Not Değerlendirme

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar 

MADDE 16-(1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar ve değerlendirme yöntemi şunlardır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde; ders kurulu sınavı, seçmeli ders ara sınavı, zorunlu ders ara sınavı ve bu derslerin mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı.

b) Dördüncü ve beşinci dönemlerde, uygulama eğitimi sınavı ve uygulama eğitimi bütünleme sınavı.

c) Altıncı dönemde, bütünleşik klinik değerlendirme.

(2) Sınavlar açık uçlu, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli veya eşleştirmeli test, sözlü, uygulamalı, nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav veya bu usullerden birkaçı bir arada uygulanmak suretiyle yapılır.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların sayısının belirlenmesinde, dersi veren öğretim elemanlarının ilgili ders kurulu/ uygulama eğitiminde verdikleri ders sayısı esas alınır.

(4) Milli ve dini bayramlara denk gelen günlerde sınav yapılmaz; ancak, gerek görüldüğünde cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü dönemlerdeki ders kurulu sınav tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Dönem koordinatörünün önerisi veya mücbir sebeplerle ertelenen veya öne alınması gereken ders kurulu sınavının tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Dekanlık tarafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle sınava giremediği için FH notu alan veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem3 öğrencileri ders/ ders kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te uygulama eğitimi alan öğrenciler devam etmedikleri süreyi anabilim dalı/dallarının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Genel sınav, uygulama eğitimi sınavı ile bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

 

Dönem geçme

MADDE 17-(1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Ortak ve zorunlu dersler ile seçmeli dersler dışında, her bir yılda alınan derslerde başarılı olunması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemin bütün ders kurulu dersleri veya uygulama eğitimleri başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

 

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 18-(1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’teokutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı; her ders kurulunun sonunda yapılan, teorik ve/veya pratik sınavdır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınav sonuçları, en geç15 (on beş) gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te her akademik yılın sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 21(yirmi bir), en geç 45 (kırk beş) gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarının konularını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; genel sınavın bitiminden enerken on beş, en geç otuz gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

(2) Ders kurulu sınavında not ağırlığı, ilgili kurulda dersi olan öğretim üyelerinin verdiği teorik ve pratik derslerin toplam saati oranında not ağırlığına sahiptir. Ders kurulu notu, ders kurulu teorik ve ders kurulu pratik sınavından alınan puanların, ders saatine göre ağırlıklı toplamından oluşur.

a) Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 10ve üzerinde olan her anabilim dersi için ayrı; 10’un altında olan anabilim dallarının dersleri için bu soruların toplamına ayrı baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Ders kurulu sınavında kurulu oluşturan anabilim dalı derslerinden %50’nin altında doğru cevaplandırılan her anabilim dalı dersi için; o anabilim dalı dersinden alınan puan ile ilgili dersin ders kurulu teorik sınavındaki puanının %50’siarasındakipuan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğrencinin o derse ait teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulundapratik/becerisınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınav notu, ders kurulu sınav notudur.

b) Ders kurulunda, anabilim dalları tarafından verilen pratik, laboratuvar veya mesleki beceri uygulamaları gibi dersler varsa bunların sınavları ayrı olarak, ilgili anabilim dalı/dalları tarafından teorik ve/veya pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan toplam ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan teorik ve pratik/uygulama derslerinin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak ders/ders kurulları ortalama notunun%50’siilegenel sınavda alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır.

a) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için genel sınavdan en az elli alması ve dönem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması gerekir.

b) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ağırlıklı ortalama notu 75 (yetmiş beş) ve üzerinde olan Dönem1, Dönem 2 ve Dönem 3öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilerin ders kurulları notlarının ortalaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden not yükseltmek için genel sınava girmek isteyenler, son ders kurulu sınavından sonraki15 (on beş) gün içinde yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Bu öğrencilerin dönem sonu başarı notu bu fıkranın birinci cümlesinde belirtildiği şekilde hesaplanır.

c) Ders/ders kurulu sınavı, genel sınav ve bütünleme sınav notları ile dönem sonu ortalama notları, ondalıklı sayı olması halinde 0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

 (6) Geçme notunu alamayan, genel sınava veya bütünleme sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci, o yıl başarısız kabul edilir ve ilgili dönemde kalmış sayılır.

(7) Ortak zorunlu/seçmeli derslere devam etmeyen veya dersten başarısız olan öğrenciler bir üst döneme geçebilirler. Ortak zorunlu/ seçmeli derslerde başarısız olanlar Dönem 5’e kadar bu derslerden başarılı olmak zorundadır; aksi takdirde Dönem 5’e başlatılmazlar.

(8) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile takip eden yıl başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir.

 

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 19-(1) Uygulama eğitimi notu, uygulama eğitimi sonunda yapılan teorik ve pratik/sözlü/nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav puanı ile bütünleşik klinik değerlendirmelerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Uygulama eğitimi sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanmış olması gerekir:

a) Teorik yazılı sınavdan yüz üzerinden en az 60(altmış) puan almış olmak.

b) Uygulama eğitimi pratik/sözlü/uygulama/nesnelyapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında uygulama eğitimi, pratik/sözlü/uygulama/nesnelyapılandırılmış klinik sınav veya nesnelyapılandırılmış pratik sınavdan alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun%25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık uygulama eğitimi uygulandı ise buradan alınan puanın %5’itoplanarakuygulama eğitimi başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık uygulama eğitimi uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15olarak kabul edilir ve uygulama eğitimi notu hesaplanır.

(4) Uygulama eğitimi sınavı ve bütünleme sınav notları, ondalıklı sayı olması halinde 0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Uygulama eğitimi notları, anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa bildirilir ve uygulama eğitimi sorumlusu veya Dekanın görevlendirdiği öğretim üyesi/görevlisi tarafından 15 (on beş) gün içinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

 

Uygulama eğitimbütünleme sınavı ve uygulama eğitiminin tekrarı

MADDE 20-(1) Uygulama eğitimi sınavında başarısız olan öğrenci; dönem programındaki izleyen uygulama eğitimi grubuna başlatılır. Uygulama eğitimi sınavlarında bütünleme sınavı hakkı vardır. Öğrenci başarısız olduğu uygulama eğitiminin, 19 uncu maddede belirtilen esaslara göre yapılan bütünleme sınavına girer. Dönem sonu bütünleme sınavları, dönemin en son uygulama eğitiminin bitiminden en erken 7 (yedi)gün sonra yapılır.

(2) Dönem 4 veya Dönem 5'te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci uygulama eğitimini tekrarlar. İlgili döneme yatay geçiş ile gelen öğrenciler hariç, bir dönemin uygulama eğitimlerini tamamlamayan öğrenci bir üst dönemden uygulama eğitimi dersi alamaz.

(3) Dönem 4 veya Dönem 5'te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm uygulama eğitimlerini başarı ile tamamlayan, üst dönemden ders alabilecek öğrencilerin bir üst dönemin uygulama eğitimi gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa olsun dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği uygulama eğitimi takvimi çerçevesinde uygulanır.

(4) Uygulama eğitimini tekrar alan ve girdiği sınavda başarısız olan, bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, ilgili dersin bir sonraki uygulama eğitimi sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde üçüncü fıkradaki esaslar uygulanır.

 

Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) eğitim esasları

MADDE 21-(1) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dönemde öğrenci; klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

b) Aile hekimliği (İntörnlük)öğrencileri, eğitim gördükleri anabilim veya bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere, saha çalışmalarına katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencilere sınav uygulanmaz. Başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; tıbbi bilgi ve becerisi yanında, hasta ve hasta yakınları ile iletişimi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden bütünleşik klinik değerlendirme notları ile belirlenir.

ç) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) kesintisiz 12 aylık bir dönemdir. Bu dönemdeki eğitim, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük)eğitiminin, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılması esastır. Seçmeli uygulamalı eğitimi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde de yapılabilir. Kurum dışında yapılan uygulama eğitiminin denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli uygulama eğitimi, aile hekimliği (İntörnlük) döneminde zorunlu olarak alınan anabilim dallarında yapılmaz. Fakültede seçmeli uygulama eğitimi yapılacak anabilim dalları

 

her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli uygulamalı eğitim tercihlerini, seçmeli uygulama eğitimi başlamadan en az 15 (on beş) gün önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerin seçmeli eğitimini alacakları Fakülte anabilim dalını dönem koordinatörü belirler.

e) Öğrencilerin, aile hekimliği(İntörnlük) döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki uygulama eğitimlerinde Fakülte Kurulu tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu eğitim gerekliliklerini tam süre ile tekrar eder. Seçmeli uygulama eğitiminde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları uygulama eğitimi anabilim dalını değiştirmek isterlerse dilekçe ile Dekanlığa başvururlar.

Başarı notu

MADDE 22-(1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu        Katsayı         Puanı

     AA                    4,0               90-100

     BA                    3,5               80-89

     BB                    3,0               70-79

     CB                    2,5               65-69

     CC                    2,0               60-64

     FF                     0,0                < 60

(2) Birinci fıkrada yer almayan not gösterimleri ve açıklamaları şunlardır:

a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı olunması halinde verilir.

b) NA: Ders/Ders kurulu ve uygulama eğitimlerine devam ve/veya uygulama şartı yerine getirilmediğinde verilen not olup o dersten başarısız olunduğunu ifade eder ve FF notu gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış öğrencilere verilen nottur. Öğrenci o dersle ilgili mazeret sınavına alınır.

ç) NI: Fakülte öğrencisinin ulusal/uluslararası değişim programlarında alıp başarılı olmakla beraber başarı notu belirtilmeyen durumda girilen not gösterimini ifade eder.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, NI ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Ders/Ders kurulları ile uygulama eğitimlerine devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler ilgili ders/ ders kurulları ile uygulama eğitimi sınavlarına alınmazlar.

(5) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(6) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(7) Öğrencinin fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(8) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23- (1) Öğrenciler sınavların sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz üzerine başkoordinatör, dönem koordinatörü ve ders kurulu/uygulama eğitimi sorumlusundan oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Süresinde yapılmayan not itirazları işleme konulmaz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri de değişiklik için öngörülen son başvuru tarihinden itibaren en geç 15(on beş) gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte sınavı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sınavlarına yapılan itirazlar Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

 

Son Güncelleme Tarihi:01.11.2022