6. Yerkabuğundaki hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenerek, bunları Ülke ekonomisine kazandırma becerisini sağlamak
 7. Yeryüzünde gerçekleşen doğal afetlerin (deprem, heyelan, vs.) tanınması ve bu afetler karşısında alınması gereken jeolojik tedbirlerin öğretilmesi
 8. Jeoteknik araştırma metotlarının öğretilmesi ve bu bilgiler ışığında yapı ve inşaat sektörüne katkı sağlama becerisi sağlamak
 9. Mineraloji, petrografi, petroloji vs gibi dersler kapsamındaki bilgilerin öğretilerek yerkabuğunu oluşturan malzemeyi tanımalarını sağlamak
 10. Genel jeoloji, paleontoloji, stratigrafi, yapısal jeoloji, harita bilgisi vs. gibi dersler kapsamındaki bilgilerin öğretilerek yerin tarihini ve yapısını öğrenmeyi sağlamak
 11. Çağın yeniliklerine ve teknolojiye paralel olarak, jeoloji ile ilgili yeni araç-gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015