Öğrenme Çıktıları

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Temel tıp kavramlarını anlama, bilgileri güncelleme ile ilgili temel noktaları açıklar.

2. Vücudun tüm organ ve sistemlerinin normal yapılarını, normal işleyişini ve görevlerini açıklar, hastalık durumunda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlevsel değişikliklerini tanımlar.

3. Hastalıkların nedenlerini ve etyopatogenezini tanımlar ve korunma yöntemlerini açıklar.

4. Hastayı fizyolojik ve ruhsal açıdan bütüncül olarak değerlendirerek ayırıcı tanısını koyar.

5. Toplumda sık görülen hastalıkları epidemiyolojik olarak tanımlar, insan sağlığını olumsuz etkileyecek ekonomik, psikolojik, sosyal, çevresel ve kültürel etmenleri değerlendirir.

6. Hekimlik mesleği ile ilgili temel yasal kurallarını, etik kavram ve ilkelerini tanımlar ve hasta yararına uygun şekilde kullanır.  

7. Hasta mahremiyeti açısından, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uygun davranır.

8. hasta ve hastalığın uygun yönetilmesi için hastalar, hasta yakınları, meslektaşlar ve ilgili diğer kişilerle yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.

9. Mesleki alanda yapılan bilimsel ve teknolojik değişimlere yanıt verebilmek için temel araştırma yöntemlerini kullanarak konularla ilgili veri tabanlarına ulaşır, bilginin analizi ve yorumlamasını yapar.

10. Mesleki ve kişisel gelişimi sağlamak için yaşam boyu öğrenme davranışını uygular.

 

DÖNEM I ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlayabilmeli ve yapısal özelliklerini ve işlevlerini, hücrenin çoğalması ve ölümü sırasında gerçekleşen olayları, hücrelerin birbirleriyle etkileşimini açıklar.

2. Hücre metabolizmasını ve rol oynayan biyomolekülleri, bunların yapısal ve işlevsel özellikleri ile birlikte protein sentezini açıklar.  

3. Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, metabolizma, anabolizma ve katabolizma kavramlarını tanımlar.

4. Anatomik model/maketler üzerinde mesleksel becerileri ustaca uygular, hasta-hekim ilişkisinde ve tıbbi uygulamalarda hekimlik mesleğine uygun etik ve profesyonel değerleri kavrar.

5. Mesleki gelişimi için kültür, sanat ve hukuk ile tıp bilimi arasındaki ilişkileri açıklar.

6. Klinikte uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde el yıkama ve steril eldiven giyme- çıkarma, serum takma, kan alma, intramusküler, subkutan ve intravenöz enjeksiyon, yara bakımı işlemlerini yapar.

7. Davranışlar ve biyolojik belirleyiciler arasındaki ilişkiyi açıklar.

8. Sistem kavramını ve sistemlerin sınıflandırılmasını, açık sistemler olarak canlı sistemlerin davranışları ve özelliklerini anlatır.

9. Hareket sistemini oluşturan kemik eklem ve kas ile ilgili anatomi bilgilerini, kemiklere tutunan kaslar, damarlar ve sinirler arasındaki ilişkiyi açıklar.  

10. Beceri uygulamaları ile senaryolar üzerinde bilgiye ulaşma yollarını kullanır ve analiz eder.

 

DÖNEM II ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Normal yapıdaki doku ve organların anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini ve mikrobiyolojinin temel esaslarını açıklar.

 2. Genel insan embriyolojisi, organların embriyolojik kökenleri ve gelişimlerini anlatır.

3. Dolaşım sistemi anatomisi ve histolojisi yanında kan hemodinamiğini ve lenfoid organları  tanımlar.

4. Solunum sisteminin anatomi ve histolojisi ve sistemin fizyolojik, biyokimyasal işlevsel mekanizmalarını ve bu sistemde oluşan hastalıkların tanı metodlarını uygular.

5. Sindirim sisteminde yer alan organ ve dokuların anatomisini ve histolojisini tanımlayarak metabolizmanın entegrasyonunu, anatomik gelişim bozukluklarının yaratacağı etkileri açıklar.

6. Endokrin sistemi tanımlayıp, hormon salgılayan organ ve dokuların anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerini ve hormonların biyokimyasal yapılarını, endokrin sistemin etkilediği olayları açıklar.

7. Ürogenital sistemin anatomisi, embriyolojisi ve histolojisini, üreme ve boşaltım fizyolojisini açıklar.

8. Sinir sistemi ve duyu organlarının anatomi ve histolojisini ve sistemin fizyolojik, biyokimyasal işlevsel mekanizmalarını ve diğer sistemlerle ilişkisini değerlendirir.

9. Beceri uygulamaları ile senaryolar üzerinde bilgiye ulaşma yollarını kullanır ve analiz eder.

 

DÖNEM III ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Hücre-doku zedelenmesi, enfeksiyonlarının etkenleri ve patogenezini, farmakolojik ilkeleri tanımlar.

2. Enfeksiyon hastalıklarının, bulaşma ve korunma yolları, etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları, antimikrobiyal ajanlar ve bunların temel özellikleri, ülke ve bölgenin başlıca enfeksiyon hastalıkları hakkındaki bilgileri kullanır.

3. Kanser etyopatogenezi, tanımı, gelişiminin biyolojisi, kanserin moleküler temeli ve kanser türleri ile evrelendirme, ilaçların temel etki mekanizmalarını açıklar.  

4. Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar, tanı ve tedavilerinin genel prensiplerini uygular.

5. Gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıklarının klinik özellikleri, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar, tanı tedavilerini uygular.

6. Hemopoetik sistem hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar, tanı ve tedavilerinin genel prensiplerini uygular.  

7. Endokrin hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar, tanı ve tedavilerinin genel prensiplerini uygular.

8. Ürogenital sistem ve jinekolojik sistem hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar, tanı ve tedavilerinin genel prensiplerini uygular.  

9. Sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıkların etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları açıklar, tanı yöntemleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları kullanır.

10. Kas-İskelet Sistemi hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları açıklar açıklar, tanı ve tedavilerinin genel prensiplerini uygular.

11. Koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının uğraşı alanlarını, bu alanlardaki başlıca sorunları; deontolojik ilkeler ile halk sağlığının felsefesini, sağlık yönetimi ile ilgili kavramları değerlendirip analiz eder.

 12. Temel mesleksel becerileri maket üzerinde uygular, gerekli olan ekipman kullanımı ve kuralları açıklar.

 

DÖNEM IV ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Sık görülen ve acil müdahale gerektirebilecek temel dahili hastalıkların ön tanısını veya tanısını koyar, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini ve acil müdahaleleri yapar ve gerekli durumda hastayı uzmanına gönderir.

2. Akut ve kronik kardiyovasküler hastalıkların tanısını koyar, hastalığın temel ve acil tedavisini yapabilecek teorik ve pratik bilgileri açıklar; tanı ya da tedavi için daha üst bir merkeze gönderilmesi gereken hastaları tespit eder.

3. Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlar, çocukluk çağında sık görülen hastalıkların tanısını koyar ve tedavi eder.

4. Toplumda sık görülen kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, klinik belirti ve bulguları yorumlar, ayırıcı tanısı, tedavisi ve bu hastalıklardan korunma yollarını açıklar.

5. Gastrointestinal ve endokrin sistemlerinin cerrahi hastalıkları ile meme hastalıkları, karın duvarı hernileri, acil cerrahi hastalıklar ve travmalı hastaya yaklaşım konularında hastaya tanı koyar ve birinci basamak düzeyinde uygun tedavi seçeneğini kullanır.

6. Radyolojide bulunan cihazları, cihazların teknik özelliklerini, radyolojik tetkiklerin avantaj, dezavantaj ve yan etkilerini sayar, temel tanı yöntemlerini ve bunlar arasında ayrım yaparak hangi tetkiklerin hangi hastalıklarda kullanabileceğini yorumlar.

7. 0-18 yaş grubunda bulunan çocukların gastrointestinal, ürolojik, solunum ve endokrin sistemlerinin sık görülen doğumsal ve kazanılmış cerrahi hastalıkları ile bu sistemlerdeki travmalarının tanısını koyar ve bu hastalıklara birinci basamak düzeyinde tedavi yaklaşımı yapar.

8. Baş boyun, gövde ve ekstremitelerin sık görülen konjenital anomali ve travmaları, yanık travması, akut-kronik deri yaraları, deri tümörleri hakkında tanı koyar ve ilk basamakta gerekli olan tedavi yaklaşımlarını yapar.

9. Anesteziyoloji, ağrı ve yoğun bakımla ilgili temel bilgi ve uygulamaları tanımlar,  solunum yetmezliği olan hastaları tanır ve temel tedaviyi uygular, havayolu açılmasında gerekli araç ve gereçleri kullanır, ve bağımsız olarak endotrakeal entübasyon işlemini yapar, ayrıca akut ve kronik ağrılı hastalara temel tedavi yaklaşımını uygular.  

 

DÖNEM V ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının tanısını koyar ve birinci basamak düzeyinde bu hastalıklarının tedavisini yapar.

2. Kas-iskelet sisteminde sık görülen hastalıklara yönelik tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygular, şekil bozukluğu, fonksiyon kısıtlılığı ve ağrıya neden olan problemleri fark eder, travmatik hastaya gerekli müdahale ve küçük cerrahi işlemleri yapar.

3. Toplumda sık görülen ve engelliliğe neden olan romatizmal, metabolik, ortopedik ve nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde rehabilitatif yaklaşımın özelliklerini açıklar ve iyi düzeyde kas-iskelet sistemi muayenesi yapar.

4. Göz hastalıkları konusunda temel bilgileri açıklar, göz acillerine ilk müdahaleyi yapar, görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları doğru şekilde yönlendirebilecek bilgi ve beceriyi uygular.

5. Toplumda sık gözlenen kulak-burun-boğaz enfeksiyonları ve komplikasyonlarını, işitme kayıpları ve denge bozukluğu yapan hastalıkları tanır ve tedavi eder, kulak-burun-boğaz ile ilgili konjenital hastalıkları ve baş boyun kanserlerini tanır ve gerekli yönlendirmeleri yapar, KBB acil hastalıklarının tanı ve tedavileri yöntemlerini uygular.

6. Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların semptom ve bulgularını tanıyarak, nörolojik muayeneyi uygular ve doğru tanıya yaklaşarak gerekli laboratuar incelemelerinin ne olduğu hakkında değerlendirme yapar, gerekli acil tedavi yaklaşımlarını kullanır.

7. Merkezi sinir sisteminin konjenital, travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının tanısı, ayrıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgileri etkin bir şekilde kullanır.

8. Acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalıklar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyar ve birinci basamak düzeyinde ürolojik hastalıkların tedavisini yapar.

9. Psikiyatrik değerlendirme ve yaklaşımı çerçevesinde, genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirir, psikopatolojileri tanıyıp sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıklarda ayırıcı tanı metodlarını kullanır.

10. Hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimini uygulayarak hastalara gerekli  bilgilendirmeyi yapar.  

11. Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlayabilecek yöntemleri uygular ve sık görülen çocuk hastalıklarını tedavi ederek ve gerektiğinde sevk eder.

12. Hekimlik uygulamaları sırasında sık karşılaşılan adli-tıbbi sorunlar çerçevesinde, süreci yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde yürüterek adli ölüm olaylarında yapılması gereken işlemleri uygular.

13. Kas-iskelet sisteminin muayenesini, fiziksel tıp ve rehabilitasyon disiplininin uygulama alanlarını, kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıkların genel özellikleri, epidemiyolojisi, klinik özelliklerini açıklar, tanı ve tedavi yöntemlerini uygular.

14. Sık görülen solunum sistemi hastalıklarının ve uykuda solunum bozukluklarını tanısını koyar ve acil solunum sistemi hastalıklarına müdahalede bulunup birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıklarının tedavisini yapar.

15. Kardiyo-vasküler hastalıkların tanısı, tedavisi, takibi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.  

 

DÖNEM VI ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Sık görülen acil hastalıklara yaklaşımı tanı, ayırıcı tanı, müdahale ve stabilizasyon, tedavi ve temel girişimsel işlemleri yapar.

2. Çocuk hasta ve ailelerinden doğru, kapsamlı ve soruna odaklı anamnez alır, fizik muayene ve mental değerlendirme yapar, sağlık ve hastalığın biyolojik, psiko-sosyal bileşenlerini kavrayarak hastaya bütüncül yaklaşır, hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıklarına, cinsel tercihine saygı duyarak karar verir.

3. Birinci basamak hekimlik uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri ve toplumda sık görülen kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili hastalıklarda temel pratik bilgileri kullanır, bu hastalıkların klinik belirti ve bulgularını, tanı için gerekli olan tetkikleri ve nasıl yorumlanacağını, tedavisini ve yatış endikasyonunu tanımlar.

4. Toplumda sık görülen ve acil müdahale gerektirebilecek temel dahili hastalıkların, güncel, güvenilir tanı ve tedavi yöntemlerini seçer ve uygular.

5. Birinci basamaktaki tanı-tedavi-sevk işlemlerini yaparak, toplumun sağlık sorunlarını saptama ve çözmeye yönelik araştırmaları planlayıp uygular, bir toplum sağlığı merkezini (TSM) yönetir.  

6. Genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirerek, sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavilerini yapar.

7. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde en sık karşılaşacağı genel cerahi ilgili hastalıkların tanısını yapar ve küçük cerrahi işlemleri (basit apse drenajı, sütur atabilme, pansuman yapma gibi) uygular.

8. Toplumda sık görülen konjenital ve edinsel ortopedik hastalık tanısını koyar, kas iskelet sistemi muayenesini ve ortopedik açıdan travmalı hastaya ilkyardımı, birinci basamak hekimlikte gerekli olan ortopedik girişimleri (alçı, atel hazırlanması, alçı açılması) yapar.

9. Birinci basamak hekimlik sırasında karşılaşabileceği tüm acil vakalarda hastayı bütüncül yaklaşım içinde değerlendirerek, ayırıcı tanı yaparak, hasta ve hastalığı yönetme ve yönlendirme becerisini kullanır, tedavisini ve acil tedavilerini uygular.

10. Doğru ve güvenilir kayıt tutup, epidemik, klinik ve laboratuvar verilerini analiz edip yorumlar,

11. Belirlediği öğrenme gereksinimleri doğrultusunda yaşam boyu öğrenme tutum ve davranışı geliştirerek bilgiye ulaşma yollarını kullanır ve bilgiye eleştirel değer biçer.

12. Kendi ruh ve beden sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, birey ve halk sağlığı konularında duyarlılık taşır, sorumluluk alır, profesyonel tutum geliştirerek davranışları ile topluma rol model olur.

13. Ekip çalışması yapar, hastaları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar, düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek sözel ve yazılı olarak aktarır.

14. Hekim-hasta hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuatı bilir ve etik kurallara uygun davranır.

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020