Eğitim Amaçları

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AMAÇLARI 

 

      AMAÇ:

     Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı; uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen; toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürütebilen ve geliştirebilen aynı zamanda tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan; temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen; değişen ve gelişen toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak araştırma ve hizmet üretebilen; iyi iletişim kurabilen, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

 

DÖNEM I ÖĞRENİM AMAÇLARI

 

İnsan biyolojik sistemine temel oluşturmak üzere organik ve biyomoleküllerin yapısal özellikleri ve temel fonksiyonları; hücre ve hücrenin biyolojik, fizyolojik, histolojik ve genetik yapısal özellikleri; biyofiziğin temel konuları hakkında bilgi kazanmak,
Klinik stajlara temel oluşturmak üzere insan fizyolojisi, anatomisi, histolojisi ve biyokimyası ile hastalıkların mikrobiyoloji ve farmakolojisini öğrenmek,
 Tıp biliminin tarihsel gelişimi ve etik hakkında bilgi edinmek,
İletişimde dinleme becerileri, konuşma pratikleri gibi kişiler arası iletişim becerileri konusunda bilgi kazanmak ve uygulamak,
İstatistik biliminin temel kavramları ve biyoistatistik yöntemleri hakkında bilgi edinmektir.        


DÖNEM II ÖĞRENİM AMAÇLARI

Dönem II öğrencileri, bu dönemin sonunda insan vücudunu oluşturan sistemlerin ve bu sistemlerle ilgili organların anatomisini, histolojisini, fizyolojisini, biyokimyasını ve bu sistemlerde yerleşen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel teorik bilgileri öğrenecek ve pratik uygulamaları yapacaklardır. Daha sonraki dönemlerde görecekleri klinik derslere temel teşkil edecek olan konuları kavramaları ve konu ile ilgili klinik dersleri anlayabilecek bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

                                                                                                                                                                    

 DÖNEM III ÖĞRENİM AMAÇLARI

Dönem III öğrencileri dönemin sonunda; klinik stajlara temel oluşturmak üzere, ana hatları ile hastalıkların klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi yaklaşımlarını ve tedavide kullanılan ilaçların farmakolojisini öğreneceklerdir.

 

                                                                                                                                                                                   

DÖNEM IV ÖĞRENİM AMAÇLARI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, anesteziyoloji ve reanimasyon, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji stajları sonunda dönem IV öğrencileri; bu branşlarla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavisi ile acil müdahalelerini yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

           

DÖNEM V ÖĞRENİM AMAÇLARI

Dönem V öğrencileri bu dönemde aldıkları stajların sonunda; bu branşlarla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavisi ile acil müdahalelerini yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

     

DÖNEM VI ÖĞRENİM AMAÇLARI

Dönem VI (Aile hekimliği) stajları sonrasında öğrenciler; ülkemizin sağlık sorunlarını ve sağlık hizmetlerinin sunuluşundaki prosedürleri kavrayabilecek, birinci basamak düzeyinde koruyucu hekimlik hizmetlerini verebilecek, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin sık görülen hastalıkların uygun tanı-tedavi-sevk işlemlerini yapabilecek, aciller dahil olmak üzere gerekli müdahaleleri yapabilecek, başvuranlar ya da hastalar ile etkili iletişim kurabilecek ve birinci basamak sağlık kuruluşlarını yönetebilecektir.

Son Güncelleme Tarihi:28.08.2018